Про Державну програму приватизації на 1999 рік
Указ Президента України від 24.02.1999209/99
Документ 209/99, поточна редакція — Редакція від 14.07.1999, підстава - 939-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Державну програму приватизації на 1999 рік
( Додатково див.
Указ Президента N 736/99 від 27.06.99
Постанову ВР N 939-XIV ( 939-14 ) від 14.07.99 )

Відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Державну програму приватизації на 1999 рік
(додається).
2. Встановити, що приватизаційні майнові сертифікати та
сертифікати, що видавалися на суму індексації грошових заощаджень
громадян України в установах Ощадного банку України і колишнього
Укрдержстраху, використовуються до 1 травня 1999 року відповідно
до норм законодавства, які були чинними на момент прийняття цього
Указу і регулювали відповідні відносини. Заяви на придбання акцій за приватизаційні майнові
сертифікати на заключному сертифікатному аукціоні подаються
фінансовими посередниками без обмеження ціни, за якою заявники
бажають придбати акції.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування з метою
поповнення місцевих бюджетів та створення умов для розвитку
підприємництва прискорити продаж об'єктів групи А з урахуванням
показників, визначених Фондом державного майна України.
4. Цей Указ набирає чинності в порядку, визначеному пунктом 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 лютого 1999 року
N 209/99

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 лютого 1999 року N 209/99
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ
на 1999 рік

Розділ 1. Загальні положення
1. Державна програма приватизації на 1999 рік (далі -
Програма) визначає основні цілі, пріоритети, завдання і способи
приватизації державного майна, майна, що належить Автономній
Республіці Крим, та відчуження комунального майна, групи об'єктів,
які підлягають приватизації, обсяги приватизації та відповідні
заходи щодо виконання цієї Програми.
2. Основними завданнями Програми є: сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств,
установ, організацій (далі - підприємства) та створення
конкурентного середовища; залучення коштів для розвитку і структурної перебудови
економіки; створення сприятливих умов для появи приватних власників, які
мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об'єкта та
здійснюють ефективне управління ним; забезпечення надходження коштів до Державного бюджету
України; створення умов для формування фондового ринку; підвищення заінтересованості інвесторів щодо українських
підприємств на міжнародних ринках.
3. Для реалізації цих завдань державні органи приватизації
запроваджують нові процедури приватизації виключно за кошти,
залучають до підготовки і проведення приватизації професійних
національних та іноземних радників, суб'єктів фондового ринку
(біржі, інвестиційні та комерційні банки, інвестиційні фонди
тощо).
4. Об'єкти приватизації, в тому числі цілісні майнові
комплекси державних підприємств та їхні структурні підрозділи,
передані в оренду, класифікуються за групами залежно від первісної
вартості основних фондів, зазначеної у балансовому звіті за
квартал, що передував даті прийняття державним органом
приватизації рішення про приватизацію об'єкта (далі - вартість
основних фондів), та інших ознак, а саме:
група А - об'єкти (структурні підрозділи підприємств,
правовий статус яких не був приведений у відповідність із
законодавством; підприємства, що входять до складу об'єднань,
правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із
законодавством; структурні підрозділи (одиниці) інших підприємств,
що можуть бути виділені у самостійні підприємства, у тому числі
такі, що реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів
(робіт, послуг); об'єкти, які створюються на базі державного майна
в результаті здійснення реструктуризації державних підприємств,
незалежно від їх галузевої належності), вартість основних фондів
яких не перевищує 1 млн. гривень (крім об'єктів агропромислового
комплексу), а також незалежно від вартості готелі, об'єкти
санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які
знаходяться на самостійних балансах, окреме індивідуально
визначене майно - будівлі, споруди та нежилі приміщення;
група В - об'єкти, вартість основних фондів яких становить
від 1 млн. гривень до 170 млн. гривень (крім об'єктів групи Г);
група Г - об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує
170 млн. гривень, а також підприємства (незалежно від вартості
основних фондів), що займають монопольне становище на
загальнодержавному ринку відповідних товарів України і визнані
такими у встановленому порядку; об'єкти військово-промислового
комплексу, що підлягають конверсії згідно з переліками, які
затверджуються органом, уповноваженим управляти державним майном;
об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних
інвестицій за міжнародними договорами України;
група Д - об'єкти незавершеного будівництва, включаючи
законсервовані об'єкти, майно ліквідованих підприємств,
підприємств-банкрутів;
група Е - акції (частки, паї), що належать державі у майні
господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними
інвестиціями); цінні папери, паї, інше майно, що не підлягало
включенню до статутного фонду відповідно до чинного законодавства
під час проведення оцінки вартості майна об'єкта приватизації та
не ввійшло до його статутного фонду (крім об'єктів груп Ж та Д);
група Ж - незалежно від вартості та джерел фінансування
об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва та преси,
фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення,
видавничої справи, а також об'єкти санаторно-курортних закладів,
профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів
санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які
знаходяться на самостійних балансах), у тому числі: майно підприємств, яке може бути виділене в окремий майновий
комплекс або самостійний господарюючий суб'єкт; об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на
балансі підприємств, у разі їх невключення до складу майна, що
приватизується.
У зв'язку з поступовим завершенням у 1999 році етапу
приватизації з використанням приватизаційних паперів та
сертифікатів, що видавалися на суму індексації грошових заощаджень
громадян України в установах Ощадного банку України і колишнього
Укрдержстраху, групу Б при класифікації об'єктів приватизації не
передбачено.
5. Наявність у підприємства зобов'язань з мобілізаційної
підготовки, збереження державної таємниці, забезпечення безпечних
умов робіт не є підставою для заборони приватизації відповідного
об'єкта. Такий об'єкт приватизується відповідно до цієї Програми.
6. Об'єкти, на яких у технологічних процесах використовуються
отруйні, радіоактивні речовини, бактеріологічні, біологічні,
сильнодіючі хімічні засоби, а також об'єкти, що виконують вибухові
роботи, приватизуються на загальних підставах.
Розділ 2. Підготовка підприємств до приватизації
7. Органи, уповноважені управляти державним майном, разом з
Фондом державного майна України здійснюють передприватизаційну
підготовку підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави, містять у своєму складі відокремлені
чи територіально роздроблені виробництва, розвинену соціальну
інфраструктуру, майно, що не підлягає приватизації, структурні
підрозділи, які реалізують аналогічні або взаємозамінні види
товарів (робіт, послуг).
8. Передприватизаційна підготовка зазначених у пункті 7 цієї
Програми підприємств здійснюється згідно з планом-графіком, що
розробляється Фондом державного майна України на підставі
пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном, і
затверджується Кабінетом Міністрів України. План-графік підлягає
опублікуванню у друкованих виданнях державних органів
приватизації.
9. Передприватизаційна підготовка підприємств, не зазначених
у пункті 7 цієї Програми, провадиться за спільним рішенням Фонду
державного майна України та відповідного органу, уповноваженого
управляти державним майном, окремо щодо кожного підприємства.
10. Проекти передприватизаційної підготовки підприємств, які
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави,
розробляються органами, уповноваженими управляти відповідним
державним майном, і погоджуються з Фондом державного майна України
та Кабінетом Міністрів України до прийняття рішення про
приватизацію таких підприємств у строки, визначені
планом-графіком.
11. Передприватизаційна підготовка підприємств, які займають
монопольне становище на загальнодержавному або регіональному
товарному ринку, включає погодження проектів планів
передприватизаційної підготовки з органами Антимонопольного
комітету України.
12. Інформація про структурні підрозділи, що відокремлюються
під час проведення передприватизаційної підготовки із складу
підприємств, на базі яких створюються окремі підприємства, у
тижневий строк після їх державної реєстрації подається Фонду
державного майна України органом, уповноваженим управляти
державним майном, з метою їх подальшої приватизації.
13. Строк закінчення виконання заходів з передприватизаційної
підготовки підприємств не повинен перевищувати строки, затверджені
планами-графіками.
14. Відповідальність за дотримання строків виконання заходів,
передбачених проектом передприватизаційної підготовки підприємств,
та своєчасність передачі матеріалів для подальшої приватизації цих
підприємств покладається на відповідний орган, уповноважений
управляти державним майном.
15. Передприватизаційна підготовка підприємств може включати: інвентаризацію об'єктів соціально-культурної та побутової
сфери і визначення умов їх подальшого функціонування, передачу в
установленому порядку цих об'єктів відповідним територіальним
громадам або державним органам приватизації для подальшого продажу
відповідно до законодавства; виявлення державного майна, що не підлягає приватизації, і
розроблення умов його подальшого використання з обов'язковим
внесенням пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо органу,
який управлятиме таким майном; виявлення високоліквідного майна, яке не використовується у
технологічних процесах підприємства, для подальшого продажу з
метою поповнення обігових коштів, ліквідації заборгованості перед
державним бюджетом і Пенсійним фондом України та для здійснення
заходів щодо підготовки об'єктів соціальної сфери для передачі їх
до комунальної власності або приватизації; виявлення іншого державного майна, яке тимчасово не
використовується, і розроблення пропозицій щодо умов його
подальшого використання, здійснення у разі потреби консервації
такого майна у встановленому порядку; виявлення майна та коштів, які були передані державним
підприємством у статутні фонди суб'єктів підприємницької
діяльності, та визначення доцільності приватизації таких активів у
складі цілісного майнового комплексу державного підприємства; розроблення проекту плану розвитку підприємства; підготовку пропозицій щодо реструктуризації боргів
підприємства, у тому числі і за рахунок цільового пільгового
кредитування з коштів позабюджетного Державного фонду
приватизації; виділення із складу підприємств структурних підрозділів, які
можуть функціонувати як окремі підприємства; визначення заходів щодо соціального захисту працівників, які
вивільняються; внесення пропозицій про виключення підприємства із списку
об'єктів, які підлягають приватизації, та застосування щодо нього
процедури банкрутства; здійснення інших заходів.
16. Реорганізація підприємств, щодо яких прийнято рішення про
приватизацію, здійснюється державними органами приватизації з
урахуванням пропозицій відповідних органів виконавчої влади.
17. Рішення про реорганізацію об'єкта приватизації
приймається на підставі аналізу фінансового стану підприємства,
його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт,
послуг), які випускаються (виконуються, надаються) підприємством,
пропозицій відповідних органів виконавчої влади, Антимонопольного
комітету України, а також висновків комісії з приватизації
відповідного об'єкта.
18. Для розроблення та експертизи проектів реорганізації
підприємств органи, уповноважені управляти державним майном, і
державні органи приватизації можуть залучати незалежних
консультантів і експертів.
19. У разі потреби проведення експертизи проектів
передприватизаційної підготовки підприємств, розроблених
відповідними органами, уповноваженими управляти державним майном,
Фонд державного майна України може залучати незалежних
консультантів та експертів з оплатою їх послуг за рахунок коштів
позабюджетного Державного фонду приватизації у порядку, що
затверджується Фондом державного майна України.
Принципи та порядок закріплення у державній власності
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (ВАТ)
20. Плани розміщення акцій ВАТ, створених на базі
підприємств, приватизація яких здійснюється згідно з цією
Програмою, повинні передбачати відчуження 100 відсотків акцій, або
75, або 50 відсотків мінус одна акція. У двох останніх випадках у
державній власності закріплюється (строком до п'яти років) пакет
акцій у розмірі відповідно 25 або 50 відсотків статутного фонду
плюс одна акція.
21. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі
25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція може
здійснюватися щодо ВАТ, створених на базі об'єктів групи Г і
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави.
22. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі
25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція
здійснюється для забезпечення виконання державою контрольних
функцій щодо об'єктів групи Г і об'єктів, які мають стратегічне
значення для економіки та безпеки держави, та з метою відповідним
чином впливати на прийняття загальними зборами акціонерів рішень з
питань, визначених статтями 41 і 42 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), а також з питань про: участь в інших підприємствах та об'єднаннях підприємств; передачу в заставу, оренду, продаж і відчуження іншими
способами майна ВАТ, балансова вартість якого перевищує 25
відсотків статутного фонду ВАТ.
23. Закріплення пакета акцій у державній власності
здійснюється в такому порядку:
1) подання до Фонду державного майна України органом, який
був уповноважений управляти майном відповідного державного
підприємства до прийняття рішення про його приватизацію,
обгрунтування доцільності закріплення у державній власності пакета
акцій відповідно до пункту 21 цієї Програми. Обгрунтування повинно містити інформацію про мету та строки
тимчасового закріплення пакета акцій у державній власності та
методи її досягнення у межах корпоративних прав, які виникатимуть
у держави за умови закріплення у державній власності пакета акцій
у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна
акція. Фонд державного майна України відмовляє у закріпленні пакета
акцій ВАТ у державній власності в разі, коли визначені в
обгрунтуванні цілі: - передбачають втручання в господарську діяльність
товариства; - можливо реалізувати через договірні відносини, а також
через економічні, непрямі механізми впливу на роботу ВАТ; - не можуть бути досягнуті через механізми корпоративного
управління, - про що повідомляє Кабінету Міністрів України;
2) подання Фондом державного майна України до Кабінету
Міністрів України в установленому порядку пропозицій щодо
закріплення пакета акцій у державній власності на підставі
відповідного обгрунтування;
3) прийняття Кабінетом Міністрів України окремо щодо кожного
ВАТ рішення про закріплення пакета акцій у державній власності
строком до п'яти років.
24. Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про
достроковий продаж пакета акцій, закріпленого відповідно до пункту
22 цієї Програми у державній власності. При цьому державні органи
приватизації здійснюють продаж акцій способами, встановленими
законодавством з питань приватизації.
25. Розмір пакетів акцій, що були раніше закріплені у
державній власності, підлягає приведенню у відповідність з
вимогами цієї Програми, крім пакетів акцій, переданих до статутних
фондів холдингових компаній. Фонд державного майна України разом з органами виконавчої
влади аналізує діяльність раніше створених холдингових компаній і
вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності
подальшого їх функціонування.
26. Умови приватизації об'єктів, приватизація яких згідно із
законами здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів
України, та підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави, погоджуються Фондом державного майна
України з Кабінетом Міністрів України у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
27. Приватизація об'єкта вважається завершеною з моменту
виконання плану приватизації (розміщення акцій) і оформлюється
наказом Фонду державного майна України. У разі закріплення у
державній власності пакета акцій приватизація вважається
завершеною за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених.
Визначення ціни продажу об'єктів приватизації
28. Оцінка вартості майна об'єктів приватизації здійснюється
відповідно до методики, що затверджується Кабінетом Міністрів
України. Методика передбачає можливість застосування заходів з
метою погашення заборгованості підприємств, у тому числі перед
державним бюджетом і Пенсійним фондом України. Державні органи
приватизації встановлюють початкові ціни продажу об'єктів
приватизації (в тому числі акцій) виходячи з оцінки, здійсненої
відповідно до зазначеної методики.
29. Ринкові ціни на об'єкти приватизації під час їх продажу
конкурентними способами (на публічних та біржових торгах, грошових
аукціонах, конкурсах) складаються виходячи з співвідношення попиту
і пропозиції у ході продажу. Визначення ринкових цін під час
продажу об'єктів способами, що передбачають конкуренцію покупців,
проводиться шляхом підвищення цін пропозиції стосовно початкового
їх рівня у разі коли попит перевищує пропозицію і шляхом зниження
цін пропозиції стосовно початкового їх рівня у разі коли
пропозиція перевищує попит. При цьому ринкові ціни, що склалися
під час продажу способами, що передбачають конкуренцію покупців,
можуть бути вищими або нижчими за початкові ціни.
30. Особливості визначення ринкової ціни під час продажу
об'єктів приватизації та затвердження результатів продажу таких
об'єктів встановлюються Фондом державного майна України.
Врахування вимог екологічної безпеки
31. Під час підготовки планів приватизації (планів розміщення
акцій) державні органи приватизації зазначають у розділі
"Характеристика екологічного стану" результати визначення
відповідності діяльності об'єктів вимогам екологічної безпеки.
32. Підготовка необхідних матеріалів для визначення
відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації,
вимогам екологічної безпеки здійснюється у строки, передбачені для
підготовки планів приватизації (розміщення акцій), відповідно до
порядку, що затверджується Фондом державного майна України та
Міністерством охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України.
Додержання вимог антимонопольного законодавства
у процесі приватизації
33. З метою створення конкурентного середовища і запобігання
монополізації товарних ринків за наявності економічних,
технологічних та інших умов повинна здійснюватися реструктуризація
підприємств з урахуванням вимог антимонопольного законодавства, в
тому числі шляхом поділу в разі коли: підприємство займає монопольне становище на
загальнодержавному або регіональному товарному ринку; до складу підприємства входять структурні підрозділи, які не
мають тісного технологічного зв'язку з основним виробництвом і
можуть бути виділені у самостійні підприємства.
34. Приватизація підприємств, що займають монопольне
становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку,
здійснюється за погодженням з відповідними органами
Антимонопольного комітету України у порядку, визначеному Фондом
державного майна України та Антимонопольним комітетом України.
35. Перелік підприємств, що займають монопольне становище на
загальнодержавному або регіональному товарному ринку, складає
Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення.
Перелік підлягає опублікуванню у центральній і місцевій пресі. Контроль за додержанням антимонопольного законодавства у
процесі приватизації здійснюється Антимонопольним комітетом
України відповідно до чинного законодавства.
36. Вимоги щодо додержання антимонопольного законодавства
обов'язково зазначаються в умовах проведення конкурсів, відкритих
торгів, аукціонів тощо.
Розділ 3. Способи та порядок приватизації підприємств
37. Приватизація майна підприємств здійснюється способами, що
визначаються цією Програмою.
Приватизація невеликих державних підприємств (група А)
38. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ). При цьому об'єкти санаторно-курортних
закладів та будинки відпочинку, які знаходяться на самостійних
балансах, приватизуються з урахуванням особливостей, передбачених
цією Програмою для об'єктів групи Ж.
39. У разі якщо об'єкт групи А не був проданий як цілісний
майновий комплекс, а вартість майна цього об'єкта є достатньою для
створення ВАТ, його приватизація може здійснюватися шляхом продажу
акцій ВАТ, у тому числі на фондових біржах та через позабіржові
торговельні системи.
40. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи
А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу
будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі,
має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі
коли на це немає прямої заборони Фонду державного майна України,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке
належить Автономній Республіці Крим) чи місцевої ради відповідного
рівня (щодо об'єктів права комунальної власності).
41. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди,
приміщення), в якій розташовано об'єкт приватизації, або у разі
відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в
якій розташовано об'єкт, що приватизується шляхом викупу,
зазначена будівля (споруда, приміщення) може передаватися у
встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду на
строк не менше п'ятнадцяти років.
42. У разі коли орендарем будівлі (споруди, приміщення) за
згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення
орендованого об'єкта, яке неможливо відокремити від відповідного
об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше 25 відсотків
балансової вартості будівлі (споруди, приміщення), орендар одержує
право викупу цієї будівлі (споруди, приміщення). Оцінка вартості
об'єкта приватизації у цьому випадку здійснюється із застосуванням
експертної оцінки.
43. У разі коли орендарем будівлі (споруди, приміщення) за
згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення
орендованого об'єкта, яке неможливо відокремити від відповідного
об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю до 25 відсотків
балансової вартості будівлі (споруди, приміщення), зазначена
будівля (споруда, приміщення) виставляється для продажу на
аукціоні або за конкурсом. Якщо орендар не стає переможцем
аукціону або конкурсу, фактична вартість здійснених поліпшень
підлягає компенсації у грошовій формі. Джерелом компенсації є
кошти, одержані від продажу об'єкта приватизації на аукціоні, за
конкурсом. Така компенсація проводиться у порядку, що
встановлюється Фондом державного майна України.
44. Державні органи приватизації приймають за власною
ініціативою рішення про приватизацію об'єктів групи А, які
створюються на базі державного майна підприємств, що
реструктуризуються, нежилих приміщень, об'єктів, щодо яких знято
заборону на приватизацію у встановленому законом порядку, та інших
об'єктів групи А, які не були приватизовані. Державні органи приватизації можуть приймати таке рішення
щодо об'єктів групи А, які належать до комунальної власності, якщо
органами місцевого самоврядування були делеговані державним
органам приватизації відповідні повноваження.
Приватизація середніх і великих підприємств (групи В, Г)
45. У 1999 році приватизація об'єктів груп В і Г здійснюється
шляхом продажу акцій ВАТ, створених на базі майна державних
підприємств. Працівник підприємства, що приватизується, та інша
особа, яка має право на першочергове придбання акцій за
номінальною вартістю згідно з абзацом другим пункту 46 цієї
Програми, може з 1 травня 1999 року придбати акції за номінальною
вартістю за власні кошти на суму до 750 гривень.
46. Продаж акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та
корпоратизації, здійснюють державні органи приватизації, в тому
числі за участю уповноважених ними юридичних осіб, шляхом: продажу з 1 травня 1999 року на суму до 750 гривень за
номінальною вартістю працівникам підприємств, майно яких
приватизується, а також колишнім працівникам цих підприємств, які
вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу
законів України про працю і не працюють з моменту звільнення на
інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до
законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому
підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або
професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом
здоров'я, а також працівникам соціально-культурних і
оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі
підприємств, на балансі яких вони перебувають. Порядок продажу
акцій за номінальною вартістю встановлюється Фондом державного
майна України; продажу через систему біржової торгівлі згідно з правилами
проведення біржових операцій та у порядку, що встановлюється
Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України; продажу через позабіржові фондові торговельні системи у
порядку, що встановлюється Фондом державного майна України разом з
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
погодженням з Антимонопольним комітетом України; продажу пакетів акцій на аукціонах, що здійснюється Фондом
державного майна України, а також його регіональними відділеннями,
Фондом майна Автономної Республіки Крим (далі - регіональні
відділення) у порядку, встановленому Фондом державного майна
України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
Антимонопольним комітетом України, який передбачає проведення
аукціонів за процедурою підвищення ціни пропозиції та продаж
покупцю, який запропонував найвищу ціну за пакет, а також
проведення аукціонів за процедурою, яка передбачає оголошення
максимальної ціни пакета з поступовим зниженням до граничного
рівня, який відображає реальну ринкову ціну пакета; продажу пакетів акцій за конкурсами відповідно до Положення,
затвердженого Фондом державного майна України, Антимонопольним
комітетом України і Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку; продажу громадянам України та фінансовим посередникам через
Національну мережу центрів сертифікатних аукціонів у порядку,
встановленому Фондом державного майна України; продажу пакетів акцій на відкритих торгах у порядку, що
встановлюється Фондом державного майна України, Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом
України; продажу пакетів акцій на міжнародних фондових ринках
відповідно до законодавства та норм і правил функціонування
зазначених ринків; продажу пакетів акцій з залученням торговців цінними
паперами, які мають ліцензію на здійснення діяльності з випуску та
обігу цінних паперів, на підставі договору у порядку, що
встановлюється Фондом державного майна України разом з Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
Антимонопольним комітетом України; продажу пакетів акцій підприємств, приватизація яких
здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними
договорами України, у порядку, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України. Фонд державного майна України публікує перелік усіх
підприємств та акціонерних товариств, пакети акцій яких розміром
більше 25 відсотків будуть запропоновані для продажу в 1999 році,
із зазначенням розмірів пакетів акцій, закріплених у державній
власності, та розмірів пакетів акцій, пропонованих для продажу. На
підставі узагальненої інформації за заявами, що надійшли від
потенційних покупців, Фонд державного майна України приймає
рішення про розміри пакетів акцій, що пропонуються для продажу. У процесі продажу пакетів акцій Фонд державного майна України
керується принципом мінімального розпорошення акцій, створення
умов для скорішого формування ефективного власника і, якщо є
попит, намагається продати акції єдиним пакетом. Продаж пакетів акцій за конкурсами здійснюється відповідно до
цієї Програми у порядку, що затверджується Фондом державного майна
України, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
47. Під час проведення конкурсів, аукціонів, торгів щодо
майна підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави, обов'язковим є подання покупцем відомостей згідно
з переліком, що встановлюється Фондом державного майна України та
Антимонопольним комітетом України.
48. При затвердженні планів приватизації (розміщення акцій)
об'єктів групи Г та об'єктів, що мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави, щодо яких не передбачається
закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50
відсотків статутного фонду плюс одна акція відповідно до пунктів
20, 21 цієї Програми, може бути передбачено попередній продаж до 5
відсотків акцій ВАТ через фондові біржі, позабіржову фондову
торговельну систему для визначення орієнтовної ціни на акції
відповідних ВАТ. За результатами продажу цих акцій передбачати
продаж акцій переважно єдиним пакетом. Такі пакети акцій продаються на конкурсах або відкритих
торгах, при цьому строк проведення конкурсу або торгів
визначається їх умовами. У разі якщо попит на єдиний пакет акцій відсутній або конкурс
чи торги не відбулися, Фонд державного майна України подає
Кабінету Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо
подальшої приватизації зазначеного пакета акцій. У разі коли на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява
від одного покупця, такий пакет акцій може бути проданий
безпосередньо цьому покупцеві з забезпеченням ним реалізації
визначених продавцем умов. Умови проведення конкурсу з можливого продажу контрольних
пакетів акцій підприємств, що мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави, обов'язково повинні передбачати
недопущення до участі у конкурсі тих суб'єктів господарювання, які
приховують інформацію щодо свого реального власника.
49. До договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій
підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та
безпеки держави, можуть включатися зобов'язання покупця, які були
визначені умовами конкурсу або торгів щодо забезпечення певних
умов діяльності (мінімального розміру доходів, надходжень до
бюджетів тощо) підприємства.
50. Працівники створеного у процесі приватизації
(корпоратизації) ВАТ, які в установленому порядку відповідно до
штатного розпису підприємства віднесені до категорії керівників,
мають право на додаткове придбання за кошти акцій товариства за їх
номінальною вартістю на загальну суму до п'яти відсотків
статутного фонду ВАТ протягом трьох місяців після затвердження
державним органом приватизації протоколу продажу акцій за
номінальною вартістю у порядку, що встановлюється Фондом
державного майна України, за умови додержання строків підготовки
до приватизації (корпоратизації) та додержання визначених планом
приватизації (розміщення акцій) строків продажу акцій за
номінальною вартістю.
51. Приватизація орендованого державного майна здійснюється
відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) з урахуванням вимог цієї Програми. Рішення про
перетворення орендних підприємств у ВАТ приймається на підставі
планів приватизації у десятиденний строк з дня їх затвердження.
52. У разі перетворення орендних підприємств у ВАТ його
засновниками виступають з боку держави державні органи
приватизації, а з боку орендаря - господарське товариство,
створене орендарем.
53. Продаж пакетів акцій кожним окремим способом, визначеним
цією Програмою, може проводитися одночасно з продажем іншими
способами.
54. Підготовка до приватизації та продаж акцій здійснюється
Фондом державного майна України, регіональними відділеннями
самостійно або з залученням юридичних осіб - радників, з якими
державні органи приватизації укладають договори. Добір радників
здійснюється на конкурсних засадах у порядку, встановленому Фондом
державного майна України. Радником відповідно до цієї Програми визнається юридична
особа (або об'єднання юридичних осіб), яка за договором з Фондом
державного майна України бере на себе зобов'язання щодо надання за
відповідну плату послуг з підготовки об'єкта до приватизації,
пошуку потенційних покупців та організації продажу пакета акцій.
55. Продаж акцій на відкритих торгах здійснюється Фондом
державного майна України із залученням на конкурсних засадах
уповноважених осіб. Відбір уповноважених осіб здійснюється у порядку,
встановленому Фондом державного майна України.
56. З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах
міста Харкова Фонд державного майна України уточнює перелік ВАТ
Харківської області та розміри пакетів акцій цих товариств, які
пропонуються для продажу за кошти на фондових біржах, та строки їх
продажу. Кошти, що надійдуть на рахунок позабюджетного Державного
фонду приватизації від продажу акцій зазначених ВАТ, розподіляють
за напрямами:
(відсотки)
до Харківського обласного фонду ліквідації 50 наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова
до позабюджетного Державного фонду приватизації 50 відповідно до пункту 106 цієї Програми
Приватизація об'єктів незавершеного будівництва (група Д)
57. Об'єкти незавершеного будівництва, включаючи
законсервовані об'єкти (далі - об'єкти незавершеного будівництва),
приватизуються шляхом: продажу на аукціоні, за конкурсом - за наявності двох і
більше покупців; продажу шляхом викупу за наявності одного покупця -
безпосередньо цьому покупцеві з забезпеченням ним умов, за яких
продається об'єкт. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу одному
покупцеві визначається експертним шляхом.
58. Об'єкти незавершеного будівництва можуть вноситись до
статутного фонду господарського товариства як внесок держави, з
подальшою приватизацією в порядку, встановленому установчими
документами товариства та законодавством України.
59. Умовою продажу об'єкта незавершеного будівництва може
бути завершення будівництва відповідного об'єкта.
60. Земельні ділянки, відведені в установленому порядку для
будівництва, за ініціативою покупця приватизуються разом з
об'єктами незавершеного будівництва. Земельні ділянки, що не
підлягають приватизації згідно зі статтею 4 Земельного кодексу
України ( 561-12 ), надаються в довгострокову оренду з правом
першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на
передачу зазначених ділянок у недержавну власність. Іноземним юридичним особам, громадянам іноземних держав,
особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним
об'єднанням і організаціям за участю іноземних юридичних осіб та
громадян іноземних держав, підприємствам, що повністю належать
іноземним інвесторам, іноземним державам земельні ділянки
надаються тільки в довгострокову оренду.
61. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта
незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з дня
опублікування переліку об'єктів, що пропонуються для продажу,
державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж
його на аукціоні, за конкурсом. При цьому може бути змінено умови
продажу, включаючи зменшення початкової ціни.
62. Громадянам та юридичним особам України, які відповідно до
законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного
будівництва, після сплати ними 50 відсотків вартості цих об'єктів
може надаватися розстрочка платежу на строк до трьох років. На
суму відстроченого платежу нараховуються відсотки за обліковою
ставкою Національного банку України.
63. Якщо і після повторного аукціону, конкурсу заяв на
приватизацію об'єкта незавершеного будівництва не надійшло,
державний орган приватизації приймає рішення про виключення такого
об'єкта з переліку об'єктів незавершеного будівництва, які
підлягають приватизації, і повертає майно відповідному органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належав зазначений
об'єкт, для прийняття рішення щодо подальшого використання такого
об'єкта.
64. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта
незавершеного будівництва, який пропонується для повторного
продажу на аукціоні, за конкурсом, за рішенням державних органів
приватизації такий об'єкт може передаватись як внесок держави до
статутного фонду господарського товариства з подальшою його
приватизацією у порядку, встановленому установчими документами
товариства та законодавством. При цьому переважне право на приватизацію акцій (часток,
паїв) такого господарського товариства, які є у державній
власності, надається учасникам господарського товариства, до
статутного фонду якого було передано об'єкт незавершеного
будівництва. У разі відмови учасників товариства від приватизації
зазначених акцій (часток, паїв), які є у державній власності, вони
приватизуються у порядку, встановленому законодавством.
65. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на
аукціоні, за конкурсом, для передачі до статутного фонду
господарського товариства визначається за даними балансу без
урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного
будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним
комітетом статистики України. Вартість земельної ділянки визначається Державним комітетом
України по земельних ресурсах або його органами на місцях на
підставі експертної оцінки. Кошти, одержані від продажу земельних
ділянок, зараховуються до бюджетів відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, на території яких
розташовані приватизовані земельні ділянки.
66. У разі коли невстановлене устаткування, придбане для
функціонування об'єкта незавершеного будівництва, не потрібне для
забезпечення роботи цього об'єкта під час його добудови, воно може
бути продане на аукціоні як разом, так і окремими одиницями.
Початкова вартість такого устаткування визначається відповідно до
затвердженої Кабінетом Міністрів України методики.
67. У разі коли у процесі підготовки до продажу устаткування
надійшла заявка від одного покупця, таке устаткування може бути
продане цьому покупцеві за початковою ціною, визначеною відповідно
до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики.
68. У разі коли після повторного оголошення про продаж
устаткування від покупців не надійшло жодної заявки, питання про
подальше використання такого устаткування розглядається органами
виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний
об'єкт незавершеного будівництва.
69. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за
рахунок власних коштів державного підприємства йому
перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації
кошти, одержані від приватизації об'єкта незавершеного
будівництва, за вирахуванням коштів, витрачених на проведення
приватизації.
70. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за
рахунок централізованих капіталовкладень розподіл коштів, які
надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації від
продажу цього об'єкта, здійснюється за такими напрямами:
(відсотки) до Державного бюджету України 80
відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією 5
підприємству, на балансі якого знаходився об'єкт
незавершеного будівництва 15
71. У разі коли будівництво об'єкта незавершеного будівництва
фінансувалося за рахунок власних коштів державного підприємства та
коштів централізованих капіталовкладень, підприємству
перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації
кошти, отримані від приватизації цього об'єкта, пропорційно його
вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляється відповідно до
напрямів, установлених пунктом 70 цієї Програми.
72. Зазначені у пунктах 69-71 цієї Програми кошти
використовуються державними підприємствами виключно на поповнення
обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння
нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.
73. 90 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів
незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до
Чорнобильської будівельної програми, зараховуються до Державного
бюджету України і спрямовуються на фінансування капітальних
вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.
Інші кошти, одержані від продажу цих об'єктів, використовуються
для погашення витрат на проведення приватизації.
74. Органи, уповноважені управляти державним майном, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої
влади щоквартально складають переліки об'єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації, та передають їх
відповідним державним органам приватизації для прийняття рішення
щодо приватизації. Державні органи приватизації у тритижневий строк з дня
отримання переліків приймають рішення щодо приватизації об'єктів
незавершеного будівництва.
75. Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати
від покупців, з якими укладено договір купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цим
договором, у тому числі щодо будь-яких грошових стягнень або
пайової участі у розвитку соціальної інфраструктури населених
пунктів.
Приватизація майна ліквідованих державних підприємств
та підприємств-банкрутів (група Д)
76. Майно державних підприємств, визнаних за рішенням
арбітражного суду банкрутами, та майно державних підприємств,
ліквідованих за рішенням органу, уповноваженого управляти
державним майном, якщо таке майно визначене ліквідаційною комісією
для продажу, може передаватися до Фонду державного майна України
(його регіональних відділень) для подальшої реалізації.
77. Зазначене майно передається до державного органу
приватизації на підставі рішення ліквідаційної комісії за актом
приймання-передачі у порядку, що встановлюється Фондом державного
майна України. У разі ліквідації державного підприємства за рішенням органу,
уповноваженого управляти державним майном, акт приймання-передачі
підписується головою ліквідаційної комісії, створеної цим органом,
і представником державного органу приватизації. Акт приймання-передачі майна державного підприємства-банкрута
підписується головою ліквідаційної комісії та представником
державного органу приватизації.
78. Продаж зазначеного у пункті 76 цієї Програми майна
здійснюється виключно на аукціонах за кошти. Виручені від продажу
майна кошти, за винятком витрат на здійснення продажу,
використовуються згідно з законодавством.
Приватизація об'єктів групи Е
79. У разі відсутності згоди недержавних засновників
(учасників) підприємства на перетворення такого підприємства у ВАТ
державна частка (пай) у цьому підприємстві приватизується шляхом
продажу її на аукціоні, за конкурсом та іншими конкурентними
способами продажу в порядку, встановленому законодавством України.
80. Приватизація акцій (паїв, часток), що належать державі у
майні господарських товариств (у тому числі підприємств з
іноземними інвестиціями), здійснюється відповідно до установчих
документів цих підприємств та у порядку, що визначається Фондом
державного майна України за погодженням з Антимонопольним
комітетом України та Національним агентством України з управління
державними корпоративними правами.
81. Не заборонені до приватизації цінні папери, паї та
державне майно, що перебуває на балансі недержавних підприємств та
організацій та не ввійшло згідно з законодавством до статутних
фондів під час здійснення оцінки майна, приватизуються за умови
відсутності заборони на приватизацію шляхом продажу через систему
біржової торгівлі, на аукціоні, за конкурсом у порядку,
встановленому законодавством України. Цінні папери, вилучені під
час проведення оцінки вартості майна об'єкта приватизації та
передані державним органом приватизації в управління Міністерству
фінансів України, продаються на фондовій біржі у порядку, що
визначається Фондом державного майна України та Міністерством
фінансів України.
82. Продаж цінних паперів, паїв, іншого майна, що є державною
власністю і входить до складу майна підприємств, розташованих за
кордоном, здійснюється з урахуванням установчих документів та
законодавства держави знаходження цих об'єктів у порядку, що
визначається Фондом державного майна України за погодженням з
Національним агентством України з управління державними
корпоративними правами.
83. Акції (частки, паї), інше майно, що є державною власністю
та перебуває на балансі недержавних підприємств, визначаються у
порядку, що встановлюється Фондом державного майна України та
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і
приватизуються шляхом продажу через систему біржової торгівлі, на
аукціоні, за конкурсом у порядку, встановленому законодавством
України.
84. Акції (частки, паї), що належать державі у майні
міжгосподарських підприємств та створених на їх базі господарських
товариств, приватизуються у порядку, що визначається Фондом
державного майна України та Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України
та Національним агентством України з управління державними
корпоративними правами.
Приватизація об'єктів групи Ж
85. Приватизація майна об'єктів, віднесених до групи Ж,
здійснюється способами, передбаченими цією Програмою.
86. Продаж об'єктів групи Ж здійснюється у порядку, що
встановлюється Фондом державного майна України. Вартість об'єктів групи Ж визначається відповідно до Методики
оцінки вартості об'єктів, яка затверджується Кабінетом Міністрів
України.
87. Під час приватизації об'єктів групи Ж не дозволяється: руйнування цілісних майнових комплексів, навчальних, наукових
та технологічних циклів; перепрофілювання об'єктів у строк, установлений планом
приватизації або договором купівлі-продажу з урахуванням
пропозицій органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та професійних спілок; порушення конституційних прав громадян, у тому числі прав на
освіту, охорону здоров'я, інформацію тощо.
88. В разі достатнього економічного обгрунтування у
встановленому Фондом державного майна України порядку можливе
перепрофілювання об'єктів без зміни їх призначення щодо надання
соціальних послуг.
89. Державні органи приватизації за поданням відповідних
органів, уповноважених управляти майном об'єктів, віднесених до
групи Ж, щоквартально затверджують переліки об'єктів, що
підлягають приватизації за погодженням з відповідними місцевими
державними адміністраціями. Якщо протягом трьох тижнів від
відповідної місцевої державної адміністрації не надійшло
відповіді, поданий перелік вважається погодженим.
90. Рішення про приватизацію об'єктів групи Ж, внесених до
переліків, зазначених у пункті 89 цієї Програми, приймається
державними органами приватизації на підставі заяв покупців або за
власною ініціативою.
Приватизація науково-дослідних підприємств
91. Оцінка вартості майна науково-дослідних інститутів,
науково-дослідних та проектних організацій і підрядних
реставраційних підприємств здійснюється з урахуванням
нематеріальних активів, вартість яких визначається експертним
шляхом, у порядку, що встановлюється Фондом державного майна
України та Міністерством України у справах науки і технологій.
Галузеві та регіональні особливості приватизації
92. Кабінет Міністрів України в разі необхідності визначає
відповідно до цієї Програми способи приватизації майна підприємств
у окремих галузях та може передбачати працевлаштування працівників
підприємств, коли процес приватизації та реструктуризації
призводить до їх вивільнення.
93. Приватизація майна підприємств агропромислового комплексу
здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ) та дотриманням вимог, передбачених пунктами 94-95 та
99 цієї Програми.
94. Продаж акцій ВАТ, створених у процесі приватизації на
базі несільськогосподарських підприємств і організацій
агропромислового комплексу, сільськогосподарським товаровиробникам
(працівникам сільськогосподарських підприємств) здійснюється
протягом трьох місяців на умовах, зазначених у пункті 45 та абзаці
другому пункту 46 цієї Програми.
95. У разі перетворення радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств у колективні
сільськогосподарські підприємства бізнес-план не розробляється,
оцінка вартості об'єкта приватизації здійснюється відповідно до
затвердженої Кабінетом Міністрів України методики, без
застосування експертної оцінки. Для спільної участі у приватизації радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств працівники цих
підприємств можуть створювати колективні сільськогосподарські
підприємства.
96. Приватизація готелів, об'єктів санаторно-курортних
закладів та будинків відпочинку здійснюється у порядку,
встановленому Законом України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) з
урахуванням таких особливостей: оцінка вартості майна здійснюється з урахуванням
нематеріальних активів, вартість яких визначається експертним
шляхом; продаж здійснюється виключно на аукціонах, за конкурсами, на
відкритих торгах.
97. Приватизація готелів, об'єктів санаторно-курортних
закладів та будинків відпочинку, рішення про приватизацію яких
прийнято до набрання чинності Законом України від 12 лютого 1998
року "Про Державну програму приватизації" ( 124/98-ВР ),
здійснюється з урахуванням таких особливостей: закріплення акцій у державній власності у планах приватизації
(розміщення акцій) не передбачається; продаж пакета акцій, що є у державній власності, здійснюється
на аукціонах, за конкурсами або на відкритих торгах за кошти.
98. Приватизація об'єктів, розташованих у зоні гарантованого
добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з
урахуванням вимог Закону України "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 791а-12 ). Оцінка вартості майна таких об'єктів
здійснюється за даними балансу без застосування експертної оцінки.
99. Працівники об'єктів, розташованих у зоні гарантованого
добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначені у
пункті 45 та абзаці другому пункту 46 цієї Програми, і прирівняні
до них особи мають право на придбання будь-якого пакета акцій
(будь-якої частки майна - для об'єктів групи А) ВАТ, створених на
базі цих об'єктів, за номінальною вартістю у порядку, що
встановлюється Фондом державного майна України.
100. Об'єкти, розташовані у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, приватизації не підлягають.
Розділ 4. Завдання щодо обсягів приватизації на 1999 рік
Обсяги приватизації в Україні на 1999 рік
101. Обсяги приватизації об'єктів (за групами): ------------------------------------------------------------------ | Група об'єктів | А* | В,Г | Д | Е | Ж | |-----------------------+--------+-------+-------+------+--------| |Кількість об'єктів | 5500 | 455 | 402 | 94 | 333 | |приватизації | | | | | | ------------------------------------------------------------------
* Орієнтовні обсяги продажу об'єктів групи А наведені з
урахуванням об'єктів комунальної власності. Орієнтовні обсяги їх
продажу в Автономній Республіці Крим, областях доводяться протягом
місяця після затвердження цієї Програми Фондом державного майна
України до відповідних державних органів приватизації.
102. Збільшення кількості об'єктів груп В і Г з глибиною
продажу акцій від 70 до 100 відсотків, продаж яких почався до
набрання чинності цією Програмою:
------------------------------------------------------------------ | Запланована глибина продажу | до 70 | від 70 до | 100 | | (відсотки) | | 100 | | |--------------------------------+----------+-----------+--------| |Кількість об'єктів приватизації | 833 | 1000 | 1631 | ------------------------------------------------------------------ Переліки конкретних об'єктів приватизації за відповідними
групами визначаються та затверджуються Фондом державного майна
України, крім об'єктів групи Ж, переліки яких затверджуються
регіональними відділеннями.
103. Обсяги підготовки об'єктів до приватизації в регіонах
(за групами):
------------------------------------------------------------------ | Регіони | В,Г | Д | Е | Ж | ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка Крим 7 25 2 27 Області:
Вінницька 16 20 10 12
Волинська 7 11 6 12
Дніпропетровська 41 30 3 12
Донецька 71 36 11 12
Житомирська 6 30 2 10
Закарпатська 17 12 2 12
Запорізька 13 15 3 12
Івано-Франківська 5 12 2 12
Київська 39 10 2 12
Кіровоградська 10 10 1 12
Луганська 50 20 2 12
Львівська 6 14 1 12
Миколаївська 13 10 2 12
Одеська 12 12 2 12
Полтавська 5 15 2 12
Рівненська 5 15 14 12
Сумська 14 8 2 12
Тернопільська 13 10 2 12
Харківська 31 20 3 12
Херсонська 12 10 2 12
Хмельницька 11 8 2 12
Черкаська 17 12 2 12
Чернівецька 6 10 11 12
Чернігівська 7 9 1 12
м. Київ 19 13 2 15
м. Севастополь 2 5 0 5
Усього 455 402 94 333
104. Обсяги підготовки до приватизації об'єктів груп В, Г, що
належать до сфери управління органів виконавчої влади:
------------------------------------------------------------------ | Органи управління | Кількість об'єктів | ------------------------------------------------------------------ Мінвуглепром України 105
Мінпромполітики України 76
Укрбудматеріали 6
Держнафтогазпром України 5
Мінтранс України 17
Держкомзв'язок України 152
Мінагропром України 19
Держкомрибгосп України 73
Інші 2
Усього: 455

105. Кількість об'єктів груп В, Г з глибиною продажу акцій
від 70 до 100 відсотків (у розрізі регіонів), продаж яких почався
до набрання чинності цією Програмою:
------------------------------------------------------------------ | | Кількість об'єктів | | |------------------------------------------| | Регіони | глибина | глибина | глибина | | | продажу до | продажу від 70 | продажу | | | 70 |до 100 відсотків| 100 | | | відсотків | | відсотків | ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка 16 61 124
Крим
Області:
Вінницька 23 36 66
Волинська 11 14 11
Дніпропетровська 47 67 82
Донецька 87 74 83
Житомирська 23 54 66
Закарпатська 27 29 71
Запорізька 43 31 49
Івано-Франківська 20 13 32
Київська 47 70 64
Кіровоградська 18 35 27
Луганська 80 49 77
Львівська 34 37 74
Миколаївська 21 41 69
Одеська 28 28 62
Полтавська 18 25 56
Рівненська 9 16 46
Сумська 17 34 71
Тернопільська 24 57 75
Харківська 59 24 96
Херсонська 46 22 52
Хмельницька 27 14 81
Черкаська 26 94 56
Чернівецька 8 8 22
Чернігівська 13 31 39
м. Київ 54 35 70
м. Севастополь 7 1 10
Усього 833 1000 1631

Розділ 5. Фінансові результати виконання Програми
106. Кошти, одержані від продажу державного майна та майна,
що належить Автономній Республіці Крим, інші надходження,
безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (від покупців за
подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію
покупців на участь в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за
несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації;
надходження від продажу патентів на право оренди приміщень;
відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо),
зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації,
позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим.
107. Кошти, одержані від приватизації державного майна (крім
об'єктів незавершеного будівництва та об'єктів, що виділяються з
балансу підприємств), та інші надходження розподіляються за
напрямами:
(відсотки)
Державний бюджет України 90
На розвиток підприємництва 5
Виконання Програми 5
108. Розрахунок витрат коштів позабюджетного Державного фонду
приватизації на виконання цієї Програми:
(відсотки від суми на
виконання Програми)
створення і функціонування єдиної 10
комп'ютерної мережі державних органів
приватизації, придбання обчислювальної
техніки, засобів зв'язку, оргтехніки
утримання Національної депозитарної системи 2
в Україні
оплата послуг сторонніх осіб та організацій, 27
залучених до роботи, пов'язаної з
приватизацією
у тому числі на утримання мережі центрів 15
проведення сертифікаційних аукціонів та
завершення робіт, пов'язаних із завершенням
сертифікатної приватизації
проведення інформаційно-пропагандистської та 11
рекламної діяльності з висвітлення прива-
тизаційних процесів в Україні у засобах
масової інформації
відшкодування витрат Ощадбанку та установ З
колишнього Укрдержстраху, пов'язаних із
зберіганням, перевезенням, погашенням та
знищенням приватизаційних майнових
сертифікатів та компенсаційних сертифікатів,
не отриманих на 1 липня 1998 р. громадянами
України
оплата господарських витрат та 15
господарсько-договірних робіт (видатки на
зв'язок, утримання та оренду транспорту,
придбання інформаційно-довідкової та
передплатної літератури, канцелярські видатки,
оплата ремонту приміщень, придбання програмної
продукції, оплата комунальних послуг, витрат
на відрядження, пов'язаних з діяльністю
Фонду державного майна України, оплата
представницьких витрат, транспорту,
обладнання та інвентарю
матеріальне заохочення працівників державних 26
органів приватизації та їх фінансування, а
також соціально-побутове забезпечення
фінансування витрат, пов'язаних із 0,5
забезпеченням міжнародної діяльності у сфері
приватизації
видання Державного інформаційного бюлетеня 1,5
про приватизацію
навчання кадрів 4
Усього: 100
109. Кошти, одержані від продажу об'єктів групи Ж, інших
об'єктів приватизації (крім об'єктів незавершеного будівництва),
що виділяються з балансів підприємств, розподіляються за
напрямами:
(відсотки)
Державний бюджет України 30
відшкодування витрат, пов'язаних із приватизацією 10
підприємству, на балансі якого перебував об'єкт групи Ж 60
або інші об'єкти приватизації
110. У 1999 році Фонд державного майна України має
забезпечити надходження коштів до Державного бюджету України у
сумі не менше 800 млн.гривень від приватизації державного майна та
інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації
та кредитуванням підприємств.
Розділ 6. Післяприватизаційна політика держави.
Захист прав акціонерів у процесі приватизації та
у післяприватизаційний період
111. Усі прості іменні акції відповідного ВАТ є рівнозначними
за обсягом прав акціонерів і розміром дивідендів, що виплачуються
за ними.
112. Право голосу за акціями може бути передане акціонером
іншій фізичній або юридичній особі виключно за довіреністю,
виданою з додержанням вимог законодавства.
113. До виконання плану розміщення акцій ВАТ, щодо яких
передбачається залишення у державній власності пакетів акцій
відповідно до пункту 21 цієї Програми, або до розміщення акцій у
кількості, що відповідає 75 відсоткам загальної кількості акцій
відкритого акціонерного товариства, ВАТ та державним органам
приватизації забороняється: відчужувати майно, що належить товариству, якщо його вартість
перевищує 25 відсотків вартості статутного фонду ВАТ; приймати рішення про реорганізацію ВАТ шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення; змінювати номінальну вартість або кількість акцій без зміни
розміру статутного фонду ВАТ (крім випадків дроблення акцій за
підсумками аукціону); приймати рішення про збільшення або зменшення статутного
фонду, крім випадків збільшення статутного фонду у зв'язку з
індексацією основних фондів, яку проведено відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України.
114. ВАТ, акції якого підлягають дробленню за підсумками
аукціону, зобов'язане здійснити реєстрацію власників таких акцій
не пізніше двох місяців після затвердження та публікації підсумків
аукціонів.
115. До виконання плану приватизації (розміщення акцій)
рішення про участь ВАТ у холдингових компаніях, об'єднаннях
підприємств і промислово-фінансових групах та про його внески до
статутних фондів інших господарюючих суб'єктів приймається
більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних
зборах.
116. Забороняється встановлення емітентом не передбачених
законодавством обмежень щодо відчуження акціонером ВАТ акцій,
придбаних ним у процесі приватизації.
117. ВАТ, створене у процесі приватизації, зобов'язане
здійснити оцінку активів товариства, виходячи з балансової
вартості, та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі
коли ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами
рішень про укладення угод або кількох взаємопов'язаних угод щодо
придбання або відчуження майна ВАТ, вартість якого перевищує 25
відсотків балансової вартості статутного фонду товариства на дату
прийняття такого рішення.
Післяприватизаційна підтримка підприємств
118. Фондом державного майна України здійснюється
організаційно-правова підтримка приватизованих підприємств та ВАТ
з урахуванням програм структурної перебудови економіки.
119. Фінансова підтримка підприємств здійснюється шляхом
перерахування на безповоротній основі відповідно до пункту 109
цієї Програми 60 відсотків коштів, отриманих від продажу об'єкта
приватизації, який перебуває у підприємства на балансі, цьому
підприємству у порядку, встановленому Фондом державного майна
України.
120. Справу про банкрутство створених у процесі приватизації
ВАТ, продаж акцій яких розпочався, може бути порушено лише після
закінчення приватизації (виконання плану розміщення акцій).
Розділ 7. Прикінцеві положення.
Організаційне забезпечення виконання Програми
121. Фонд державного майна України, органи виконавчої влади
здійснюють заходи з підготовки та подання пропозицій Кабінету
Міністрів України щодо плану-графіка передприватизаційної
підготовки підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави, а також щодо визначення відповідно
до цієї Програми способів приватизації майна підприємств у окремих
галузях та працевлаштування працівників підприємств, коли процес
приватизації та реструктуризації призводить до їх вивільнення.
122. Фонд державного майна України у двотижневий строк з дня
набрання чинності цією Програмою доводить до відповідних державних
органів приватизації, заінтересованих центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів Антимонопольного комітету
України графік приватизації об'єктів, включених до завдань,
визначених цією Програмою, з розподілом повноважень щодо їх
приватизації між Фондом державного майна України та його
регіональними відділеннями.
123. У разі коли приватизацію об'єкта проводить Фонд
державного майна України, до складу комісії з приватизації
включається також представник відповідного регіонального
відділення Фонду державного майна України з правом дорадчого
голосу.
124. Фонд державного майна України забезпечує підготовку і
перепідготовку працівників державних органів приватизації та
органів виконавчої влади з питань реалізації цієї Програми.
125. Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного
майна України здійснює заходи щодо організаційно-правової
взаємодії державних органів приватизації та правоохоронних і
судових органів з ініціювання та вирішення майнових,
фінансово-боргових і приватизаційних спорів, виконання судових
рішень, захисту прав власності України.
Законодавче забезпечення виконання Програми
126. Для забезпечення виконання цієї Програми Фонд державного
майна України разом із центральними органами виконавчої влади
розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів.
Проекти законів ------------------------------------------------------------------ | | | | Строк | | | | Строк |внесення на| | Проекти законів | Розробники | розроблення | розгляд | | України | | | Верховної | | | | | Ради | | | | | України | ------------------------------------------------------------------ Про внесення змін до Фонд державного У місячний У двомісяч-
Закону України "Про майна, строк з дня ний строк з
приватизацію Мінекономіки, набрання дня набран-
державного майна" Мінфін, Мін'юст, чинності ня чинності
Антимонопольний цією цією
комітет Програмою Програмою
Про внесення змін до Фонд державного У місячний У двомі-
Декрету Кабінету майна, строк з дня сячний
Міністрів України від Мінекономіки, набрання строк з дня
21 січня 1993 року Мінфін, Мін'юст, чинності набрання
N 7 "Про державне Державна подат- цією чинності
мито" у частині кова Програмою цією
звільнення від адміністрація Програмою
сплати державного
мита підприємств, що
здійснюють емісію
акцій, які за
даними податкових
органів рік були
збитковими
Про внесення змін до Фонд державного -"- -"-
Закону України "Про майна,
оподаткування при- Мінекономіки,
бутку підприємств" у Мінфін, Мін'юст,
частині звільнення Державна подат-
від оподаткування кова адміністрація
інвестицій, що
надаються у вигляді
кредитів або
зараховуються до ціни
об'єкта приватизації
Про внесення змін до Фонд державного -"- -"-
Закону України "Про майна,
податок на додану Мінекономіки,
вартість" у частині Мінфін, Мін'юст,
звільнення від сплати Державна подат-
податку на додану кова адміністрація
вартість операцій з
приватизації
державного майна
Про внесення змін і Фонд державного -"- -"-
доповнень до Закону майна,
України "Про прива- Мінекономіки,
тизацію невеликих Мінфін, Державна
державних підприємств комісія з цінних
(малу приватизацію)" паперів та
фондового ринку,
Антимонопольний
комітет, Мін'юст
Про внесення змін і Фонд державного У місячний У двомі-
доповнень до Закону майна, строк з дня сячний
України "Про особли- Мінагропром, набрання строк з дня
вості приватизації Мінекономіки, чинності набрання
майна в агропромис- Мін'юст цією чинності
ловому комплексі" Програмою цією
Програмою

Проекти постанов Кабінету Міністрів України ------------------------------------------------------------------ | | | | Строк | | | | Строк |внесення на| | Проекти постанов | Розробники | розроблення | розгляд | | Кабінету Міністрів | | | Кабінету | | України | | | Міністрів | | | | | України | ------------------------------------------------------------------ Про порядок Фонд У місячний У двомі-
розміщення пакетів державного строк з дня сячний
акцій відкритих майна, Мінфін, набрання строк
акціонерних товариств, Державна чинності з дня
створених у процесі комісія з цінних цією набрання
приватизації, на паперів та Програмою чинності
міжнародних ринках фондового цією
ринку, Мін'юст Програмою
Про порядок продажу Фонд -"- -"-
пакетів акцій державного
підприємств, майна, Державна
приватизація яких комісія з цінних
здійснюється із паперів та
залученням іноземних фондового
інвестицій за ринку,
міжнародними Антимонополь-
договорами України ний комітет,
Мін'юст,
Мінекономіки

Інформаційне забезпечення процесу приватизації
127. Фонд державного майна України разом із Державним
комітетом телебачення і радіомовлення України, Державним
інформаційним агентством України, Державним комітетом зв'язку
України, Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком
України здійснюють заходи щодо інформування громадян України та
іноземців, осіб без громадянства про умови приватизації в Україні.
128. Фонд державного майна України, регіональні відділення та
представництва публікують інформацію про приватизацію у строки та
в порядку, визначені законодавством. Інформація про результати
всіх видів продажу підлягає публікації у виданнях державних
органів приватизації не пізніше 30 днів після затвердження
підсумків продажу Фондом державного майна України, його
регіональними відділеннями.
129. Інформація про строки та умови проведення відкритих
торгів та конкурсів за участю іноземних інвесторів має бути
опублікована в інформаційних бюлетенях державних органів
приватизації, центральній та місцевій пресі не пізніш як за 50
календарних днів до дати проведення торгів.
130. Голова Фонду державного майна України, керівники
регіональних відділень та представництв Фонду несуть персональну
відповідальність за своєчасність та повноту інформації про
об'єкти, які приватизуються.
Контроль за виконанням Програми
131. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють
Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів
України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет
України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Національне агентство України з управління державними
корпоративними правами, інші органи виконавчої влади та
правоохоронні органи у межах своєї компетенції, визначеної
законодавством.
132. Фонд державного майна України не рідше одного разу на
квартал заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Фонду
та його регіональних відділень про виконання вимог та завдань цієї
Програми, організовує моніторинг виконання Програми.
133. Фонд державного майна України залучає до планових
перевірок діяльності регіональних відділень та представництв Фонду
представників правоохоронних органів.
134. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють: а) Верховна Рада України - шляхом заслуховування на своїх
засіданнях звітів Фонду державного майна України; б) Кабінет Міністрів України - шляхом періодичного
заслуховування на своїх засіданнях керівників Фонду державного
майна України, органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим.
135. Фонд державного майна України: щоквартально подає Верховній Раді України, Президентові
України та Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про хід
виконання цієї Програми; щомісячно інформує Кабінет Міністрів України про хід
виконання цієї Програми.
136. Персональна відповідальність за виконання завдань
Програми покладається на: Голову Фонду державного майна України, керівників органів
виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном, - щодо
приватизації майна, яке перебуває у державній власності; Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників
органів виконавчої влади, уповноважених управляти майном, що
належить Автономній Республіці Крим, - щодо приватизації майна, що
належить Автономній Республіці Крим.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору