Документ 208_022, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.04.2008

              Меморандум 
про взаєморозуміння щодо співпраці
Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України та Датського бюро
районного опалення (ДБРО)

Дата підписання: 24.04.2008 Дата набрання чинності для України: 24.04.2008
Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці (далі -
Меморандум) підписаний Міністерством з питань житлово-комунального
господарства України (далі - "Міністерство") в особі Міністра -
Кучеренка О.Ю. та Датського Бюро районного опалення (ДБРО) (далі -
"ДБРО") в особі Виконуючого Директора Й.Б.Крістенсена та Голови
Л.Гуллєва, які надалі іменуються "Сторони":
Оскільки, питання ефективного та раціонального управління
централізованим теплопостачанням, впровадження реформи
житлово-комунального господарства пов'язані із Національною
стратегією реформування житлово-комунального господарства та
представляють інтерес організацій та компаній у сфері
теплозабезпечення та комбінованого виробництва тепла та енергії.
Підтверджуючі спільний інтерес у поглиблені двосторонньої
співпраці у сфері теплопостачання, сприяючи принципам ефективного
та раціонального менеджменту систем центрального теплопостачання,
впроваджуючи передові технології та покращуючи якість комунальних
послуг, що надаються споживачам
Виходячи з:
- Положення про Спільну декларацію про принципи і основні
засади співробітництва і партнерства між Україною та Королівством
Данія ( 208_013 ) від 05.03.96 р.;
- Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в
енергетичній сфері між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Королівства Данія від 16.03.07 р.;
- Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування
та розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки"
від 24.06.04 N 1869-IV ( 1869-15 )
Сторони домовились про таке:
Стаття 1
Пріоритетні сфери співробітництва
Сторони розвиватимуть співробітництво в таких сферах:
(1) ефективного та раціонального управління і регулювання
суб'єктів у сфері централізованого теплопостачання, надання
населенню якісних житлово-комунальних послуг.
Сторони у своїй співпраці та спільних діях приділятимуть
увагу та віддаватимуть пріоритет наступному:
- Розробка спільних проектів, направлених на пошук та
впровадження сучасних ефективних технологій у сфері комунальної
теплоенергетики;
- Спільне проведення енергоаудиту теплових мереж в областях
України з залученням іноземних аудиторів, експертів, профільних
фірм та компаній;
- Впровадження систем моніторингу та інформаційного
забезпечення виробництва та постачання теплоенергії в містах та
регіонах;
- Залучення інвестиційного ресурсу для розвитку сфери
теплопостачання в галузі житлово-комунального господарства
України;
- Посилення інституціональної спроможності Міністерства та
територіальних управлінь житлово-комунальних господарств у сфері
впровадження нової моделі раціонального державного регулювання
централізованим теплопостачанням, підвищення якості кадрового
потенціалу галузі.
(2) Навколишнє середовище та енергоефективність
Зусилля Сторін поєднуватимуться задля покращення клімату та
зменшення негативного впливу на навколишнє середовище в Україні
шляхом розвитку практики енергоефективності, відновлюваної енергії
та покращення довкілля. Співпраця реалізовуватиметься, зокрема,
шляхом включення екологічної політики в спільні проекти,
спрямовані на розвиток і реформування житлово-комунального
господарства України стосовно:
- Ефективності використання альтернативних видів енергії в
житлово-комунальному господарстві.
- Впровадження проектів з використанням альтернативних видів
енергії у сфері теплопостачання населення України.
- Утилізації скидного потенціалу теплопостачання,
впровадження новітніх технологій з метою зменшення витрат
енергетичних ресурсів (газу, мазуту, вугілля) в котельних.
- Впровадження системи зниження викидів парникових газів,
зменшення викидів CO2, залучення карбонових кредитів для
реалізації взаємоузгоджених програм.
(3) Житлово-комунальне господарство
Сторони у своїй співпраці та спільних діях приділятимуть
увагу та віддаватимуть пріоритет наступному:
- Покращення інвестиційного клімату в галузі;
- Запровадження незалежного професійного регулювання цін і
тарифів на монопольних ринках комунальних послуг;
- Демонополізація ринку житлово-комунальних послуг;
- Збір інформації щодо найкращих практик та досвіду у сфері
теплопостачання в галузі житлово-комунальної господарства та
надання рекомендації щодо їх впровадження на місцевому рівні.
Напрями та план заходів щодо об'єднання спільних зусиль
Сторін не обмежується вище зазначеним та може бути розширеним за
згодою Сторін.
Стаття 2
Консультування та обмін інформацією
(а) Сторони інформуватимуть і, де необхідно,
консультуватимуть одна одну з питань спільних інтересів, які,
можливо, сприятимуть тісному співробітництву, включаючи нові
ініціативи та розвиток стратегічного співробітництва.
(б) Сторони обмінюватимуться відповідною інформацією та
даними щодо спільних інтересів і забезпечуватимуть збір, аналіз, а
також розповсюдження такої інформації та даних.
(в) Сторони можуть скликати зустрічі у відповідні строки для
перегляду заходів, які мають бути здійснені відповідно до
Меморандуму.
Стаття 3
Представництво
Сторони надають спільні погодження учасників, речників та
спостережників у зустрічах або/та конференціях, які будуть
скликатися ними або проводитимуться під їх егідою, а також тих,
чия участь цікавить одну із Сторін.
Стаття 4
Шляхи реалізації
(а) На виконання конкретних заходів, викладених у
Меморандумі, Сторони домовилися підготувати План дій та створити
експертну робочу групу до якої будуть входити Директор Датського
бюро районного опалення (ДБРО) та Заступник Міністра з
відповідними функціональними обов'язками, які будуть керуватись
Меморандумом та Планом дій. План дій міститиме відповідні
необхідні та конкретні положення. Заходи, передбачені
Меморандумом, виконуватимуться кожною Стороною згідно до її
внутрішніх норм, правил та порядків.
(б) Заходи, які будуть здійснюватись на виконання
Меморандуму, будуть предметом майбутньої оцінки Сторонами або
іншим чином за умови узгодження Сторін.
(в) Сторони надаватимуть своїм структурним підрозділам,
регіональним управлінням з питань житлово-комунального
господарства та обласним державним адміністраціям рекомендації з
метою координації їх діяльності та для реалізації цілей
Меморандуму в рамках узгоджених Сторонами дій.
Стаття 5
Внесення змін до Меморандуму
Доповнення та зміни в Меморандумі можливі в разі взаємної
згоди Сторін, що мають бути надані в письмовому вигляді окремим
протоколом і складатимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.
Стаття 7
Набрання чинності та термін дії
Меморандум вступає в силу з моменту його підписання Сторонами
і є чинним упродовж трьох (3) років з дня набуття ним чинності.
Сторони в праві в будь-який час зупинити дію Меморандуму за умови
попередження іншої Сторони за 2 місяці.
Цей Меморандум підписано у м. Києві 24 квітня 2008 року у
двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому
тексти є автентичними.
У випадку розбіжності при тлумаченні положень Меморандуму,
перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
Від імені Міністерства Від імені Датського бюро
з питань житлово-комунального районного опалення
господарства України
(підпис) (підпис)
О.Ю.Кучеренко, Й.Б.Крістенсен,
Міністр Виконуючий Директор
(підпис)
Л.Гуллєв,
Головавгору