Документ 208/94-ВР, попередня редакція — Редакція від 08.12.2009, підстава - 1704-VI
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 2147а-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про відповідальність підприємств,
їх об'єднань, установ та організацій за
правопорушення у сфері містобудування
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.411 )
 
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 239/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.412 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49 N 350/97-ВР від 17.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.214 N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.398 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 }
 
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.41 }

 
     Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій всіх форм власності за правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення державного контролю за забудовою територій, розміщенням і будівництвом об'єктів архітектури, додержанням суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав споживачів будівельної продукції.
{ Преамбула в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }

 
Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері
містобудування
 
     Підприємства, їх об'єднання, установи та організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
 
     проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості цих робіт;
 
     передачу проектною організацією замовнику робочої документації для будівництва, що не відповідає будівельним нормам, державним стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості розробленої робочої документації; { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000; із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
 
     виробництво, реалізацію або застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають будівельним нормам, державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, а так само підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її, - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості реалізованої продукції; { Абзац четвертий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
 
     виконання будівельних робіт, що не відповідають будівельним нормам, державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт; { Абзац п'ятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
 
     прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням законодавства, а так само місцевих правил забудови населених пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості відповідних об'єктів;
 
     здійснення окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у будівництві; { Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
     ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; { Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96, в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
     передачу проектною організацією замовнику робочої документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої документації; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
     експлуатацію або використання будинків чи споруд після закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними (технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
     затвердження містобудівної документації з порушенням встановлених будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, вихідних даних на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої містобудівної документації; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000; із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
 
     недотримання регіональних або місцевих правил забудови під час планування і забудови населених пунктів, режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
     проведення підготовчих робіт без дозволу на виконання підготовчих робіт або без дозволу на виконання будівельних робіт, або без відповідної затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
 
     Сплата штрафів не звільняє підприємство від усунення допущених порушень і відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень, передбачених цим Законом.
 
     Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудування
 
     Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю). { Частина перша статті 2 в редакції Законів N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000, N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007 }
 
     Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють державний нагляд за додержанням підприємствами вимог містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил при здійсненні проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. { Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
 
     Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право:
 
     безперешкодного доступу на будівництво об'єктів і підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності;
 
     давати у межах своїх повноважень учасникам будівництва та виробникам будівельних матеріалів, виробів і конструкцій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, а так само технічних умов або затверджених проектних рішень; { Абзац третій частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
 
     одержувати від замовників, проектних і будівельних організацій та підприємств будівельної індустрії необхідну для виконання покладених на них функцій нормативно-технічну, проектну та іншу документацію;
 
     зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, затвердженим проектним рішенням або місцевим правилам забудови населених пунктів, здійснюються без дозволу на їх виконання, а так само виробництво і застосування у будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням будівельних норм, державних стандартів; { Абзац п'ятий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
 
     вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій на право провадження окремих видів господарської діяльності у будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних умов, а також на інших підставах відповідно до закону. { Абзац шостий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000; в редакції Закону N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 }
 
     Накладати штраф від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх заступники у порядку ( 244-95-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частина четверта статті 2 в редакції Закону N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007 }
 
     Розгляд справ про правопорушення при наданні фізичним особам послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та придбанні будівельної продукції, а також застосування штрафів у цих випадках здійснюються іншими державними органами у порядку, передбаченому чинним законодавством.
{ Положення статті 2 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
 
Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за
правопорушення у сфері містобудування
 
     Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за результатами перевірки.
 
     Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень.
 
     У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про правопорушення питання про накладення штрафу розглядається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
 
     Рішення посадової особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.
 
     Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в інспекції, яка наклала штраф.
 
     Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.
 
     Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується у судовому порядку.
{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР від 18.11.97, N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення
у сфері містобудування
 
     Рішення у справах про правопорушення у сфері містобудування, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до господарського суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали господарським судом.
{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }
 
     Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
 
     Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю під час виконання своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.
 
     Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
     Посадові особи інспекцій архітектурно-будівельного контролю підлягають обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю визначаються Кабінетом Міністрів України.

 
{ Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону N 350/97-ВР від 17.06.97 }

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 14 жовтня 1994 року
N 208/94-ВРвгору