Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2010208
Документ 208-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2011, підстава - 366-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 лютого 2010 р. N 208
Київ
Деякі питання удосконалення
системи охорони здоров'я
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 366 ( 366-2011-п ) від 06.04.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Основні концептуальні напрями реформування
системи охорони здоров'я, що додаються.
2. Міністерству охорони здоров'я:
1) разом із Спільним представницьким органом сторони
роботодавців на національному рівні і всеукраїнськими профспілками
та їх об'єднаннями до 1 січня 2011 р. розробити і подати на
розгляд Кабінету Міністрів України:
проект Державної програми реформування системи охорони
здоров'я, в якій передбачити підготовку проектів законодавчих
актів щодо регулювання порядку надання громадянам медичної
допомоги в умовах реформування системи охорони здоров'я,
удосконалення системи контролю за якістю лікувально-діагностичного
процесу та станом проведення експертизи тимчасової і стійкої
втрати працездатності, за якістю лікарських засобів та виробів
медичного призначення, запровадження ефективного механізму
боротьби з виробництвом і розповсюдженням фальсифікованих та
неякісних лікарських засобів;
пропозиції щодо реалізації, в тому числі із залученням
приватного капіталу, інвестиційного проекту створення
дослідницько-навчального комплексу медичних навчальних закладів
для надання високоспеціалізованої медичної допомоги, забезпечення
підготовки і перепідготовки кадрів, включаючи менеджерів з охорони
здоров'я;
2) розробити і затвердити до 1 вересня 2010 р.:
порядок визначення обсягу та вартості послуг з надання
екстреної та невідкладної, первинної медико-санітарної,
спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної,
високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної
медичної допомоги;
критерії класифікації закладів охорони здоров'я за рівнем
надання медичної допомоги (первинний, вторинний і третинний) та
порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров'я, що
надає медичну допомогу відповідного рівня;
методичні рекомендації щодо складення місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування планів
заходів щодо спеціалізації закладів охорони здоров'я, оптимізації
їх мережі та створення об'єднань таких закладів, зокрема
міжрайонних;
порядок проведення диспансерного огляду населення;
примірний статут закладу охорони здоров'я комунального
некомерційного підприємства;
примірний договір про надання медичних послуг;
3) розробити до 1 жовтня 2010 р.:
разом з Міністерством фінансів, Міністерством регіонального
розвитку та будівництва і Міністерством економіки методичні
рекомендації щодо планування видатків та використання бюджетних
коштів для надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я;
разом з Міністерством економіки пропозиції щодо внесення змін
до нормативно-правових актів стосовно порядку здійснення закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти з метою врегулювання
особливостей проведення закупівлі медичних послуг, а також щодо
удосконалення системи здійснення централізованих закупівель
лікарських засобів і виробів медичного призначення;
4) розробити і затвердити до кінця 2010 року державні
соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я згідно із статтею 11
Закону України "Про державні соціальні нормативи та державні
соціальні гарантії" ( 2017-14 );
5) разом з Міністерством регіонального розвитку та
будівництва сприяти оптимізації мережі районних, міських і
дільничних закладів охорони здоров'я та створенню об'єднань
комунальних некомерційних підприємств.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям до
1 жовтня 2010 р.:
1) провести аналіз потреб населення у медичній допомозі та
стану кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я, а також
забезпечення фінансовими та матеріальними ресурсами, необхідними
для задоволення таких потреб, у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць;
2) підготувати та внести на розгляд відповідних органів
місцевого самоврядування пропозиції щодо:
утворення центрів первинної медико-санітарної допомоги;
оптимізації мережі районних, міських і дільничних лікарень,
спеціалізації та перепрофілювання зазначених лікарень з
урахуванням потреб населення у медичній допомозі;
поступової реорганізації закладів охорони здоров'я у
комунальні некомерційні підприємства та створення об'єднань таких
підприємств, зокрема міжрайонних;
3) ініціювати перед відповідними органами місцевого
самоврядування розгляд зазначених у цьому пункті питань.
4. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством
регіонального розвитку та будівництва сприяти оптимізації мережі
районних, міських і дільничних закладів охорони здоров'я та
створенню об'єднань комунальних некомерційних підприємств.
5. Міністерству охорони здоров'я разом із Спільним
представницьким органом сторони роботодавців на національному
рівні і всеукраїнськими профспілками та їх об'єднаннями, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями до 1 жовтня
2010 р.:
1) здійснити заходи з удосконалення порядку проведення
обов'язкових профілактичних оглядів населення та активізації
діяльності центрів здоров'я;

{ Підпункт 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 366 ( 366-2011-п ) від 06.04.2011 }

3) розробити пропозиції щодо посилення відповідальності за
якість надання медичних послуг під час проведення обов'язкових
профілактичних медичних оглядів населення.
6. Підтримати пропозиції Міністерства охорони здоров'я,
Дніпропетровської і Вінницької обласних рад щодо реалізації
пілотних проектів реформування системи охорони здоров'я у
відповідних областях.
Міністерству охорони здоров'я:
подати до 1 січня 2011 р. Кабінетові Міністрів України
висновки та пропозиції за результатами реалізації зазначених
пілотних проектів;
врахувати під час розроблення проекту Державної програми
реформування системи охорони здоров'я результати реалізації
зазначених пілотних проектів.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2010 р. N 208
ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ
реформування системи охорони здоров'я

1. Створення умов для реформування системи охорони здоров'я,
що передбачає:
розмежування первинного, вторинного та третинного рівня
надання медичної допомоги, визначення переліку послуг відповідно
до рівня допомоги;
підготовку пропозицій щодо внесення змін до Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) стосовно визначення особливостей
фінансування закладів охорони здоров'я, що надають первинну та
вторинну медичну допомогу;
визначення на законодавчому рівні гарантованого обсягу
надання безоплатної медичної допомоги та переліку платних послуг у
сфері охорони здоров'я;
завершення роботи із затвердження стандартів надання медичної
допомоги та клінічних протоколів;
реалізацію пілотних проектів реформування системи охорони
здоров'я.
2. Проведення структурної реорганізації галузі, що
передбачає:
створення центрів первинної медико-санітарної допомоги -
комунальних некомерційних підприємств як нового типу закладів
охорони здоров'я;
створення для надання вторинної медичної допомоги міжрайонних
та міжміських об'єднань комунальних некомерційних підприємств
(госпітальних округів), до складу яких входять:
- багатопрофільна лікарня інтенсивної допомоги;
- заклади для проведення планового лікування;
- заклади для реабілітаційного (відновлювального) лікування;
- заклади для надання паліативної допомоги (хоспіси);
- заклади для надання медико-соціальної допомоги;
- консультативно-діагностичний центр;
реорганізацію системи надання швидкої медичної допомоги;
створення університетських клінік.
3. Визначення гарантованого обсягу медичної допомоги
громадянам, що передбачає надання державними і комунальними
закладами охорони здоров'я:
екстреної допомоги;
невідкладної та первинної медичної допомоги;
стаціонарної допомоги (у разі гострого захворювання та в
невідкладних випадках);
невідкладної стоматологічної допомоги;
долікарської допомоги населенню в сільській місцевості;
санаторно-курортної допомоги інвалідам і хворим у
спеціалізованих та дитячих закладах оздоровлення;
допомоги дітям, що утримуються у будинках дитини;
допомоги в рамках державних програм;
допомоги пільговим категоріям населення;
планової спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної
допомоги за відповідним направленням сімейного лікаря згідно з
укладеними договорами про закупівлю медичних послуг.
4. Надання платних медичних послуг у сфері охорони здоров'я,
що передбачає надання послуг за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб, а також за рахунок благодійних внесків, надходжень
за договорами добровільного медичного страхування.
5. Удосконалення системи фінансування галузі охорони
здоров'я, що передбачає фінансування закладів охорони здоров'я,
які надають медичну допомогу:
первинного рівня, - шляхом спрямування бюджетних коштів з
розрахунку на кожну особу, що проживає на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;
вторинного рівня, - шляхом укладення договорів між замовником
і постачальником медичних послуг за принципом оплати фактично
наданих послуг з урахуванням потреб населення;
третинного рівня, - шляхом оплати вартості наданих послуг.
6. Врегулювання на законодавчому рівні питання запровадження
обов'язкового державного соціального медичного страхування.
7. Покращення стану забезпечення населення лікарськими
засобами і виробами медичного призначення, що передбачає:
включення до клінічних протоколів генеричних лікарських
засобів, що входять до Національного переліку лікарських засобів і
виробів медичного призначення та мають доведені біоеквівалентність
і терапевтичну ефективність;
впровадження в практику формулярної системи забезпечення
закладів охорони здоров'я лікарськими засобами і виробами
медичного призначення;
розширення переліку лікарських засобів і виробів медичного
призначення, що відпускаються виключно за рецептом;
запровадження диференційованого відшкодування вартості
лікарських засобів і виробів медичного призначення для населення;
забезпечення надходження в обіг високоякісних, ефективних та
безпечних лікарських засобів і виробів медичного призначення;
удосконалення законодавства у сфері боротьби з виробництвом
та розповсюдженням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів
і виробів медичного призначення;
створення єдиної інформаційної бази даних про лікарські
засоби і вироби медичного призначення, що перебувають в обігу;
формування економічно обґрунтованих цін на лікарські засоби і
вироби медичного призначення.
8. Удосконалення системи профілактики захворювань, що
включає:
проведення диспансерного огляду населення відповідно до
державного клінічного протоколу обстеження громадян;
створення у містах, районах державних і комунальних
підприємств - оздоровчих установ для надання послуг оздоровчого
характеру за фіксованими цінами.
9. Удосконалення системи контролю за якістю надання медичної
допомоги (медичних послуг), станом проведення експертизи
тимчасової та стійкої втрати працездатності в закладах охорони
здоров'я, якістю лікувально-діагностичного процесу, а також
створення єдиного електронного реєстру листків непрацездатності
(реєстру пацієнтів).
10. Удосконалення кадрової політики, що передбачає:
перспективне планування та своєчасну підготовку і
перепідготовку лікарів загальної практики/сімейної медицини;
посилення соціального захисту працівників системи охорони
здоров'я;
запровадження підготовки менеджерів з охорони здоров'я,
зокрема шляхом здобуття другої вищої освіти.
11. Забезпечення розвитку державно-приватного партнерства у
галузі охорони здоров'я, в тому числі шляхом реалізації
інвестиційних проектів із залученням приватного капіталу та інших
джерел фінансування.
12. Запровадження моніторингу стану фінансового забезпечення
соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я.вгору