Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Перелік від 20.03.2013207
Документ 207-2013-п, попередня редакція — Редакція від 21.08.2014, підстава - 342-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. № 207
Київ

Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 342 від 13.08.2014}

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, що додається;

перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, згідно з додатком.

2. Забезпечити:

1) Міністерству освіти і науки - формування, розміщення на власному веб-сайті та постійне оновлення переліку навчальних закладів, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію навчального закладу за переліком, затвердженим цією постановою, та інформування про це щокварталу до 10 числа наступного місяця Державного центру зайнятості;

{Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

2) Міністерству економічного розвитку і торгівлі - подання щороку до 1 листопада Міністерству соціальної політики середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці для перегляду затвердженого цією постановою переліку з метою підготовки у разі необхідності відповідних змін до нього;

3) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям - подання щороку до 1 листопада в разі потреби Міністерству соціальної політики пропозицій щодо внесення змін до затвердженого цією постановою переліку.

{Пункт 2 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 207

ПОРЯДОК
видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

{У тексті Порядку слова “територіальний орган” у всіх відмінках замінено словами “центр зайнятості” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014}

1. Цей Порядок визначає механізм видачі Київським та Севастопольським міськими, районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років (далі - особи), ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери).

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

Право на одноразове отримання ваучера мають особи до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

Дія цього Порядку не поширюється на:

осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

{Абзац шостий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

2. Терміни “ваучер”, “перепідготовка”, “підвищення кваліфікації” і “спеціалізація” використовуються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законах України “Про зайнятість населення”, “Про професійно-технічну освіту” та “Про вищу освіту”.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

3. На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні (далі - навчання).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014}

4. Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - навчальні заклади).

5. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

6. Особа здійснює вибір професії (спеціальності), напряму підвищення кваліфікації за переліком, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, а також форми та місця навчання.

7. Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає паспорт, трудову книжку (дублікат трудової книжки), документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Особа має право безоплатно отримати від центру зайнятості повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

8. Центр зайнятості проводить звірення відомостей про страховий стаж особи з 1 січня 2011 р. з даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Дані про страховий стаж особи за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 р. звіряються з даними реєстру застрахованих осіб зазначеного Державного реєстру, поданими Пенсійним фондом України.

Обчислення страхового стажу за період до 1 липня 2000 р. проводиться на підставі документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

9. Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та оформляється наказом.

Центр зайнятості інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера особа звертається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до центру зайнятості, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

Ваучер оформляється за формою згідно з додатком.

10. Зарахування особи на навчання на підставі ваучера здійснюється навчальними закладами відповідно до законодавства.

11. Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

12. Навчальний заклад протягом п’яти робочих днів після укладення договору про навчання подає центру зайнятості, який видав ваучер, завірену належним чином копію такого договору, розрахунок вартості витрат на навчання, відомості про рахунок навчального закладу для оплати вартості навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, копію ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію навчального закладу, відривну частину ваучера з відміткою про прийняття на навчання.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

13. Відповідальність за обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається центру зайнятості, покладається на навчальний заклад.

Навчальний заклад інформує центр зайнятості, що видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми щомісяця (у разі навчання за денною та вечірньою формою) і після закінчення екзаменаційної сесії (у разі навчання за заочною, дистанційною, екстернатною формою).

{Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

14. Центр зайнятості здійснює протягом 10 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, оплату навчання та проводить протягом 30 календарних днів після отримання навчальним закладом коштів звірення взаєморозрахунків з ним.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

15. У разі порушення особою умов договору про навчання навчальний заклад повідомляє протягом п’яти робочих днів про таке порушення центру зайнятості, який видав ваучер.

16. У разі дострокового припинення дії договору про навчання навчальний заклад подає протягом п’яти робочих днів центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про дострокове припинення навчання, розрахунок невикористаної частини коштів, передбачених для оплати вартості навчання, повертає протягом трьох робочих днів таку частину на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

17. Навчальний заклад подає протягом 10 робочих днів після закінчення строку дії договору про навчання центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про відрахування особи з навчального закладу у зв’язку із закінченням навчання.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

18. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний рік.

Примітка. Обчислення страхового стажу за період до 1 липня 2000 р. здійснюється з дня запровадження обміну даними між Пенсійним фондом України та державною службою зайнятості про страховий стаж осіб за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 року.

{Порядок доповнено приміткою згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014}Додаток
до Порядку

ВАУЧЕР

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014}Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 207

ПЕРЕЛІК
професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Найменування професії, спеціальності, напряму

Код згідно з класифікатором професій

бджоляр

6123

водій навантажувача

8334

водій тролейбуса

8323

електрогазозварник

7212

машиніст автогрейдера

8332

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

7231

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

7223

плодоовочівник

6111

робітник фермерського господарства

6131

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

будівельний столяр

7124

тракторист

8331

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

автомобілі та автомобільне господарство

7.07010601

агрономія

7.09010101

агрохімія і ґрунтознавство

7.09010102

захист рослин

7.09010501

інженерія програмного забезпечення

7.05010302

комп’ютерні системи та мережі

7.05010201

міське будівництво та господарство

7.06010103

програмне забезпечення систем

7.05010301

промислове і цивільне будівництво

7.06010101

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

7.09010201

ветеринарна медицина

5.11010101

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

землевпорядкування

5.08010102

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010602

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

розроблення програмного забезпечення

5.05010301

сестринська справа

5.12010102

соціальна робота

5.13010101

соціальна робота

7.13010201

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014}
вгору