Про затвердження Тимчасових умов функціонування оптового ринку електричної енергії
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови від 05.11.19992043
Документ 2043-99-п, поточна редакція — Прийняття від 05.11.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 1999 р. N 2043
Київ
Про затвердження Тимчасових умов
функціонування оптового ринку електричної енергії

З метою збереження цілісності, надійного функціонування
об'єднаної енергетичної системи як головного чинника енергетичної
безпеки України, забезпечення галузей національної економіки та
населення електричною енергією в осінньо-зимовий період
1999/2000 року та вдосконалення відносин у процесі купівлі-продажу
електричної енергії Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Тимчасові умови функціонування оптового ринку
електричної енергії (додаються).
Установити, що зазначені Умови діють до законодавчого
врегулювання питання функціонування оптового ринку електричної
енергії.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 1999 р. N 2043
ТИМЧАСОВІ УМОВИ
функціонування оптового ринку електричної енергії
Загальні положення

1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:
оптовий ринок електричної енергії (далі - оптовий ринок) - це
система відносин у процесі купівлі-продажу електричної енергії, що
здійснюється його суб'єктами в межах об'єднаної енергетичної
системи України на підставі договорів;
учасники оптового ринку - суб'єкти підприємницької
діяльності, що здійснюють функції диспетчерського управління,
виробництва, передачі та постачання електричної енергії на
підставі передбачених законом ліцензій на здійснення певного виду
підприємницької діяльності на оптовому ринку з підписанням
відповідних договорів;
Договір оптового ринку - договір між учасниками оптового
ринку, на підставі якого створений цей ринок;
комерційний облік електричної енергії - облік електричної
енергії для здійснення розрахунків за її виробництво, передачу та
постачання на оптовий ринок;
правила оптового ринку - додаток до Договору оптового ринку,
в якому визначається механізм функціонування цього ринку, порядок
розподілу навантажень між генеруючими джерелами електричної
енергії, формування ринкової ціни на електричну енергію та
розрахунку платежів за електричну енергію;
спеціалізована юридична особа - юридична особа, створена для
забезпечення функціонування оптового ринку;
власні потреби електростанцій в електричній енергії - витрати
електричної енергії на задоволення потреб її виробників відповідно
до методик та нормативів, які затверджуються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі
електроенергетики;
розпорядник системи розрахунків оптового ринку -
спеціалізована юридична особа, яка забезпечує функціонування
оптового ринку в частині розподілу навантажень між генеруючими
джерелами електричної енергії, формування ринкової ціни,
розрахунку платежів за електричну енергію та відповідний обмін
даними між учасниками оптового ринку;
розпорядник коштів оптового ринку - спеціалізована юридична
особа, яка забезпечує виконання функцій оптового ринку в частині
розрахунків за продану та куплену електричну енергію, ведення
бухгалтерського обліку, операцій купівлі-продажу електричної
енергії і розрахунку платежів за неї та надання звітності про такі
операції;
банкір оптового ринку - визначена на конкурсних засадах
банківська установа, у якій відкривається розподільний рахунок
оптового ринку та яка здійснює банківське обслуговування оптового
ринку на договірних засадах;
юрист оптового ринку - визначена на конкурсних засадах
юридична особа, яка здійснює правове обслуговування діяльності на
цьому ринку;
аудитор оптового ринку електричної енергії - визначена на
конкурсних засадах юридична особа, яка здійснює аудит оптового
ринку та порядку ведення розрахунків на розподільному рахунку
оптового ринку;
третейський арбітраж оптового ринку - третейський суд, який
вирішує спори, що виникають з договірних та інших
цивільно-правових відносин між учасниками оптового ринку.
Договір оптового ринку
2. В Україні функціонує єдиний оптовий ринок, який діє на
підставі багатосторонньої угоди - Договору оптового ринку.
3. У Договорі оптового ринку зазначається:
предмет, мета та умови діяльності учасників оптового ринку;
порядок утворення та функціонування організаційної структури
оптового ринку (загальні збори учасників оптового ринку, рада
оптового ринку та інші);
порядок утворення та компетенція органів оптового ринку;
порядок участі в оптовому ринку;
права, обов'язки та відповідальність сторін Договору;
інше, у тому числі і можливість розгляду спорів третейським
арбітражем оптового ринку.
4. Договір оптового ринку затверджується загальними зборами
учасників цього ринку. Зміни та доповнення до Договору набирають
чинності після затвердження їх загальними зборами учасників
оптового ринку.
5. Рішення про підписання та внесення змін і доповнень до
Договору оптового ринку та додатків до нього приймаються 2/3
голосів загальної кількості голосів, що належать учасникам
оптового ринку.
6. Невід'ємною частиною Договору оптового ринку є додатки,
затверджені в тому ж порядку, що й Договір. Додатки детально
регламентують організаційні, економічні та фінансові відносини між
учасниками оптового ринку. Перелік додатків визначається у
Договорі оптового ринку.
Купівля та продаж електричної енергії
7. Відносини під час купівлі та продажу електричної енергії
на оптовому ринку регулюються двосторонніми договорами
купівлі-продажу, які укладаються учасниками оптового ринку тільки
із спеціалізованою юридичною особою.
Зазначені договори не повинні суперечити законам України, цим
Умовам, Договору оптового ринку, умовам та правилам провадження
підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання
електричної енергії, іншим нормативно-правовим актам.
8. Виробники електричної енергії укладають двосторонні
договори купівлі-продажу із спеціалізованою юридичною особою, яка
здійснює закупівлю електричної енергії з метою подальшого її
продажу постачальникам. За цим договором відповідно до правил
оптового ринку виробники електричної енергії зобов'язуються
продавати електричну енергію, вироблену кожним їх генеруючим
блоком, крім електричної енергії:
необхідної для задоволення власних потреб електростанцій;
виробленої на теплоелектроцентралях, які входять до складу
постачальників, для споживання на території, де провадиться
ліцензована діяльність;
виробленої на електростанції з встановленою генеруючою
потужністю та обсягами її відпуску нижчими, ніж граничні
показники, передбачені умовами та правилами провадження
ліцензованої діяльності в електроенергетиці.
9. Учасники оптового ринку, які імпортують електричну
енергію, продають її в повному обсязі на оптовому ринку на
підставі договору купівлі-продажу із спеціалізованою юридичною
особою.
10. Постачальники електричної енергії укладають двосторонні
договори купівлі-продажу із спеціалізованою юридичною особою. У
цих договорах визначаються межі балансової належності електричних
мереж, схеми обліку електричної енергії, порядок обміну даними,
умови та гарантії оплати електричної енергії постачальниками
шляхом застави майна, безвідзивних акредитивів, банківських
гарантій тощо, розміри пені за несвоєчасну оплату електричної
енергії постачальниками, штрафів за перевищення постачальниками
договірних обсягів споживання електричної енергії та зобов'язання
сторін.
11. Спеціалізована юридична особа забезпечує продаж
електричної енергії у повному обсязі постачальникам за оптовою
ринковою ціною, що визначається згідно з правилами оптового ринку.
Обсяги продажу електричної енергії визначаються:
для постачальників за нерегульованим тарифом - на межі
балансової належності електричних мереж відповідних споживачів
згідно з обсягом споживання з урахуванням технологічних витрат
електричної енергії на її транспортування електричними мережами
кожного ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами, через які здійснюється
передача електричної енергії споживачам постачальниками за
нерегульованим тарифом;
для постачальника електричної енергії за регульованим тарифом
- на межі балансової належності електричних мереж згідно з обсягом
закупівлі електричної енергії, виміряної погодинно, з
відрахуванням електричної енергії, закупленої на оптовому ринку
постачальниками за нерегульованим тарифом.
Забезпечення функціонування оптового ринку
12. З метою забезпечення функціонування оптового ринку
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі електроенергетики за погодженням з органом державного
регулювання в галузі електроенергетики та Антимонопольним
комітетом утворює спеціалізовану юридичну особу і затверджує її
засновницькі документи.
13. Спеціалізована юридична особа виконує функції
розпорядника коштів, розпорядника системи розрахунків та
організаційного і матеріально-технічного забезпечення
функціонування оптового ринку згідно з Договором оптового ринку
та двосторонніми договорами купівлі-продажу між спеціалізованою
юридичною особою та учасниками оптового ринку.
14. Фінансування діяльності спеціалізованої юридичної особи
здійснюється відповідно до Договору оптового ринку в межах
кошторису, що затверджується органом державного регулювання в
галузі електроенергетики.
15. У разі зупинення дії ліцензії чи анулювання ліцензії,
якщо діяльність, що ліцензується, не може бути припинена, вона
провадиться у порядку, встановленому спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики та
органом державного регулювання в галузі електроенергетики.
Здійснення фінансових операцій на оптовому ринку
16. Здійснюючи функції розпорядника коштів та розпорядника
системи розрахунків оптового ринку, спеціалізована юридична особа
зобов'язана:
розподіляти навантаження між генеруючими джерелами
електричної енергії, розраховувати оптову ринкову ціну та плату за
електричну енергію, забезпечувати функціонування інформаційної
системи та системи комерційного обліку електричної енергії на
оптовому ринку;
відкривати розподільний рахунок оптового ринку у банкіра
оптового ринку в порядку, визначеному законодавством;
щодоби розподіляти кошти між учасниками оптового ринку,
давати розпорядження банкіру оптового ринку на перерахування
коштів учасникам оптового ринку відповідно до Інструкції з
використання коштів оптового ринку, що є додатком до Договору
оптового ринку;
проводити розрахунки з учасниками оптового ринку в порядку,
передбаченому цими Умовами та іншими нормативно-правовими актами;
вести бухгалтерський облік операцій купівлі-продажу
електричної енергії та розрахунків за неї і надавати відповідну
бухгалтерську та фінансову звітність учасникам оптового ринку;
проводити аналіз розрахунків за придбану або продану
електричну енергію і звітувати перед загальними зборами учасників
оптового ринку та радою оптового ринку.
17. Постачальники за регульованим тарифом відкривають в
установах банків розподільні рахунки, на які зараховуються кошти
за електричну енергію, придбану на оптовому ринку відповідно до
пункту 10 цих Умов та продану споживачам. Кошти, що надходять від
споживачів, повинні у повному обсязі перераховуватися на
розподільний рахунок спеціалізованої юридичної особи відповідно до
угоди між постачальником та його підрозділами і установами банків.
У разі коли постачальник не має заборгованості перед
спеціалізованою юридичною особою на день розрахунку, він має право
самостійно здійснювати платежі із свого розподільного та поточного
рахунків шляхом платіжних доручень.
18. Кошти, які надходять на розподільний рахунок оптового
ринку, розподіляються між учасниками оптового ринку розпорядником
коштів згідно з Інструкцією з використання коштів оптового ринку,
що є додатком до Договору оптового ринку, та порядком розподілу
коштів, що затверджується органом державного регулювання в галузі
електроенергетики.
19. У разі виникнення на оптовому ринку надзвичайних
ситуацій, обставини яких визначаються згідно з додатком до
Договору оптового ринку, порядок фінансових розрахунків на цьому
ринку може бути тимчасово змінений відповідно до порядку,
встановленого Договором оптового ринку.
Юридичне обслуговування оптового ринку
20. Юридичне обслуговування оптового ринку здійснює юрист
оптового ринку, який визначається на конкурсних засадах. Умови
конкурсу затверджуються радою оптового ринку, а його результати -
радою оптового ринку за погодженням з органом державного
регулювання в галузі електроенергетики та спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики.
Діяльність юриста оптового ринку фінансується за рахунок
витрат, передбачених у кошторисі спеціалізованої юридичної особи.
Аудит оптового ринку
21. Аудит руху коштів на розподільному рахунку оптового ринку
здійснює незалежний аудитор відповідно до законодавства та
Договору оптового ринку.
Аудитор оптового ринку визначається на конкурсних засадах.
Умови конкурсу затверджуються радою оптового ринку за погодженням
з органом державного регулювання в галузі електроенергетики та
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі електроенергетики. Діяльність аудитора оптового ринку
фінансується за рахунок витрат, передбачених у кошторисі
спеціалізованої юридичної особи.
Експорт та імпорт електричної енергії
22. Імпортована та експортована електрична енергія
продається-купується виключно на оптовому ринку.
Ціни на імпортовану та експортовану електричну енергію
визначаються органом державного регулювання в галузі
електроенергетики, виходячи з економічної доцільності та рівня цін
на електричну енергію, що склався на зовнішніх ринках.
Комерційний облік електричної енергії
23. Комерційний облік електричної енергії ведеться згідно з
Договором оптового ринку.вгору