Документ 203_034, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.11.2004

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним департаментом
фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансового аналізу, що діє у складі Міністерства фінансів Чеської Республіки,
щодо співробітництва в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
та фінансуванню тероризму

Дата підписання: 10.11.2004 Дата набуття чинності: 10.11.2004
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ фінансового
аналізу, що діє у складі Міністерства фінансів Чеської Республіки,
далі - "Сторони", ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму, ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму, а
також кримінальної діяльності, пов'язаної з легалізацією
(відмиванням) доходів та фінансуванням тероризму, ДОМОВИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Сторони співпрацюватимуть, у тому числі щодо обміну
інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах
своєї компетенції та у відповідності із законодавством та
міжнародними зобов'язаннями своїх держав.
Стаття 2
Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції,
відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму, а також про фізичних та юридичних осіб,
які залучені до здійснення таких операцій. Обмін доступною інформацією, що може мати відношення до
виявлення фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму, здійснюватиметься за ініціативою або на
запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання інформації
супроводжується стислим обґрунтуванням та переліком основних
фактів.
Стаття 3
Інформація, отримана від запитуваної Сторони, без її
попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам або
використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах про
фінансування тероризму та легалізацію (відмивання) доходів, що
походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що
передують легалізації (відмиванню) доходів, як вони визначаються
згідно національного законодавства Сторін.
Стаття 4
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в
інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без
попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.
Стаття 5
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною і на неї поширюється режим захисту, аналогічний
передбаченому законодавством держави отримуючої Сторони для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.
Стаття 6
Сторони спільно визначать порядок співробітництва, в тому
числі обміну інформацією, у відповідності із законодавством своїх
держав та проводитимуть консультації з метою реалізації цього
Меморандуму. Усі спори щодо тлумачення та/або застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.
Стаття 7
Співробітництво та інформаційний обмін між Сторонами
здійснюватиметься англійською мовою.
Стаття 8
Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по
фактах, які визначені у запиті, вже порушено досудове або судове
провадження у державі запитуваної Сторони.
Стаття 9
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими
протоколами і становитимуть його невід'ємну частину.
Стаття 10
Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання. Дія цього
Меморандуму припиняється через шість місяців з дати отримання
однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір
припинити дію цього Меморандуму.
Підписано в Києві 10 листопада 2004 року у двох примірниках,
кожний українською, чеською та англійською мовою, при цьому усі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму перевага
надається тексту англійською мовою.
За Державний департамент За Підрозділ фінансового
фінансового моніторингу, аналізу, що діє у складі
що діє у складі Міністерства фінансів
Міністерства фінансів Чеської Республіки
України
(підпис) (підпис)
Сергій Гуржій Йозеф Базанвгору