Документ 203_033, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.06.1997

               Угода 
між Урядом України та Урядом Чеської Республіки
про співробітництво в галузі атомної
енергетики і атомної промисловості

Дата підписання: 30.06.1997 Дата набуття чинності: 30.06.1997
Уряд України і Уряд Чеської Республіки - далі Сторони, - виходячи із спільної практики по використанню атомної
енергетики в минулому і враховуючи необхідність забезпечення
роботи атомних установок, - підтверджуючи свою прихильність зміцненню міжнародного
режиму нерозповсюдження ядерної зброї, - надаючи особливого значення забезпеченню безпеки і
надійному використанню атомної енергії у мирних цілях на рівні
спільних досягнень, - виходячи з необхідності створення умов для реалізації
співробітництва у цій галузі на комерційній основі при дотриманні
принципів взаємної вигоди, погодились про таке:
Стаття 1
Сторони сприяють, в межах законодавства своїх держав,
розвитку співробітництва між Україною і Чеською Республікою в
галузі атомної енергетики і атомної промисловості. З цією метою
Сторони допомагають створенню в своїх країнах умов для
співробітництва відповідних підприємств і організацій на всіх
етапах розвитку і вдосконалення атомної енергетики і
ядерно-паливного циклу.
Стаття 2
Співробітництво, передбачене відповідно до статті 1, між
підприємствами і організаціями України і Чеської Республіки буде
направлене передусім на: - проектування, спорудження, введення в експлуатацію АЕС, а
також об'єктів ядерно-паливного циклу і атомного машинобудування; - роботи, пов'язані з організацією і здійсненням ремонту
обладнання АЕС, визначенням залишкового терміну його служби і з
продовженням строку експлуатації АЕС; - надання технічних послуг під час реконструкції і
модернізації АЕС; - розробку і впровадження нових методів діагностики
обладнання АЕС; - обмін базою даних щодо надійності систем і обладнання АЕС,
паливокористування; - проектування завантажень активних зон; - виробництво ядерного палива; - добування і переробку уранової руди; - поводження з радіоактивними відходами; - поставку технологічного обладнання, комплектуючих деталей
та запасних частин для АЕС і атомної промисловості; - облік, контроль і здійснення фізичного захисту ядерних
матеріалів і ядерних установок при взаємопоставках; - обмін інформацією щодо забезпечення радіаційного захисту,
ядерної безпеки і радіаційної аварійної підготовки; - підготовку експлуатаційного персоналу; - створення спільних підприємств з виготовлення обладнання і
запасних частин для АЕС ядерно-паливного циклу; - надання іншої технічної допомоги на прохання однієї зі
Сторін.
Стаття 3
Сторони здійснюють співробітництво в усіх галузях державного
нагляду за ядерною і радіаційною безпекою, обліком і контролем
ядерних матеріалів і фізичним захистом ядерних матеріалів та
ядерних установок.
Стаття 4
У межах законодавства своїх держав Сторони проводять заходи,
що спрямовані на забезпечення експорту й імпорту обладнання,
технологій і матеріалів, здійснюваних згідно з цією Угодою.
Стаття 5
Сторони сприяють укладанню договорів (контрактів, угод та
інш.) між українськими й чеськими підприємствами і організаціями в
межах співробітництва, які передбачені в статтях 1 і 2 цієї Угоди.
Стаття 6
Сторони гарантують, що радіоактивні відходи, що виникатимуть
у результаті реалізації цього співробітництва, будуть прийняті
тією стороною, підприємства й організації якої замовили цю роботу,
якщо між Сторонами не буде досягнуто іншої домовленості.
Стаття 7
Сторони співробітничають у галузі безпечного перевезення
ядерних матеріалів, продуктів переробки і радіоактивних відходів
відповідно до статті 6 цієї Угоди, керуючись рекомендаціями
Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і міжнародних
конвенцій, учасниками яких вони є, та на основі чинних
законодавств кожної країни.
Стаття 8
Інформацію і документацію, яку Сторони отримали відповідно до
цієї Угоди, можна публікувати і передавати третім сторонам, якщо в
контрактах або угодах співпрацюючих суб'єктів не передбачений
інший порядок. Такі обмеження не можна застосовувати у випадку,
коли виникає суперечність з міжнародними зобов'язаннями Сторони,
або її діючим законодавством.
Стаття 9
Ядерні матеріали, обладнання і технології для застосування в
ядерній галузі, а також обладнання, матеріали і технології
подвійного використання, визначені згідно з документами
МАГАТЕ / INFCIRC 254, Part, 1, 2, які виступають предметом
співробітництва на основі цієї Угоди, а також усі виготовлені на
їх основі або в результаті їх використання ядерні матеріали,
протягом усього періоду їх фактичного використання: а) не використовуються на потреби, що суперечать
нерозповсюдженню ядерної зброї або для досягнення воєнної мети; б) на території відповідної Сторони діють: - Угоди між Урядом України і МАГАТЕ про застосування гарантій
( 995_028 ) щодо використання ядерного матеріалу в усій мирній
ядерній діяльності України / INFCIRC 462, або всіх наступних
документах, що замінюють вказані в цьому пункті документи чи
аналогічні гарантії, з яких досягнута домовленість між Сторонами,
якщо МАГАТЕ не буде застосовувати зазначені угоди, і - Угоди між Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки і
Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій
на основі договору про нерозповсюдження ядерної зброї в
Чехословацькій Соціалістичній Республіці від 1-го березня 1972
року / INFCIRC 1731, обов'язки якого перейшли на Чеську
Республіку. в) забезпечуються заходами фізичного захисту на рівні не
нижчому ніж рекомендований МАГАТЕ / INFCIRC 225 Rev. 3 і INFCIRC
274 Rev. 1/; г) реекспортуються чи передаються з-під юрисдикції Сторін
тільки на умовах, передбачених вище в пунктах а), б), в), щодо
урану із збагаченням вище 20%, плутонію чи важкої води, реекспорт
чи передача власне предметів експорту здійснюється лише на основі
письмової угоди відповідних органів Сторін, д) ядерні матеріали додатково не збагачуються і не
переробляються, обладнання суттєво не змінюється з точки зору
досягнення мети гарантій МАГАТЕ, якщо між Сторонами немає іншої
домовленості. Сторони інформують МАГАТЕ про всі згадані вище передачі
ядерних матеріалів. Сторони інформують одна одну про статус
предметів ядерного експорту відповідно до статті 9 до того часу,
поки вони знаходяться під юрисдикцією законодавства і держави. Сторони не використовують обладнання і матеріали подвійного
використання і відповідну технологію, що застосовується з ядерною
метою чи будь-які відтворені копії (аналоги) у будь-якій
діяльності, що передбачає створення ядерних вибухових пристроїв, а
також вказують на кінцевих користувачів, види і місце
використання. Сторони не використовують це обладнання, матеріали і
технології чи їх копії (аналоги) в діяльності в галузі
ядерно-паливного циклу і в будь-якій іншій діяльності, що не
гарантується МАГАТЕ.
Стаття 10
Компетентними органами щодо використання положень цієї Угоди
є: - від Чеської Республіки - Міністерство промисловості і
торгівлі Чеської Республіки, Державне управління з ядерної безпеки
Чеської Республіки, - від України - Державний департамент України з питань
ядерної енергетики Міністерства енергетики України, Міністерство
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України: в межах їх компетенції, якщо Сторони не представляють одна
одній інших відомостей. З метою забезпечення виконання положень цієї Угоди
компетентними органами Сторін створюються сприятливі умови, і на
спільних консультаціях проводиться оцінка виконання вимог цієї
Угоди. На прохання однієї з Сторін консультація може відбутися не
пізніше ніж через 60 днів з моменту висловлення прохання щодо її
проведення. На основі домовленості компетентних органів Сторін на
консультацію можуть бути запрошені представники МАГАТЕ.
Стаття 11
До цієї Угоди можуть бути внесені зміни на основі письмового
звернення однієї із Сторін і за згодою іншої Сторони. Зміни і
доповнення до цієї Угоди не впливають на права і обов'язки, що
засвідчені в контрактах, укладених в межах і на умовах цієї Угоди,
і діючих на момент внесення змін чи доповнень.
Стаття 12
Усі суперечки, що можуть виникнути в зв'язку з тлумаченням
цієї Угоди, вирішуються сторонами шляхом переговорів.
Стаття 13
Угода набирає чинності з моменту її підписання. Ця Угода укладається строком на 10 років і автоматично
продовжується на черговий дворічний період, якщо одна із Сторін не
повідомить другу Сторону, не пізніше ніж за 12 місяців до
закінчення десятирічного чи будь-якого з наступних дворічних
термінів, про своє рішення припинити дію цієї Угоди.
Стаття 14
Обов'язки Сторін відповідно до статті 9 цієї Угоди
залишаються в силі після припинення її дії до того часу, поки
згадані в ній предмети експорту знаходяться на території чи під
юрисдикцією держави, Сторона якої отримала ці предмети експорту. Якщо одна з Сторін не виконує положення статті 9, Сторони
проводять консультацію з метою усунення розбіжностей. На випадок,
якщо розбіжності не будуть усунені, Сторони мають право вимагати
повернення предметів, згаданих у статті 9.
Складено в м. Києві 30 червня 1997 р. в двох примірниках,
кожний українською і чеською мовами, причому обидва тексти є
автентичні.
За Уряд За Уряд
України Чеської Республіки
(підпис) (підпис)вгору