Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 27.10.20102031-р
Документ 2031-2010-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2016, підстава - 1149-2015-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 жовтня 2010 р. N 2031-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 1149-р ( 1149-2015-р ) від 28.10.2015 }
Про схвалення Концепції
інтегрованого управління кордонами

1. Схвалити Концепцію інтегрованого управління кордонами, що
додається.
2. Адміністрації Державної прикордонної служби розробити та
подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України план
заходів ( 2-2011-р ) щодо реалізації Концепції, схваленої цим
розпорядженням.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 жовтня 2010 р. N 2031-р
КОНЦЕПЦІЯ
інтегрованого управління кордонами

Загальна частина
Геополітичне розташування України в центрально-східній
частині Європи відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності
та безпеки в регіоні.
Україна активно здійснює заходи щодо облаштування та
реконструкції державного кордону, створення інтегрованої системи
його охорони, забезпечення пропуску через державний кордон осіб,
транспортних засобів і товарів.
Суб'єктами інтегрованого управління кордонами є Адміністрація
Держприкордонслужби, Держмитслужба, МВС, МЗС та інші органи
державної влади відповідно до компетенції.
Інтегроване управління кордонами передбачає:
координацію діяльності компетентних державних органів із
забезпечення безпеки і відкритості державного кордону;
забезпечення охорони державного кордону, пропуску в
установленому порядку через державний кордон осіб, транспортних
засобів і товарів, провадження інформаційної та
оперативно-розшукової діяльності, проведення аналізу ризиків та
здійснення запобіжних заходів;
провадження суб'єктами інтегрованого управління кордонами
діяльності із запобігання, виявлення, розкриття (розслідування)
транскордонних злочинів;
створення чотирирівневої системи контролю за в'їздом та
перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства;
забезпечення міжнародного, прикордонного та міжвідомчого
співробітництва.
Проблеми, на розв'язання яких спрямована Концепція
Проблемами інтегрованого управління кордонами є:
неналежна координація діяльності суб'єктів інтегрованого
управління кордонами;
необхідність у розробленні стандартів і нових підходів до
інтегрованого управління кордонами;
відсутність концептуальних засад стратегічного планування
розвитку інтегрованого управління кордонами;
потреба у визначенні основних принципів інтегрованого
управління кордонами.
Мета і завдання Концепції
Метою Концепції є визначення основних засад і напрямів
державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.
Основними завданнями Концепції є спрямування зусиль суб'єктів
інтегрованого управління кордонами на:
удосконалення системи правового регулювання у сфері
інтегрованого управління кордонами, охорони державного кордону та
механізму забезпечення співпраці у протидії транскордонній і
транснаціональній організованій злочинності;
створення чотирирівневої системи контролю за в'їздом та
перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства з
урахуванням європейських стандартів;
створення єдиного інформаційного простору;
упровадження європейських стандартів здійснення
прикордонного, митного та інших видів контролю;
визначення механізму сприяння зовнішньоекономічній діяльності
та розвитку міжнародної торгівлі, підвищення рівня транзитної
спроможності держави;
запровадження нових підходів до удосконалення системи митного
адміністрування та підвищення якості митного регулювання.
Шляхи розв'язання проблеми
Проблеми інтегрованого управління кордонами передбачається
розв'язати шляхом:
у напрямі забезпечення співробітництва з державами, що не
мають спільного кордону з Україною
реалізації та укладення (приєднання до) міжнародних
договорів, що регулюють питання забезпечення безпеки державного
кордону;
виконання програм і планів заходів щодо забезпечення
міжнародного співробітництва, реалізації спільних проектів
міжнародної технічної допомоги у сфері інтегрованого управління
кордонами;
проведення моніторингу стану транскордонної і
транснаціональної організованої злочинності;
удосконалення співпраці з Європейською агенцією з питань
управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах
держав - членів Європейського Союзу, зокрема у проведенні аналізу
ризиків, забезпеченні обміну інформацією, участі у проведенні
спільних операцій, виконанні спеціалізованих програм підготовки
персоналу Держприкордонслужби;
забезпечення співробітництва з державами Чорноморського
басейну;
налагодження співпраці з Інтерполом, Європолом та іншими
міжнародними правоохоронними установами;
забезпечення розвитку партнерства з державами походження
(транзиту) незаконних мігрантів;
активізації співпраці з Всесвітньою митною організацією;
забезпечення участі у розробленні концепції створення
спільного європейського економічного простору;
у напрямі забезпечення співробітництва з державами, що
межують з Україною
виконання міжнародних договорів та програм протидії
організованій злочинності на державному кордоні, укладення нових
міжнародних договорів, зокрема щодо проведення попередньої
перевірки правових підстав для в'їзду в Україну іноземців та осіб
без громадянства, забезпечення обміну інформацією про товари та
транспортні засоби, що переміщуються у пунктах пропуску через
державний кордон, запровадження спільного прикордонного та митного
контролю, створення спільних контактних (консультаційних) пунктів,
забезпечення співробітництва митних органів, внесення змін і
доповнень до угод про пункти пропуску через державний кордон з
метою оптимізації їх мережі;
вирішення питань щодо договірно-правового оформлення
державного кордону, зокрема завершення демаркації державного
кордону, затвердження документів про результати проведення
спільних перевірок проходження лінії державного кордону;
удосконалення діяльності прикордонного представництва;
забезпечення співпраці з Місією Європейської Комісії з
надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці
Молдова;
забезпечення розвитку прикордонного та
митного співробітництва, зокрема удосконалення механізму обміну
інформацією;
узгодження з компетентними органами держав, що межують з
Україною, пропускної спроможності пунктів пропуску через державний
кордон під час їх проектування (реконструкції), удосконалення
механізму співпраці у запобіганні та припиненні правопорушень на
державному кордоні, проведення спільних тренінгів, консультацій,
конференцій з питань інтегрованого управління кордонами;
у напрямі проведення внутрішньодержавних процедур
забезпечення співробітництва та координації діяльності
суб'єктів інтегрованого управління кордонами, зокрема утворення
міжвідомчої робочої групи з координації діяльності суб'єктів
інтегрованого управління кордонами, проведення моніторингу
обстановки на державному кордоні, оцінки загроз і ризиків у сфері
безпеки державного кордону та ефективності інтегрованого
управління кордонами, підготовки програм і планів заходів щодо
посилення його охорони, облаштування пунктів пропуску через
державний кордон, кадрового, фінансового, матеріального,
технічного, інформаційного забезпечення суб'єктів інтегрованого
управління кордонами;
удосконалення системи правового регулювання у сфері
інтегрованого управління кордонами та адаптації законодавства щодо
державного кордону до законодавства Європейського Союзу, зокрема
упровадження механізму здійснення контролю за в'їздом та
перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства з
урахуванням європейських стандартів, удосконалення механізму
координації діяльності державних органів, що здійснюють різні види
контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь
у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і
режиму в пунктах пропуску через державний кордон, та механізму
забезпечення участі органів охорони державного кордону та митних
органів у кримінальному судочинстві, застосування біометричних
даних у візових та паспортних документах, приведення норм
законодавства щодо митної справи у відповідність з Міжнародною
конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур;
удосконалення порядку взаємодії органів державної влади з
питань забезпечення контролю за безпекою та якістю товарів, що
ввозяться на митну територію України, зокрема створення системи
попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску
через державний кордон;
формування державної міграційної політики з урахуванням
стандартів Європейського Союзу;
створення чотирирівневої системи контролю за в'їздом та
перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства:
- у країнах походження незаконних мігрантів (під час
оформлення віз для в'їзду в Україну);
- у державах, що межують з Україною (під час забезпечення
прикордонного співробітництва);
- у пунктах пропуску через державний кордон та поза ними (під
час здійснення прикордонного контролю і забезпечення охорони
державного кордону поза пунктами пропуску);
- в Україні (під час тимчасового перебування щодо дотримання
іноземцями та особами без громадянства правил такого перебування);
приведення процедури здійснення прикордонного контролю у
відповідність із стандартами Європейського Союзу;
створення єдиного інформаційного простору, зокрема визначення
механізму забезпечення обміну інформацією про видачу віз, в'їзд в
Україну (виїзд з України) іноземців та осіб без громадянства, їх
тимчасове перебування в Україні, відмову або заборону в'їзду
іноземців та осіб без громадянства в Україну, продовження
(скорочення) строку їх перебування в Україні, скоєні
правопорушення, приймання та передавання іноземців та осіб без
громадянства відповідно до угод про реадмісію осіб, а також
забезпечення доступу до відомчих баз даних, створення спільних баз
даних з питань щодо управління міграцією, проведення оцінки
міграційних ризиків;
дотримання європейських стандартів під час забезпечення
міжвідомчого співробітництва, зокрема забезпечення співпраці у
протидії транскордонній і транснаціональній організованій
злочинності, розроблення нормативно-правової бази з питань
забезпечення обміну інформацією між суб'єктами інтегрованого
управління кордонами, утворення міжвідомчих координаційних центрів
з питань протидії такій злочинності;
удосконалення системи пропуску осіб, транспортних засобів і
товарів через державний кордон, зокрема упровадження новітніх
технологій прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску
через державний кордон для повітряного та морського сполучення з
урахуванням досвіду їх упровадження у пунктах пропуску через
державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення,
забезпечення дотримання принципу вибірковості під час здійснення
прикордонного та митного контролю, посилення митного контролю
після випуску товарів у вільний обіг, спрощення митних процедур у
результаті запровадження електронного декларування товарів;
у напрямі забезпечення співробітництва щодо охорони
державного кордону, дотримання режиму державного кордону та
прикордонного режиму
забезпечення співпраці контрольних органів, здійснення
спільних оперативно-профілактичних заходів щодо протидії
правопорушенням на державному кордоні;
удосконалення системи охорони державного кордону, зокрема
забезпечення розвитку інформаційної, оперативної, технічної та
фізичної складових частин даної системи, упровадження сучасних
засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних
технологій;
приведення процедур здійснення митного контролю у
відповідність з європейськими стандартами, що базуються на
положеннях Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію
митних процедур ( 995_643 ), Міжнародної конвенції про узгодження
умов проведення контролю вантажів на кордонах ( 995_267 ), Митної
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП (Конвенція МДП 1975 року) ( 995_012 ).
Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть змогу:
забезпечити виконання зобов'язань України в рамках
безвізового діалогу з Європейським Союзом та належний рівень
безпеки державного кордону;
привести систему інтегрованого управління кордонами у
відповідність з європейськими стандартами, підвищити рівень
безпеки державного кордону, забезпечити його відкритість для
провадження законної транскордонної діяльності;
забезпечити розвиток міжнародного, прикордонного та
міжвідомчого співробітництва;
реалізувати міжнародні проекти та виконати програми у сфері
інтегрованого управління кордонами;
забезпечити відкритість і прозорість діяльності суб'єктів
інтегрованого управління кордонами.
Оцінка фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Концепції
Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється у
межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік
центральним органам виконавчої влади, до компетенції яких належить
питання щодо виконання завдань у сфері інтегрованого управління
кордонами, міжнародної технічної допомоги, та інших джерел, не
заборонених законодавством.вгору