Про затвердження заходів щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця" на 2001-2005 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Заходи від 16.05.2001202-р
Документ 202-2001-р, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 травня 2001 р. N 202-р
Київ

Про затвердження заходів щодо розвитку
Національного заповідника "Хортиця"
на 2001-2005 роки

Затвердити заходи щодо розвитку Національного заповідника
"Хортиця" на 2001-2005 роки (додаються).
Мінкультури забезпечити фінансування зазначених заходів у:
поточному році в межах коштів Державного бюджету України,
передбачених Міністерству на утримання заповідників.
Мінекономіки і Мінфіну за поданням Мінкультури під час
підготовки проектів Державної програми економічного і соціального
розвитку України та Державного бюджету України на 2002-2005 роки
передбачати з урахуванням реальних можливостей держави кошти для
реалізації заходів, затверджених цим розпорядженням.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2001 р. N 202-р
ЗАХОДИ
щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця"
на 2001-2005 роки
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------ | Термін | Обсяг | У тому числі за роками Зміст заходу |виконання,|фінансу-|--------------------------------- | роки | вання | 2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2005 ------------------------------------------------------------------------------ 1. Підготовка докумен- 2001 42,9 42,9
тів для отримання
права на постійне
користування землею
2. Завершення розроб- 2001-2002 158,2 121 37,2
лення Генерального
плану розвитку Наці-
онального заповідни-
ка "Хортиця"
3. Розроблення та 2002-2005 80 20 20 20 20 здійснення комплекс-
ної програми архео-
логічних досліджень
острова Хортиці
4. Роботи з реставра- 2001-2002 20 10 10
ції, консервації та
музеєфікації козаць-
кої "Чайки" XVIII
століття
5. Розроблення ескізно- 2002-2003 97,2 48,6 48,6
го проекту - ху-
дожнього оформлення
Музею історії запо-
різького козацтва
6. Розроблення та 2002-2004 31,2 10,4 10,4 10,4 здійснення комплекс-
ної програми віднов-
лення історичного
ландшафту острова
Хортиці на територі-
ях, що виведені з
сільськогосподарсь-
кого користування
7. Здійснення капіталь- 2001-2002 360 160 200
ного ремонту та ре-
конструкції примі-
щення Музею історії
запорізького козацт-
ва та примузейної
території
8. Придбання комп'ютер- 2001-2004 62,1 10,0 17,4 17,4 17,3 ного обладнання

9. Відтворення істори-
ко-культурного комп-
лексу "Запорізька
Січ":
а) проектно-вишукуваль- 2002 2000 2000
ні роботи
підготовка території
технічний та ав-
торський нагляд
вертикальне плану-
вання
відтворення об'єкта
б) відтворення головних 2003 5000 5000
об'єктів
в) благоустрій терито- 2004 1700 1200 рії та завершення
відтворення головних
об'єктів
г) художнє оформлення 2004 1500 1500 експозиційних об'єк-
тів ------------------------------------------------------------------------------ 10551,6 343,9 2343,6 5096,4 2747,7 20вгору