Документ 201/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.06.2014, підстава - 504/2014


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 504/2014 ( 504/2014 ) від 06.06.2014 }
 
Питання Міжвідомчої комісії
з питань енергетичної безпеки
при Раді національної безпеки і оборони України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 693/2007 ( 693/2007 ) від 06.08.2007 }

 
     1. Затвердити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" ( 183/98-ВР ) Положення про Міжвідомчу комісію з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (додається).
 
     2. Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (додається).

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 6 березня 2006 року
N 201/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 березня 2006 року N 201/2006
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань
енергетичної безпеки при Раді національної
безпеки і оборони України

 
     1. Міжвідомча комісія з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) є консультативним органом, утвореним при Раді національної безпеки і оборони України.
 
     2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
     3. Основними завданнями Комісії є:
 
     аналіз стану і прогнозування тенденцій розвитку паливно-енергетичного комплексу, ринків паливно-енергетичних ресурсів, виявлення потенційних загроз енергетичній безпеці України, розроблення заходів щодо їх попередження та нейтралізації;
 
     вивчення стану державного регулювання паливно-енергетичного комплексу, ринків паливно-енергетичних ресурсів, ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки;
 
     участь у розробленні та здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України;
 
     розроблення пропозицій щодо державної підтримки науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з актуальних питань енергетичної безпеки;
 
     опрацювання матеріалів для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України з питань, пов'язаних із забезпеченням енергетичної безпеки; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 693/2007 ( 693/2007 ) від 06.08.2007 }
 
     внесення Президентові України та Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на системне розв'язання проблем паливно-енергетичного комплексу та забезпечення енергетичної безпеки України.
 
     4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
 
     одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для її роботи;
 
     утворювати, у разі потреби, експертні комісії та робочі групи для поглибленого вивчення конкретних проблем у сфері енергетичної безпеки та підготовки пропозицій щодо їх розв'язання;
 
     вносити пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади, а також Національній академії наук України щодо реалізації цільових проектів з проблемних питань у сфері енергетичної безпеки;
 
     організовувати проведення конференцій, семінарів і нарад, у тому числі міжнародних, з питань, віднесених до компетенції Комісії;
 
     брати в установленому порядку участь у форумах і заходах, у тому числі міжнародних, з питань, віднесених до компетенції Комісії.
 
     5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії, які працюють на громадських засадах.
 
     Головою Комісії за посадою є Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
 
     Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
 
     Голова Комісії має право вносити в разі потреби зміни до її персонального складу.
 
     6. Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.
 
     7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
 
     Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.
 
     Для участі у засіданнях Комісії можуть бути запрошені народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, вчені та спеціалісти.
 
     8. За результатами розгляду питань Комісія приймає рішення. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Член Комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії.
 
     Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.
 
     Рішення Комісії є обов'язковим для розгляду органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
 
     9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.
 
     10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 
 Глава Секретаріату 
Президента України О.РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 березня 2006 року N 201/2006
 
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки
при Раді національної безпеки і оборони України

 
   ПЛЮЩ       - Секретар Ради національної безпеки і
Іван Степанович     оборони України, голова Комісії 
ПРОДАН - заступник Секретаря Ради національної Юрій Васильович безпеки і оборони України, заступник
голови Комісії
     БАКУЛІН - голова правління Національної
Євген Миколайович    акціонерної компанії "Нафтогаз України" 
(за згодою)
ЄРМІЛОВ - директор Інституту проблем екології та Сергій Федорович енергозбереження (за згодою)
КАРП - радник при дирекції Інституту газу НАН Ігор Миколайович України, академік Національної академії
наук України (за згодою)
     КИРЮШИН - голова правління відкритого
Ігор Володимирович    акціонерного товариства "Укртранснафта" 
(за згодою)
КРУТЬ - заступник Голови Національного Олександр Анатолійович агентства України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних
ресурсів
КУЛИК - директор Інституту загальної Микола Миколайович енергетики НАН України (за згодою)
МАЙМЕСКУЛ - заступник Міністра закордонних справ Микола Іванович України
МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів України Анатолій Іванович
ОЛІЙНИК - заступник Голови Головного контрольно- Дмитро Семенович ревізійного управління України
ПАРАШИН - заступник Секретаря Ради національної Сергій Костянтинович безпеки і оборони України
ПРОСКУРКІН - начальник Управління моніторингу та Володимир Павлович ринкових перетворень в енергетичному
секторі економіки Секретаріату Кабінету
Міністрів України
РЕДЬКО - завідувач відділу ядерної безпеки Володимир Федорович Департаменту з питань енергетичної та
ядерної безпеки Апарату Ради
національної безпеки і оборони України,
секретар Комісії
РОМАНЮК - перший заступник Міністра економіки Сергій Андрійович України
     САПРИКІН - директор енергетичних програм
Володимир Леонідович   Українського центру економічних і 
політичних досліджень імені О. Разумкова
(за згодою)
     СВЕТЕЛІК - заступник керівника Департаменту з
Олександр Дмитрович   питань енергетичної та ядерної безпеки - 
керівник управління енергетичної безпеки
Апарату Ради національної безпеки і
оборони України
СЕМЧУК - заступник Міністра з питань житлово- Григорій Михайлович комунального господарства України
СКЛЯР - заступник Голови Служби безпеки України
Олег Васильович
ТЕЛИЧКО - член Національної комісії регулювання Костянтин Іванович електроенергетики України
ЧУПРУН - перший заступник Міністра палива та Вадим Прокопович енергетики України
ШЛАПАК - Перший заступник Глави Секретаріату Олександр Віталійович Президента України - Представник
Президента України у Кабінеті Міністрів
України
ЯЩЕНКО - перший заступник Міністра вугільної Юрій Петрович промисловості України.
{ Склад в редакції Указу Президента N 693/2007 ( 693/2007 ) від 06.08.2007 }
 
 Глава Секретаріату 
Президента України О.РИБАЧУКвгору