Документ 200/94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2010, підстава - 522/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 522/2010 ( 522/2010 ) від 08.04.2010 }
Про торговельно-економічну місію у складі закордонної
дипломатичної установи України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1380/99 ( 1380/99 ) від 23.10.99
N 1082/2000 ( 1082/2000 ) від 22.09.2000
N 1205/2002 ( 1205/2002 ) від 23.12.2002
N 266/2003 ( 266/2003 ) від 25.03.2003
N 1038/2003 ( 1038/2003 ) від 15.09.2003
N 390/2004 ( 390/2004 ) від 05.04.2004
N 645/2006 ( 645/2006 ) від 25.07.2006
N 145/2007 ( 145/2007 ) від 26.02.2007 }

{ У назві і тексті Указу та Положення слова "дипломатичне
представництво України за кордоном", "дипломатичне
представництво" в усіх відмінках замінено словами
"закордонна дипломатична установа України" у
відповідних відмінках згідно з Указом Президента
N 1038/2003 ( 1038/2003 ) від 15.09.2003 }

1. Утворити у складі закордонних дипломатичних установ
України торговельно-економічні місії.
2. Затвердити Положення про торговельно-економічну місію у
складі закордонної дипломатичної установи України (додається).
3. Кабінету Міністрів України забезпечити здійснення заходів
щодо організації роботи торговельно-економічних місій у складі
закордонних дипломатичних установ України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 17 серпня 1993 року N 313 ( 313/93 ) "Про Положення
про торговельне представництво України за кордоном".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 30 квітня 1994 року
N 200/94
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 квітня 1994 року N 200/94

ПОЛОЖЕННЯ
про торговельно-економічну місію у складі
закордонної дипломатичної установи України
( У тексті Положення слова "Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків України", "Міністр зовнішніх
економічних зв'язків України", "органи державної
виконавчої влади" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України", "Міністр
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України",
"органи виконавчої влади" у відповідних відмінках
згідно з Указом Президента N 1380/99 від 23.10.99 )
( У тексті Положення слова "Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України" в усіх відмінках
замінено словами "Міністерство економіки України" у
відповідних відмінках згідно з Указом Президента
N 1082/2000 ( 1082/2000 ) від 22.09.2000 )
( У тексті Положення слова "Міністерство економіки України",
"Міністр економіки України" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України", "Міністр економіки та з
питань європейської інтеграції України" у відповідних
відмінках згідно з Указом Президента
N 1205/2002 ( 1205/2002 ) від 23.12.2002 )
{ У тексті Положення слова "Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції України", "Міністр
економіки та з питань європейської інтеграції України"
в усіх відмінках замінено відповідно словами
"Міністерство економіки України", "Міністр економіки
України" у відповідному відмінку згідно з Указом
Президента N 645/2006 ( 645/2006 ) від 25.07.2006 }

1. Торговельно-економічна місія у складі закордонної
дипломатичної установи України (далі - торговельно-економічна
місія) представляє та захищає у державі перебування інтереси
України у галузі зовнішньоекономічної діяльності. Торговельно-економічна місія підпорядковується главі
закордонної дипломатичної установи України (далі - закордонна
дипломатична установа України), який здійснює контроль за її
роботою.
2. Міністерство економіки України організовує роботу
торговельно-економічної місії у державі перебування відповідно до
пунктів 4-5 цього Положення.
3. Торговельно-економічна місія у своїй діяльності керується
міжнародними договорами України, Конституцією ( 888-09 ) і
законами України, іншими актами законодавства України, цим
Положенням, а також вказівками Міністерства економіки України,
Міністерства закордонних справ України, а в частині реалізації
завдань щодо захисту економічних інтересів України у сфері
оподаткування - вказівками Державної податкової адміністрації
України. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1082/2000 ( 1082/2000 ) від 22.09.2000 )
4. Основними завданнями торговельно-економічної місії є: захист економічних інтересів України у тому числі у сфері
оподаткування та прав суб'єктів підприємницької діяльності України
у державі перебування; ( Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1082/2000 ( 1082/2000 ) від
22.09.2000 ) сприяння розвитку торговельно-економічних зв'язків України,
залученню іноземних інвестицій у пріоритетні сфери економіки
України і виконанню міжнародних договорів України, укладених з
державою перебування; інформування Міністерства економіки України, Міністерства
закордонних справ України та інших органів виконавчої влади
України про цінову, податкову, тарифну політику, яку проводить
держава перебування, стосовно товарів, що експортують з України; підготовка висновків щодо доцільності імпорту товарів та
послуг, залучення кредитів із держави перебування, виходячи з
запропонованих державою перебування цін, тарифів, кредитних ставок
тощо; абзац шостий таємно. ( Пункт 4 доповнено абзацом шостим
згідно з Указом Президента N 1082/2000 ( 1082/2000 ) від
22.09.2000 )
5. Торговельно-економічна місія відповідно до покладених на
неї завдань: 1) вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків, технічний рівень виробництва і
рівень якості продукції провідних галузей кон'юнктуру ринку
товарів та послуг, досвід стимулювання інвестиційної діяльності в
державі перебування, інформує Міністерство економіки України та
Міністерство закордонних справ України з цих питань, а в разі
потреби - інші заінтересовані міністерства, центральні органи
виконавчої влади України, установи та організації; ( Підпункт 1
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1038/2003 ( 1038/2003 ) від 15.09.2003 ) 2) розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності
торговельно-економічних зв'язків України з державою перебування; 3) здійснює заходи щодо захисту інтересів України, прав та
законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності України у
державі перебування, інформує Міністерство економіки України та
Міністерство закордонних справ України про додержання суб'єктами
підприємницької діяльності держави перебування зобов'язань за
міжнародними договорами України, сприяє налагодженню та розвитку
прогресивних форм співробітництва, проведенню переговорів,
експертиз, укладанню контрактів, а також встановлює контакти з
державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької
діяльності держави перебування; 4) уживає заходів до додержання інтересів України, правил
міжнародної торгівлі суб'єктами підприємницької діяльності України
при здійсненні ними зовнішньоекономічних операцій; 5) сприяє запозиченню передового досвіду в галузі
демонополізації економіки, приватизації, конверсії
військово-промислового комплексу, розвитку структур ринкової
економіки; 6) інформує суб'єкти підприємницької діяльності держави
перебування про правові економічні, соціальні, екологічні та інші
умови їх діяльності в Україні, конкретні можливості вкладення
капіталу в економіку України, надає допомогу в установленні
контактів із заінтересованими українськими партнерами, а також
здійснює пошук потенційних іноземних інвесторів; ( Підпункт 6
пункту 5 в редакції Указу Президента N 1038/2003 ( 1038/2003 ) від
15.09.2003 ) 7) бере участь у роботі міжнародних економічних організацій
та їх органів з питань торговельно-економічного і науково-
технічного співробітництва; 8) сприяє центральним органам виконавчої влади, суб'єктам
підприємницької діяльності України в організації та проведенні у
державі перебування презентаційних заходів та
торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків
тощо, в тому числі за участю іноземних інвесторів, які мають
позитивний досвід вкладення інвестицій в економіку України; вживає
заходів для залучення суб'єктів підприємницької діяльності держави
перебування до участі у виставках, ярмарках, тощо, які проводяться
в Україні; ( Підпункт 8 пункту 5 в редакції Указів Президента
N 1380/99 від 23.10.99, N 1038/2003 ( 1038/2003 ) від 15.09.2003 ) 9) аналізує та узагальнює за дорученням Міністерства
економіки України інформацію щодо суб'єктів підприємницької
діяльності держави перебування, що виходять на український ринок; 10) здійснює за дорученням Міністерства економіки України,
Міністерства закордонних справ України збирання усіма законними
засобами та аналіз інформації стосовно суб'єктів підприємницької
діяльності держави перебування, які застосовують щодо України
обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують взяті
зобов'язання, суб'єктів підприємницької діяльності держави
перебування, з якими укладаються контракти на поставку продукції
та надання послуг для державних потреб, а також у рамках проектів,
фінансування яких здійснюється за рахунок іноземних кредитів,
залучених під державні гарантії; ( Підпункт 10 пункту 5 в редакції
Указу Президента N 1380/99 від 23.10.99 ) 11) надає суб'єктам підприємницької діяльності України
інформацію щодо порядку відкриття і діяльності їх представництв у
державі перебування, сприяє діяльності таких представництв;
( Пункт 5 доповнено підпунктом 11 згідно з Указом Президента
N 1380/99 від 23.10.99 ) 12) співпрацює за дорученням Державної податкової
адміністрації України з відповідними органами держави перебування
у питаннях боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів,
відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом; ( Пункт 5
доповнено підпунктом 12 згідно з Указом Президента N 1082/2000
( 1082/2000 ) від 22.09.2000 ) підпункт 13 таємно. ( Пункт 5 доповнено підпунктом 13 згідно
з Указом Президента N 1082/2000 ( 1082/2000 ) від 22.09.2000 )
14) забезпечує висвітлення у засобах масової інформації
держави перебування об'єктивної інформації про інвестиційний
клімат в Україні. ( Пункт 5 доповнено підпунктом 14 згідно з
Указом Президента N 1038/2003 ( 1038/2003 ) від 15.09.2003 )
6. Торговельно-економічну місію очолює керівник
торговельно-економічної місії, який за посадою є
радником-посланником або радником закордонної дипломатичної
установи України. Керівник торговельно-економічної місії несе
персональну відповідальність за виконання покладених на
торговельно-економічну місію завдань і функцій. Керівник торговельно-економічної місії за посадою є членом
української частини Спільної міжурядової комісії з питань
економічного співробітництва з державою перебування, яка
утворюється за відповідним міжнародним договором України.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1380/99
від 23.10.99 ) Керівник торговельно-економічної місії має заступника
(заступників), який (які) за посадою є першим секретарем (першими
секретарями) закордонної дипломатичної установи України. ( Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1380/99 від
23.10.99 )
7. Керівник торговельно-економічної місії та його заступник
(заступники), інші співробітники торговельно-економічної місії є
працівниками дипломатичної служби. { Пункт 7 в редакції Указу
Президента N 645/2006 ( 645/2006 ) від 25.07.2006 }
8. Виконання функцій торговельно-економічної місії може бути
покладено на одну особу. За відповідним рішенням на співробітників
торговельно-економічної місії може бути покладено виконання їх
службових обов'язків у двох і більше державах. У разі потреби за спільним рішенням Міністерства економіки
України та Міністерства закордонних справ України можуть у
встановленому порядку утворюватися в державі перебування
відділення торговельно-економічної місії, які є структурними
підрозділами торговельно-економічної місії і очолюються
заступниками керівника торговельно-економічної місії за посадою.
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1380/99
від 23.10.99 )
9. Керівник торговельно-економічної місії призначається на
посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністерства економіки України, погодженим з
Міністерством закордонних справ України. Кандидатура для
призначення на посаду керівника торговельно-економічної місії
попередньо погоджується з Президентом України. Заступник керівника
торговельно-економічної місії призначається на посаду та
звільняється з посади Міністром економіки України за погодженням з
Міністерством закордонних справ України. Інші співробітники
торговельно-економічної місії призначаються Міністром економіки
України. { Абзац перший пункту 9 в редакції Указу Президента
N 1082/2000 ( 1082/2000 ) від 22.09.2000; змінюється Указом
Президента N 1205/2002 (1205/2002 ) від 23.12.2002 - таємно; в
редакції Указів Президента N 266/2003 ( 266/2003 ) від 25.03.2003,
N 390/2004 ( 390/2004 ) від 05.04.2004, N 645/2006 ( 645/2006 )
від 25.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 145/2007 ( 145/2007 ) від 26.02.2007 } Кількісний склад та перелік посад торговельно-економічної
місії визначає Міністерство економіки України у межах граничної
чисельності працівників торговельно-економічних місій, яку
затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства
економіки України, погодженим з Міністерством закордонних справ
України та Міністерством фінансів України.
10. ( Абзац перший пункту 10 виключено на підставі Указу
Президента N 1380/99 від 23.10.99 ) Керівник торговельно-економічної місії подає звіти про роботу
та про використання коштів Міністерству економіки України,
Міністерству закордонних справ України, а також Державній
податковій адміністрації України - звіти про виконання завдань
щодо захисту економічних інтересів України у сфері оподаткування.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1082/2000 ( 1082/2000 ) від 22.09.2000 )вгору