Документ 200-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 лютого 2007 р. N 200
Київ
Про внесення змін до актів
Кабінету Міністрів України з питань
діяльності Національної акціонерної
компанії "Украгролізинг"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань
діяльності Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 200
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України з питань діяльності Національної
акціонерної компанії "Украгролізинг"

1. У Статуті Національної акціонерної компанії
"Украгролізинг", затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2001 р. N 354 ( 354-2001-п ) "Про утворення
Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 15, ст. 656; 2004 р., N 43, ст. 2831):
пункт 1.3 викласти у такій редакції:
"1.3. Повноваження з управління корпоративними правами
держави стосовно Компанії здійснюються Кабінетом Міністрів
України. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України і цим Статутом.";
у пункті 4.4 слова "суді, арбітражному та третейському"
замінити словами "судах, у тому числі третейських";
доповнити Статут пунктами 4.11 і 4.12 такого змісту:
"4.11. Державні пакети акцій (часток, паїв) та державне
майно, передані до статутного фонду Компанії, не можуть бути
продані або іншим способом відчужені, перебувати в заставі,
використовуватися для формування статутних фондів будь-яких
підприємств без прийняття відповідного рішення засновником.
4.12. Компанія може виступати учасником (засновником) інших
господарських товариств згідно із законодавством і цим Статутом та
здійснювати внески (вклади) до статутних фондів за рахунок
власного прибутку за умови прийняття відповідного рішення
Кабінетом Міністрів України.";
абзац третій пункту 6.1 викласти у такій редакції:
"майна, майнових та немайнових прав, переданих засновником на
праві господарського відання;";
у першому реченні пункту 8.2 слово "документальній" замінити
словом "документарній";
у підпункті 10.2.2 "г" слова "голови і членів правління"
замінити словами "генерального директора і членів дирекції";
у підпункті 10.4.4:
в абзаці другому слово "його" замінити словом "її";
в абзаці третьому слово "головою" замінити словами
"генеральним директором";
доповнити підпункт 10.4.5 абзацами такого змісту:
"Дирекція приймає за погодженням із спостережною радою
Компанії рішення про участь і/або заснування Компанією інших
господарських товариств за рахунок власного прибутку Компанії та
управління такими товариствами.
Дирекції забороняється приймати рішення про додатковий випуск
акцій в акціонерних товариствах, державні пакети акцій яких
передано до статутного фонду Компанії, без погодження з Фондом
державного майна.";
в абзаці першому підпункту 10.4.6 слова "його голова"
замінити словами "її генеральний директор";
пункт 15.1 викласти у такій редакції:
"15.1. Припинення Компанії здійснюється в результаті передачі
всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам -
правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в
результаті ліквідації.";
у пункті 15.2:
в абзаці першому слово "Реорганізація" замінити словом
"Припинення";
в абзаці другому слово "реорганізації" замінити словом
"припинення";
у пункті 15.3:
у підпункті "в" слова "або арбітражного суду" виключити;
у підпункті "г" слово "арбітражного" виключити;
у пункті 15.4 слово "реорганізацію" замінити словом
"припинення";
у пункті 15.5 слова ", арбітражного суду" виключити;
у пункті 15.8 слово "моменту" замінити словом "дня", а слово
"ліквідацію" - словом "припинення";
у тексті Статуту слова "правління" і "голова правління" в
усіх відмінках замінити відповідно словами "дирекція" і
"генеральний директор" у відповідному відмінку.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }вгору