Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 28.02.2001199
Документ 199-2001-п, попередня редакція — Редакція від 29.04.2011, підстава - 426-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2001 р. N 199
Київ
Про затвердження Положення про формування
кадрового резерву для державної служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1431 ( 1431-2003-п ) від 10.09.2003
N 525 ( 525-2004-п ) від 27.04.2004
N 1031 ( 1031-2004-п ) від 10.08.2004
N 553 ( 553-2005-п ) від 12.07.2005
N 1032 ( 1032-2006-п ) від 26.07.2006
N 1375 ( 1375-2006-п ) від 28.09.2006
N 129 ( 129-2009-п ) від 25.02.2009
N 303 ( 303-2010-п ) від 12.04.2010
N 426 ( 426-2011-п ) від 20.04.2011
N 438 ( 438-2011-п ) від 13.04.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про формування кадрового резерву для
державної служби (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2001 р. N 199
ПОЛОЖЕННЯ
про формування кадрового резерву для державної служби

1. Кадровий резерв для державної служби (далі - кадровий
резерв) створюється для заміщення посад державних службовців, а
також для просування їх по службі.
Формування кадрового резерву повинне забезпечити добір
працівників, які:

{ Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1431 ( 1431-2003-п ) від 10.09.2003 }

мають професійні навички, що грунтуються на сучасних
спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та
успішної реалізації управлінських рішень.
2. Кадровий резерв формується з:
народних депутатів України; { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1375 ( 1375-2006-п ) від 28.09.2006 }
керівників і спеціалістів підприємств, установ, організацій;
працівників органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пройшли
стажування або за результатами атестації рекомендовані для роботи
на більш високих посадах;
осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до
кадрового резерву;
випускників вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що
зараховані на навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів державного управління.
{ Дію пункту 2-1 зупинено до 30 жовтня 2011 р. згідно з
Постановою КМ N 438 ( 438-2011-п ) від 13.04.2011 } { Дію пункту
2-1 зупинено до 30 листопада 2010 р. згідно з Постановою КМ N 303
( 303-2010-п ) від 12.04.2010 }
2-1. Кадровий резерв на посади державних службовців
першої-третьої категорії, призначення на які здійснюється
Президентом України та Кабінетом Міністрів України, формується на
конкурсних засадах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
{ Положення доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1032
( 1032-2006-п ) від 26.07.2006 }
3. До кадрового резерву зараховуються професійно
підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням
службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навичками
роботи на комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні
для виконання посадових обов'язків. { Абзац перший пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 1431 ( 1431-2003-п ) від 10.09.2003 }
Під час формування кадрового резерву забезпечується
пропорційно-збалансоване представництво кандидатур кожної статі з
урахуванням складу працюючих у відповідних сферах управління.
Зарахування працівника до кадрового резерву проводиться за
його згодою. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється
керівництво за місцем роботи зарахованого працівника.
4. На кожну посаду державного службовця кадровий резерв
формується з такого розрахунку: на посаду керівника - не менше
двох осіб, на посади спеціалістів складаються списки осіб,
зарахованих до кадрового резерву, з урахуванням фактичної потреби.
Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається
щороку в грудні. У разі необхідності до списку протягом року
можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для зарахування
до кадрового резерву. Зразок списку осіб, зарахованих до кадрового
резерву, додається.
5. Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом чи
розпорядженням керівника державного органу за погодженням з іншими
органами, якщо для призначення на посади, на які формується
кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з цими
органами.
Пропозиції щодо резерву на посади, призначення на які
здійснюється органами вищого рівня (крім першої - третьої
категорій, призначення на які здійснюється Президентом України та
Кабінетом Міністрів України), розглядаються спеціальними
комісіями, утвореними при цих органах. Очолює комісію керівник
органу або його перший заступник. Склад комісії затверджується
рішенням відповідного органу. { Абзац другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1031 ( 1031-2004-п ) від
10.08.2004 }

{ Пункт 5-1 виключено на підставі Постанови КМ N 1032
( 1032-2006-п ) від 26.07.2006 }

6. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації вносять щороку до 1 березня
Головдержслужбі пропозиції щодо кандидатур для зарахування до
кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої
категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за
поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів
України, для їх узагальнення та подання в установленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента
України. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 426 ( 426-2011-п ) від 20.04.2011 }
Народні депутати України, яким після закінчення строку
повноважень або дострокового їх припинення за особистою заявою про
складення депутатських повноважень не надано попередню роботу
(посаду) та які не можуть самостійно працевлаштуватись,
зараховуються до кадрового резерву на посади державних службовців
першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та
Кабінетом Міністрів України, за пропозиціями, що подаються
Головдержслужбі щороку до 1 листопада Апаратом Верховної Ради
України.
Протягом року до списків осіб, включених до кадрового резерву
на посади, зазначені в цьому пункті, можуть вноситися зміни. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1031 ( 1031-2004-п ) від
10.08.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 553
( 553-2005-п ) від 12.07.2005; в редакції Постанови КМ N 1032
( 1032-2006-п ) від 26.07.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1375 ( 1375-2006-п ) від 28.09.2006; в редакції
Постанови КМ N 129 ( 129-2009-п ) від 25.02.2009 }
7. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота
на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається
питання щодо оформлення в установленому порядку допуску до
державної таємниці особам, які його не мають.
8. З працівниками, зарахованими до кадрового резерву,
проводиться робота згідно із затвердженими керівниками державних
органів чи їхніх структурних підрозділів особистими річними
планами, де передбачається:
вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України;
систематичне навчання шляхом самоосвіти;
періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних
навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);
участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та
питань діяльності державних органів і структурних підрозділів;
стажування терміном до двох місяців у державному органі, до
кадрового резерву якого зараховано працівника;
виконання обов'язків державного службовця, на посаду якого
зараховано працівника до кадрового резерву;
залучення до розгляду відповідних питань, проведення
перевірок, службових розслідувань;
участь у підготовці проектів актів законодавства, інших
нормативних документів.
9. Контроль за виконанням особистих річних планів осіб,
зарахованих до кадрового резерву на посади керівників державних
органів, покладається на керівників органів вищого рівня, на інші
посади - на керівників структурних підрозділів.
10. Методичне керівництво роботою з кадровим резервом, аналіз
якісного складу кадрового резерву та моніторинг його використання
здійснює Головдержслужба. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 553 ( 553-2005-п ) від
12.07.2005 }
11. Кадрові служби державних органів, на які поширюється дія
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), формують
кадровий резерв, систематично аналізують та узагальнюють практику
його формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення
цієї роботи.
12. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано
працівника, стає вакантною, він має переважне право на її
заміщення при проведенні конкурсу.
Просування по службі державного службовця, зарахованого до
кадрового резерву, або такого, що пройшов стажування чи навчався в
Національній академії державного управління при Президентові
України, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного
державного органу поза конкурсом. { Абзац другий пункту 12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 ( 525-2004-п ) від
27.04.2004 }
13. Керівник державного органу несе відповідальність за
ефективну підготовку і використання кадрового резерву. У разі
заміщення вакантної посади керівник державного органу в поданні
про призначення кандидата на цю посаду повинен зазначити, протягом
якого періоду він перебував у кадровому резерві, яким чином виявив
себе, а якщо не перебував - подати обгрунтовані пояснення причини
невикористання кадрового резерву.
14. Перебування працівника у кадровому резерві може
припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою
пропозицією керівника відповідного державного органу. Виключення
із списків кадрового резерву оформляється наказом чи
розпорядженням керівника.

Додаток
до Положення про формування кадрового
резерву для державної служби
СПИСОК
осіб, зарахованих до кадрового резерву на 200__ рік
для державної служби
______________________________________________
(найменування державного органу)
--------------------------------------------------------------------------- N | Посада, | Прізвище,| Дата | Освіта | Дата |Посада, | Стаж | п/п| на яку |ім'я та по|народ-|(коли і що|зараху- |яку особа|роботи|Ранг |пропонується| батькові |ження |закінчила |вання до|займає, | на | | особа, із | | | особа), |резерву |місце |посаді| | зазначенням| | | спеціаль-| |роботи | | | назви | | | ність, | | | | | підрозділу | | | науковий | | | | | | | | ступінь, | | | | | | | | вчене | | | | | | | | звання | | | | ----------------------------------------------------------------------------
______________________ __________ _________________________
(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)
" " _____________ 200__ р.
МП
_______________
Примітка. Для посад, призначення на які здійснюється Президентом
України або Кабінетом Міністрів України, в графі другій
зазначається також напрям діяльності за розподілом
обов'язків.
{ Додаток в редакції Постанов КМ N 525 ( 525-2004-п ) від
27.04.2004, N 1375 ( 1375-2006-п ) від 28.09.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2001 р. N 199
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що
втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 1994 р.
N 853 ( 853-94-п ) "Про Положення про формування кадрового резерву
для державної служби" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 51).
2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня
1996 р. N 533 ( 533-96-п ) "Про Порядок прийому до вищих закладів
освіти на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
магістрів державного управління" (ЗП України, 1996 р., N 12, ст.
335).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997
р. N 1333 ( 1333-97-п ) "Про внесення змін і доповнень до
Положення про формування кадрового резерву для державної служби"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 43).
4. Пункт 2 Змін і доповнень, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 299 ( 299-98-п ) "Про
удосконалення прийому, підготовки слухачів та використання
випускників Української Академії державного управління при
Президентові України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 11,
ст. 400).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 1999 р.
N 2024 ( 2024-99-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення
про формування кадрового резерву для державної служби" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 44, ст. 2186).вгору