Документ 1988-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.10.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за правопорушення
у сфері містобудування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.398 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про відповідальність підприємств, їх
об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері
містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 46, ст. 411; 1997 р., N 6, ст. 49, N 34, ст. 214; 1998
р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34, ст. 274):
1) преамбулу викласти у такій редакції:
"Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх
об'єднань, установ та організацій всіх форм власності за
правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення
державного контролю за забудовою територій, розміщенням і
будівництвом об'єктів архітектури, додержанням суб'єктами
архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої
проектної документації, місцевих правил забудови населених
пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав
споживачів будівельної продукції";
2) у частині першій статті 1:
а) абзаци третій, сьомий та восьмий викласти в такій
редакції:
"передачу проектною організацією замовнику робочої
документації для будівництва, що не відповідає державним
стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування
об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та
затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості
розробленої робочої документації";
"здійснення окремих видів господарської діяльності у
будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без
отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за
видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у
будівництві;
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів
інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
б) доповнити частину абзацами такого змісту:
"передачу проектною організацією замовнику робочої
документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту
об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням
вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у
розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої
документації;
експлуатацію або використання будинків чи споруд після
закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними
(технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості
виконаних робіт;
затвердження містобудівної документації з порушенням
встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних
на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості
розробленої містобудівної документації;
недотримання регіональних або місцевих правил забудови під
час планування і забудови населених пунктів, режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян";
3) у статті 2:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"Справи про правопорушення, передбачені цим Законом,
розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України, інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю
в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та
Севастополі, містах обласного значення (далі - інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю)";
б) в абзаці шостому частини третьої слова "спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві" замінити словами "окремих
видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають
ліцензуванню відповідно до закону", а слова "технічних умов"
замінити словами "вихідних даних";
4) статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за
правопорушення у сфері містобудування
Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері
містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за
результатами перевірки.
Разом з протоколом складається припис про усунення допущених
порушень.
У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про
правопорушення питання про накладення штрафу розглядається
посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю.
Рішення посадової особи інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу
оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за
правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.
Постанова про накладення штрафу складається у трьох
примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після
її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому
представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться
запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в
інспекції, яка наклала штраф.
Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
містобудування та архітектури.
Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний
термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений
термін він стягується у судовому порядку".
2. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49,
ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257, N 33, ст. 300;
1995 р., N 13, ст. 85, N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 43, N 41,
ст. 192, N 52, ст. 306; 1997 р., N 6, ст. 46, N 9, ст. 70, N 18,
ст. 131; 2000 р., N 19, ст. 143, N 29, ст. 232) доповнити пунктом
42 такого змісту:
"42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України,
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в
Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та
Севастополі, містах обласного значення за позовами до арбітражного
суду щодо стягнення штрафу за порушення в сфері містобудування".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що
суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1988-IIIвгору