Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про охорону атмосферного повітря"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 50, ст.366 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) у статті 78:
 
     а) у назві та тексті статті слово "шкідливого" виключити, а у тексті слова "уповноважених на те державних органів" замінити словами "уповноваженого органу виконавчої влади";
 
     б) у частині першій слова "граничних нормативів утворення забруднюючих речовин" замінити словами "технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел";
 
     в) у частині другій слова "шкідливий фізичний чи біологічний вплив" замінити словами "вплив фізичних та біологічних факторів";
 
     2) у назві та тексті статей 80 і 81 слова "викидах", "шуму, утворюваного" замінити відповідно словами "відпрацьованих газах", "впливу фізичних факторів, здійснюваного".
 
     2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 2000 р., N 5, ст. 34, N 27, ст. 213, N 38, ст. 318; 2001 р., N 48, ст. 252):
 
     1) пункт "ж" частини першої статті 20 після слів "гранично допустимих викидів" доповнити словами "впливу фізичних та біологічних факторів";
 
     2) частину першу статті 24 і частину четверту статті 33 після слів "шкідливих фізичних" доповнити словами "та біологічних";
 
     3) у статті 56:
 
     а) назву статті викласти у такій редакції:
 
     "Стаття 56. Екологічна безпека транспортних та інших пересувних засобів і установок";
 
     б) у частині першій слово "викидах" замінити словами "відпрацьованих газах";
 
     в) частину третю викласти у такій редакції:
 
     "Керівники транспортних організацій та власники транспортних засобів несуть відповідальність за додержання встановлених для відповідного типу транспортного засобу нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, скидів забруднюючих речовин та впливу фізичних факторів пересувних джерел на стан навколишнього природного середовища".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 198-IV


Публікації документа