Документ 197-2004-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.03.2005, підстава - 174-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 31 березня 2004 р. N 197-р
Київ

Деякі питання організації виконання
Державної програми інформування
громадськості з питань європейської
інтеграції України на 2004-2007 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2004 році
Державної програми інформування громадськості з питань
європейської інтеграції України на 2004-2007 роки ( 1433/2003 ),
що додається.

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2004 р. N 197-р
ПЛАН
заходів щодо виконання у 2004 році
Державної програми інформування громадськості
з питань європейської інтеграції України
на 2004-2007 роки ( 1433/2003 )
------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Відповідальні | Строк | за виконання |виконання ------------------------------------------------------------------ 1. Розроблення та затвердження плану центральні кожного
проведення щомісячних органи півріччя
прес-конференцій, зустрічей, виконавчої влади
інших публічних заходів з питань
європейської інтеграції
2. Організація виступів керівників -"- щомісяця
центральних органів виконавчої
влади на телебаченні за темою
"Європейський вибір України" під
рубриками "Гість студії" та
"Розширення ЄС: нові можливості та
перспективи для України"
3. Висвітлення в газеті "Прикордонник Адміністрація -"-
України", телепередачі "Кордон" на Держприкордон-
Першому національному каналі та на служби
сторінках журналу "Кордон" Держкомтелерадіо
державної політики у сфері Національна
європейської інтеграції телекомпанія
4. Проведення прес-конференцій та Головдержслужба протягом
брифінгів з висвітлення питань року
адаптації інституту державної
служби в Україні до стандартів ЄС
5. Залучення громадських організацій центральні -"-
до здійснення заходів з органи
європейської інтеграції виконавчої влади
6. Інформування громадськості про МЗС -"-
результати проведення саміту Мінекономіки
"Україна - Європейський Союз", інші центральні
засідань Ради з питань органи
співробітництва між Україною та ЄС виконавчої влади
та її Комітету, а також про
здійснення інших заходів з
розвитку відносин України з ЄС
7. Опублікування у галузевих засобах Держкомзв'язку протягом
масової інформації аналітичних Мінфін року
матеріалів про перспективи Мінпромполітики
розвитку ЄС
8. Підготовка і розповсюдження Укрінформ -"-
інформаційних матеріалів про
відносини України з ЄС та Радою
Європи
9. Висвітлення у засобах масової МЗС -"-
інформації результатів проведення інші центральні
консультацій з ЄС органи
виконавчої влади
10. Забезпечення оперативного Держкомзв'язку -"-
висвітлення на веб-сторінці та у
галузевих засобах масової
інформації питань розвитку
законодавства у сфері зв'язку та
інформатизації
11. Інформування громадськості про центральні щоквар-
розвиток інтеграційних процесів у органи талу
сфері культури, транспорту, виконавчої влади
промисловості, спорту та з інших
актуальних питань співробітництва
між Україною та ЄС
12. Інформування громадськості про Мін'юст протягом
результати роботи з адаптації року
законодавства України до
законодавства ЄС
13. Забезпечення проведення публічних
заходів з актуальних питань
співробітництва між Україною та ЄС,
зокрема:
семінару з працівниками МНС березень територіальних підрозділів МНС, відповідальними за взаємодію із засобами масової інформації та зв'язки з громадськістю
міжнародної наукової конференції Мінекономіки квітень "Євроінтеграційна стратегія МЗС України в умовах розширення Мінфін Європейського Союзу" Мін'юст
конференції "Державна прикордонна Адміністрація -"- служба України - крок за кроком до Держприкордон- європейських стандартів" служби
засідань "круглого столу":
- з питань фінансової політики ЄС Мінфін травень
за участю фахівців Національна
науково-дослідних і навчальних академія
закладів наук
- на тему "Програма інтеграції Мінекономіки II
України до ЄС: підсумки, інші квартал
проблеми та перспективи" центральні
органи
виконавчої влади
- на тему "Роль і місце Мінпромполітики протягом
промисловості на сучасному етапі року
розвитку України"
міжнародної конференції "Проблеми Держкомрелігій жовтень взаємовідносин між державою та Національна церквою в Україні в контексті академія наук сучасного європейського досвіду"

7-ї Європейської міністерської Держкомтелерадіо листопад конференції з питань засобів інші масової інформації центральні
органи
виконавчої влади
14. Розроблення та затвердження органи квітень
плану заходів щодо проведення в виконавчої влади
Україні Дня Європи
15. Забезпечення організації та МЗС квітень-
здійснення заходів щодо проведення Мінекономіки травень
в Україні Дня Європи Мінкультури
інші органи
виконавчої влади
Висвітлення зазначених заходів Держкомтелерадіо травень в засобах масової інформації інші органи
виконавчої влади

16. Підготовка та опублікування видань -"- друге
"ЄС на інвестиційній карті півріччя
України" та "ЄС на інвестиційній
карті регіонів України"
(у друкованому та електронному
форматі)
17. Організація роботи з утворення та
забезпечення постійного
функціонування загальнодержавної
інформаційної мережі з питань
європейського законодавства,
зокрема:
створення електронного Мін'юст II інформаційного ресурсу та його Мінекономіки квартал розміщення на веб-сторінці Центру Мінкультури європейського та порівняльного МЗС права Мінфін
підготовка довідника з Мін'юст III інформаційних ресурсів квартал європейського законодавства, методичного посібника з користування базою даних "Документи ЄС" веб-сторінки ЄС та розміщення їх електронних версій на веб-сторінці Центру європейського та порівняльного права
18. Підготовка та видання бюлетеня -"- -"-
"Євроінформ" (у друкованому та
електронному форматі) з питань
європейського законодавства
19. Забезпечення створення на органи -"-
веб-сторінках органів виконавчої виконавчої влади
влади та державних періодичних Секретаріат
видань спеціальних рубрик для Кабінету
висвітлення питань європейської Міністрів
інтеграції, постійне їх оновлення України
20. Проведення соціологічних Держкомтелерадіо протягом
досліджень та моніторингу рівня інші органи року
поінформованості громадськості про виконавчої влади
відносини України з ЄС і ставлення
населення до актуальних питань
європейської інтеграції України,
забезпечення висвітлення
результатів
21. Створення при Національній Національна -"-
бібліотеці України імені академія наук
Вернадського спеціалізованого МОН
електронного інформаційного
ресурсу з питань європейської
інтеграції України
22. Забезпечення видання брошур, центральні протягом
довідників, наукових, органи року
публіцистичних та інших праць виконавчої влади
з висвітлення історії, перспектив
розвитку ЄС, механізму прийняття
рішень його інституціями, політики
у різних сферах, вимог до держав -
кандидатів на вступ до ЄС, процесу
розширення ЄС, окремих напрямів і
питань співробітництва між Україною
та ЄС
23. Підготовка та видання навчальних
посібників з питань європейської
інтеграції України
для учнів старших класів МОН перше
Академія півріччя
педагогічних
наук
для слухачів та курсантів вищих Міноборони протягом навчальних закладів Міноборони МОН року
24. Використання у лекціях з підвищення Мінфін -"-
кваліфікації викладачів навчальних
закладів Мінфіну тематичних
матеріалів про ЄС та європейську
інтеграцію
25. Підготовка та видання:
навчального посібника "Управління -"- -"- державними фінансами" з висвітленням досвіду держав - членів ЄС з управління державними фінансами
підручників з використанням Київська -"- інформаційних матеріалів про ЄС міскдерж- (у рамках проекту "Київський адміністрація підручник")
26. Розроблення та виготовлення Держкомтелерадіо -"-
друкованої та сувенірної продукції мінекономіки
за тематикою європейської МНС
інтеграції інші центральні
органи
виконавчої влади
27. Проведення переговорів Держкомтелерадіо перше
з Представництвом Європейської МЗС півріччя
Комісії в Україні для організації
візитів українських журналістів
до держав - членів ЄС
28. Утворення кореспондентського пункту Укрінформ I квартал
у м. Брюсселі (Королівство Бельгія) МЗС
29. Організація проведення Держкомтелерадіо листопад
Всеукраїнського конкурсу Національна
журналістів на найкраще висвітлення радіокомпанія
питань розвитку відносин України
з ЄС
30. Підготовка для загальнодержавних і органи щомісяця
регіональних засобів масової виконавчої влади
інформації матеріалів з актуальних
питань європейської інтеграції за
підсумками зустрічей керівників
органів виконавчої влади
з представниками держав - членів ЄС
31. Підготовка прес-релізів з питань Мінприроди -"-
європейської інтеграції в сфері
охорони навколишнього природного
середовища
32. Інформування громадськості Держкомтелерадіо протягом
про зовнішньополітичні ініціативи Національна року
України у теле- і радіопрограмах телекомпанія
"Національний інтерес", "Тема дня", Національна
"Аудієнція", "Запитайте міністра", радіокомпанія
"Ринок", "Ракурс", а також у
програмах з висвітлення роботи
Верховної Ради України
33. Висвітлення в щотижневій Держкомтелерадіо -"-
телепередачі "Світ. Огляд" Національна
інформації про цілі та принципи телекомпанія
функціонування ЄС, реалізацію
Концепції ЄС "Ширша Європа"
34. Узагальнення досвіду набуття МЗС -"-
суміжними державами членства в ЄС, Держкомтелерадіо
розвитку двосторонніх відносин Мінекономіки
з ними, а також роботи
дипломатичних місій та
дипломатичних представництв України
за кордоном
35. Інформаційне супроводження Держкомтелерадіо -"-
реалізації стратегічно важливих Національна
економічних проектів із телекомпанія
співробітництва між Україною та ЄС Національна
радіокомпанія
36. Висвітлення питань щодо вступу -"- -"-
України до СОТ
37. Створення циклу радіопередач про Держкомтелерадіо -"-
результати співробітництва України Національна
з ЄС та державами, які є його радіокомпанія
членами
38. Підготовка серії матеріалів -"- -"-
з актуальних питань європейської
інтеграції для циклу радіопередач
"Україна і світ" та аналітичної
програми "Відкрита студія"
39. Започаткування видання щомісячного Держкомтелерадіо -"-
інформаційно-аналітичного вісника Мінекономіки
з актуальних питань європейської МЗС
інтеграції
40. Створення прес-клубу на базі Укрінформ протягом
прес-центру Укрінформу року
41. Розроблення плану заходів щодо Держкомтелерадіо -"-
забезпечення роботи "вуличного Рада міністрів
телебачення" в регіонах Автономної
Республіки
Крим
обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадмі-
ністрації
42. Утворення інформаційних центрів -"- -"-
з питань європейської інтеграції,
відкриття в містах інформаційних
куточків Європи та забезпечення
регулярного оновлення розміщеної
в них інформації
43. Проведення громадських читань
з питань європейської інтеграції,
зокрема:
зміни умов торговельного та Мінекономіки перше інвестиційного співробітництва між півріччя Україною та державами, що вступають до ЄС
історії та перспектив розвитку ЄС, Мінфін протягом політики та напрямів інші року співробітництва між Україною та ЄС центральні
органи
виконавчої влади
44. Проведення у м, Києві громадських Київська -"-
читань з питань європейської міськдерж-
інтеграції адміністрація
45. Започаткування рубрики -"- -"-
"Європейський Союз" у газетах
"Хрещатик", "Столиця" та в журналі
"Україна". Створення програм
"Європейський вибір України" та
"Україна в європейських процесах"
на каналі телерадіокомпанії "Київ"
та на радіо "Голос Києва"
46. Інформування громадськості про МОЗ щоквар-
якість води у басейнах прикордонних Держводгосп талу
річок, атмосферного повітря та інші МНС
фактори техногенно-екологічної Волинська,
безпеки Закарпатська,
Івано-
Франківська,
Львівська,
Одеська,
Чернівецька
облдерж-
адміністрації
47. Висвітлення заходів з розвитку Держкомтелерадіо -"-
транскордонного співробітництва, Мінекономіки
реалізації транс'європейських інші органи
проектів та інвестиційного виконавчої влади
співробітництва України з ЄС Національна
телекомпанія
48. Проведення Дня інформування Київська щомісяця
населення з питань розвитку міськдерж-
зовнішньоекономічної діяльності та адміністрація
євроінтеграційних процесів
(за участю заступників голови
Київської міськдержадміністрації,
голів районних у м. Києві
держадміністрацій)
49. Включення до навчальних програм та МОН III
підручників з історії, географії, квартал
економіки, розроблених відповідно
до Державних стандартів загальної
середньої освіти, розділів з питань
розвитку ЄС та європейської
інтеграції України
50. Запровадження в загальноосвітніх Київська протягом
школах м. Києва для учнів міськдерж- року
10-11 класів факультативного курсу адміністрація
"Європейський вибір України" МОН
51. Організація виставок, експозицій,
присвячених ЄС, у бібліотеках:
Київського національного МОН квітень лінгвістичного університету (зокрема за тематикою "Мова, освіта, культура у контексті Болонського процесу")
Науково-дослідного фінансового Мінфін -"- інституту
вищих навчальних закладів Міноборони протягом Міноборони року
медичних навчальних закладів МОЗ двічі
на рік
52. Проведення конкурсів творчих і МОН протягом
наукових робіт учнів та студентів, місцеві органи року
конференцій, вікторин з питань виконавчої влади
співробітництва між Україною та
ЄС

53. Проведення переговорів МОН перше
з Представництвом Європейської МЗС півріччя
Комісії в Україні для організації
обміну та стажування українських
студентів у державах - членах ЄС
з метою ознайомлення з їх
політичним, соціально-економічним,
культурним життям
54. Організація відвідувань держав - Міноборони протягом
членів ЄС слухачами та курсантами року
вищих навчальних закладів
Міноборони, які навчаються за
спеціалізаціями з питань
європейської інтеграції
55. Підготовка методичних рекомендацій МОН перше
щодо формування у навчальних місцеві органи півріччя
закладах мережі "європейських виконавчої влади
клубів" у рамках програми
"Європа в школі"

56. Залучення громадських, у тому числі МЗС протягом
молодіжних, організацій, закладів Мінкультури року
культури та мистецтва до МОН
співробітництва з відповідними Міністерство
структурами держав - членів ЄС, у справах сім'ї,
в рамках програм ЄС у сфері дітей та молоді
культури, науки, освіти тощо
57. Забезпечення опублікування Мінкультури -"-
матеріалів для популяризації
творів, які є надбанням української
культури та мистецтва, і
ознайомлення громадськості України
з європейськими цінностями
58. Участь вітчизняних видавництв у: Держкомтелерадіо -"-
49-му Варшавському книжковому ярмарку
56-му Франкфуртському книжковому ярмарку
Софійському книжковому ярмарку
59. Створення відділу української Держкомтелерадіо протягом
літератури в бібліотеці року
університету м. Клуж-Крайова
(Республіка Румунія)
60. Інформування учнівської та Держкомспорт -"-
студентської молоді про МОН
європейські цінності в рамках
проведення Європейського року
освіти через спорт
61. Проведення переговорів щодо Мінекономіки -"-
залучення міжнародної технічної Держкомтелерадіо
допомоги, у тому числі тієї, МЗС
що надається ЄС та державами, МОН
які є його членами, для здійснення Мін'юст
заходів з виконання Програми
( Склад міжвідомчої групи з організації виконання Державної
програми інформування громадськості з питань європейської
інтеграції України на 2004-2007 роки виключено на підставі
Постанови КМ N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )вгору