Документ 196_014, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 09.12.2011, підстава - 4098-VI
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2012, підстава - v2525321-12. Подивитися в історії? )

Угода
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Кіпр про взаємну охорону
інформації з обмеженим доступом
 
{ Угоду ратифіковано Законом N 4098-VI ( 4098-17 ) від 09.12.2011 }

 
   Дата підписання:          04.07.2011
     Дата ратифікації Україною: 09.12.2011
     Дата набрання чинності для України: 01.09.2012

 
     Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Кіпр (далі - Сторони),
 
     беручи до уваги намір забезпечити взаємну охорону всієї інформації, доступ до якої обмежено відповідно до національного законодавства кожної Сторони, обмін якою здійснюється між Сторонами, або спільно створеної інформації з обмеженим доступом,
 
     маючи на меті створити порядок взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, що стосується усього співробітництва, пов'язаного з обміном інформацією з обмеженим доступом,
 
     підтверджуючи, що ця Угода не впливатиме на зобов'язання обох Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, а також те, що вона не буде використовуватися проти інтересів, безпеки та територіальної цілісності інших держав,
 
     домовились про таке:
 
Стаття 1
 
Визначення термінів
 
     У цій Угоді терміни вживаються у такому значенні:
 
     1. "Одержувач" - уповноважений орган, що отримує інформацію з обмеженим доступом від уповноваженого органу іншої Сторони.
 
     2. "Уповноважені органи" - органи, уповноважені відповідно до національного законодавства своєї Сторони передавати, одержувати, зберігати, охороняти та використовувати інформацію з обмеженим доступом, включаючи компетентні органи безпеки.
 
     3. "Інформація з обмеженим доступом" - будь-який вид інформації, незалежно від її форми, носія, способу та засобів її запису, або будь-якої її частини, яка відповідно до національного законодавства кожної із Сторін потребує охорони від несанкціонованого розкриття та якій було надано гриф обмеження доступу.
 
     4. "Компетентні органи безпеки" - визначені у пункті 1 статті 3 цієї Угоди державні органи, компетентні у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.
 
     5. "Джерело" - уповноважений орган однієї із Сторін, у межах повноважень якого інформація з обмеженим доступом створюється та передається до уповноваженого органу іншої Сторони.
 
     6. "Грифи обмеження доступу" - позначки, що проставляються на носії інформації з обмеженим доступом, або які зазначаються в супровідній документації до нього і вказують на ступінь обмеження доступу до інформації, який характеризує важливість інформації з обмеженим доступом, можливу шкоду, спричинену її розголошенням, та рівень охорони інформації з обмеженим доступом Сторонами.
 
     7. "Допуск" - позитивний висновок за результатами процедури перевірки, що проводиться відповідно до національного законодавства Сторін, який засвідчує, що співробітникам уповноважених органів, у разі визначення потреби за умовами їх службової діяльності, може бути надано доступ до інформації з обмеженим доступом відповідного рівня та на визначений період часу.
 
     8. "Третя сторона" - будь-які держави, які не є Сторонами цієї Угоди, їх державні органи, організації та їх громадяни, а також особи без громадянства або міжнародні організації.
 
Стаття 2
 
Еквівалентність грифів обмеження доступу
 
     1. Гриф обмеження доступу надається інформації з обмеженим доступом згідно з її змістом відповідно до національного законодавства кожної Сторони. Отриманій інформації з обмеженим доступом надається еквівалентний гриф обмеження доступу відповідно до положень пункту 3 цієї статті.
 
     2. Гриф обмеження доступу змінюється чи скасовується лише уповноваженим органом, який його надав. Отримувач повинен бути негайно поінформований щодо будь-яких змін чи скасування грифу обмеження доступу.
 
     3. Сторони погоджуються з наступною еквівалентністю грифів обмеження доступу:
 
------------------------------------------------------------------
|    Україна    | Республіка Кіпр  |   Еквівалент   |
|           |          |   англійською   |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Особливої важливості |................  |TOP SECRET      |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Цілком таємно    |................  |SECRET        |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Таємно        |................  |CONFIDENTIAL     |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Для службового    |................  |RESTRICTED      |
|користування     |          |           |
------------------------------------------------------------------ 
Стаття 3
 
Компетентні органи безпеки
 
     1. Для виконання цілей цієї Угоди компетентними органами безпеки є:
 
     a) в Україні: Служба безпеки України
 
     b) у Республіці Кіпр: Національний орган безпеки
 
     2. Компетентні органи безпеки вчасно інформують один одного про будь-які зміни у назвах зазначених органів або передачу їхньої компетенції іншим органам.
 
Стаття 4
 
Принципи охорони інформації з обмеженим доступом
 
     1. Відповідно до цієї Угоди та свого національного законодавства Сторони вживають відповідні заходи щодо охорони інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється між уповноваженими особами Сторін, або спільно створеної інформації з обмеженим доступом.
 
     2. Для інформації, зазначеної у пункті 1 цієї статті, Сторони забезпечують щонайменше такий саме рівень охорони, який надається їх власній інформації з обмеженим доступом з відповідним ступенем обмеження доступу згідно з пунктом 3 статті 2 цієї Угоди.
 
     3. Одержана інформація з обмеженим доступом використовується виключно у цілях, визначених при її передачі.
 
     4. Жодна із Сторін не має права передавати інформацію, зазначену у пункті 1 цієї статті, будь-якій третій стороні без попереднього письмового дозволу уповноваженого органу іншої Сторони, що надав відповідний гриф обмеження доступу, погодженого з компетентним органом безпеки цієї Сторони.
 
     5. Уповноважені органи забезпечують необхідний контроль за охороною інформації з обмеженим доступом.
 
     6. Доступ до одержаної інформації з обмеженим доступом надається лише тим особам, які потребують його за умов своєї службової діяльності, мають допуск і яких уповноважено мати доступ до такої інформації, а також проінструктовано з питань охорони інформації з обмеженим доступом відповідно до національного законодавства своєї Сторони.
 
Стаття 5
 
Порядок передачі інформації з обмеженим доступом
 
     1. У разі необхідності передачі інформації з обмеженим доступом від джерела до одержувача, джерело подає запит компетентному органу безпеки своєї Сторони з метою направлення запиту до компетентного органу безпеки іншої Сторони для видання письмового запевнення, що одержувач є уповноваженим мати доступ до інформації з обмеженим доступом відповідного ступеня обмеження доступу.
 
     2. Видання запевнення, зазначеного у пункті 1 цієї статті, є гарантуванням того, що одержувач відповідає критеріям у сфері охорони інформації з обмеженим доступом, як це визначено національним законодавством Сторони одержувача.
 
     3. Якщо одержувач не був попередньо уповноваженим мати доступ до інформації з обмеженим доступом відповідного ступеню обмеження доступу, компетентний орган безпеки, який має видати запевнення, негайно повідомляє компетентний орган безпеки іншої Сторони, що за його запитом буде здійснено заходи відповідно до пункту 2 цієї статті.
 
     4. Доступ до інформації з обмеженим доступом не надається одержувачу доти, доки не буде отримано запевнення, зазначене у пункті 1 та 2 цієї статті.
 
     5. У разі потреби, джерело повідомляє одержувача про умови та вимоги безпеки стосовно інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється, або спільно створеної інформації з обмеженим доступом.
 
     6. Компетентний орган безпеки Сторони одержувача гарантує, що одержувач забезпечує охорону інформації з обмеженим доступом, переданої джерелом, або спільно створеної інформації з обмеженим доступом, відповідно до одержаних вимог безпеки та національного законодавства своєї Сторони.
 
     7. Передача інформації з обмеженим доступом дозволяється, якщо одержувач відповідає критеріям, необхідним для охорони інформації з обмеженим доступом відповідно до одержаних від джерела вимог безпеки.
 
     8. Інформація з обмеженим доступом передається дипломатичними каналами чи іншими каналами, що забезпечують її охорону від розголошення, погодженими компетентними органами безпеки обох Сторін.
 
     9. Інформація з обмеженим доступом може передаватися через захищені системи та інформаційно-телекомунікаційні мережі, що пройшли ліцензування для використання відповідно до національного законодавства одної із Сторін.
 
     10. Основними пунктами прийому та передачі інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється за цією Угодою, є:
 
 В Україні:             В Республіці Кіпр: 
Уповноважені органи Центральна реєстратура
за дозволом, наданим інформації із ступенем
Службою безпеки України "TOP SECRET" при Міністерстві
закордонних справ
1447, м. Нікосія,
бул. Президентського палацу
Стаття 6
 
Відтворення та переклад інформації
з обмеженим доступом
 
     1. Інформація із ступенем обмеження доступу "Особливої важливості"/.........../ TOP SECRET відтворюється лише за попереднім письмовим дозволом, наданим джерелом.
 
     2. Відтворення інформації з обмеженим доступом здійснюється відповідно до національного законодавства кожної Сторони. Відтворена інформація охороняється таким саме чином, як і оригінали. Кількість примірників обмежується службовими цілями.
 
     3. Будь-який переклад інформації з обмеженим доступом здійснюється особами, яким відповідним чином надано допуск. На усіх перекладах проставляється відповідна позначка мовою перекладу, яка б зазначала, що вони містять інформацію з обмеженим доступом джерела. Переклад охороняється таким саме чином, як і оригінали.
 
Стаття 7
 
Знищення інформації з обмеженим доступом
 
     1. З урахуванням положень зазначених в пункті 2 цієї статті, інформація з обмеженим доступом знищується відповідно до національного законодавства Сторін таким чином, щоб її повне або часткове відтворення було неможливим.
 
     2. Інформація з обмеженим доступом, позначена грифом "Особливої важливості"/......../ TOP SECRET не знищується. Вона повертається джерелу.
 
Стаття 8
 
Візити
 
     1. Представникам держави однієї Сторони, що здійснюють візит до держави іншої Сторони, надається доступ до інформації з обмеженим доступом необхідного обсягу, а також до приміщень, де така інформація обробляється та зберігається, лише після отримання письмового дозволу, виданого уповноваженим органом іншої Сторони.
 
     2. Уповноважений орган повідомляє компетентний орган безпеки своєї Сторони про намір надати дозвіл, зазначений у пункті 1 цієї статті.
 
     3. Дозвіл, зазначений у пункті 1 цієї статті, надається виключно особам, уповноваженим мати доступ до інформації з обмеженим доступом, відповідно до національного законодавства Сторони, що делегує таку особу.
 
     4. Запит на візит повинен містити:
 
     a) мету, дату та програму візиту;
 
     b) ім'я, прізвище відвідувача, дату і місце народження, громадянство, номер паспорта чи посвідчення;
 
     c) посаду відвідувача разом з назвою установи чи організації, яку він/вона представляє;
 
     d) підтвердження щодо рівня допуску, наданого відвідувачу;
 
     e) назву та адресу організації, яку планується відвідати;
 
     f) ім'я, прізвище та посаду особи, яку планується відвідати.
 
     5. З урахуванням термінів, необхідних для отримання дозволу, зазначеного у пункті 1 цієї статті, персональні дані особи, яка має намір здійснити візит до держави іншої Сторони, заздалегідь передаються належним чином до уповноваженого органу відповідно до національного законодавства кожної Сторони.
 
     6. Уповноважені органи обох Сторін згідно із своїм національним законодавством забезпечують охорону персональних даних відвідувачів.
 
     7. Інформація з обмеженим доступом, до якої надається доступ у ході візиту, охороняється відповідно до положень цієї Угоди.
 
Стаття 9
 
Порушення правил безпеки
стосовно взаємної охорони інформації
з обмеженим доступом
 
     1. Будь-яке порушення правил безпеки стосовно охорони інформації з обмеженим доступом, наданої або створеної за результатом співпраці між Сторонами, повинно розслідуватися та переслідуватися у судовому порядку відповідно до національного законодавства Сторони, на території держави якої сталось порушення.
 
     2. У випадку встановлення розголошення або втрати інформації з обмеженим доступом, зазначеної у пункті 1 цієї статті, уповноважені органи Сторін негайно повідомляють один одному про такий випадок та інформують компетентні органи безпеки своїх Сторін.
 
     3. У разі розголошення або втрати інформації з обмеженим доступом на території третьої сторони, Сторона, що надала цю інформацію, у взаємодії з третьою стороною та згідно з її національним законодавством ініціює проведення заходів, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї статті.
 
     4. Уповноважений орган кожної Сторони негайно повідомляє уповноваженому органу іншої Сторони про факти розголошення або втрати інформації з обмеженим доступом та результати дій, зазначених у пункті 1 цієї статті. Уповноважений орган, що отримав повідомлення про такий випадок, після подання відповідного запиту надає сприяння у заходах з розслідування.
 
     5. Якщо виникає підозра щодо розголошення або втрати інформації з обмеженим доступом, зазначеної у пункті 1 цієї статті, застосовуються положення пунктів 1-4 цієї статті.
 
Стаття 10
 
Витрати
 
     Кожна Сторона самостійно несе всі можливі витрати, пов'язані з виконанням цієї Угоди.
 
Стаття 11
 
Консультації
 
     1. Компетентні органи безпеки Сторін повідомляють одна одній про будь-які зміни національного законодавства, що стосуються охорони інформації з обмеженим доступом.
 
     2. З метою забезпечення тісної співпраці при виконанні положень, викладених в Угоді, компетентні органи безпеки Сторін, за запитом одного з них, проводять взаємні консультації.
 
     3. З метою обговорення заходів охорони інформації з обмеженим доступом, переданої іншою Стороною, Сторони дозволяють представникам компетентних органів здійснювати взаємні візити на свою власну територію.
 
Стаття 12
 
Вирішення спорів
 
     1. Будь-які спори щодо застосування цієї Угоди вирішуються шляхом прямих переговорів між компетентними органами безпеки Сторін.
 
     2. Якщо вирішення спору не може бути досягнуто у спосіб, зазначений у пункті 1 цієї статті, такий спір вирішується дипломатичними каналами.
 
     3. Під час переговорів Сторони продовжують виконувати свої зобов'язання, що випливають з положень цієї Угоди.
 
Стаття 13
 
Прикінцеві положення
 
     1. Ця Угода набирає чинності відповідно до національного законодавства кожної із Сторін шляхом обміну нотами. Угода набирає чинності першого дня другого місяця після отримання останньої ноти.
 
     2. Ця Угода укладається на невизначений період. Кожна Сторона може припинити її дію шляхом направлення іншій Стороні повідомлення у письмовій формі. У такому випадку Угода припиняє дію через шість місяців з дати повідомлення про припинення дії.
 
     3. У разі припинення дії цієї Угоди, будь-яка інформація з обмеженим доступом, передана або створена за цією Угодою, продовжує охоронятися відповідно до положень цієї Угоди протягом терміну, якого вимагає наданий ступінь обмеження доступу.
 
     4. Зміни та доповнення можуть бути внесені до цієї Угоди на основі взаємної письмової згоди обох Сторін. Такі зміни та доповнення набирають чинності відповідно до положень пункту 1 цієї статті.
 
     Вчинено у місті Київ 4 липня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу має текст англійською мовою.
 
(підпис) (підпис) За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Кіпрвгору