Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в галузі туризму
Кіпр, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 26.06.2009
Документ 196_012, чинний, поточна редакція — Затвердження від 18.08.2010, підстава - 739-2010-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 10.09.2010. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво
в галузі туризму
{ Угоду затверджено Постановою КМ N 739 ( 739-2010-п )
від 18.08.2010 }

Дата підписання: 26.06.2009 Дата затвердження Україною: 18.08.2010 Дата набрання чинності для України: 10.09.2010
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Кіпр, далі -
"Сторони",
враховуючи рекомендації Всесвітньої туристської організації
та чинне законодавство обох країн,
прагнучи сприяти розвитку туристичних зв'язків між Україною
та Республікою Кіпр, а також співробітництву між відповідними
державними органами в галузі туризму,
визнаючи значення туризму як важливої складової розбудови та
зміцнення дружніх відносин між народами двох країн,
з метою створення правової основи для розвитку туристичних
зв'язків між Україною та Республікою Кіпр,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони відповідно до свого національного законодавства та
договорів, що є чинними для обох Сторін, сприятимуть зміцненню та
розвитку зв'язків у галузі туризму.
Стаття 2
Сторони відповідно до законодавства своїх держав сприятимуть
розвитку різних видів і форм туризму, в тому числі
культурно-пізнавального, ділового, навчального, оздоровчого,
сільського, екологічного, конгресного (відвідання туристичних
виставок, ярмарків, семінарів тощо), молодіжного, групового та
індивідуального туризму.
Стаття 3
Сторони заохочуватимуть співробітництво між державними та
приватними установами в галузі туризму обох країн.
Сторони в межах законодавства своїх держав і відповідних
бюджетів сприятимуть:
- створенню сприятливих умов для залучення інвестицій з метою
підтримки та розвитку туристичної інфраструктури;
- обміну фахівцями туристичної галузі, науковцями,
викладачами та студентами навчальних закладів, а також відповідним
досвідом;
- організації/участі у туристичних виставках, конгресах,
семінарах, конференціях, симпозіумах і круглих столах, що
проводяться в кожній державі.
Стаття 4
Сторони сприятимуть відкриттю на території своєї держави
офіційних туристичних представництв держави іншої Сторони.
Стаття 5
Сторони, відповідно до чинного законодавства своїх держав,
сприятимуть спрощенню формальностей, пов'язаних з туристичними
пересуваннями між двома країнами.
Стаття 6
З метою збільшення обсягів туризму між своїми державами
Сторони здійснюватимуть обмін статистичними даними та інформацією,
у тому числі щодо:
- законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють
туристичну діяльність в своїх країнах;
- наукових досліджень у галузі туризму;
- членства в міжнародних туристичних організаціях;
- інших аспектів туристичного співробітництва.
Стаття 7
Сторони забезпечуватимуть витрати, пов'язані з реалізацією
положень цієї Угоди, в рамках коштів, передбачених державними
бюджетами на ці цілі.
Стаття 8
З метою сприяння виконанню положень цієї Угоди створюється
змішана Робоча група у складі представників туристичної галузі
держав обох Сторін.
Ця Робоча група обговорюватиме та вироблятиме рекомендації
щодо стимулювання взаємних обмінів і співробітництва в галузі
туризму.
Стаття 9
Для реалізації положень цієї Угоди уповноваженими органами
Сторін є:
- з української Сторони: Міністерство культури і туризму
України;
- з кіпрської Сторони: Міністерство торгівлі, промисловості
та туризму Республіки Кіпр (Кіпрська туристична організація).
Стаття 10
Ця Угода не впливатиме на права та обов'язки Сторін, що
випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є
Сторони.
Стаття 11
Сторони вирішуватимуть будь-які спори, що виникають при
тлумаченні та застосуванні цієї Угоди, шляхом переговорів і
консультацій.
Стаття 12
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть
невід'ємну частину цієї Угоди.
Зазначені протоколи набиратимуть чинності у порядку,
визначеному в абзаці 1 Статті 13 цієї Угоди.
Стаття 13
Ця Угода набирає чинності з дати отримання Сторонами
дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про
виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання нею чинності.
Угода укладається строком на п'ять років. Її дія буде
автоматично продовжена на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна
з Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі
дипломатичними каналами про свій намір припинити її дію не
пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.
Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання програм і
проектів у галузі туризму, узгоджених відповідно до цієї Угоди, у
випадку, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.
Вчинено в м. Нікосія 26 червня 2009 року в двох примірниках,
кожний українською, грецькою та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї
Угоди перевага надається тексту англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Кіпр
(підпис) (підпис)
Василь Вовкун Антоніс Пасхалідес
Міністр культури і туризму Міністр торгівлі,
промисловості та туризмувгору