Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво у сфері культури
Кіпр, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 26.06.2009
Документ 196_011, чинний, поточна редакція — Затвердження від 16.06.2010, підстава - 457-2010-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 25.06.2010, підстава - v2270321-10. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво
у сфері культури
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 457( 457-2010-п ) від 16.06.2010 }

Дата підписання: 26.06.2009 Дата затвердження Україною: 16.06.2010 Дата набрання чинності для України: 25.06.2010
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Кіпр (далі -
"Сторони"),
керуючись бажанням розвивати дружні зв'язки між двома
державами та народами,
із впевненістю у тому, що обмін та співробітництво у сфері
культури сприятиме поглибленню знань та покращенню взаєморозуміння
між народами України та Кіпру,
погодилися про таке:
Стаття 1
Сторони заохочуватимуть та сприятимуть співробітництву у всіх
сферах культури, літератури та мистецтва.
Сторони заохочуватимуть співробітництво між архівними
установами обох держав, що здійснюватиметься шляхом обміну фаховою
архівною літературою та іншими виданнями, копіями документів на
принципах взаємності та відповідно до національного законодавства
обох держав Сторін.
Стаття 2
Сторони сприятимуть створенню на території своєї держави
культурних та інформаційних центрів іншої сторони з метою
організації та проведення заходів, спрямованих на виконання
положень даної Угоди, і надаватимуть всебічну підтримку в межах,
визначених, законодавством держав Сторін, для сприяння роботі
таких центрів, під якими можуть розумітися школи, установи для
вивчення іноземних мов, бібліотеки, науково-інформаційні центри та
інші установи.
Стаття 3
Сторони сприятимуть обміну інформацією про заходи, спрямовані
на захист національної культурної спадщини.
Сторони сприятимуть ознайомленню громадськості з культурною
спадщиною та сучасними досягненнями держави-партнера та
здійсненню взаємних поїздок археологів та спеціалістів з питань
охорони пам'яток.
Стаття 4
Сторони запрошуватимуть діячів культури та мистецтв іншої
держави для обміну досвідом.
Стаття 5
Сторони сприятимуть обміну у галузях сценічної діяльності і
драматичного, оперного та балетного мистецтв, музики, цирку та в
інших галузях культури і мистецтва.
Стаття 6
Сторони здійснюватимуть обмін студентами в різних галузях
мистецтва з метою підвищення кваліфікації.
Стаття 7
Сторони здійснюватимуть заохочення співробітництва в галузі
кінематографії шляхом обміну кінофільмами, в тому числі проведення
"Тижнів культури", а також спільного кіновиробництва.
Стаття 8
Сторони сприятимуть взаємним контактам між музеями і
організаціями, компетентними в галузі охорони і реставрації
культурної спадщини, з метою обміну інформацією та здійснення
спільних проектів.
Сторони зобов'язуються запобігати незаконному ввезенню,
вивезенню та переміщенню цінностей, що становлять культурну
спадщину держав Сторін, відповідно до чинного національного
законодавства і норм міжнародного права у цій сфері, які
застосовуються щодо обох держав Сторін.
Стаття 9
Сторони сприятимуть популяризації своїх національних культур
шляхом обміну в галузі образотворчого і театрального мистецтва,
музики, літератури та народної творчості.
Сторони також, серед інших заходів, підтримуватимуть на
взаємних засадах проведення виставок образотворчого мистецтва,
виступів художніх колективів і окремих виконавців, їх участь у
міжнародних фестивалях і конкурсах, що проводяться в обох
державах.
Стаття 10
Сторони сприятимуть участі представників держав у семінарах,
фестивалях, змаганнях, виставках, конференціях, симпозіумах та
зустрічах, присвячених темам цієї Угоди, що проходять у їх
державах.
Стаття 11
Сторони заохочуватимуть пряме співробітництво та обмін між
неурядовими організаціями в усіх сферах, передбачених цією Угодою.
Стаття 12
Всі заходи, що здійснюватимуться в рамках цієї Угоди, мають
відбуватися з урахуванням національного законодавства держав
Сторін, де вони будуть проведені.
Стаття 13
Представники Сторін, у разі необхідності або за вимогою
однієї зі Сторін, проводитимуть зустрічі з метою аналізу стану
виконання положень цієї Угоди та внесення пропозицій і
рекомендацій щодо проведення спільних заходів, необхідних для
виконання положень цієї Угоди.
Стаття 14
Всі розбіжності щодо тлумачення або застосування положень
цієї Угоди вирішуватимуться шляхом консультацій між Сторонами.
Стаття 15
Зміни і доповнення до даної Угоди вносяться за взаємною
згодою Сторін і оформлюються окремими протоколами, що становлять
невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 16
Дана Угода набирає чинності з дати отримання останнього
повідомлення про виконання усіх внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання чинності даною Угодою.
Дана Угода укладається строком на п'ять років і автоматично
продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін
не менш ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду
письмово не проінформує іншу Сторону про своє бажання припинити
дію даної Угоди.
Втрата чинності цією Угодою не порушить будь-які ухвалені в
період її дії проекти та програми, що знаходяться в стадії
реалізації.
Вчинено в м. Нікосія, 26.06.2009 р. у двох примірниках, кожен
українською, грецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту
англійською мовою.
(підпис) (підпис)
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Кіпрвгору