Документ 196_009, поточна редакція — Затвердження від 24.10.2007, підстава - 1256-2007-п

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Кіпр про співробітництво
в боротьбі зі злочинністю
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1256 ( 1256-2007-п ) від 24.10.2007 }

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Кіпр, далі -
"Сторони",
керуючись бажанням сприяти подальшому розвитку своїх
двосторонніх відносин,
будучи глибоко стурбованими поширенням транснаціональної
злочинності,
будучи переконаними у надзвичайній важливості двостороннього
співробітництва в ефективному запобіганні та боротьбі зі
злочинністю, особливо в її організованих формах, незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, тероризмом та його фінансуванням, а також протидії
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом,
спрямовуючи свої зусилля на посилення та узгодження дій у
боротьбі з цими явищами,
визнаючи, що таке співробітництво є взаємовигідним для держав
Сторін,
беручи до уваги відповідні міжнародні договори, укладені
державами обох Сторін,
керуючись принципами рівноправності, взаємності і
взаємодопомоги,
дотримуючись положень законодавства держав Сторін та норм
міжнародного права,
домовились про таке:
Стаття 1
1. Сторони згідно із законодавством своїх держав та
положеннями цієї Угоди співпрацюватимуть у сфері боротьби зі
злочинністю, особливо в її організованих формах, незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, тероризмом та його фінансуванням, легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Сторони здійснюють співробітництво, зокрема у разі, коли
злочини скоєні або готуються на території держави однієї зі
Сторін, а отримана інформація стосується території держави іншої
Сторони.
Стаття 2
З метою боротьби з тероризмом Сторони, у рамках законодавства
своїх держав, обмінюються інформацією та даними про заплановані та
проведені терористичні акти, осіб, причетних до їх вчинення,
способи їх здійснення, а також про терористичні угруповання, які
на території держави однієї Сторони планують, здійснюють або вже
здійснили злочини проти національних інтересів держави іншої
Сторони. Обмін інформацією відбувається в межах, необхідних для
боротьби з терористичними актами чи запобігання існуючій в кожному
конкретному випадку значній загрозі для громадської безпеки.
Стаття 3
Для припинення незаконної обробки, виробництва, виготовлення,
експорту, імпорту, використання, транзитного перевезення та обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, Сторони:
1. Інформують одна одну стосовно даних про осіб, причетних до
незаконного виготовлення та обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; про місця
переховування, транспортні засоби та методи, що використовують ці
особи в своїй діяльності; про країну походження та призначення
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, а також про інші деталі, необхідні для запобігання
або припинення подібних злочинів;
2. Інформують одна одну про методи, що стосуються незаконного
міжнародного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів та інші подібні факти;
3. Обмінюються результатами криміналістичних та
кримінологічних досліджень щодо транспортування наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та
зловживання ними;
4. Надають одна одній зразки наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (природного та
синтетичного походження);
5. Обмінюються досвідом здійснення контролю за законним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
приділяючи особливу увагу можливим зловживанням (порушенням);
6. Відповідно до законодавства держав Сторін вживають
скоординованих правоохоронних заходів для запобігання незаконному
виробництву та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів;
7. Відповідно до законодавства держав Сторін та міжнародних
зобов'язань сприяють здійсненню контрольованої поставки
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів з метою можливого арешту осіб, причетних до
наркобізнесу, зокрема тих, кому доставляються наркотичні засоби,
психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, при цьому необхідна
інформація передається не менше ніж за 48 годин до початку
операції.
Стаття 4
З метою здійснення співробітництва у сфері боротьби зі
злочинністю, особливо в її організованих формах, Сторони:
1. Інформують одна одну та передають дані про осіб, причетних
до організованої злочинності, зв'язки злочинців, структуру
злочинних організацій і груп, особливості стосунків між їх
членами, про факти скоєння ними злочинів (особливо час, місце та
методи скоєння злочину), про суб'єктів, проти яких скоєно злочин,
про норми законодавства держав Сторін, які при цьому порушені, про
заходи протидії злочинцям, а також про будь-які інші деталі, які є
важливими для запобігання та боротьби із злочинами, вчиненими у
складі організованих груп або злочинних організацій;
2. Здійснюють необхідні правоохоронні заходи відповідно до
законодавства держав Сторін та за запитом компетентних органів;
3. У ході здійснення розслідування відповідно до
законодавства держав Сторін та положень цієї Угоди здійснюють
співробітництво, забезпечуючи організаційну підтримку, а також
допомогу в координації правоохоронних заходів, кадрових питаннях
та інфраструктурі;
4. Обмінюються досвідом та інформацією, що є в їх
розпорядженні, про методи, які застосовуються міжнародними
злочинцями, а також про нові форми міжнародної злочинності;
5. Обмінюються результатами криміналістичних та
кримінологічних досліджень, взаємно інформують одна одну про
досвід, що стосується методів і прийомів розслідування,
застосовування методів роботи та використання обладнання з метою
їх удосконалення;
6. За запитом надають одна одній інформацію та зразки речових
доказів (знаряддя злочину та інші предмети);
7. З метою сприяння боротьбі з організованою злочинністю
здійснюють обмін спеціалістами для спільної або взаємної
підготовки та перепідготовки кадрів та спільного вивчення сучасних
досягнень криміналістичної техніки, а також обладнання та методів,
які використовуються в боротьбі зі злочинністю;
8. У разі необхідності проводять консультації для підготовки
та сприяння здійсненню скоординованих заходів.
Стаття 5
Крім того, співробітництво Сторін передбачає:
1. Допомогу у попередженні, розслідуванні та боротьбі з
іншими видами тяжких злочинів, зокрема:
- викраденням людей та торгівлею людьми,
- незаконним зберіганням та торгівлею зброєю, боєприпасами,
вибухівкою, стратегічною сировиною (ядерними, радіоактивними,
хімічними, біологічними матеріалами), а також іншими предметами,
що становлять загальну небезпеку, товарами і технологіями
подвійного використання;
- злочинами у сфері економіки, включаючи податкові злочини;
- підробкою грошей та інших засобів платежу, цінних паперів
фінансових документів, а також впровадженням їх в обіг і
незаконним використанням;
- незаконним зберіганням та торгівлею культурними цінностями,
предметами, що мають історичну цінність та творами мистецтва;
- незаконним перетином кордону та незаконною міграцією;
- митними правопорушеннями;
- підробкою паспортів та інших проїзних документів;
- викраденням транспортних засобів, підробкою посвідчень
водія та документів на транспортні засоби;
- легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванням тероризму;
2. Обмін інформацією стосовно положень законодавства держав
Сторін стосовно злочинів, згаданих в цій Угоді;
3. Обмін інформацією на запит однієї із Сторін щодо прибутків
і цінностей, отриманих у результаті злочинної діяльності, та
операцій з ними стосовно конкретної кримінальної справи;
4. Обмін інформацією стосовно пошуку осіб, які зникли без
вісти або розшукуються;
5. Обмін досвідом та положеннями законодавства держав Сторін,
що стосуються іноземців та мігрантів;
6. Забезпечення безпеки офіційних представництв, урядових
делегацій та інших осіб, які мають дипломатичні привілеї
відповідно до міжнародного права;
7. Співпрацю в боротьбі з будь-якими іншими злочинами,
попередження, виявлення і розслідування яких вимагатимуть
взаємодії компетентних органів держав Сторін;
8. Співпрацю у соціальній, культурній, медичній та оздоровчій
сфері, що конкретизуватиметься в окремому Протоколі.
Стаття 6
1. Для реалізації положень цієї Угоди компетентними органами
Сторін є:
з Української Сторони:
- Міністерство внутрішніх справ,
- Служба безпеки,
- Адміністрація Державної прикордонної служби,
- Державна податкова адміністрація,
- Державна митна служба,
- Державний комітет фінансового моніторингу,
- Міністерство охорони здоров'я;
з Кіпрської Сторони:
- Міністерство юстиції та громадського порядку,
- Міністерство внутрішніх справ,
- Поліція,
- Підрозділ по боротьбі з відмиванням коштів Юридичної служби
та Департамент мита та акцизів Міністерства фінансів.
У межах своїх повноважень компетентні органи Сторін
співпрацюють безпосередньо між собою і можуть визначати конкретні
напрями та форми співробітництва шляхом укладення окремих
міжнародних договорів міжвідомчого рівня (протоколів та угод).
2. За умови відсутності інших домовленостей, під час
здійснення співробітництва між Сторонами використовується
англійська мова.
Стаття 7
1. Дотримуючись положень законодавства держав обох Сторін,
обмін інформацією між компетентними органами Сторін згідно з цією
Угодою буде здійснюватись за таких умов:
а) компетентні органи запитуючої Сторони можуть
використовувати дані виключно з метою та за умов, обумовлених
компетентними органами запитуваної Сторони, з урахуванням терміну,
після закінчення якого вони мають бути знищені відповідно до
національного законодавства Сторони, яка ці дані надала;
б) за запитом компетентних органів запитуваної Сторони
компетентні органи запитуючої Сторони надають інформацію щодо
використання наданих даних та його результатів;
в) компетентні органи запитуваної Сторони забезпечують
надання точної та достовірної інформації. Якщо з'ясується, що
передані дані є неповними або неточними, компетентні органи
запитуваної Сторони негайно повідомляють про це компетентні органи
запитуючої Сторони;
г) кожен з компетентних органів Сторін веде облік наданої
інформації та її знищення.
2. З метою належного забезпечення конфіденційності
співробітництва Сторони:
а) згідно з законодавством держав Сторін забезпечують захист
наданих даних від несанкціонованого доступу, змін, публікації або
іншого розповсюдження;
б) зобов'язуються передавати дані про особу відповідно до
положень цієї Угоди виключно запитуючому компетентному органу
іншої Сторони. В окремих випадках ці дані можуть бути передані
будь-якому із компетентних органів, визначених статтею 6 цієї
Угоди, за попередньою згодою запитуваного органу;
в) запитувана Сторона може повністю або частково відмовитись
надавати інформацію, якщо це суперечить законодавству цієї Сторони
у частині захисту особистих прав людини.
3. Будь-який обмін секретною інформацією здійснюється
відповідно до умов, встановлених законодавством держав Сторін, та
після укладення і набуття чинності Угодою між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Кіпр про взаємну охорону секретної
інформації та відповідно до вимог такої Угоди.
Стаття 8
1. Обмін інформацією та інші заходи, передбачені цією Угодою,
будуть здійснюватися на основі безпосередніх письмових запитів
компетентних органів Сторін. У невідкладних випадках запит може
передаватися усно, проте він має бути підтверджений письмово не
пізніше трьох діб.
2. Запити про надання інформації або проведення заходів,
передбачених цією Угодою, будуть виконуватися компетентними
органами у якомога коротший термін.
3. Витрати, пов'язані з виконанням запиту або проведенням
заходу, братиме на себе запитуюча Сторона, якщо не буде досягнуто
іншої домовленості.
4. Компетентний орган однієї Сторони може з власної
ініціативи надавати інформацію стосовно виявлення, розкриття та
боротьби зі злочинами в рамках цієї Угоди компетентному органу
другої Сторони, якщо він вважає, що така інформація представляє
інтерес для другої Сторони.
Стаття 9
Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань Сторін за іншими
міжнародним договорами.
Стаття 10
Ця Угода не зачіпає питань, пов'язаних з наданням правової
допомоги в кримінальних справах та екстрадицією.
Стаття 11
1. Кожна із Сторін може відмовитися повністю або частково чи
встановити свої умови для виконання запиту про надання допомоги
або інформації, якщо вважає, що виконання запиту становить загрозу
її суверенітету, національній безпеці, іншим інтересам її держави
або суперечить нормам законодавства держав Сторін.
2. Запитуюча Сторона інформується письмово про причини
відмови.
Стаття 12
Усі спори щодо тлумачення та/або застосування положень цієї
Угоди вирішуватимуться шляхом проведення переговорів та
консультацій між Сторонами.
Стаття 13
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни та доповнення, які оформлюються окремими Протоколами, що
складають її невід'ємну частину і набувають чинності відповідно до
положень статті 14 цієї Угоди.
Стаття 14
1. Ця Угода набуває чинності через тридцять днів після
отримання дипломатичними каналами останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.
2. Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна зі
Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово
дипломатичними каналами. У такому випадку Угода втрачає чинність
по закінченні шести місяців з дати отримання такого повідомлення
однією зі Сторін.
Здійснено в м. Нікосії 16 лютого 2006 року в двох
примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цієї
Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Кабінет За Уряд
Міністрів України Республіки Кіпр
(Борис Гуменюк) (Андреас Трифонідіс)
Надзвичайний і Повноважний Постійний Секретар Міністерства
Посол України в Юстиції та Громадського Порядку
Республіці Кіпр
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 1256 ( 1256-2007-п ) від
24.10.2007 }вгору