Документ 1969-III, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з метою запровадження державного контролю
за здійсненням лотерейної діяльності
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.377 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Абзац дев'ятий частини шостої статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 38, ст.350, N 42-43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5, ст. 34, N 6-7, ст. 37, N 46, ст. 393) доповнити словами "випуск та проведення лотерей".
 
     2. Пункт 29 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) доповнити словами "випуск та проведення лотерей".
 
     3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст.28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 2-3, ст.21, N 39, ст. 357, N 50, ст. 437; 2000 р., N 20, ст. 149):
 
     1) статтю 1 доповнити пунктом 1.33 такого змісту:
 
     "1.33. Лотерея - господарська операція, яка передбачає продаж гравцю права на участь у розігруванні призу за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності, а також безоплатне отримання такого призу у власність, у разі визнання такого гравця переможцем.
 
     Призовий фонд - сукупність призів, які підлягають виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її проведення";
 
     2) у підпункті 10.2.3 пункту 10.2 статті 10:
 
     у частині першій слова "виплат призового фонду" замінити словами "відрахувань до призового фонду";
 
     частину другу викласти у такій редакції:
 
     "Міністерство фінансів України встановлює вимоги щодо порядку фінансового контролю за діяльністю з випуску та проведення лотерей. Податок на прибуток, передбачений у пункті 10.1 цієї статті, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних лотерей".
 
     4. У підпункті 3.2.4 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 39, ст. 357) слова "за дозволом" замінити словами "за ліцензією".
 
     5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) у частині першій статті 218 цифри "164" виключити;
 
     2) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "162"
доповнити цифрами "164"; 
     3) у статті 313:
 
     пункт 1 після цифр "162" доповнити цифрами "164";
 
     абзац восьмий пункту 2 виключити.
 
( Стаття 6 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.
 
     3. Міністерству фінансів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом:
 
     затвердити правила видачі ліцензій на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей та встановити вимоги щодо порядку фінансового контролю над такою діяльністю;
 
     здійснити переоформлення реєстраційних свідоцтв державних лотерей, білети яких перебували в обігу на момент набрання чинності цим Законом, на відповідні ліцензії без справляння плати за таке переоформлення.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1969-IIIвгору