Документ 194/96, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 21.06.1996, підстава - 456/96
( Остання подія — Припинення дії, відбулась 01.01.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про завдання та особливості приватизації
державного майна у 1996 році
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 456/96 ( 456/96 ) від 21.06.96 )

З метою визначення завдань та пріоритетів приватизації
державного майна у 1996 році, забезпечення єдиної правової
політики у регулюванні процесів приватизації, усунення прогалин у
законодавстві з цих питань, створення умов для структурної
перебудови економіки під час здійснення приватизації державного
майна та відповідно до статті 25 Конституційного Договору між
Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади
організації та функціонування державної влади і місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України" ( 1к/95-ВР ) і статті 3 Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств" ( 2163-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що об'єкти приватизації, у тому числі цілісні
майнові комплекси державних підприємств та їх структурних
підрозділів, передані в оренду, класифікуються за групами залежно
від первісної (балансової) вартості основних фондів, зазначеної у
балансовому звіті за квартал, що передував даті прийняття органом
приватизації рішення про приватизацію об'єкта (далі - вартість
основних фондів), а у відповідних випадках - інших ознак, а саме: група А - об'єкти, вартість основних фондів яких у цінах на 1
січня 1995 року не перевищує 33000 млн.крб. (крім об'єктів групи
Г), у тому числі структурні підрозділи підприємств, які не привели
свій статус у відповідність із законодавством, підприємства, що
входять до складу об'єднань, правовий статус яких раніше не був
приведений у відповідність із законодавством, структурні
підрозділи (одиниці) інших підприємств, що можуть бути виділені у
самостійні підприємства, у тому числі такі, що реалізують
аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг), а також
окреме індивідуально визначене майно - будівлі, споруди та
нежитлові приміщення - незалежно від його вартості; група Б - об'єкти, вартість основних фондів яких у цінах на 1
січня 1995 року становить від 33000 до 2150000 млн.крб., а частка
вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого, не
перевищує номінальної вартості приватизаційного майнового
сертифіката більш як у 1,5 раза (крім об'єктів групи Г); група В - об'єкти, вартість основних фондів яких у цінах на 1
січня 1995 року становить від 33000 до 2150000 млн.крб., а частка
вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого,
перевищує номінальну вартість приватизаційного майнового
сертифіката більш як у 1,5 раза (крім об'єктів групи Г); група Г - об'єкти, вартість основних фондів яких у цінах на 1
січня 1995 року перевищує 2150000 млн.крб., а також підприємства
(незалежно від вартості основних фондів), що займають монопольне
становище і визнані такими в установленому порядку; об'єкти
військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з
відповідною програмою; об'єкти, приватизація яких здійснюється із
залученням іноземних інвесторів за рішенням Уряду України; Група Д - об'єкти незавершеного будівництва, майно
ліквідованих підприємств, підприємств-банкрутів; група Е - пакети акцій відкритих акціонерних товариств, які
залишились після реалізації плану приватизації; частки (паї,
акції), що належать державі у майні суб'єктів підприємницької
діяльності зі змішаною формою власності; цінні папери, паї, інше
майно об'єкта приватизації в інших підприємствах, господарських
товариствах, банках, що не ввійшли до статутних фондів або не
враховані під час проведення оцінки вартості такого об'єкта
приватизації. У разі проведення індексації балансової вартості основних
фондів підлягають індексації розмір вартості, за яким
здійснюється класифікація об'єктів приватизації, та номінальна
вартість приватизаційних майнових сертифікатів. 2. Затвердити обсяги приватизації державного майна на 1996
рік для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя (додатки NN 1-5). 3. Першочерговій приватизації підлягають: об'єкти груп А, Д, Е (крім акцій, паїв банків); об'єкти, незалежно від їх належності до груп, зазначених у
статті 1 цього Указу; державне майно, передане в оренду; об'єкти, які можуть бути виділені зі складу трестів, торгів,
об'єднань, монопольних утворень як цілісні майнові комплекси,
об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування населення та об'єкти неосновного профілю діяльності
підприємств, які відчужуються зі складу майнових комплексів
галузевої належності; підприємства, що мають основні фонди, загальний знос яких
перевищує 70 відсотків; збиткові підприємства всіх галузей, якщо їх збитковість не
зумовлена застосуванням державних фіксованих і регульованих цін і
тарифів. 4. Установити до 1 липня 1996 року строк видачі громадянам
приватизаційних майнових сертифікатів зі збереженням передбаченого
Указом Президента України від 21 квітня 1994 року N 178 ( 178/94 )
"Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових
сертифікатів" строку дії таких сертифікатів до 31 грудня 1996
року. ( Продовжити до 1 жовтня 1996 року строк видачі громадянам
приватизаційних майнових сертифікатів згідно з Указом Президента
N 456/96 ( 456/96 ) від 21.06.96 )
5. У процесі здійснення приватизації державного майна
забезпечити: одержання громадянами приватизаційних майнових сертифікатів
до 1 липня 1996 року; повне завершення використання приватизаційних майнових
сертифікатів до 31 грудня 1996 року; завершення, в основному, приватизації об'єктів групи А до 1
липня 1996 року, за винятком об'єктів агропромислового комплексу; створення сприятливих умов для залучення до участі у
приватизації іноземних інвесторів. 6. Об'єкти групи А, щодо яких законодавством передбачено їх
приватизацію шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства,
а також об'єкти груп Б, В, Г (крім майна радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств і організацій)
підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства в
порядку, передбаченому Указом Президента України від 26 листопада
1994 року N 699 ( 699/94 ) "Про заходи щодо забезпечення прав
громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів". В окремих випадках за рішенням керівника відповідного
державного органу приватизації може бути продовжено до двох
місяців строк, передбачений частиною другою статті 7 Указу
Президента України від 26 листопада 1994 року N 699 для подання на
затвердження до відповідного державного органу приватизації
проекту статуту створюваного відкритого акціонерного товариства,
акта оцінки майна об'єкта приватизації, проекту плану розміщення
акцій та списків осіб, які мають згідно з законодавством України
пільги на придбання акцій об'єкта, що приватизується. 7. Установити, що плата за державну реєстрацію відкритих
акціонерних товариств, які створені відповідно до цього Указу, не
справляється, державне мито за реєстрацію інформації про випуск
акцій таких товариств не сплачується. 8. Установити, що приватизація майна в агропромисловому
комплексі здійснюється в порядку, встановленому законодавством
України для приватизації такого майна, із забезпеченням виконання
завдань щодо обсягів приватизації, визначених цим Указом. Дія цього Указу щодо приватизації державного майна, за
винятком статей 13, 14, 22, не поширюється на приватизацію майна,
що здійснюється з урахуванням особливостей, визначених
законодавством для приватизації майна в агропромисловому
комплексі. 9. Установити, що продаж об'єктів приватизації на аукціоні,
за конкурсом здійснюється за наявності двох і більше покупців. У
разі, якщо для участі в аукціоні, конкурсі зареєстровано одного
покупця, приватизація відповідного об'єкта здійснюється шляхом
його викупу таким покупцем. Члени трудового колективу підприємства (організації
орендарів) у разі викупу державного майна відповідно до частини
першої цієї статті мають право на розстрочку платежу строком на
один рік з урахуванням облікової ставки Національного банку
України за умови внесення не менш як 30 відсотків від вартості
об'єкта приватизації протягом двох місяців після підписання
договору купівлі-продажу. 10. Продаж об'єктів приватизації групи А здійснюється з
переважним застосуванням способів, що передбачають конкуренцію
серед покупців. При цьому майно об'єкта групи А та будівля (споруда,
приміщення), у якій воно розташоване, складають єдиний об'єкт
малої приватизації, крім випадків, коли законодавством України
заборонено приватизацію відповідної будівлі (споруди, приміщення),
яка становить національну, культурну, історичну цінність і
перебуває під охороною держави. 11. Будівлі (споруди, приміщення), у яких розташовано
приватизований до набрання чинності цим Указом об'єкт малої
приватизації, вважаються окремим індивідуально визначеним майном і
приватизуються як об'єкти групи А, крім випадків, коли
законодавством України заборонено приватизацію відповідної будівлі
(споруди, приміщення), яка становить національну, культурну,
історичну цінність і перебуває під охороною держави, або коли
відповідна будівля (споруда, приміщення) передана в довгострокову
оренду в порядку, передбаченому Указом Президента України від 30
грудня 1994 року N 827 ( 827/94 ) "Про заходи щодо прискорення
процесу малої приватизації в Україні". При цьому власник об'єкта
малої приватизації має право викупити в межах займаної цим
об'єктом площі будівлю (споруду, приміщення), у якій розташовано
цей об'єкт малої приватизації на момент приватизації будівлі
(споруди, приміщення), за умови, що він не скористався раніше
таким правом. У разі відмови власника об'єкта малої приватизації
приватизувати відповідну будівлю (споруду, приміщення) її
приватизація здійснюється на конкурентних засадах. 12. Установити, що продаж акцій відкритих акціонерних
товариств, що створюються на базі об'єктів груп Б, В, Г (у тому
числі таких, що були створені в процесі корпоратизації),
здійснюється з додержанням квот, передбачених частиною першою
статті 15 Указу Президента України від 26 листопада 1994 року N
699 ( 699/94 ), шляхом: пільгового продажу акцій, у тому числі за сертифікати, що
видаються на суму індексації грошових заощаджень громадян України
в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху
(далі - компенсаційні сертифікати), працівникам підприємств та
прирівняним до них особам згідно із законодавством України через
комісії з продажу акцій; продажу громадянам України і фінансовим посередникам за
приватизаційні папери через центри сертифікатних аукціонів у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; продажу фізичним та юридичним особам, які можуть бути
покупцями згідно з законами України, за компенсаційні сертифікати
через центри сертифікатних аукціонів у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України; продажу акцій на фондових біржах, у тому числі на Українській
фондовій біржі та в її філіях у порядку, передбаченому Указом
Президента України від 27 лютого 1995 року N 146 ( 146/95 ) "Про
участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах"; продаж пакетів акцій за кошти та компенсаційні сертифікати на
некомерційних конкурсах під інвестиційні зобов'язання в порядку,
що встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому переліки
підприємств, пакети акцій яких підлягають продажу на таких
конкурсах, визначають: Кабінет Міністрів України - щодо об'єктів
групи Г, Фонд державного майна України - щодо об'єктів групи В. 13. Під час приватизації майна відкритих акціонерних
товариств, які створені з додержанням строків, передбачених Указом
Президента України від 26 листопада 1994 року N 699, керівники
об'єктів приватизації, їх заступники, керівники структурних
підрозділів об'єктів, а також за рішенням керівника об'єкта -
головні спеціалісти, мають право після придбання акцій
працівниками об'єкта на пільгових умовах на додаткове придбання
за кошти акцій товариства за їх номінальною вартістю на загальну
суму до 5 відсотків від статутного фонду товариства з рострочкою
платежу строком на один рік з урахуванням облікової ставки
Національного банку України. Розстрочка платежу надається за
умови внесення не менш як 30 відсотків від вартості придбаних
акцій. 14. У разі додержання визначених планом розміщення акцій
відкритих акціонерних товариств строків пільгового продажу акцій
особи, зазначені у статті 13 цього Указу, мають право після
пільгового продажу та продажу акцій відкритого акціонерного
товариства на сертифікатному аукціоні за приватизаційні майнові
сертифікати на додаткове придбання в процесі приватизації акцій
товариства за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати
на загальну суму до 5 відсотків від статутного фонду товариства в
порядку, що визначається Фондом державного майна України. 15. Установити, що умови приватизації об'єктів групи Г
погоджуються з Кабінетом Міністрів України в установленому ним
порядку. Надати Кабінету Міністрів України право визначати переліки
об'єктів, незалежно від їх належності до груп, зазначених у статті
1 цього Указу, умови приватизації яких погоджуються з Кабінетом
Міністрів України. 16. Приватизація державних підприємств-боржників, проти яких
порушено справи про банкрутство, а також продаж державного майна
підприємств, визнаних в установленому порядку банкрутами,
здійснюються з урахуванням положень Закону України "Про
банкрутство" ( 2343-12 ). 17. Установити, на часткову зміну Указу Президента України
від 27 лютого 1995 року N 146 ( 146/95 ), що продаж об'єктів групи
Е здійснюється, якщо інше не передбачено установчими документами
відповідних підприємств, господарських товариств, банків та на це
є згода інших співвласників, шляхом продажу часток (паїв, акцій),
що належать державі, на аукціоні або на фондових біржах, у тому
числі на Українській фондовій біржі та в її філіях відповідно до
планів-графіків, які затверджуються Фондом державного майна
України. У разі відсутності згоди недержавних засновників (учасників)
на перетворення підприємства зі змішаною формою власності у
відкрите акціонерне товариство державна частка (пай) у цьому
підприємстві приватизується шляхом її продажу на аукціоні, за
конкурсом. 18. Приватизація державних підприємств і орендованого
державного майна здійснюється з урахуванням вимог антимонопольного
законодавства, з максимальним забезпеченням створення
конкурентного середовища, запобігання монополізації товарних
ринків та з урахуванням наявних економічних, технологічних та
інших умов. При цьому приватизація державних підприємств, які
займають монопольне становище на регіональному товарному ринку,
здійснюється за погодженням з відповідними органами
Антимонопольного комітету України. 19. Установити, що приватизація об'єктів, розташованих у зоні
гарантованого добровільного відселення території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи,
здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про правовий
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ). Оцінка вартості таких
об'єктів здійснюється за даними балансу без урахування потенційної
прибутковості та без експертної оцінки. Установити, що працівники об'єктів, зазначених у частині
першій цієї статті, та прирівняні до них особи можуть придбати
будь-який пакет акцій (будь-яку частку майна підприємства - для
об'єктів групи А) цього об'єкта за номінальною вартістю. 20. Призупинити до вирішення Кабінетом Міністрів України
питання щодо порядку приватизації державного майна, розташованого
у зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи, приватизацію державного майна, розташованого у цій
зоні. 21. Запровадити національний режим щодо участі іноземних
інвесторів у приватизації майна об'єктів, зазначених у статті 1
цього Указу. 22. Установити, що обов'язкова аудиторська перевірка при
приватизації державних підприємств, передбачена Законом України
"Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), може проводитись після
завершення реалізації плану приватизації відповідного об'єкта. Рекомендувати Аудиторській палаті України визначити фіксовані
розміри плати за послуги аудиторів у разі проведення обов'язкової
аудиторської перевірки державних підприємств при приватизації. 23. Затвердити нормативи розподілу коштів від приватизації
майна об'єктів груп А, Б, В, Г, Е (додатки NN 6, 7). 24. Установити, що кошти позабюджетного Державного фонду
приватизації використовуються за рішенням Фонду державного майна
України для цільового кредитування технічного переозброєння
приватизованих підприємств, створення нових робочих місць та
об'єктів інфраструктури ринку через банківську систему України в
порядку, що визначається Фондом державного майна України разом з
Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів
України. 25. Установити, що кошти, одержані від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, які залишаються на рахунках
позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів
приватизації Автономної Республіки Крим і
адміністративно-територіальних одиниць після відшкодування витрат,
пов'язаних з приватизацією, та проведення визначених цією статтею
відрахувань державним підприємствам, перераховуються до бюджету
Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих бюджетів з
наступним їх спрямуванням на фінансування пускових і найважливіших
будов регіонального значення державної форми власності. Кошти, одержані від приватизації об'єктів незавершеного
будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми,
використовуються в установленому порядку. Розподіл коштів, одержаних від продажу державних
підприємств-боржників, проти яких порушено справи про банкрутство,
а також від продажу державного майна підприємств, визнаних в
установленому порядку банкрутами, здійснюється відповідно до
Закону України "Про банкрутство". 26. Кабінету Міністрів України: визначити в місячний строк перелік підприємств харчової
промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину,
борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, сервісних,
будівельних, фірмових торговельних та інших
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового
комплексу, що приватизуються з урахуванням особливостей,
визначених законодавством для приватизації майна в
агропромисловому комплексі; прискорити підготовку проекту Указу Президента України щодо
приватизації підприємств, які мають особливе значення для
економіки та безпеки держави, передбачивши у ньому, зокрема, чіткі
критерії визначення таких підприємств та механізм їх приватизації; розглянути питання щодо порядку приватизації державного
майна, розташованого у зоні безумовного (обов'язкового) відселення
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та у разі потреби подати в
установленому порядку проект відповідного законодавчого акта; подати в установленому порядку проект законодавчого акта щодо
забезпечення участі у приватизації державного майна депортованих
осіб, які повертаються в Україну; підготувати проекти законодавчих актів щодо внесення змін і
доповнень до законодавчих актів, спрямованих на прискорення та
вдосконалення процесу приватизації. 27. Фонду державного майна України: затверджувати квартальні графіки проведення сертифікатних
аукціонів, забезпечуючи при цьому виконання завдань щодо обсягів
приватизації, визначених цим Указом; звітувати щомісячно про виконання завдань щодо обсягів
приватизації, визначених цим Указом. 28. Персональну відповідальність за виконання завдань,
визначених цим Указом, покласти: щодо приватизації майна, що перебуває у загальнодержавній
власності, на Голову Фонду державного майна України, керівників
центральних органів державної виконавчої влади, що уповноважені
управляти відповідним майном; щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній
власності, - на голів державних адміністрацій та керівників
відповідних державних органів приватизації; щодо приватизації майна, що перебуває у власності Автономної
Республіки Крим, - на Прем'єр-міністра Уряду Автономної Республіки
Крим. 29. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання і діє до
31 грудня 1996 року включно.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 19 березня 1996 року
N 194/96
ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 19 березня 1996 року N 194/96
ОБСЯГИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
об'єктів групи А, що перебувають у загальнодержавній
власності, та прогноз надходження коштів

————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Кількість |Кількість | | | Регіон |цілісних |індивідуально | Кількість | | |майнових |визначеного | об'єктів АПК | | |комплексів |майна, споруди,| | | |(без об'єктів|приміщення | | | |АПК) | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономна
Республіка Крим 5 2 2
Області:
Вінницька 29 22 5
Волинська 33 33 7
Дніпропетровська 90 32 25
Донецька 108 211 0
Житомирська 7 15 2
Закарпатська 10 8 0
Запорізька 35 32 20
Івано-Франківська 15 18 14
Київська 14 26 14
Кіровоградська 60 16 101
Луганська 24 21 0
Львівська 21 0 2
Миколаївська 2 16 0
Одеська 27 1 9
Полтавська 16 18 35
Рівненська 10 29 54
Сумська 2 8 65
Тернопільська 10 2 0
Харківська 102 38 18
Херсонська 19 11 26
Хмельницька 17 10 5
Черкаська 5 10 4
Чернівецька 18 12 54
Чернігівська 12 8 15
м.Київ 99 26 5
м.Севастополь 9 4 0
У с ь о г о 799 629 482

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 2
до Указу Президента України
від 19 березня 1996 року N 194/96
ОБСЯГИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
об'єктів групи А, що перебувають у власності Автономної
Республіки Крим і комунальній власності областей, та прогноз
надходження коштів
————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Кількість |Кількість | | | Регіон |цілісних |індивідуально | Кількість | | |майнових |визначеного | об'єктів АПК | | |комплексів |майна, споруди,| | | |(без об'єктів|приміщення | | | |АПК) | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономона
Республіка Крим 639 23 141
Області:
Вінницька 266 97 7
Волинська 185 84 16
Дніпропетровська 502 210 0
Донецька 283 359 0
Житомирська 129 89 40
Закарпатська 105 27 0
Запорізька 267 164 7
Івано-Франківська 187 133 12
Київська 217 127 0
Кіровоградська 325 57 0
Луганська 512 133 0
Львівська 477 120 5
Миколаївська 95 17 5
Одеська 213 210 45
Полтавська 384 56 6
Рівненська 107 92 13
Сумська 210 43 9
Тернопільська 243 82 0
Харківська 350 182 57
Херсонська 30 73 58
Хмельницька 152 45 5
Черкаська 118 74 21
Чернівецька 197 74 2
Чернігівська 164 46 26
м.Київ 546 277 0
м.Севастополь 23 20 0
У с ь о г о 6926 2914 475
Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК
ДОДАТОК N 3
до Указу Президента України
від 19 березня 1996 року N 194/96
ОБСЯГИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
об'єктів груп Б, В, Г, що перебувають у загальнодержавній
власності, та прогноз надходження коштів

————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Кількість відкритих | | Регіон | Кількість | акціонерних товариств, | | | об'єктів | плани розміщення | | | | акцій яких затверджено,| | | | але акції не було | | | | запропоновано до | | | | продажу | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономна
Республіка Крим 15 0
Області:
Вінницька 194 16
Волинська 46 10
Дніпропетровська 90 48
Донецька 206 80
Житомирська 109 0
Закарпатська 55 16
Запорізька 102 0
Івано-Франківська 87 16
Київська 66 0
Кіровоградська 83 14
Луганська 126 24
Львівська 67 49
Миколаївська 65 0
Одеська 119 16
Полтавська 115 31
Рівненська 23 28
Сумська 86 17
Тернопільська 72 0
Харківська 166 12
Херсонська 132 22
Хмельницька 77 23
Черкаська 58 8
Чернівецька 52 20
Чернігівська 35 24
м.Київ 88 10
м.Севастополь 7 0
У с ь о г о 2341 484

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 4
до Указу Президента України
від 19 березня 1996 року N 194/96
ОБСЯГИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
об'єктів груп Б, В, Г, що перебувають у власності Автономної
Республіки Крим і комунальній власності областей, та прогноз
надходження коштів

————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Кількість відкритих | | Регіон | Кількість | акціонерних товариств, | | | об'єктів | плани розміщення | | | | акцій яких затверджено,| | | | але акції не було | | | | запропоновано до | | | | продажу | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономна
Республіка Крим 86 0
Області:
Вінницька 24 6
Волинська 40 11
Дніпропетровська 219 38
Донецька 23 53
Житомирська 14 0
Закарпатська 6 0
Запорізька 5 3
Івано-Франківська 4 4
Київська 1 0
Кіровоградська 5 0
Луганська 23 0
Львівська 27 4
Миколаївська 65 5
Одеська 32 14
Полтавська 10 11
Рівненська 6 1
Сумська 16 0
Тернопільська 2 0
Харківська 95 0
Херсонська 222 1
Хмельницька 32 27
Черкаська 38 1
Чернівецька 0 0
Чернігівська 28 35
м.Київ 16 4
м.Севастополь 3 0
У с ь о г о 1042 218

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 5
до Указу Президента України
від 19 березня 1996 року N 194/96
Обсяги приватизації об'єктів груп Д,Е
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Регіон | Кількість | Кількість | | | об'єктів | об'єктів | | | групи Д | групи Е | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономна
Республіка Крим 26 5
Області:
Вінницька 16 5
Волинська 22 7
Дніпропетровська 19 18
Донецька 24 12
Житомирська 17 8
Закарпатська 5 13
Запорізька 16 16
Івано-Франківська 48 31
Київська 6 12
Кіровоградська 23 10
Луганська 19 18
Львівська 12 43
Миколаївська 12 16
Одеська 41 73
Полтавська 12 47
Рівненська 20 14
Сумська 4 4
Тернопільська 4 6
Харківська 62 90
Херсонська 11 8
Хмельницька 18 4
Черкаська 17 6
Чернівецька 14 8
Чернігівська 8 16
м.Київ 18 140
м.Севастополь 6 24
У с ь о г о 500 654

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 6
до Указу Президента України
від 19 березня 1996 року N 194/96
НОРМАТИВИ
розподілу коштів від приватизації майна об'єктів
груп Б, В, Г, Е (у відсотках)

Відшкодування витрат, пов'язаних із приватизацією, інформаційним забезпеченням процесу приватизації 30
Фінансове забезпечення виконання державної програми приватизації 12,5
Створення і функціонування єдиної комп'ютерної інформаційної мережі державних органів приватизації 22,7
Цільове фінансування діяльності переданих у комунальну власність об'єктів соціальної сфери підприємств, що приватизуються 11
Кредитування технічного переозброєння приватизованих підприємств 8
Розвиток підприємництва та створення нових робочих місць 5
Утримання державного майна, що не ввійшло до статутних фондів акціонерних товариств і залишилося на їх балансах 0,6
Відшкодування витрат на проведення претензійно-позовної роботи 0,2
Утримання мережі центрів проведення сертифікатних аукціонів 10

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 7
до Указу Президента України
від 19 березня 1996 року N 194/96
НОРМАТИВИ
розподілу коштів від приватизації майна об'єктів
групи А (у відсотках)

Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією 19,4

Відшкодування витрат на проведення претензійно-позовної роботи 0,2
Утримання державного майна, що не ввійшло до статутних фондів акціонерних товариств і залишилося на їх балансі 0,4
Відрахування до місцевих бюджетів 80

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору