Документ 1932-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2000 р. N 1932
Київ
Про затвердження Порядку розрахунку обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
субвенцій та коштів, що передаються до бюджету
вищого рівня) та нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що
передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік (далі - Порядок),
що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним
державним адміністраціям забезпечити застосування у 2001 році
Порядку для проведення розрахунку обсягу трансфертів між бюджетом
Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами і бюджетами міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного
значення і районів.
3. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо
застосування Порядку.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра Єханурова Ю.І. та Міністра фінансів
Мітюкова І.О.
5. Міністерству фінансів провести перевірки виконання цієї
постанови та про результати доповісти Кабінетові Міністрів України
до 1 квітня 2001 року.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2000 р. N 1932
ПОРЯДОК
розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до
бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік
Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) для визначення
методики розрахунку трансфертів між державним бюджетом та
бюджетами Автономної Республіки Крим, областей та мм. Києва і
Севастополя, а також між бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласними бюджетами і бюджетами міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) та обласного значення, бюджетами районів окремо
щодо загального і спеціального фондів.
2. У цьому Порядку застосовуються такі умовні позначення:
бюджет адміністративно-територіальної одиниці - "i" (зведений
бюджет Автономної Республіки Крим, бюджет області, м. Києва,
м. Севастополя, міста республіканського (Автономної Республіки
Крим) та обласного значення, району);
обласний бюджет - "ob";
бюджет міста республіканського (Автономної Республіки Крим)
та обласного значення - "m";
бюджет району - "r";
бюджет міста Києва - "kyiv";
бюджет міста Севастополя - "sev";
загальні показники щодо місцевих бюджетів - "u".
3. Обсяг дотацій вирівнювання з державного бюджету, що
надаються бюджету області, м. Севастополя, а з бюджету Автономної
Республіки Крим та обласного бюджету - бюджетам міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та бюджетам районів, а також коштів, що передаються до
бюджету вищого рівня (Ti), визначається за загальним фондом
бюджету адміністративно-територіальної одиниці як різниця між
розрахунковим обсягом видатків (Vi) та прогнозним обсягом доходів,
що акумулюються на її території (Di), за єдиним типом формули
Ti = Vi - Di.
4. Обсяг субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню
з оплати електроенергії, природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних послуг визначається для
адміністративно-територіальних одиниць виходячи із загальних
фінансових ресурсів, що є джерелом їх формування, та відповідних
розрахункових видатків місцевих бюджетів на цю мету.
5. Обсяг субвенцій на інші заходи, передбачені Законом
України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ),
визначається за окремими розрахунками.
6. Розрахункові обсяги доходів і видатків загального фонду
бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, а також
міжбюджетних трансфертів наведено у додатку 1 до цього Порядку.
Розрахунок
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та
мм. Києва і Севастополя
7. Прогнозний обсяг дохідної частини зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та мм. Києва і
Севастополя формується з надходжень загальнодержавних податків та
зборів, закріплених за місцевими бюджетами, та власних доходів,
податку на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів
Автономної Республіки Крим і м. Києва, та акцизного збору з
вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з
нафтопродуктів), що зараховується до бюджету Автономної Республіки
Крим. Розрахунок здійснюється за такою формулою:
Di = Dizak + Divl + Direg,
де Dizak - розрахунковий обсяг закріплених доходів місцевих
бюджетів на 2001 рік;
Divl - розрахунковий обсяг власних доходів місцевих бюджетів
на 2001 рік;
Direg - розрахунковий обсяг надходжень податку на прибуток
підприємств, що зараховується до бюджетів Автономної Республіки
Крим і м. Києва, та акцизного збору з вироблених в Україні
товарів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим на
2001 рік (крім акцизного збору з нафтопродуктів).
Розрахунок
обсягу доходів, закріплених за зведеним бюджетом
Автономної Республіки Крим, бюджетами областей
та мм. Києва і Севастополя
8. Обсяг доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної
Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя
(Dizak), визначається за такою формулою:
Dizak = Dikzak + Disp + Dipz,
де Dikzak - розрахунковий обсяг кошика доходів, закріплених за
зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей
та мм. Києва і Севастополя, що визначається шляхом застосування
індексу відносної податкоспроможності згідно з додатком 2;
Disp - розрахунковий обсяг фіксованого сільськогосподарського
податку у частині, що належить відповідному бюджету, визначений за
індивідуальним розрахунком (додаток 2);
Dipz - розрахунковий обсяг надходження від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, крім державної
власності, визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 2).
9. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним
бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та
мм. Києва і Севастополя, визначається шляхом застосування індексу
відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних
даних за 1998-1999 роки та 10 місяців 2000 р. про фактичні
надходження податків, зборів (кошика доходів) до цих бюджетів. При
цьому враховуються втрати закріплених доходів відповідних бюджетів
унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями
відповідних місцевих рад, приріст недоїмки (переплат) з цих
податків і зборів та відповідні суми відстрочених, розстрочених,
реструктуризованих і списаних податкових зобов'язань платників
податків, нарахованих у 1998 та 1999 роках.
10. Прогнозний обсяг кошика доходів, закріплених за зведеним
бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та
мм. Києва і Севастополя, що визначається шляхом застосування
індексу відносної податкоспроможності, складається з таких
загальнодержавних податків і зборів:
1) прибутковий податок з громадян;
2) плата за землю;
3) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
4) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами
виконавчої влади;
5) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності;
6) плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів
пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями,
заправними пунктами);
7) надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних
бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що
стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів
Антимонопольного комітету та Державтоінспекції);
8) фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового
законодавства за податками і зборами, що зараховуються до
відповідних бюджетів;
9) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в
частині, що належить відповідним бюджетам.
11. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним
бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм.
Києва і Севастополя, здійснюється на підставі прогнозного обсягу
доходів зведеного бюджету України, визначеного, у свою чергу, на
підставі Основних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на 2001 рік, а також шляхом застосування індексу
відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної
одиниці, за такою формулою:
--
Dikzak = Du4/(Nu1 + Nu2 + Nu3) х Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3),
((Di1 +(-) Xi1 +(-) Pi1 + Li1 + Ti1 + Ri1) /
Du1 +(-) Xu1 +(-) Pu1 + Lu1 + Tu1 + Ru1 --------------------------------------- + -- Nu1 де Ki =
+ (Di2 +(-) Xi2 +(-) Pi2 + Li2 + Ti1 + Ri2) /
Du2 +(-) Xu2 +(-) Pu2 + Lu2 + Tu2 + Ru2 --------------------------------------- + Nu2
Du3
+ Di3 / ---) / (Ni1 + Ni2 + Ni3) Nu3
-- Ki - індекс відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма
знаками після коми);
Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - кошик доходів, закріплених за
усіма місцевими бюджетами та бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними про
фактичні надходження відповідно у 1998, 1999 роках та за
10 місяців 2000 року;
Xu1, Xu2, Xi1, Xi2 - приріст (+(-)) недоплати (недоїмки)
податків і зборів, що включені до кошика доходів, закріплених за
усіма місцевими бюджетами та бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та 1999
роки;
Pu1, Pu2, Pi1, Pi2 - приріст (+(-)) переплати податків і
зборів, що включені до кошика доходів, закріплених за усіма
місцевими бюджетами та місцевим бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та
1999 роки;
Lu1, Lu2, Li1, Li2 - сума пільг, наданих місцевими органами
влади з податків і зборів, що включені до кошика доходів,
закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та
1999 роки;
Tu1, Tu2, Ti1, Ti2 - сума списаної на 1 січня 2000 р.
заборгованості із сплати податків і зборів, що включені до кошика
доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці, нарахованих відповідно за
1998 та 1999 роки;
Ru1, Ru2, Ri1, Ri2 - сума реструктуризованої на 1 січня
2000 р. заборгованості із сплати податків і зборів, що включені до
кошика доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та
бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, нарахованих
відповідно за 1998 та 1999 роки;
Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення
України та адміністративно-територіальної одиниці відповідно на
1 січня 1998, 1999 та 2000 років;
Du4 - прогнозний обсяг кошика доходів, закріплених за усіма
місцевими бюджетами на 2001 рік.
Du1 +(-) Xu1 +(-) Pu1 +(-) Lu1 + Tu1 + Ru1 = 5640687
тис. гривень, Du2 +(-) Xu2 +(-) Pu2 + Lu2 + Tu2 + Ru2 = 6168934
тис. гривень, Du3 = 6926847 тис. гривень, Du4 = 9014600
тис. гривень.
Розрахунок
обсягу власних доходів зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів областей
та мм. Києва і Севастополя

12. Обсяг власних доходів зведеного бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджетів областей та бюджетів мм. Києва і
Севастополя (Div1) визначається за такою формулою:
Div1 = Dikv1 + Dido,
де Dikv1 - розрахунковий обсяг кошика власних доходів бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік (додаток 4);
Dido - розрахунковий обсяг надходження плати за утримання
дітей у школах-інтернатах на 2001 рік, визначений за
індивідуальним розрахунком (додаток 4).
13. Розрахунок обсягу кошика власних доходів бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік здійснюється на
основі планових обсягів цих дохідних джерел, урахованих місцевими
радами при затвердженні місцевих бюджетів на 2000 рік, за
формулою:
Dikv1 = D*ikv1 х Kv1,
де D*ikv1 - обсяг кошика власних доходів бюджету
адміністративно-територіальної одиниці, затверджених відповідною
місцевою радою на 2000 рік;
Kv1 - коефіцієнт співвідношення розрахункового обсягу кошика
власних доходів місцевих бюджетів на 2001 рік до обсягу кошика
власних доходів, затверджених місцевими радами на 2000 рік (за
усіма місцевими бюджетами). Kv1 = 0,75.
14. До складу кошика власних доходів місцевих бюджетів
включаються такі надходження:
1) місцеві податки і збори;
2) надходження сум відсотків за користування тимчасово
вільними коштами відповідних бюджетів;
3) податок на промисел;
4) надходження дивідендів від участі відповідної ради у
статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
5) кошти від приватизації майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
6) плата за оренду цілісних майнових комплексів, що
перебувають у власності відповідної ради;
7) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
8) платежі за спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення;
9) плата за гарантії, надані органом місцевого
самоврядування;
10) інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у
розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених
статтями 3, 31 і 39 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2001 рік" ( 2120-14 ).
Розрахунок
обсягу доходів, що передаються до місцевих
бюджетів у відрахуваннях
15. Прогнозний обсяг доходів, що передаються до місцевих
бюджетів у відрахуваннях, визначається за такою формулою:
Direg = Diak + Dipr,
де Diak - прогнозний обсяг акцизного збору з вироблених в
Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що
сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній
Республіці Крим, визначається за індивідуальним розрахунком і
становить 119830 тис. гривень;
Dipr - прогнозний обсяг надходження податку на прибуток
підприємств до бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва, що
визначається за індивідуальним розрахунком (до бюджету Автономної
Республіки Крим - 229771 тис. та м. Києва - 1661862 тис. гривень).
Розрахунок
прогнозного обсягу доходів бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та бюджетів районів і нормативів відрахувань
від загальнодержавних податків і зборів
16. Розрахунок планових обсягів надходжень визначених у
пункті 10 цього Порядку дохідних джерел, а також місцевих податків
і зборів проводиться для бюджетів міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів
районів згідно з вимогами пункту 11 цього Порядку шляхом
застосування індексів відносної податкоспроможності. У формулах,
-- що визначають Dikzak та Ki з цією метою в умовних позначеннях з
символом "u" приймаються відповідні показники Автономної
Республіки Крим та областей.
Обов'язковим є застосування індивідуальних індексів відносної
податкоспроможності для розрахунку планових обсягів надходження на
2001 рік прибуткового податку з громадян та місцевих податків і
зборів.
Прогнозний обсяг надходження прибуткового податку з громадян
для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів
областей, що підлягає розподілу між бюджетами міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районів, визначається за допомогою формули згідно з
додатком 3. Визначений таким чином прогнозний обсяг надходжень
прибуткового податку з громадян зменшується на суму прогнозних
обсягів фіксованого податку на доходи фізичних осіб від
підприємницької діяльності, що розраховуються Міністерством
фінансів Автономної Республіки Крим та фінансовими органами
обласних державних адміністрацій.
Прогнозні обсяги надходження місцевих податків і зборів на
2001 рік для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та
бюджетів областей розраховуються Міністерством фінансів Автономної
Республіки Крим та фінансовими органами обласних державних
адміністрацій.
Розрахунок прогнозних надходжень закріплених за місцевими
бюджетами доходів (крім прибуткового податку з громадян) з
урахуванням надходжень фіксованого податку на доходи фізичних осіб
від підприємницької діяльності може проводитися комплексно на
основі єдиного індексу відносної податкоспроможності.
17. У разі необхідності розподіл частини обсягу кошика
закріплених доходів, визначеного для зведеного бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджетів областей у додатку 2 до цього Порядку,
за дохідними джерелами, які його формують (за винятком прогнозних
надходжень прибуткового податку з громадян), здійснюється
пропорційно до питомої ваги обсягів цих дохідних джерел у їх
надходженнях до зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та
бюджетів областей за 1998, 1999 роки та 10 місяців 2000 року.
18. Розрахунок дохідних джерел, які формують кошик власних
доходів (крім місцевих податків та зборів), надходжень плати за
утримання дітей у школах-інтернатах, фіксованого
сільськогосподарського податку, надходжень від продажу землі
несільськогосподарського призначення, крім державної власності, до
бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів
міст обласного (республіканського) значення та бюджетів районів
здійснюється за індивідуальними розрахунками.
19. Забороняється збільшення загального обсягу закріплених за
місцевими бюджетами та власних податків і зборів понад обсяг,
визначений у додатку 4 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік" ( 2120-14 ) для бюджету відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
20. Зарахування до бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів загальнодержавних податків і зборів, визначених
статтею 37 Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік", здійснюється відповідно до діючого податкового та
бюджетного законодавства (крім прибуткового податку з громадян).
21. Нормативи відрахувань від надходження прибуткового
податку з громадян до бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів
встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
обласними радами під час затвердження відповідних бюджетів у
диференційованих розмірах (відсотках до загальної суми), що
забезпечують збалансованість цих бюджетів. Зазначені нормативи не
можуть переглядатися впродовж бюджетного року, крім випадку,
визначеного у пункті 23 цього Порядку.
22. Річні прогнозні контингенти надходжень прибуткового
податку з громадян затверджуються у додатку до постанови Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, рішень обласних рад про
відповідні бюджети на 2001 рік у розрізі бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та бюджетів районів.
23. У разі перевиконання річних прогнозних контингентів
надходжень прибуткового податку з громадян, визначених для
бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та бюджетів районів згідно з рішеннями
Верховної Ради Автономної Республіки Крим і обласних рад,
надходження прибуткового податку з громадян зараховується з
наступного дня після виконання зазначеного прогнозного контингенту
відповідними банківськими установами та органами Державного
казначейства до цих бюджетів у розмірі 75 відсотків загальної
суми. Решта (25 відсотків) зараховується до бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів.
24. У разі коли норматив відрахувань від надходжень
прибуткового податку з громадян для бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного
значення і бюджетів районів при затвердженні бюджету Автономної
Республіки Крим та відповідних обласних бюджетів визначено у
розмірі понад 75 відсотків, дія норми, визначеної у пункті 23
цього Порядку, на них не поширюється.
25. Нормативи відрахувань від надходження податку на прибуток
підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за
винятком акцизного збору з нафтопродуктів) до бюджетів міст
республіканського значення та бюджетів районів в Автономній
Республіці Крим визначаються Верховною Радою Автономної Республіки
Крим.
Розрахунок
обсягу видатків загального фонду зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів областей
та мм. Києва і Севастополя
26. Розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів
визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних
ресурсів зведеного і місцевих бюджетів та першочерговості
соціальних виплат. Загальний обсяг місцевого бюджету формується з
видатків на утримання органів управління, закладів освіти, охорони
здоров'я, культури і мистецтва, соціальний захист та соціальне
забезпечення, фізкультуру і спорт тощо.
27. Визначення розрахункового обсягу видатків бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районів здійснюється на основі єдиних нормативів
видатків у розрахунку на душу населення (державне управління,
охорона здоров'я, культура і мистецтво, засоби масової інформації,
фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї,
жінок, молоді та дітей), на учня - освіта, отримувача соціальних
послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення, на площу
житлового фонду та вулиць і доріг з капітальним та полегшеним
типом покриття - житлово-комунальне господарство тощо.
28. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (код
економічної класифікації видатків 1160), що споживаються
бюджетними установами, затверджуються Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та відповідними місцевими радами у рішенні про
бюджет на 2001 рік окремо, у розрізі головних розпорядників коштів
відповідного бюджету в обсягах, визначених за методикою, що
враховує повну потребу у їх споживанні в 2001 році.
При цьому зазначені обсяги видатків не можуть бути меншими
обсягів фактично спожитих (або їх очікуваного споживання) послуг у
2000 році з урахуванням індексів зміни цін на комунальні послуги
та енергоносії та специфіки діяльності відповідних бюджетних
установ.
29. Розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету
обчислюється відповідно до розмежування видатків бюджету між
державним та місцевими бюджетами, визначеного у додатку 6 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".
30. Розрахунковий обсяг видатків загального фонду бюджету
адміністративно-територіальної одиниці (Vi), що враховується для
визначення трансфертів, береться як сума розрахункових показників
за основними функціями цих бюджетів:
Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vpri + Vfi + Vbi + Vwi + + Vpi + Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi + Vhi,
де Vyi - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів
управління;
Vzi - розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я;
Voi - розрахунковий обсяг видатків на освіту;
Vsi - розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення;
Vki - розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;
Vpri - розрахунковий обсяг видатків на утримання засобів
масової інформації;
Vfi - розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і
спорт;
Vbi - розрахунковий обсяг видатків на капітальний ремонт
житлового фонду та благоустрій;
Vwi - розрахунковий обсяг видатків на утримання об'єктів
соціальної сфери підприємств, що передаються у комунальну
власність;
Vpi - розрахунковий обсяг видатків на правоохоронну
діяльність;
Vkvi - розрахунковий обсяг видатків на капітальні вкладення;
Vrvi - розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування
на водах;
Vdi - розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;
Vzabi- розрахунковий обсяг видатків на погашення
заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат;
Vhi - розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв
коштів місцевих бюджетів.
31. Дозволяється застосування додаткових коригуючих
коефіцієнтів у формулах розрахунку обсягу видатків бюджету на
відповідну функцію обласних бюджетів, бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та бюджетів районів з можливим відхиленням визначених
таким чином обсягів видатків від розрахованих без застосування цих
коефіцієнтів в межах +(-)10 відсотків.
Розрахунок
обсягу видатків на утримання органів управління
32. Обсяг видатків на утримання органів управління зведеного
бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету області є загальним
підсумком обсягів цих видатків бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів.
33. Обсяг видатків обласних бюджетів та бюджетів мм. Києва і
Севастополя на утримання органів місцевого самоврядування
визначається виходячи з показників чисельності працівників цих
органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
2 червня 2000 р. N 890 ( 890-2000-п ), залежно від чисельності
наявного населення області (міста) та співвідношення обсягів
відповідних рівнів бюджетів, що склалося за даними зведення
місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 1999 рік,
таким чином:
Vyi = Vyu х Kyob/Au х Ai,
Vykyiv(sev) = Vyu х Kyob + Vyu х Куkyiv(sev),
де Vyu - розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів в цілому
по Україні на утримання органів управління в 2001 році.
Vyu = 285486,4 тис. гривень;
Kyob - частка видатків обласних бюджетів на утримання органів
місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. Kyob = 0,047;
Au - загальна чисельність працівників органів управління
обласних та Київської і Севастопольської міських рад . Au = 651;
Ai - чисельність працівників апарату управління обласної ради
адміністративно-територіальної одиниці та Київської і
Севастопольської міських рад (для адміністративно-територіальних
одиниць з населенням понад 2000 тис. жителів показник Ai дорівнює
27 штатним одиницям; для адміністративно-територіальних одиниць з
населенням до 2000 тис. жителів - 24 штатним одиницям);
Куkyiv(sev) - частка видатків бюджету м. Києва
(м. Севастополя) на утримання районних у містах рад, селищних та
сільських рад у загальному обсязі і видатків на цю мету за даними
зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на
1999 рік. Куkyiv = 0,0032, Kysev = 0,0018.
34. Обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим на
утримання органів управління визначається за формулою:
VyARK = Vyu х KyARK,
де KyARK - частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим на
утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю
мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. KyARK = 0,04.
35. Розрахунковий обсяг видатків бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення на утримання органів місцевого самоврядування (Vymi)
визначається за формулою:
Vymi = Vyu х Kym/Num х Nmi х Ky1 + Vyg,
де Vyu - розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів
на утримання органів управління на 2001 рік;
Num - чисельність наявного населення усіх міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення на 1 січня 2000 року;
Kym - частка видатків бюджетів міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення на утримання
органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за
даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами
на 1999 рік. Kym = 0,434;
Nmi - чисельність наявного населення міста на 1 січня
2000 року;
Ky1 - коригуючий коефіцієнт для бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення
міста;
Vyg - обсяг видатків бюджетів міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення згідно з
вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за індивідуальним розрахунком
(додаток 5).
Розмір коригуючого коефіцієнта для міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) та обласного значення
------------------------------------------------------------------ Чисельність наявного населення на |Коригуючий коефіцієнт (Ky1) 1 січня 2000 р., тис. | ------------------------------------------------------------------
Понад 1500 0,64
1100-1500 0,68
1000-1100 0,73
700-1000 0,77
500-700 0,82
400-500 0,87
350-400 0,91
300-350 0,96
250-300 1,00
200-250 1,05
150-200 1,09
100-150 1,14
80-100 1,19
30-80 1,23
15-30 1,41
До 15 1,50
36. Розрахунковий обсяг видатків бюджетів районів на
утримання органів місцевого самоврядування (Vyri) визначається за
формулою:
Vyri = Vyu х Kyr/Nru х Nri х Ky2 + Vyg,
де Vyu - розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюджетів на
утримання органів управління на 2001 рік;
Kyr - частка видатків бюджетів районів на утримання органів
місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. Kyr = 0,474;
Ky2 - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, що має 7
значень залежно від чисельності населення району;
Nri - чисельність наявного населення району на 1 січня
2000 року;
Nru - чисельність наявного населення усіх районів на 1 січня
2000 року;
Vyg - розрахунковий обсяг видатків бюджетів районів згідно з
вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні", визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 5).
Розмір коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів ------------------------------------------------------------------ Чисельність наявного населення | Коригуючий коефіцієнт району на 1 січня 2000 р., тис. | (Ky2) ------------------------------------------------------------------ Понад 150 0,90
100-150 0,92
75-100 0,94
50-75 0,97
35-50 1,01
25-35 1,09
До 25 1,15
Розрахунок
обсягу видатків на охорону здоров'я

37. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я
визначається залежно від чисельності населення
адміністративно-територіальної одиниці та співвідношень між
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та
бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та районів з урахуванням коригуючих
коефіцієнтів та специфічних видатків.
Обсяг видатків на охорону здоров'я зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим та бюджету області є загальним
підсумком обсягів видатків бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів
(додаток 6).
38. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів визначається за
формулою:
Vzob(ARK) = (Vzu - Vzgu) х Kzob(ARK)1 х Kzob(ARK)4/Nu х Ni х х Kzob(ARK)2 + Vzgi,
де Vzob(ARK) - видатки бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного бюджету адміністративно-територіальної одиниці на
охорону здоров'я;
Vzu - загальний обсяг видатків на охорону здоров'я зведеного
бюджету Автономної Республіки Крим та усіх місцевих бюджетів на
2001 рік. Vzu = 4201952,4 тис. гривень;
Vzgu - загальний обсяг видатків місцевих бюджетів на охорону
здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком (додаток 5). Vzgu = 9573,4 тис. гривень;
Kzob(ARK)1 - частка видатків бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону
здоров'я усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Цей коефіцієнт
становить 0,35 і відповідає показнику, визначеному як відношення
сумарних витрат на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 1999 рік. У розрахунках цього коефіцієнта враховано
розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з додатком 6 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
( 2120-14 ). Для бюджетів мм. Києва і Севастополя Kzob(APK)1 = 1;
Kzob(ARK)2 - тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на
охорону здоров'я між бюджетами адміністративно-територіальних
одиниць у розрахунку на одного жителя, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1070
( 1070-96-п );
Kzob(ARK)4 - коефіцієнт коригування частки видатків бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному
обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення
видатків на заробітну плату у загальній сумі видатків цих
бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів він становить 0,952; для бюджетів мм. Києва і
Севастополя - 1,026;
Ni - чисельність наявного населення Автономної Республіки
Крим та відповідної області на 1 січня 2000 року;
Nu - чисельність наявного населення України на 1 січня
2000 року;
Vzgi - обсяг видатків адміністративно-територіальної одиниці
на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за
окремим розрахунком (додаток 5).
39. Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я бюджетів
міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районів визначається за формулою:
Vzm(r)i = (Vzu - Vzgu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4/(Nu - Ndm(r)u) х х Kz2 х Kz3 х (Nm(r)i - Ndm(r)i) + Vzgi +(-) Vzyi,
де Vzu - загальний обсяг видатків на охорону здоров'я усіх
місцевих бюджетів;
Vzgu - обсяг видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я
згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком
(додаток 5);
Kzm(r)1 - частка видатків бюджетів міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів у
загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих
бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на
охорону здоров'я бюджетів міст і районів у загальній сумі витрат
на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами на 1999 рік, з урахуванням розмежування видатків
між рівнями бюджетів згідно з додатком 5 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ). Kz1 = 0,65;
Ndm(r)u - чисельність наявного населення, що проживає в
містах республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я,
які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами,
які фінансуються з державного бюджету);
Kz2 - тимчасовий коефіцієнт розподілу асигнувань на охорону
здоров'я між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у
розрахунку на одного жителя, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1070 ( 1070-96-п );
Kzm(r)3 - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного
жителя (міста - 1,065; району - 0,934), визначений за середнім
співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст та районів за даними
зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на
1999 рік, з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів
згідно з додатком 5 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік". Для бюджетів мм. Києва і Севастополя
Kzm(r)3 = 1,0;
Kzm(r)4 - коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів
міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я
залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату у загальній
сумі видатків цих бюджетів. Kzm(r)4 = 1,026 ;
Nmi - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці (міста) на 1 січня
2000 року;
Ndmi - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці, де відсутня мережа
закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів
(обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету);
Vzyi - розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів, що
передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування
витрат) у зв'язку з відсутністю (наявністю) мережі бюджетних
установ;
Vzgi- обсяг видатків бюджету адміністративно-територіальної
одиниці на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про
статус гірських населених пунктів в Україні", що визначається за
окремим розрахунком (додаток 5).
Розрахунок обсягу видатків на освіту
40. Розрахунковий обсяг видатків на освіту визначається
залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на
освіту, розрахункового нормативу видатків на одного учня,
приведеного контингенту учнів різних типів загальноосвітніх
навчальних закладів (додаток 7).
41. Обсяг видатків на освіту зведеного бюджету Автономної
Республіки Крим та бюджету області є загальним підсумком обсягів
видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,
бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та бюджетів районів.
42. Розрахунок обсягу видатків бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів на освіту визначається за формулою:
Voi = Ho х (Uo x Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Uz + Us х Ks + + Ud х Kd + Uc x Kc + Up х Kp) + VARK,
де Ho - розрахунковий норматив видатків на освіту на одного
учня. Ho = 508,25 гривень;
Uo - учні денних загальноосвітніх шкіл у цілому по Автономній
Республіці Крим, області, мм. Києву і Севастополю;
Kob - коефіцієнт коригування загальнообласних
(загальнореспубліканських в Автономній Республіці Крим) видатків
на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів (крім робітничих
кадрів Автономної Республіки Крим) та інші заходи
загальнообласного (загальнореспубліканського в Автономній
Республіці Крим) значення на загальну освіту. Kob = 0,059;
Uf - учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів з посиленою
військово-фізичною підготовкою (за умов, визначених у додатку 5 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік");
Kf - коефіцієнт приведення учнів загальноосвітніх
шкіл-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою до
учнів загальноосвітньої школи. Kf = 7,0;
Ut - вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім
вихованців шкіл-інтернатів з посиленою військово-фізичною
підготовкою (за умов, визначених у додатку 5 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік");
Kt - коефіцієнт приведення кількості вихованців
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. Kt = 5,0;
Uz - учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на
навчання (за умов, визначених у додатку 5 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік");
Us- вихованці спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами
розвитку;
Ks - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних
шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного та ( або) розумового
розвитку до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. Ks = 6,6;
Ud - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з
вадами фізичного та (або) розумового розвитку до кількості учнів,
що приходять на навчання;
Kd - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на
навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами
фізичного та (або) розумового розвитку, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. Kd = 2,5;
Uc - вихованці дитячих будинків (за умов, визначених у
додатку 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік");
Kc - коефіцієнт приведення кількості вихованців дитячих
будинків до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. Kc = 10,0;
Up - вихованці шкіл-інтернатів для дітей-сиріт (за умов,
визначених у додатку 5 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік");
Kp - коефіцієнт приведення кількості вихованців
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. Kp = 9,0;
VARK - видатки на підготовку робітничих кадрів та утримання
вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим, що
визначаються в обсягах планових призначень на 2000 рік,
затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим з
урахуванням сум, передбачених для підвищення заробітної плати
працівникам бюджетних установ. VARK = 28,5 млн. гривень.
43. Розрахунковий обсяг видатків бюджетів мм. Києва і
Севастополя на освіту визначається за формулою:
Vkyiv(sev) = Ho х (Nkyiv(sev) х Knm + Ukyiv(sev) х Km + + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Ko + Uf х Kf + Ut х Kt + Uz + Us х Ks + Ud х Kd + Uc х Kc + Up х Kp ),
де Ho - розрахунковий норматив видатків на освіту на одного учня.
Ho = 508,25 гривень;
Nkyiv(sev) - чисельність наявного населення м. Києва
(м.Севастополя) на 1 січня 2000 року;
Knm - коефіцієнт приведення чисельності наявного населення до
співвідношення видатків на дошкільну освіту у міській місцевості.
Knm = 0,04;
Ukyiv(sev) - чисельність учнів денних загальноосвітніх шкіл
м. Києва (м. Севастополя);
Km - коефіцієнт приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл міст до кількості учнів усіх
загальноосвітніх шкіл України. Km = 0,786;
Ubkyiv(sev)- чисельність учнів вечірніх загальноосвітніх
шкіл м. Києва (м. Севастополя);
Kbm - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх
загальноосвітніх шкіл до кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл України . Kbm = 0,43;
Ujkyiv(sev) - чисельність учнів спеціальних шкіл м. Києва
(м. Севастополя) для дітей з вадами фізичного та ( або)
розумового розвитку;
Kj- коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл
для дітей з вадами фізичного та ( або) розумового розвитку до
кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. Kj = 2,5.
44. Розрахунковий обсяг видатків на освіту бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районів визначається за формулою:
Voi = Ho х (Ni х Knm(r) + Ugm(r) х Kgm(r) +Um(r) х Km(r) + + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kjm(r) + Uf х Kf + Ut х Kt + + Uz + Uc х Kc + Up х Kp),
де Ho - розрахунковий норматив видатків на освіту на одного учня.
Ho = 508,25 гривень;
Knm(r) - коефіцієнт приведення чисельності населення до
співвідношення видатків на дошкільну освіту у міській (Knm) і
сільській місцевості (Knr). Knm = 0,04, Knr = 0,02;
Ugm(r)- учні денних загальноосвітніх шкіл населених пунктів,
які за статусом віднесені до гірських;
Kgm(r) - коефіцієнт приведення учнів денних загальноосвітніх
шкіл населених пунктів, які за статусом віднесені до гірських, до
учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. Kgm = 0,904,
Kgr = 1,446;
Um(r) - учні денних загальноосвітніх шкіл даної території
міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення, району (крім учнів шкіл населених пунктів, які за
статусом віднесені до гірських);
Km(r) - коефіцієнт приведення учнів денних загальноосвітніх
шкіл адміністративно-територіальної одиниці до учнів усіх
загальноосвітніх шкіл України. Km = 0,786, Kr = 1,257;
Ujm(r) - учні спеціальних шкіл для дітей з вадами фізичного
та ( або) розумового розвитку;
Kjm(r) - коефіцієнт приведення учнів спеціальних шкіл для
дітей з вадами фізичного та ( або) розумового розвитку до
середнього значення цього показника. Kjm(r) = 2,5;
Ubm(r) - учні вечірніх загальноосвітніх шкіл
адміністративно-територіальної одиниці;
Kbm(r) - коефіцієнт приведення учнів вечірніх
загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до
середнього значення цього показника. Kbm = 0,43, Kbr = 0,29.
45. У разі перевищення більш як на 50 відсотків розрахункових
обсягів видатків на освіту на 2001 рік порівняно з розрахунковими
обсягами видатків на цю галузь, врахованими для відповідних
бюджетів міст і районів при затвердженні бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів на 2000 рік, сума такого
перевищення додатково розподіляється між бюджетами тих міст і
районів, де розрахункові обсяги зазначених видатків перевищують
відповідні розрахункові показники на 2000 рік менше ніж на
50 відсотків.
Розподіл зазначених коштів здійснюється пропорційно до
обсягів коштів, що становлять різницю між розміром 50-відсоткового
збільшення розрахункових видатків проти планових 2000 року та
розрахунковими видатками на освіту, визначеними згідно з пунктом
44 цього Порядку, за такою формулою:
якщо (Vom(r)2001 R1 > Vom(r)2000 х 1,5), то Vom(r)2001 R2 =
Vom(r)2000 х 1,5 ,
якщо (Vom(r)2001R1 < Vom(r)2000 х 1,5), то Vom(r)2001R2 =
Vom(r)2001R1 +(Vom(r)2000 х 1,5 - Vom(r)2001R1) х q ,
(сума) (Vom(r)200R1 - Vom(r)2000 х 1,5) > 0 де q = ---------------------------------------- (сума) |(Vom(r)200R1 - Vom(r)2000 х 1,5) > 0,
де q менше або дорівнює 1.
Vom(r)2001R1 - розрахунковий обсяг видатків бюджету міста
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та бюджету району на освіту, визначений згідно з пунктом
44 цього Порядку;
Vom(r)2000 - обсяг видатків бюджету міста республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджету
району, розрахунково визначений Міністерством фінансів Автономної
Республіки Крим та фінансовими органами облдержадміністрацій при
затвердженні відповідного бюджету на 2000 рік;

Vom(r)2001R2-обсяг видатків бюджету міста республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджету
району, що враховується при визначенні трансфертів на 2001 рік з
урахуванням додаткового коригування;
q - коригуючий коефіцієнт вирівнювання обсягів видатків
бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та бюджету району, пов'язаний із зміною
методики розрахунку видатків на освіту порівняно з 2000 роком;
якщо q > 1, то обсяг видатків усіх бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та бюджетів районів Vom(r)2001R2 додатково коригується за
такою формулою:

Vom(r)2001R3 = Vom(r)2001R2 + Vom(r)2001R2 х
(сума) Vom(r)2001R1 - E Vom(r)2001R2
х -------------------------------------- (сума) Vom(r)2001R2
де Vom(r)2001R3 - розрахункові обсяги видатків бюджету міста
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та бюджету району на освіту з урахуванням додаткового
коригування.
Розрахунок
обсягу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення
46. Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення визначається виходячи з обсягів ресурсів бюджету на
цю мету та контингентів отримувачів соціальних послуг за такою
формулою:
Vsi = Vs1i + Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i + + Vs9i + Vs10i + Vs11i + Vs12i + Vs13i,
де Vs1i - розрахунковий обсяг видатків на додаткові виплати
населенню на покриття витрат з оплати твердого палива (субсидії);
Vs2i - розрахунковий обсяг видатків на пільги ветеранам війни
та праці;
Vs3i - розрахунковий обсяг видатків на допомогу сім'ям з
дітьми;
Vs4i - розрахунковий обсяг видатків на утримання
будинків-інтернатів для престарілих і інвалідів,
будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та на навчання і трудове
влаштування інвалідів;
Vs5i - розрахунковий обсяг видатків на утримання притулків
для неповнолітніх;
Vs6i - розрахунковий обсяг видатків на утримання
територіальних центрів та відділень соціальної допомоги вдома;
Vs7i - розрахунковий обсяг видатків на адресну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям;
Vs8i- розрахунковий обсяг видатків на реалізацію програм і
заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;
Vs9i- розрахунковий обсяг видатків на обробку інформації з
нарахування та виплати пенсій і допомоги;
Vs10i - розрахунковий обсяг видатків на компенсаційні виплати
за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
Vs11i - розрахунковий обсяг видатків на допомогу по догляду
за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу ;
Vs12i -розрахунковий обсяг видатків на виплати реабілітованим
громадянам;
Vs13i - розрахунковий обсяг видатків на інші державні
програми соціального захисту населення.
47. Розрахунковий обсяг видатків на додаткові виплати
населенню на покриття витрат з оплати твердого палива (субсидії)
(Vs1i) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки
Крим, області, мм. Києва і Севастополя за формулою:
Vs1i = Qi2 х Pi2,
де Qi2 - кількість отримувачів субсидій на покриття витрат з
оплати твердого палива в адміністративно-територіальній одиниці;
Pi2 - середній річний розмір субсидії на покриття витрат з
оплати твердого палива в адміністративно-територіальній одиниці
відповідно до звітних даних за 1999 рік з урахуванням підвищення
тарифів в 1,45 раза (додаток 8).
48. Розрахунковий обсяг видатків на надання пільг ветеранам
війни та праці ( Vs2i ) визначається для бюджету міста
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення, району, бюджету мм. Києва і Севастополя за формулою:
Vs2i = Vs2u х Ks2i,
де Vs2u - обсяг витрат на надання пільг ветеранам війни та праці
(за винятком видатків на надання населенню пільг з оплати
електроенергії, природного та скрапленого газу і
житлово-комунальних послуг, які входять до складу спеціального
фонду бюджетів адміністративно-територіальних одиниць і
надаватимуться як субвенції з державного бюджету) усіх місцевих
бюджетів на 2001 рік. Vs2u = 89121,8 тис. гривень;
Ks2i - питома вага кількості ветеранів війни та праці
адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості
(загальна кількість ветеранів України, що отримують пільги,
становить 6273 тис. чоловік (додаток 9).
49. Розрахунковий обсяг видатків на надання допомоги сім'ям з
дітьми (Vs3i) визначається для бюджету міста республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району, бюджету
мм. Києва і Севастополя за формулою:
Vs3i = ( Vs3u - Vs3g) х Ks3i + Vs3g х Ks3ig,
де Vs3u - обсяг видатків на надання окремого виду допомоги
сім'ям з дітьми для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік (обсяг
видатків на усі види допомоги сім'ям з дітьми для місцевих
бюджетів України на 2001 рік становить 710781,9 тис. гривень);
Vs3g - додатковий обсяг видатків бюджетів міст та районів,
населені пункти яких мають статус гірських, на надання окремого
виду допомоги сім'ям з дітьми (додаток 5);
Ks3i - питома вага кількості отримувачів певного виду
допомоги сім'ям з дітьми адміністративно-територіальної одиниці у
загальній їх кількості;
Ks3ig - питома вага кількості отримувачів певного виду
допомоги у районах та містах, населені пункти яких мають статус
гірських, у загальній кількості таких отримувачів.
Зазначений порядок розрахунку застосовується для визначення
обсягу видатків з кожного виду допомоги сім'ям з дітьми, тобто:
допомоги на дітей віком до 16, а учнів - до 18 років; по догляду
за дитиною-інвалідом; по догляду за дитиною віком до 3 років
непрацюючим матерям; на дітей одиноким матерям; тимчасової
допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
грошових виплат матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і
більше дітей; допомоги по догляду за дитиною віком до 3 років
працюючим матерям. Кількість отримувачів допомоги сім'ям з дітьми
наведена у додатку 10.
50. Розрахунковий обсяг видатків на утримання
будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів,
будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів і на навчання та
трудове влаштування інвалідів (Vs4i) визначається для бюджету
Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва
( м. Севастополя) за формулою:
Vs4i = Vs4u х Ks4i,
де Vs4u - обсяг видатків, що спрямовуються на утримання
будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів,
будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів і на навчання та
трудове влаштування інвалідів для усіх місцевих бюджетів.
Vs4u-272218,2 тис. гривень;
Ks4i - питома вага підопічних у будинках-інтернатах для
престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для малолітніх
інвалідів і на навчання та трудове влаштування інвалідів
адміністративно-територіальної одиниці у загальній Їх кількості
(загальна кількість таких підопічних становить 50066, додаток 11).
51. Розрахунковий обсяг видатків на утримання притулків для
неповнолітніх (Vs5i) визначається для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва
(м. Севастополя ) за формулою:
Vs5i = Vs5u х Ks5i,
де Vs5u - обсяг видатків на утримання притулків для
неповнолітніх усіх місцевих бюджетів України.
Vs5u = 17349,3 тис. гривень;
Ks5i - питома вага кількості дітей у притулках для
неповнолітніх адміністративно-територіальної одиниці у загальній
Їх кількості (загальна кількість таких дітей становить 3502,
додаток 11).
Вищезазначена формула застосовується у разі наявності
притулків для неповнолітніх, що фінансуються з бюджету міста
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районного бюджету відповідно до підпункту "а" пункту 4
розділу III додатка 5 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік" ( 2120-14 ).
52. Розрахунковий обсяг видатків на утримання територіальних
центрів і відділень соціальної допомоги вдома (Vs6i) визначається
для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення, району, бюджету м. Києва (м. Севастополя ) за
формулою:
Vs6i = Vs6u х Ks6i,
де Vs6u- обсяг видатків на утримання територіальних центрів та
відділень соціальної допомоги вдома для усіх місцевих бюджетів на
2001 рік. Vs6u = 138476,1 тис. гривень;
Ks6i - питома вага кількості людей пенсійного віку
адміністративно-територіальної одиниці в загальній їх кількості
(загальна їх кількість становить 12751,4 тис. чоловік, додаток
11).
53. Розрахунковий обсяг видатків на надання адресної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (Vs7i) визначається
для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету
м. Києва (м. Севастополя) за формулою:
Vs7i = Vs7u х V*s7i/V*s7u,
де Vs7u - обсяг видатків на надання адресної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям для усіх місцевих бюджетів на
2001 рік. Vs7u = 280223,6 тис. гривень;
V*s7u - прогнозний обсяг видатків, які необхідні на надання
адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, для усіх
місцевих бюджетів. V*s7u = 298124,8 тис. гривень;
V*s7i - прогнозний обсяг видатків, які необхідні на надання
адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, для
адміністративно-територіальної одиниці.
54. Розрахунковий обсяг видатків на заходи стосовно сім'ї,
жінок, молоді та дітей (Vs8i) визначається для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міста
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення, району, бюджету м. Києва (м. Севастополя) за єдиним
типом формули:
Vs8i = Vs8u х Ks8/Nu х Ni,
де Vs8u - загальний обсяг видатків на заходи стосовно сім'ї,
жінок, молоді та дітей для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік.
Vs8u = 15337,5 тис. гривень;
Ks8 - питома вага видатків на заходи стосовно сім'ї, жінок,
молоді та дітей для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів у загальній сумі цих видатків за даними зведення місцевих
бюджетів, затверджених місцевими радами на 1999 рік, Ks = 0,35;
для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та районів Ks8 = 0,65; для бюджетів мм. Києва
та Севастополя Ks = 1;
Nu- чисельність наявного населення України на 1 січня
2000 року;
Ni - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
55. Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів на
оброблення інформації з нарахування та виплати пенсій і допомог
(Vs9i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджету м. Києва (м. Севастополя) за формулою:
Vs9i = Vs9u х Ks9i,
де Vs9u - обсяг видатків на оброблення інформації з нарахування
та виплати пенсій і допомог для усіх місцевих бюджетів. Vs9u =
= 26083,8 тис. гривень;
Ks9i -питома вага кількості пенсіонерів та отримувачів
допомоги і компенсацій адміністративно-територіальної одиниці у
загальній їх кількості (загальна їх кількість становить
15565,6 тис. чоловік, додаток 12).
56. Розрахунковий обсяг видатків на компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян (Vs10i) визначається
для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим)
і обласного значення, району, бюджету м. Києва (м. Севастополя)
за формулою:
Vs10i = Vs10u х Ks10i,
де Vs10u - обсяг витрат на компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян для усіх місцевих бюджетів на
2001 рік. За усіма видами пільгових категорій
Vs11u = 233855,7 тис. гривень;
Ks10i - питома вага кількості перевезених за рік пільгових
категорій громадян згідно із законодавством
адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості
(загальна їх кількість становить 3888835 тис. чоловік).
Зазначений порядок розрахунку застосовується при визначенні
обсягу видатків окремо для місцевого автомобільного транспорту,
міського електротранспорту та метрополітену. Для усіх місцевих
бюджетів обсяг видатків становить відповідно 67500 тис. гривень,
141855,7 тис. гривень та 24500 тис. гривень, а кількість
перевезених пільгових категорій громадян відповідно -
1221000 тис. чоловік, 2367300 тис. чоловік та
300535 тис. чоловік).
57. Розрахунковий обсяг видатків на надання допомоги по
догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(Vs11i) визначається для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджету м. Києва (м. Севастополя) за формулою:
Vs11i = Vs11u х Ks11i,
де Vs11u - обсяг витрат у 2001 році на надання допомог по
догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(Vs11u) для усіх місцевих бюджетів. Vs11u - 1000 тис. гривень ;
Ks11i - питома вага отримувачів допомоги по догляду за
інвалідами I та II групи внаслідок психічного розладу
адміністративно-територіальної одиниці у загальній кількості таких
отримувачів (загальна їх кількість становить 4500 , додаток 13).
58. Розрахунковий обсяг видатків на виплати компенсацій
реабілітованим громадянам (Vs12i) визначається для бюджету
Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету м. Києва
(м. Севастополя) за формулою:
Vs12i = Vs12u х Vs12i/Vs12u,
де Vs12u - обсяг витрат на виплату компенсацій реабілітованим
громадянам для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік.
Vs12u = 1000,1 тис. гривень;
V*s12i - обсяг нарахованих у 1999 році виплат компенсацій
реабілітованим громадянам адміністративно-територіальної одиниці;
V*s12u - обсяг нарахованих у 1999 році виплат компенсацій
реабілітованим громадянам для усіх місцевих бюджетів. V*s12u =
= 971,1 тис. гривень.
59. Розрахунковий обсяг видатків на інші державні програми
соціального захисту населення (Vs14i) визначається за окремим
розрахунком (на заходи щодо соціального захисту населення м. Жовті
Води Дніпропетровської області - 2 млн. гривень, заходи, пов'язані
з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших
національностей, які були незаконно депортовані за межі України, -
10 млн. гривень).
Розрахунок
обсягу видатків на культуру і мистецтво
60. Розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво
(Vki) визначається виходячи з чисельності наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці та норми (середнього
розміру) видатків на одного жителя, що визначається як середній
розмір загальних видатків відповідних бюджетів, затверджених
місцевими радами на 1999 рік на одного жителя, і коригується на
прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначені
програми у 2001 році.
Обсяг видатків на культуру і мистецтво зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим та області є загальним підсумком
обсягів видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки
Крим) і обласного значення та бюджетів районів.
61. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного
бюджету розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво
визначається за формулою:
Vki = Hkob х Ni,
де Hkob - норма видатків на культуру і мистецтво бюджету
Автономної Республіки Крим та обласного бюджету у розрахунку на
одного жителя. Hkob = 1,797 гривень;
Ni - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
62. Для бюджету м. Києва (м. Севастополя) розрахунковий обсяг
видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:
Vki = Hkkyiv(sev) х Ni,
де Hkkyiv(sev) - норма видатків на культуру і мистецтво для
мм. Києва і Севастополя. Hkkyiv(sev) = 5,855 гривень. Hksev =
= 6,036 гривень;
Ni - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
63. Для бюджету міста республіканського (Автономної
Республіки Крим) і обласного значення та району розрахунковий
обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за формулою:
Vki = Hkm(r) х Ni + Vkgi,
де Hkm(r) - норма (середній розмір) видатків на культуру і
мистецтво міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення або району у розрахунку на одного жителя. Hkm =
= 3,208 гривень. Hkr = 4,58 гривень;
Vkgi - обсяг додаткових видатків бюджету
адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять
населені пункти, які мають статус гірських. Ці видатки
визначаються за окремим розрахунком (додаток 5).
Розрахунок
обсягу видатків на засоби масової інформації (пресу)
64. Розрахунковий обсяг видатків на засоби масової
інформації (пресу) (Vpri) визначено для бюджету Автономної
Республіки Крим, бюджету області, м. Києва (м. Севастополя) на
рівні 2000 року виходячи з обсягу цих видатків у розрахунку на
одного жителя:
Vpri = Vpru/Nu х Ni + VprAPK,
де Vpru - прогнозний обсяг видатків на засоби масової інформації
усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vpru = 5959,1 тис. гривень;
Nu - чисельність наявного населення України на 1 січня
2000 року;
Ni - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року;
VprAPK - обсяг специфічних видатків на пресу бюджету
Автономної Республіки Крим. VprAPK = 344,5 тис. гривень.
Розрахунковий обсяг зазначених видатків бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів на 2001 рік визначається
пропорційно до питомої ваги обсягів видатків цих бюджетів у
загальному обсязі видатків зведеного бюджету Автономної Республіки
Крим та бюджету області, урахованому при затвердженні бюджету
Автономної Республіки Крим та відповідного обласного бюджету на
2000 рік.
Розрахунок обсягу видатків на фізичну культуру і спорт
65. Розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт
(Vf) визначається з урахуванням чисельності наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених
видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів,
бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і
обласного значення та районів у загальній сумі видатків на
фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів за даними
зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на
1999 рік.
66. Розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт
бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету
мм. Києва і Севастополя визначається за формулою:
Vfi = Vfu х Kf/Nu х Ni + Vfpi,
де Vfu - прогнозний обсяг видатків на фізичну культуру і спорт
усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vfu = 64012,4 тис. гривень;
Kf - частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим та
обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на цю мету усіх
місцевих бюджетів. Kf = 0,4. Для бюджетів мм. Києва і Севастополя
Kf = 1.
Vfpi - обсяг видатків на фінансування дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, що передаються з державного бюджету на
фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету адміністративно-територіальної одиниці, бюджету мм. Києва
і Севастополя, визначається за формулою:
Vfpi = Vfpu/Upu х Upi,
де Vfpu - прогнозний обсяг видатків на фінансування
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що передаються з державного
бюджету на фінансування з місцевих бюджетів. Vfpu -15808,9 тис.
гривень;
Upu - загальна кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл,
що передаються. Upu- 112921 чоловік (додаток 14);
Upi - кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл
адміністративно-територіальної одиниці, що передаються.
У зазначених розрахунках враховані видатки на фінансову
підтримку спортивних шкіл, які перебували в управлінні
Держкоммолодьспорттуризму, фізкультурно-спортивного товариства
"Динамо", профспілково-спортивного товариства "Україна",
фізкультурно-спортивного товариства "Колос", центрального
спортивного клубу "Гарт", а саме - спеціалізованих дитячо-юнацьких
шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, включаючи комплексні та
центральні школи.
67. Розрахунковий обсяг видатків бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та районів на фізкультуру і спорт визначається за
формулою:
Vfi = Vfu х Kf/Nu х Ni,
де Vfu - прогнозні обсяги видатків на фізичну культуру і спорт
усіх місцевих бюджетів на 2001 рік. Vfu = 64012,4 тис. гривень;
Kf - частка видатків бюджетів міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів у
загальному обсязі видатків на цю мету усіх місцевих бюджетів
України. Kf =0,6;
Nu- чисельність наявного населення України на 1 січня
2000 року; Ni - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
Розрахунок
обсягу видатків на житлово-комунальне господарство
68. Розрахунковий обсяг видатків на капітальний ремонт
житлового фонду та благоустрій населених пунктів (Vbi) для
зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області,
мм. Києва і Севастополя визначається за формулою:
Vbi = Sbi х H1 + Pbi х H2 + Vbkyiv + VbARK,
де Sbi - загальна площа житлового фонду (додаток 15);
Pbi - площа вулиць та доріг з капітальним та полегшеним типом
дорожнього покриття (додаток 15);
H1 - витрати на капітальний ремонт 1 кв. метра загальної
площі житлового фонду. H1 = 1,26 гривень;
H2 - витрати коштів на благоустрій 1 кв. метра площі вулиць
та доріг з капітальним та полегшеним типом дорожнього покриття.
H2 = 0,366 гривень;
Vbkyiv - додаткові видатки бюджету м. Києва на благоустрій та
капітальний ремонт житлового фонду, пов'язані з виконання містом
функцій столиці України. Vbkyiv = 235000 тис. гривень;
VbARK - видатки бюджету Автономної Республіки Крим на
берегоукріплювальні роботи. VbARK - 900 тис. гривень.
69. Розрахунковий обсяг видатків на утримання об'єктів
соціальної сфери підприємств, що передаються у комунальну
власність (Vwi), для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджету області, мм. Києва і Севастополя, визначається за
формулою:
Vwi = Vwi1 + Vwi2 + VwAPK,
де Vwi1 - обсяг видатків на утримання об'єктів соціальної сфери
підприємств, що передаються у комунальну власність, виходячи з
потреби у коштах відповідно до графіків першочергової передачі
об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність на
2001 рік згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
7 травня 1998 р. N 635. Загальний обсяг цих видатків становить
374642,3 тис. гривень;
Vwi2 - обсяг видатків на утримання та капітальний ремонт
об'єктів соціальної сфери сільськогосподарських підприємств
недержавної форми власності, що передаються у комунальну
власність, визначається за окремим розрахунком. Загальний обсяг
цих видатків становить 55200 тис. гривень;
VwAPK - обсяг видатків на передачу об'єктів соціальної сфери
військових містечок в Автономній Республіці Крим, що визначається
за окремим розрахунком. VwAPK- 10000 тис. гривень.
Розрахунок
обсягу видатків на правоохоронну діяльність
70. Розрахунковий обсяг видатків на правоохоронну діяльність
(Vpi) визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки
Крим, бюджету області, мм. Києва і Севастополя за формулою:
Vpi = Vpi1 + Vpi2 + Vpi3,
де Vpi1 - розрахунковий обсяг видатків на утримання
підрозділів дорожньо-патрульної служби та дорожнього
нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх,
спеціальних приймальників-розподільників та адресно-довідкових
бюро;
Vpi2 - розрахунковий обсяг видатків на утримання професійно -
пожежної охорони;
Vpi3 - розрахунковий обсяг видатків на утримання спеціальних
монтажно-експлуатаційних підрозділів.
Розрахунковий обсяг видатків на утримання підрозділів
дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду,
приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних
приймальників-розподільників та адресно-довідкових бюро (Vpi1)
визначається за формулою:
Vpi1 = Vpu1/Nu х Ni,
де Vpul - загальний обсяг видатків на утримання вищезазначених
підрозділів для усіх місцевих бюджетів. Vpul = 26192,9 тис.
гривень;
Nu - чисельність наявного населення України на 1 січня
2000 року;
Ni - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2000 року.
Розрахунковий обсяг видатків на утримання професійно -
пожежної охорони (Vpi2) визначається на підставі чисельності
працівників таких закладів та нормативно-правових актів, що
регламентують Їх діяльність, за формулою:
Vpi2 = Qpi х Pp,
де Qpi - чисельність працівників вищезазначених установ,
затверджена МВС;
Рр - розмір витрат на утримання професійно - пожежної охорони
у розрахунку на одного працівника.
Розрахунковий обсяг видатків на утримання спеціальних
монтажно-експлуатаційних підрозділів (Vpi3) визначається на рівні
обсягу видатків на зазначену мету, визначеного на 2000 рік, за
окремим розрахунком виходячи з мережі доріг та вимог щодо
забезпечення безпеки руху.
71. Розрахунковий обсяг капітальних видатків (Vkvi)
визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджету області, м. Києва (м. Севастополя) в обсязі надходжень до
відповідних бюджетів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення (крім державної власності).
Загальний обсяг цих видатків становить 180 млн. гривень.
72. Розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування на
водах (Vrvi) для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджету області, мм. Києва і Севастополя визначається на рівні
обсягу видатків на зазначену мету, визначеного на 2000 рік, за
окремим розрахунком виходячи з базового рівня цих видатків минулих
років.
73. Розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів, пов'язані
з розв'язанням специфічних проблем регіонів, та на інші заходи
( Vdi ) визначаються на підставі окремих розрахунків.
Це видатки на: здійснення платежів за кредитними угодами,
укладеними під гарантію Уряду, по бюджету Закарпатської області
(10,45 млн. гривень); на реалізацію програми стабілізації та
соціально-економічного розвитку м. Києва (100 млн. гривень);
реконструкцію та оснащення медичним обладнанням Донецького
опікового центру Інституту невідкладної і відновної хірургії
Академії медичних наук України (10 млн. гривень); будівництво в
Автономній Республіці Крим (45 млн. гривень), реставрацію пам'яток
архітектури "Софія Київська" (6 млн. гривень) та капітальні
видатки на міську (м. Києва) клінічну психоневрологічну лікарню
N 1 (2 млн. гривень).
74. Розрахунковий обсяг видатків на погашення заборгованості
з виплати заробітної плати та інших соціальних виплат (Vzabi)
визначається для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджету області, м. Києва ( м. Севастополя) за окремим розрахунком
з урахуванням очікуваної заборгованості на 1 січня 2001 р. та
стану фінансування видатків на першочергові соціальні виплати у
2000 році (додаток 16).
75. Розрахунковий обсяг нерозподіленого резерву коштів
бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (Vhi) визначається
для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів
областей, мм. Києва і Севастополя за формулою:
Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vpri + Vfi + Vbi + Vwi + + Vpi+ Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi) х Kc,
де Kc - коефіцієнт, що визначає частку обсягу нерозподіленого
резерву коштів місцевих бюджетів у обсязі видатків загального
фонду ( Kc менше або дорівнює 0,023).
Розрахунок
видатків обсягів загального фонду бюджетів
адміністративно-територіальних одиниць, що
будуть фінансуватися у вигляді субвенцій
з державного бюджету
76. Обсяги субвенцій з державного бюджету (Wci) визначаються
за окремим розрахунком. Це видатки на: ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій у Волинській (1 млн. гривень), Донецькій
(5 млн. гривень), Закарпатській (30 млн. гривень),
Івано-Франківській (10 млн. гривень), Миколаївській
(11,7 млн. гривень) областях; Комплексну програму
соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту
загальнодержавного значення (10 млн. гривень); здійснення
м. Києвом функцій столиці України (150 млн. гривень); комплексну
реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного
театру опери та балету (10 млн. гривень) та збереження історичної
забудови у центральній частині м. Львова (10 млн. гривень),
здійснення додаткових витрат з бюджету м. Славутича Київської
області у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС
(5 млн. гривень).
Розрахунок
видатків обсягів спеціального фонду бюджетів
адміністративно-територіальних одиниць,
що будуть фінансуватися у вигляді
субвенцій з державного бюджету
77. Розрахунковий обсяг видатків на надання населенню пільг
та субсидій на оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу та житлово-комунальних послуг (Wpsi) для бюджету
адміністративно-територіальної одиниці визначається за формулою:
Wpsi = Wpi + Wsi.
78. Розрахунковий обсяг видатків бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на надання населенню пільг
з оплати електроенергії, природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних послуг (Wpi) визначається за формулою:
Wpi = Wpu х Ks2i,
де Wpu - обсяг видатків на надання населенню пільг з оплати
електроенергії, природного та скрапленого газу і
житлово-комунальних послуг для усіх місцевих бюджетів на 2001 рік.
Wpu = 872771,2 тис. гривень;
Ks2i - питома вага кількості ветеранів війни та праці
адміністративно-територіальної одиниці у загальній їх кількості по
Україні. Загальна кількість ветеранів становить 6273 тис. чоловік
(додаток 17).
79. Розрахунковий обсяг видатків бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на надання населенню
субсидій з оплати електроенергії, природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних послуг (Wsi) визначається за формулою:
Wsi = Qi1 х Pi1 х 12 + Qi3 х Pi3,
де Qi1 - кількість отримувачів субсидій з оплати
житлово-комунальних послуг адміністративно-територіальної одиниці;
Pi1 - середньомісячний розмір субсидії з оплати
житлово-комунальних послуг в адміністративно-територіальній
одиниці відповідно до звітних даних за 1999 рік з урахуванням
підвищення тарифів у 1,45 раза та статистичних даних за 9 місяців
2000 року;
Qi3 - кількість отримувачів субсидій на придбання скрапленого
газу адміністративно-територіальної одиниці;
Pi3-річний розмір субсидії на придбання скрапленого газу в
адміністративно-територіальній одиниці відповідно до звітних даних
за 1999 рік з урахуванням підвищення тарифів у 1,45 раза та
статистичних даних за 9 місяців 2000 року (додаток 18).
Перерозподіл цих коштів між бюджетами міст республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетами
районів здійснюється виходячи з обсягів їх фактичних видатків за
11 місяців 2000 року.
80. За рішеннями відповідних рад визначені з урахуванням
вимог пунктів 78 і 79 видатки можуть перерозподілятися при
затвердженні відповідних бюджетів між обсягами видатків на надання
пільг і обсягами видатків на надання субсидій населенню.
81. Обсяг видатків на соціально-економічний розвиток
м. Севастополя ( Wsev ) визначено у розмірі прогнозних надходжень
від Російської Федерації згідно з міжурядовими угодами, які
відповідно до статті 47 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік" зараховуватимуться до доходів спеціального
фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться до бюджету
м. Севастополя на заходи, передбачені у зазначених угодах
( 2120-14 ).
82. Розрахунок обсягів міжбюджетних трансфертів та нормативів
відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів
міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та бюджетів районів подається місцевими органами
виконавчої влади до відповідних рад разом з проектом бюджету на
2001 рік.

Додаток 1
до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
субвенцій та коштів, що передаються до державного бюджету)
адміністративно-територіальних одиниць на 2001 рік
(тис. гривень) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Адміністративно- |Обсяг |Обсяг |Обсяг трансферту |Субвенція з державного бюджету, у тому числі територіальна |доходів |видатків |вирівнювання (Ti) | одиниця |загального |загального |----------------------+------------------------------------------------------------------- |фонду |фонду (без |дотація |кошти, що |у складі спеціального| у складі загального фонду (Si) |(Di) |урахування |вирів- |передаються| фонду | | |видатків, що |нювання |до держав- |---------------------+--------------------------------------------- | |фінансуються |обласним |ного бюдже-|на надання |на соціа-|на лікві-|на до- |на со- |на рекон-|на ви- | |за рахунок |бюджетам |ту з бюдже-|пільг та |льно-еко-|дацію |даткові |ціаль- |струкцію |конання | |субвенцій з |та бюд- |ту адміні- |субсидій |номічний |наслідків|витрати |но-еко-|та рес- |функцій | |державного |жету м. |стративно- |населенню |розвиток |надзви- |бюджету |номіч- |таврацію |столиці | |бюджету) (Vi)|Севасто- |територіа- |на оплату |м. Севас-|чайних |м. Славу-|ний |Одеського|України | | |поля |льної |електрое- |тополя |ситуацій |тича |розви- |оперного | | | | |одиниці |нергії, |(Wsev) | |Київської|ток |театру та| | | | | |природного | | |області, |Вели- |збережен-| | | | | |і скрапле- | | |пов'я- |кої |ня істо- | | | | | |ного газу | | |зані із |Ялти |ричної | | | | | |та житлово-| | |закриттям| |забудови | | | | | |комунальних| | |Чорноби- | |у центра-| | | | | |послуг | | |льської | |льній | | | | | |(Wpsi) | | |АЕС | |частині | | | | | | | | | | |м. Львова| -----------------+-----------+-------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+-------+---------+------- 1 | 2 | 3 | 4 (3-2) | 5 (2-3) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 719352,6 668821,1 50531,5 63106,3 10000
Області:
Вінницька 224233,5 473525,4 249291,9 123292,9 Волинська 125830 302586,3 176756,3 76835,1 1000 Дніпропетровська 988299,7 953648,1 34651,6 186402,6 Донецька 1238144,4 1352151,2 114006,8 248898 5000 Житомирська 163669,7 381027,8 217358,1 77163,8 Закарпатська 139580,7 380939,9 241359,2 48688,4 30000 Запорізька 507311,2 519109,7 11798,5 80546,1 Івано-Франківська 169389,2 424513,2 255124 92679 10000 Київська 280510,8 457673,8 177163 135293,4 5000 Кіровоградська 158086,7 317852,7 159766 71743,1 Луганська 454140,5 654602,6 200462,1 134260,3 Львівська 421135,1 708132,9 286997,8 236958 10000 Миколаївська 228505,7 365764,8 137259,1 49639,2 11700 Одеська 635547,2 630975,2 4572 100884,9 10000 Полтавська 324794,6 416022,5 91227,9 137257,9 Рівненська 123937,1 328088,1 204151 92773,6 Сумська 230453,2 353052,6 122599,4 89119,4 Тернопільська 110558,3 323902 213343,7 74594,2 Харківська 623354,9 740324,9 116970 187251,9 Херсонська 163425,7 341970 178544,3 56952 Хмельницька 179839,2 385618,8 205779,6 89015,6 Черкаська 206848,2 370955,5 164107,3 83483,7 Чернівецька 122771,4 263167,9 140396,5 25961,3 Чернігівська 179044,5 326256,5 147212 155287,7 м. Київ 3270742,8 1010512,7 2260230,1 164062,1 150000 м. Севастополь 102875,2 108898,5 6023,3 14265,5 31700 ----------------------------- Усього 12092382,1 13560094,7 3817697,8 2349985,2 2896416 31700 57700 5000 10000 20000 150000

Додаток 2
до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу доходів, закріплених за бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці,
на 2001 рік
(тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Адміністративно- |Чисельність наявного |Кошик закріплених за бюд- | Індекси відносної |Обсяг кошика |Обсяг |Обсяг |Обсяг територіальна |населення, тис. чоловік |жетом адміністративно- | податкоспроможності |закріплених |фіксова-|надход- |доходів, одиниця | |територіальної одиниці | (Ki) |за бюджетом |ного |жень від |закріпле- | |доходів за звітними даними | |адміністра- |сільсь- |продажу |них за | |(з урахуванням за 1998 та | |тивно-терито-|когос- |земельних|бюджетом | |1999 роки приросту недоїм- | |ріальної оди-|подар- |ділянок |адмініст- | |ки і переплат, суми пільг, | |ниці доходів,|ського |несільсь-|ративно- | |наданих місцевим органом | |що визначає- |податку |когоспо- |територіа- | |влади, та суми реструктури-| |ться за допо-|(Disp) |дарського|льної | |зованої на 1 січня 2000 р. | |могою індексу| |призначе-|одиниці - | |заборгованості із сплати | |відносної | |ння кому-|усього | |цих податків і зборів) | |податкоспро- | |нальної |(Dizak) | | | |можності | |власності| | | | |(Dikzak) | |(Dipz) | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+---------------------------+-------------------------------| | | | |на |на |на | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | | | |1 січня |1 січня |1 січня | | |(10 міся-| | |(10 мі-| (Ki) | | | | |1998 р. |1999 р. |2000 р. | | |ців) | | |сяців) | | | | | |(Ni1) |(Ni2) |(Ni3) | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 2157,7 2134,7 2117,7 221247 215734 267099 0,9193 0,8220 0,9052 0,8823 338823,2 5004,3 7069 350896,5
Області:
Вінницька 1847,1 1831,5 1815,3 127886 134247 142074 0,6208 0,5962 0,5617 0,5931 195205,6 11244,9 4702 211152,5 Волинська 1067,9 1063,9 1058,7 71384 71476 81016 0,5993 0,5465 0,5492 0,5651 108012,1 1343,3 2947 112302,4 Дніпропетровська 3775,4 3745 3712,6 606637 616086 653274 1,4406 1,3425 1,2628 1,3491 907962,2 7309,8 16519 931791 Донецька 5064,4 5007,9 4953 745200 751996 848241 1,3193 1,2214 1,2290 1,2569 1131481,2 7469,4 23747 1162697,6 Житомирська 1457,1 1445,5 1432,7 94642 97347 100668 0,5824 0,5478 0,5043 0,5450 141562,2 4186,7 4297 150045,9 Закарпатська 1324,4 1323,4 1284 70230 89006 101484 0,4754 0,5471 0,5672 0,5295 124735,1 608,7 2670 128013,8 Запорізька 2042,5 2023,8 2004,8 283799 298307 359335 1,2458 1,1990 1,2863 1,2436 452322,6 6960,8 8169 467452,4 Івано-Франківська 1463,6 1460,6 1456,8 94496 92753 115305 0,5789 0,5165 0,5680 0,5545 145538,5 565,6 3379 149483,1 Київська 1864 1849,6 1830,5 155733 174143 208412 0,7491 0,7658 0,8171 0,7771 258129,4 5519 5669 269317,4 Кіровоградська 1197,8 1183,8 1168,5 97537 90455 100443 0,7301 0,6215 0,6169 0,6566 139662,1 4713,3 3807 148182,4 Луганська 2706,4 2673,8 2643 269172 286976 279024 0,8917 0,8730 0,7576 0,8413 404413 10425,2 12137 426975,2 Львівська 2739,6 2728,6 2716,6 239785 265871 290771 0,7847 0,7926 0,7681 0,7818 383392,6 618,1 8808 392818,7 Миколаївська 1322,5 1309,9 1298,8 123463 130159 157615 0,8370 0,8082 0,8709 0,8386 197519,5 9364,1 4565 211448,6 Одеська 2547,8 2528,6 2510,4 321828 372610 407256 1,1325 1,1986 1,1642 1,1650 529565 11886,3 8806 550257,3 Полтавська 1708,3 1693,1 1677,6 170476 205357 221744 0,8947 0,9866 0,9486 0,9431 286992,9 3584,8 5274 295851,7 Рівненська 1192,2 1190,3 1187,9 73906 75370 82780 0,5558 0,5150 0,5001 0,5237 112022,4 388,8 3017 115428,2 Сумська 1369,8 1354,5 1337,7 129924 126025 143494 0,8504 0,7568 0,7698 0,7927 192904,2 15972,1 4633 213509,3 Тернопільська 1168,4 1163,9 1157,6 59321 62743 73826 0,4552 0,4385 0,4577 0,4505 94184,5 3453,7 2731 100369,2 Харківська 3024,4 2997,9 2969,9 312761 373371 428926 0,9272 1,0131 1,0365 0,9919 534382,8 15976,2 12477 562836 Херсонська 1246,8 1237,1 1226,4 104550 88472 102508 0,7518 0,5817 0,5998 0,6449 143350,5 6301,2 4011 153662,7 Хмельницька 1523,3 1511 1460,6 106160 100738 106807 0,6248 0,5423 0,5248 0,5646 152041,5 4806,2 4137 160984,7 Черкаська 1478,7 1463,7 1450,8 117664 127695 139937 0,7134 0,7096 0,6922 0,7052 185602,6 3754,1 4243 193599,7 Чернівецька 938,5 935,4 932,3 67217 71585 70644 0,6421 0,6225 0,5438 0,6029 101366,5 1825,6 2129 105321,1 Чернігівська 1318,5 1302,9 1285,3 102311 100749 118065 0,6957 0,6290 0,6592 0,6615 154820,1 5083,5 4042 163945,6 м. Київ 2629,3 2626,5 2631,9 808787 1088598 1255794 2,7580 3,3713 3,4242 3,1845 1504907,4 0 14058 1518965,5 м. Севастополь 397,3 391,7 389,4 64573 59067 70305 1,4572 1,2266 1,2957 1,3272 93700,2 1634,3 1957 97291,5 -------------------------- Усього 50573,7 50178,6 49710,8 5640687 6168934 6926847 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 9014600 150000 180000 9344600

Додаток 3
до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу надходжень прибуткового податку з громадян на 2001 рік
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Адміністративно- |Чисельність наявного |Обсяг фактичних надходжень|Індекси відносної |Середній |Обсяг територіальна |населення, тис. чоловік |за роками, тис. гривень |податкоспроможності за |індекс |надход- одиниця | | |роками |відносної|жень | | | |податко- |податку, | | | |спромож- |тис. | | | |ності |гривень |--------------------------+--------------------------+-----------------------| | |на |на |на | 1998 | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | 2000 | | |1 січня |1 січня |1 січня | | |(10 мі- | | |(10 мі-| | |1998 р. |1999 р. |2000 р. | | |сяців) | | |сяців) | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Автономна
Республіка Крим 2157,7 2134,7 2117,7 128175 157620 173989 0,8340 0,8292 0,8292 0,8308 245284
Області:
Вінницька 1847,1 1831,5 1815,3 81748 103069 98935 0,6213 0,6320 0,5501 0,6013 152160 Волинська 1067,9 1063,9 1058,7 41611 49033 53147 0,5470 0,5176 0,5067 0,5238 76973 Дніпропетровська 3775,4 3745 3712,6 360219 420938 438927 1,3395 1,2623 1,1932 1,2654 654680 Донецька 5064,4 5007,9 4953 460266 526923 615812 1,2759 1,1816 1,2548 1,2375 856415 Житомирська 1457,1 1445,5 1432,7 61647 69202 70886 0,5940 0,5376 0,4994 0,5439 108607 Закарпатська 1324,4 1323,4 1284 48849 71801 69534 0,5178 0,6093 0,5466 0,5580 101047 Запорізька 2042,5 2023,8 2004,8 195573 227950 272025 1,3443 1,2649 1,3695 1,3261 370814 Івано-Франківська 1463,6 1460,6 1456,8 66437 75598 82378 0,6373 0,5813 0,5707 0,5965 120354 Київська 1864 1849,6 1830,5 101140 132035 157098 0,7617 0,8017 0,8662 0,8096 206718 Кіровоградська 1197,8 1183,8 1168,5 50745 62167 64686 0,5948 0,5898 0,5587 0,5812 95036 Луганська 2706,4 2673,8 2643 172449 207266 205276 0,8945 0,8705 0,7839 0,8501 314135 Львівська 2739,6 2728,6 2716,6 146027 186516 202256 0,7483 0,7677 0,7514 0,7558 284914 Миколаївська 1322,5 1309,9 1298,8 83423 96094 118664 0,8856 0,8238 0,9221 0,8771 158806 Одеська 2547,8 2528,6 2510,4 180099 238458 271018 0,9924 1,0591 1,0896 1,0468 365775 Полтавська 1708,3 1693,1 1677,6 120134 152988 161557 0,9873 1,0148 0,9720 0,9914 231910 Рівненська 1192,2 1190,3 1187,9 53314 57041 58085 0,6278 0,5382 0,4935 0,5532 90978 Сумська 1369,8 1354,5 1337,7 74320 93397 104163 0,7617 0,7744 0,7859 0,7739 144784 Тернопільська 1168,4 1163,9 1157,6 38265 46694 45160 0,4598 0,4505 0,3937 0,4348 69887 Харківська 3024,4 2997,9 2969,9 208835 264045 302994 0,9694 0,9891 1,0297 0,9959 412455 Херсонська 1246,8 1237,1 1226,4 63985 65518 67688 0,7205 0,5948 0,5570 0,6245 106726 Хмельницька 1523,3 1511 1460,6 70800 74966 71246 0,6525 0,5572 0,4923 0,5684 117674 Черкаська 1478,7 1463,7 1450,8 77134 91201 96847 0,7323 0,6997 0,6737 0,7021 142067 Чернівецька 938,5 935,4 932,3 40194 44961 41209 0,6013 0,5398 0,4461 0,5292 68401 Чернігівська 1318,5 1302,9 1285,3 62648 77742 86289 0,6671 0,6701 0,6776 0,6715 120831 м. Київ 2629,3 2626,5 2631,9 582265 830541 946745 3,1090 3,5512 3,6306 3,4303 1246178 м. Севастополь 397,3 391,7 389,4 32092 44395 48784 1,1340 1,2728 1,2644 1,2232 66391 -------------------------- Усього 50573,7 50178,6 49710,8 3602394 4468159 4925398 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6930000

Додаток 4
до Порядку
ОБСЯГ
власних доходів бюджету адміністративно-територіальної
одиниці на 2001 рік
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------- Адміністративно- |Обсяг кошика |Обсяг надходжень|Обсяг власних територіальна |власних доходів|плати за утрима-|доходів бюджету одиниця |бюджету адміні-|ння дітей у |адміністративно- |стративно-тери-|школах-інтерна- |територіальної |торіальної |тах (Dido) |одиниці |одиниці на 2001| |(Div1) |рік (Dikv1) | | ------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 18836,1 19 18855,1
Області:
Вінницька 13078,3 2,7 13081
Волинська 13496,5 31,1 13527,6
Дніпропетровська 56367 141,7 56508,7
Донецька 75395,4 51,4 75446,8
Житомирська 13623,1 0,7 13623,8
Закарпатська 11496,9 70 11566,9
Запорізька 39842,8 16 39858,8
Івано-Франківська 19883,9 22,2 19906,1
Київська 11193,4 0 11193,4
Кіровоградська 9898,1 6,2 9904,3
Луганська 27111,2 54,1 27165,3
Львівська 28300,4 16 28316,4
Миколаївська 17048,1 9 17057,1
Одеська 85181,2 108,7 85289,9
Полтавська 28911,9 31,0 28942,9
Рівненська 8504,3 4,6 8508,9
Сумська 16910,9 33 16943,9
Тернопільська 10181,8 7,3 10189,1
Харківська 60511,4 7,5 60518,9
Херсонська 9738,4 24,6 9763
Хмельницька 18850,5 4 18854,5
Черкаська 13241,3 7,2 13248,5
Чернівецька 17446,8 3,5 17450,3
Чернігівська 15085 13,9 15098,9
м. Київ 89888,6 26,7 89915,3
м. Севастополь 5576,7 7 5583,7 --------------------------------- Усього 735600 719,1 736319,1

Додаток 5
до Порядку
КОШТИ,
враховані у розрахунку міжбюджетного трансферту
(дотації вирівнювання) до бюджету області на
2001 рік відповідно до Закону України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР )
(тис. гривень) --------------------------------------------------------------------------- |Утримання | Освіта |Охорона |Допомога|Культура і| Усього |органів | |здоров'я|сім'ям з|мистецтво | Область |місцевого | | |дітьми | | |самовряду-| | | | | |вання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- Закарпатська 259,3 3857,3 2514 1962,5 270,4 8863,5 Івано-Франківська 239,2 3807,4 4623,7 2621 385 11676,3 Львівська 216,8 2099,2 1795,3 1571,6 281,8 5964,7 Чернівецька 122,9 532,6 640,4 720,1 88,1 2104,1 ---------------------------- Усього 838,2 10296,5 9573,4 6875,2 1025,3 28608,6

Додаток 6
до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу видатків на охорону здоров'я на 2001 рік
--------------------------------------------------------------------------------- Адміністративно- |Кількість|Обсяг |Обсяг видат-|Обсяг до-|Обсяг ви- |Довідково: територіальна |населення|видатків|ків (без |даткових |датків на |тимчасовий одиниця |адмініст-|на охо- |видатків, |видатків,|охорону |коефіцієнт |ративно- |рону |пов'язаних |пов'яза- |здоров'я |розподілу |терито- |здоров'я|з виконанням|них із |- усього, |витрат на |ріальної |у розра-|вимог Закону|статусом |тис. |охорону |одиниці |хунку на|України "Про|гірських |гривень |здоров'я |на 1 |1 жителя|статус гір- |населе- |(Vzi) |(постанова |січня |адміні- |ських насе- |них пунк-| |Кабінету |2000 р., |стратив-|лених пунк- |тів, тис.| |Міністрів |тис. |но-тери-|тів в Украї-|гривень | |України |чоловік |торіаль-|ні"), тис. |(Vzgi) | |від 5 ве- |(Nui) |ної оди-|гривень | | |ресня 1996 | |ниці, |(Vzi - Vzgi)| | |р. N 1070) | |гривень*| | | |(Kz2i) | |(Hzi) | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 2117,7 84,6 179121,4 179121,4 0,995
Області:
Вінницька 1815,3 83,1 150874,6 150874,6 1,000 Волинська 1058,7 83,2 88054,4 88054,4 0,994 Дніпропетровська 3712,6 87,1 323423,5 323423,5 1,018 Донецька 4953 88,9 440480,7 440480,7 1,019 Житомирська 1432,7 84,6 121198,9 121198,9 1,012 Закарпатська 1284 78,4 100721,7 2514 103235,7 0,952 Запорізька 2004,8 85,4 171169,1 171169,1 1,018 Івано-Франківська 1456,8 79,2 115371,7 4623,7 119995,4 0,952 Київська 1830,5 83,3 152449,8 152449,8 1,008 Кіровоградська 1168,5 83,0 96983,2 96983,2 0,988 Луганська 2643 87,8 232136,8 232136,8 1,018 Львівська 2716,6 80,2 217795,9 1795,3 219591,2 0,952 Миколаївська 1298,8 83,2 108084,5 108084,5 1,003 Одеська 2510,4 83,5 209737,3 209737,3 1,003 Полтавська 1677,6 84,1 141125,3 141125,3 1,000 Рівненська 1187,9 80,7 95881,2 95881,2 0,996 Сумська 1337,7 84,7 113328,7 113328,7 1,001 Тернопільська 1157,6 81,6 94407,3 94407,3 0,989 Харківська 2969,9 85,9 255159,7 255159,7 1,005 Херсонська 1226,4 83,1 101874,9 101874,9 0,988 Хмельницька 1460,6 82,1 119863,1 119863,1 0,999 Черкаська 1450,8 83,9 121709 121709 1,001 Чернівецька 932,3 81,7 76165,7 640,4 76806,1 0,983 Чернігівська 1285,3 83,0 106736,6 106736,6 0,993 м. Київ 2631,9 85,9 225977 225977 1,0180 м. Севастополь 389,4 83,6 32547 32547 0,9910 --------------------------- Усього 49710,8 84,3 4192379 9573,4 4201952,4 1,000
_______________
* Відхилення показника обсягу видатків на охорону здоров'я у
розрахунку на 1 жителя адміністративно-територіальної одиниці від
середнього показника по Україні зумовлені застосуванням
коефіцієнтів диференціації рівня витрат на 1 жителя міста - 1,065
і району - 0,934.

Додаток 7
до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу видатків на освіту на 2001 рік
--------------------------------------------------------------------------- Адміністративно- |Приведений|Норматив |Обсяг видат- |Обсяг видат-|Обсяг територіальна |контингент|видатків |ків на освіту|ків на під- |видатків одиниця |учнів та |на освіту|(без видатків|готовку ро- |на осві- |вихованців|з розра- |на підготовку|бітничих |ту - |закладів |хунку на |робітничих |кадрів та |усього, |освіти, |1 учня, |кадрів та ут-|утримання |тис. |одиниць |гривень |римання вищих|вищих навча-|гривень | |(Ho) |навчальних |льних закла-|(Voi) | | |закладів |дів Автоном-| | | |Автономної |ної Респуб- | | | |Республіки |ліки Крим, | | | |Крим), тис. |тис. гривень| | | |гривень |(VARK) | --------------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 411997 508,25 209398 28690,4 238088,4
Області:
Вінницька 355561 508,25 180714,5 180714,5 Волинська 233762 508,25 118809,8 118809,8 Дніпропетровська 670555 508,25 340809,8 340809,8 Донецька 822924 508,25 418256,7 418256,7 Житомирська 295898 508,25 150390,4 150390,4 Закарпатська 316363 508,25 160791,8 160791,8 Запорізька 381682 508,25 193990,2 193990,2 Івано-Франківська 331183 508,25 168324,1 168324,1 Київська 369256 508,25 187674,9 187674,9 Кіровоградська 233017 508,25 118431,3 118431,3 Луганська 456371 508,25 231950,7 231950,7 Львівська 547333 508,25 278182,4 278182,4 Миколаївська 266900 508,25 135652 135652 Одеська 494384 508,25 251271,1 251271,1 Полтавська 317585 508,25 161412,8 161412,8 Рівненська 271192 508,25 137833,5 137833,5 Сумська 243206 508,25 123609,3 123609,3 Тернопільська 243219 508,25 123616,2 123616,2 Харківська 523125 508,25 265873,6 265873,6 Херсонська 263163 508,25 133752,9 133752,9 Хмельницька 301822 508,25 153401,2 153401,2 Черкаська 285564 508,25 145138,3 145138,3 Чернівецька 200733 508,25 102022,5 102022,5 Чернігівська 245521 508,25 124791,6 124791,6 м. Київ 429858 508,25 218475 218475 м. Севастополь 67327 508,25 34219,2 34219,2 ---------------------------- Усього 9579502 508,25 4868793,8 28690,4 4897484,2

Додаток 8
до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу видатків на додаткові виплати населенню (субсидії)
на покриття витрат з оплати твердого палива
------------------------------------------------------------------ Адміністративно- |Кількість отри- |Середньо- |Обсяг видатків територіальна |мувачів субсидій|річний розмір |на додаткові одиниця |на покриття вит-|субсидії на |виплати населе- |рат з оплати |покриття витрат|нню на покриття |твердого палива,|з оплати твер- |витрат з оплати |чоловік |дого палива, |твердого |(Qi2) |гривень* |палива, тис. | |(Pi2) |гривень (Vs1i) ------------------------------------------------------------------ Автономна
Республіка Крим 13130 235,106 3086,9
Області:
Вінницька 110091 137,320 15117,8
Волинська 9920 209,255 2075,8
Дніпропетровська 15320 228,134 3495
Донецька 18445 153,382 2829,1
Житомирська 20820 120,596 2510,8
Закарпатська 27974 148,752 4161,2
Запорізька 27788 282,200 7841,8
Івано-Франківська 7197 22,086 159
Київська 12330 149,418 1842,3
Кіровоградська 50001 300,790 15039,8
Луганська 12241 186,666 2285
Львівська 17051 564,459 9624,6
Миколаївська 21800 92,930 2025,9
Одеська 31500 71,721 2259,2
Полтавська 7163 311,810 2233,5
Рівненська 2299 82,669 190,1
Сумська 52291 153,843 8044,6
Тернопільська 19642 166,262 3265,7
Харківська 32919 287,020 9448,4
Херсонська 22468 164,936 3705,8
Хмельницька 12618 141,017 1779,3
Черкаська 22150 195,379 4327,6
Чернівецька 14588 160,078 2335,2
Чернігівська 3754 240,684 903,5
м. Київ 179 460,148 82,4
м. Севастополь 1140 182,343 207,9 ---------------------------------- Усього 586819 188,948 110878,2
_______________
* Середній розмір субсидії з урахуванням підвищення тарифів у
2001 році в 1,45 раза.

Додаток 9
до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу видатків на пільги ветеранам війни та праці
--------------------------------------------------------------- Адміністративно- |Кількість |Частка ветеранів|Обсяг видатків на територіальна |ветеранів |війни та праці в|пільги ветеранам одиниця |війни |їх загальній |війни та праці, |та праці |кількості |тис. гривень |на 1 січня|по Україні |(Vs2i) |2000 р., |(Ks2i) | |тис. | | |чоловік | | --------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 237,5 0,03786 3374,2
Області:
Вінницька 330,3 0,05265 4692,6
Волинська 146 0,02327 2074,3
Дніпропетровська 365,7 0,05830 5195,6
Донецька 711,2 0,11337 10104
Житомирська 182,9 0,02916 2598,5
Закарпатська 47,8 0,00762 678,7
Запорізька 213,1 0,03398 3028
Івано-Франківська 93,5 0,01490 1328
Київська 349,1 0,05565 4959,7
Кіровоградська 135,8 0,02165 1929,9
Луганська 273,4 0,04358 3884,2
Львівська 306,9 0,04892 4360,2
Миколаївська 111,7 0,01781 1586,9
Одеська 335,7 0,05352 4769,4
Полтавська 213,2 0,03399 3029
Рівненська 187,5 0,02989 2663,9
Сумська 209,5 0,03340 2976,4
Тернопільська 54,5 0,00868 773,7
Харківська 300,1 0,04784 4263,6
Херсонська 188 0,02997 2671
Хмельницька 211,8 0,03376 3009,1
Черкаська 207,9 0,03314 2953,7
Чернівецька 29,3 0,00467 415,8
Чернігівська 383,1 0,06107 5442,6
м. Київ 385,7 0,06149 5479,4
м. Севастополь 61,9 0,00987 879,4 ---------------------------- Усього 6273 1 89121,8

Додаток 10
до Порядку
КІЛЬКІСТЬ
отримувачів допомоги сім'ям з дітьми
(чоловік) --------------------------------------------------------------------------------- Адміністративно- |Допомога|Допомога|Допомога|Допомога|Тимчасова|Грошова |Допомога територіальна |на дітей|по дог- |по дог- |на дітей|допомога |виплата |по дог- одиниця |віком до|ляду за |ляду за |одиноким|на непов-|матерям |ляду за |16 (уч- |дитиною-|дитиною |матерям |нолітніх |(бать- |дітьми |нів - до|інвалі- |віком до| |дітей, |кам), |до 3 |18) |дом |3 років | |батьки |зайнятим|років |років | |непрацю-| |яких ухи-|доглядом|працюю- | | |ючим | |ляються |3 і бі- |чим | | |матерям | |від спла-|льше ді-|матерям | | | | |ти аліме-|тей ві- | | | | | |нтів |ком до | | | | | | |16 років| --------------------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 61465 1857 12070 26009 1412 4128 14880
Області:
Вінницька 79367 1691 9075 12377 551 4869 22955 Волинська 113944 1166 5894 6359 227 9827 23167 Дніпропетровська 51040 2880 18532 34067 2615 4919 33945 Донецька 53846 4095 27131 42903 3120 3614 42151 Житомирська 66577 1242 7563 13760 301 15879 24326 Закарпатська 112428 1682 15143 11942 367 13896 10162 Запорізька 48733 2021 10655 21553 984 3084 18987 Івано-Франківська 116783 1648 15560 12912 563 9642 20462 Київська 32212 1382 6747 14422 797 2849 21545 Кіровоградська 46350 832 6392 10310 499 3164 14491 Луганська 50836 2234 12651 24573 1689 2729 21610 Львівська 179163 2908 17871 15862 3561 12539 51485 Миколаївська 50372 1185 8328 12632 800 2927 13586 Одеська 91824 1932 14608 22515 876 5663 19050 Полтавська 43913 840 6564 13088 639 1614 17901 Рівненська 78159 1297 10470 7709 254 12690 25522 Сумська 47547 885 5353 10875 586 2660 16728 Тернопільська 110786 718 6195 4649 118 7053 18822 Харківська 67946 3331 18536 38625 3846 3723 23033 Херсонська 17693 1000 7796 14336 745 1154 16143 Хмельницька 86801 1142 7666 9638 772 4653 20745 Черкаська 39452 1150 5087 10256 733 2052 20284 Чернівецька 73150 1248 7244 8105 348 6118 13371 Чернігівська 46191 710 7665 9013 282 2902 12636 м. Київ 10595 1821 7929 22546 1972 971 27378 м. Севастополь 5435 382 1860 4210 512 210 3220 -------------------------- Усього 1782608 43279 280585 435246 29169 145529 568585

Додаток 11
до Порядку
КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ,
враховані під час визначення обсягу видатків на утримання
будинків-інтернатів для престарілих і інвалідів,
будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів, притулків
для неповнолітніх та територіальних центрів і відділень
соціальної допомоги на дому
------------------------------------------------------------- Адміністративно- |Кількість |Кількість дітей|Кількість осіб територіальна |підопічних|у притулках для|пенсійного віку, одиниця | |неповнолітніх |тис. ------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 1754 240 457
Області:
Вінницька 1870 40 528
Волинська 725 30 255
Дніпропетровська 3583 442 1060
Донецька 5022 525 1487
Житомирська 1933 40 362
Закарпатська 1133 0 224
Запорізька 2144 360 562
Івано-Франківська 1121 50 345
Київська 1763 115 427
Кіровоградська 1548 50 291
Луганська 2604 285 690
Львівська 1454 50 657
Миколаївська 1385 100 336
Одеська 2002 400 527
Полтавська 3004 85 505
Рівненська 900 50 315
Сумська 1915 75 349
Тернопільська 865 25 332
Харківська 3246 150 811
Херсонська 1505 50 319
Хмельницька 1068 30 337
Черкаська 2234 90 384
Чернівецька 773 50 202
Чернігівська 2028 50 439
м. Київ 2330 100 463
м. Севастополь 157 20 87 ---------------------------- Усього 50066 3502 12751

Додаток 12
до Порядку
КІЛЬКІСТЬ
пенсіонерів, отримувачів допомог і компенсацій, врахована
під час визначення обсягу видатків бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на обробку інформації
з нарахування та виплати пенсій і допомог
----------------------------------------------- Адміністративно- | Кількість пенсіонерів, територіальна одиниця | отримувачів допомог і | компенсацій, тис. ----------------------------------------------- Автономна Республіка
Крим 614
Області:
Вінницька 660
Волинська 454
Дніпропетровська 1170
Донецька 1631
Житомирська 503
Закарпатська 516
Запорізька 660
Івано-Франківська 520
Київська 619
Кіровоградська 400
Луганська 904
Львівська 107
Миколаївська 445
Одеська 751
Полтавська 544
Рівненська 403
Сумська 471
Тернопільська 417
Харківська 913
Херсонська 338
Хмельницька 543
Черкаська 514
Чернівецька 295
Чернігівська 480
м. Київ 594
м. Севастополь 100 -------------------- Усього 15566

Додаток 13
до Порядку
КІЛЬКІСТЬ
отримувачів допомоги, що врахована під час визначення обсягу
видатків на виплату допомоги по догляду за інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного захворювання
------------------------------------------------- Адміністративно- | Кількість отримувачів територіальна одиниця | допомоги ------------------------------------------------- Автономна Республіка Крим 189
Області:
Вінницька 171
Волинська 136
Дніпропетровська 379
Донецька 482
Житомирська 129
Закарпатська 103
Запорізька 179
Івано-Франківська 138
Київська 208
Кіровоградська 99
Луганська 252
Львівська 223
Миколаївська 97
Одеська 280
Полтавська 136
Рівненська 97
Сумська 109
Тернопільська 122
Харківська 325
Херсонська 94
Хмельницька 109
Черкаська 136
Чернівецька 74
Чернігівська 164
м. Київ 34
м. Севастополь 35 ------------------------- Усього 4500

Додаток 14
до Порядку
КІЛЬКІСТЬ
учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що
передаються на фінансування до місцевого
бюджету у 2001 році
------------------------------------------- Адміністративно- | Кількість учнів територіальна одиниця | (Upi) ------------------------------------------- Автономна Республіка
Крим 4171
Області:
Вінницька 3729
Волинська 3543
Дніпропетровська 5523
Донецька 7361
Житомирська 2458
Закарпатська 2487
Запорізька 3029
Івано-Франківська 5309
Київська 6537
Кіровоградська 2061
Луганська 4578
Львівська 7016
Миколаївська 4643
Одеська 3187
Полтавська 2559
Рівненська 2602
Сумська 4106
Тернопільська 2601
Харківська 9206
Херсонська 5222
Хмельницька 3380
Черкаська 1912
Чернівецька 2642
Чернігівська 3650
м. Київ 8431
м. Севастополь 978
Усього 112921

Додаток 15
до Порядку
ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ,
враховані під час визначення розрахункового обсягу
видатків на капітальний ремонт житлового фонду та
благоустрій населених пунктів
---------------------------------------------------------- Адміністративно- | Загальна площа | Площа вулиць та територіальна | житлового фонду, | доріг з капітальним одиниця | тис.кв.метрів | і полегшеним | (Sbi) | типами дорожнього | | одягу, | | млн.кв.метрів | | (Pbi) ---------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 5797 15,5
Області:
Вінницька 1913,2 10,3
Волинська 2011 11,1
Дніпропетровська 14186,5 62,1
Донецька 15080,5 64,6
Житомирська 2688,8 8,8
Закарпатська 1264 6,1
Запорізька 6447,4 19,1
Івано-Франківська 1984,8 9,4
Київська 3606,9 16,2
Кіровоградська 2157,7 8,5
Луганська 8132,2 54,8
Львівська 5436,1 19,1
Миколаївська 2793 13,7
Одеська 7377,6 19,9
Полтавська 3004,6 17,7
Рівненська 1870,2 8,6
Сумська 2516,3 14,7
Тернопільська 1046,7 6,2
Харківська 10016,5 13,1
Херсонська 2264,1 15,9
Хмельницька 1745,9 9,5
Черкаська 2624,4 15,9
Чернівецька 1430,9 7,9
Чернігівська 2303,1 8,3
м. Київ 13676,7 16
м. Севастополь 1976,7 3,3 ----------------- Усього 125352,8 476,3

Додаток 16
до Порядку
ОБСЯГ
видатків на погашення заборгованості із заробітної плати
та інших соціальних виплат
-------------------------------------------- Адміністративно- | Обсяг видатків на територіальна | погашення заборгованості одиниця | із заробітної плати та | інших соціальних виплат, | тис. гривень (Vzabi) -------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 17000
Області:
Волинська 9000
Закарпатська 9000
Івано-Франківська 28000
Одеська 4500
Рівненська 6000
Тернопільська 21000
Херсонська 17500
Хмельницька 11000
Чернівецька 14000 ----------------- Усього 137000

Додаток 17
до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу видатків на надання пільг населенню з оплати
електроенергії, природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних послуг
------------------------------------------------------------------ Адміністративно- |Кількість |Частка |Обсяг видатків на надання територіальна |ветеранів |ветеранів |пільг населенню з оплати одиниця |війни та |війни та |електроенергії, природного |праці на |праці в їх|і скрапленого газу та |1 січня |загальній |житлово-комунальних |2000 р. |кількості |послуг, тис. гривень |(тис. |по Україні|(Wpi) |чоловік) |(Ks2i) | ------------------------------------------------------------------ Автономна
Республіка Крим 237,5 0,03786 33043,7
Області:
Вінницька 330,3 0,05265 45955,1
Волинська 146 0,02327 20313,7
Дніпропетровська 365,7 0,05830 50879,3
Донецька 711,2 0,11337 98948,4
Житомирська 182,9 0,02916 25447,1
Закарпатська 47,8 0,00762 6647,1
Запорізька 213,1 0,03398 29653,4
Івано-Франківська 93,5 0,01490 13005,5
Київська 349,1 0,05565 48569,8
Кіровоградська 135,8 0,02165 18899,3
Луганська 273,4 0,04358 38038,6
Львівська 306,9 0,04892 42699,4
Миколаївська 111,7 0,01781 15541
Одеська 335,7 0,05352 46705,4
Полтавська 213,2 0,03399 29662,8
Рівненська 187,5 0,02989 26087,1
Сумська 209,5 0,03340 29148
Тернопільська 54,5 0,00868 7576,8
Харківська 300,1 0,04784 41753,3
Херсонська 188 0,02997 26156,7
Хмельницька 211,8 0,03376 29468
Черкаська 207,9 0,03314 28925,4
Чернівецька 29,3 0,00467 4071,7
Чернігівська 383,1 0,06107 53300,4
м. Київ 385,7 0,06149 53661,9
м. Севастополь 61,9 0,00987 8612,3 ____________________________
Усього 6273 1 872771,2

Додаток 18
до Порядку
РОЗРАХУНОК
обсягу видатків на надання субсидій населенню для оплати
електроенергії, природного і скрапленого газу та
житлово-комунальних послуг
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Адміністративно- |Кількість |Річний |Обсяг ви- |Кількість |Середньомі- |Обсяг видат-|Обсяг видатків територіальна |отримувачів|розмір |датків на |отримувачів|сячний роз- |ків на нада-|на надання одиниця |субсидії на|субсидії|надання |субсидії на|мір субсидії|ння субсидій|субсидій насе- |придбання |на прид-|субсидій |житлово- |на житлово- |на житлово- |ленню на оплату |скрапленого|бання |на придба- |комунальні |комунальні |комунальні |електроенергії, |газу (Qi3) |скрапле-|ння скрап- |послуги |послуги, |послуги, |природного і | |ного га-|леного |(Qi1) |гривень* |тис. гривень|скрапленого газу | |зу, гри-|газу, тис. | |(Pi1) |(Qi1 х Pi1 х|та житлово-кому- | |вень* |гривень | | |х 12) |нальних послуг, | |(Pi3) |(Qi3 х Pi3)| | | |тис. гривень | | | | | | |(Wsi) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 12455 70,440 877,3 77320 31,455 29185,3 30062,6
Області:
Вінницька 62286 20,296 1264,2 124548 50,900 76073,6 77337,8 Волинська 5548 28,962 160,7 62939 74,623 56360,7 56521,4 Дніпропетровська 9093 23,147 210,5 178299 63,242 135312,8 135523,3 Донецька 3413 32,266 110,1 278098 44,900 149839,4 149949,6 Житомирська 13309 39,548 526,3 76389 55,844 51190,3 51716,7 Закарпатська 23582 53,093 1252 57442 59,175 40789,3 42041,3 Запорізька 23705 29,463 698,4 124490 33,600 50194,3 50892,7 Івано-Франківська 4660 15,267 71,1 147740 44,900 79602,4 79673,5 Київська 10261 45,675 468,7 107122 67,100 86254,9 86723,6 Кіровоградська 43373 76,714 3327,3 66282 62,255 49516,5 52843,8 Луганська 4998 40,240 201,1 203089 39,400 96020,6 96221,7 Львівська 15399 56,961 877,1 209223 77,024 193381,5 194258,6 Миколаївська 15310 19,085 292,2 61090 46,115 33806 34098,2 Одеська 21000 22,275 467,8 146274 30,600 53711,7 54179,5 Полтавська 1913 22,147 42,4 120193 74,569 107552,8 107595,1 Рівненська 931 11,338 10,6 79263 70,100 66676 66686,5 Сумська 32495 14,549 472,8 98769 50,200 59498,7 59971,4 Тернопільська 13929 53,669 747,6 115292 47,900 66269,8 67017,4 Харківська 13979 35,137 491,2 223169 54,147 145007,4 145498,6 Херсонська 16395 29,318 480,7 69181 36,516 30314,7 30795,3 Хмельницька 9913 35,455 351,5 85494 57,700 59196,1 59547,6 Черкаська 7792 19,915 155,2 80251 56,493 54403 54558,3 Чернівецька 9839 40,013 393,7 48284 37,100 21495,9 21889,6 Чернігівська 101 22,907 2,3 77737 109,327 101985 101987,3 м. Київ 81 64,311 5,2 162955 56,455 110395 110400,2 м. Севастополь 1193 70,983 84,7 13935 33,300 5568,5 5653,2 Усього 376953 37,253 14042,7 3094868,7 54,111 2009602,2 2023644,8 -----------------------------
* Середній розмір субсидії з урахуванням підвищення тарифів у
наступному році в 1,45 раза.вгору