Про Центральну виборчу комісію
Закон України від 30.06.20041932-IV
Документ 1932-IV, попередня редакція — Редакція від 19.04.2014, підстава - 1170-VII
( Остання подія — Редакція, відбудеться 16.07.2021, підстава - 2704-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

2. Голова Комісії:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії та керівництво Секретаріатом Комісії, Службою розпорядника Державного реєстру виборців, організовує їх роботу;

{Пункт 1 частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4108-VI від 09.12.2011}

2) скликає та веде засідання Комісії, пропонує порядок денний засідання Комісії;

3) інформує від імені Комісії Верховну Раду України, Президента України про результати виборів Президента України, народних депутатів України, результати всеукраїнського референдуму;

4) підписує постанови Комісії та протоколи її засідань;

5) забезпечує розгляд звернень, що надходять до Комісії, проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу і процесу референдуму;

6) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, підприємствами, установами і організаціями, іноземними державами, виборцями;

7) вносить на затвердження комісії положення про Секретаріат Комісії, Службу розпорядника Державного реєстру виборців, їх структуру, штат та положення про патронатну службу;

{Пункт 7 частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4108-VI від 09.12.2011}

8) призначає на посади та звільняє з посад керівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців та інших посадових осіб і працівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, працівників патронатної служби, а також вирішує інші питання відповідно до Закону України "Про державну службу" та інших законів України;

{Пункт 8 частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4108-VI від 09.12.2011}

9) подає на затвердження Комісії фінансовий звіт про витрати коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів і референдумів, який після затвердження Комісією надсилає до Рахункової палати у строк, визначений чинним законодавством України;

10) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо нагородження почесними відзнаками Комісії;

11) здійснює передбачені цим Законом повноваження члена Комісії;

12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

3. Голова Комісії є розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Комісії, Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців.

{Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4108-VI від 09.12.2011}

4. Голова Комісії у межах своїх повноважень видає розпорядження, дає доручення з питань організації діяльності Комісії, Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців.

{Частина четверта статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4108-VI від 09.12.2011}

Стаття 27. Повноваження заступників Голови Комісії

1. Заступники Голови Комісії набувають своїх повноважень після затвердження Комісією відповідного протоколу лічильної комісії про результати виборів заступника Голови Комісії.

2. Заступник Голови Комісії:

1) виконує окремі обов'язки, що випливають із повноважень Комісії, за розпорядженням, дорученням Голови Комісії;

2) здійснює окремі повноваження Голови Комісії, передбачені цим Законом, за розпорядженням чи дорученням Голови Комісії в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень;

3) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого і референдумного процесів;

4) здійснює повноваження члена Комісії, передбачені цим Законом;

5) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 28. Повноваження секретаря Комісії

1. Секретар Комісії набуває своїх повноважень після затвердження Комісією протоколу лічильної комісії про результати виборів секретаря Комісії.

2. Секретар Комісії:

1) забезпечує підготовку засідань Комісії та питань і матеріалів, що вносяться на її розгляд;

2) забезпечує повідомлення членів Комісії про час скликання засідання та питання, які передбачається внести на її розгляд;

3) підписує протоколи засідань Комісії;

4) забезпечує діловодство Комісії, доводить рішення Комісії та розпорядження і доручення Голови Комісії до відома членів Комісії, інших виборчих комісій, комісій з референдумів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму, а також забезпечує надання відповідної інформації засобам масової інформації;

5) проводить особистий прийом громадян України, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;

6) здійснює повноваження члена Комісії, передбачені цим Законом;

7) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 29. Повноваження членів Комісії

1. Члени Комісії здійснюють повноваження відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення Голови Комісії або заступника Голови Комісії у разі виконання ним повноважень Голови Комісії у передбачених цим Законом випадках.

2. Член Комісії:

1) готує питання на розгляд Комісії, бере участь у розгляді та обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

{Пункт 1 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013}

2) за рішенням Комісії або в окремих випадках за розпорядженням Голови Комісії представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, комісіями з референдумів, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

3) розглядає заяви суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;

4) проводить особистий прийом громадян, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;

5) вносить до Комісії пропозиції щодо звернень до Конституційного Суду України стосовно офіційного тлумачення Конституції України та законів України з питань виборів і референдумів;

6) вносить пропозиції про залучення науковців і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, пов'язаної з виконанням повноважень Комісії;

7) вносить пропозиції Голові Комісії щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців;

{Пункт 7 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4108-VI від 09.12.2011}

8) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

3. Член Комісії при здійсненні повноважень має право:

1) вимагати і отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників та інших посадових і службових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності, виборчих комісій, комісій з референдумів, політичних партій необхідну документацію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти та інші матеріали, а також усні та письмові пояснення з питань, віднесених до повноважень Комісії;

{Пункт 1 частини третьої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4061-VI від 17.11.2011}

2) залучати до участі у підготовці окремих питань науковців, фахівців та експертів, а також працівників установ і організацій, органів державного фінансового контролю;

{Пункт 2 частини третьої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

3) вносити пропозиції (вимоги) стосовно виборчого процесу чи процесу референдуму, що є обов'язковими до розгляду;

4) користуватися в установленому порядку банками даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

5) використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку;

6) входити безперешкодно у випадках, передбачених законодавством України, до приміщень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, а також бути присутніми на засіданнях виборчих комісій і комісій з референдумів;

7) виступати на засіданнях Комісії, вносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень, вимагати проведення по них голосування;

8) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно розгляду питань щодо проведення виборів і референдумів;

9) ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами Комісії;

10) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії;

11) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться Комісією.

4. Член Комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язаний додержуватися вимог Конституції і законів України, складеної присяги.

5. Члену Комісії забороняється брати участь у передвиборній та референдумній агітації.

Стаття 30. Підстави та порядок припинення повноважень члена Комісії

1. Повноваження члена Комісії припиняються у зв’язку з прийняттям рішення Верховною Радою України про звільнення його з посади.

{Частина перша статті 30 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

{Частину другу статті 30 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

2. Закінчення строку повноважень члена Комісії є підставою для звільнення його з посади.

{До статті 30 включено частину другу згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}

3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково шляхом звільнення його з посади з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.

{Частина третя статті 30 в редакції Закону № 1184-VII  від 08.04.2014}

4. Підставами дострокового припинення повноважень члена Комісії є:

1) особиста заява про складення повноважень;

2) досягнення шістдесятип'ятирічного віку;

3) припинення громадянства України;

4) вибуття на постійне місце проживання за межі України;

5) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами діяльності, встановлених частинами третьою, п'ятою статті 7 цього Закону;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) визнання недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

8) порушення членом Комісії присяги;

9) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я;

10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

{Частину четверту статті 30 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013}

5. У разі смерті члена Комісії його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

{Частина п'ята статті 30 в редакції Закону № 1184-VII  від 08.04.2014}

6. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 2-10 частини четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії Президенту України.

{Частина шоста статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4711-VI від 17.05.2012, № 1184-VII від 08.04.2014}

7. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії щодо Голови Комісії з підстав, передбачених пунктами 2-10 частини четвертої та частиною п'ятою цієї статті, вноситься заступником Голови Комісії Президенту України.

{Частина сьома статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4711-VI від 17.05.2012, № 1184-VII від 08.04.2014}

8. Подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади з підстав, передбачених пунктами 6 і 10 частини четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії або заступником Голови Комісії Президентові України у триденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

{Статтю 30 доповнено новою частиною згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}

9. При виникненні підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, Президент України у тридцятиденний термін вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії.

{Частина дев'ята статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}

10. Верховна Рада України за результатами розгляду подання Президента України щодо дострокового припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії приймає відповідне рішення.

{Частина десята статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}

11. Президент України завчасно, але не пізніш як через 30 днів з дня припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії подає до Верховної Ради України кандидатуру особи, що пропонується на посаду члена Комісії замість вибулого.

{Частина одинадцята статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}

{Частину дванадцяту статті 30 виключено на підставі Закону № 1184-VII від 08.04.2014}

Стаття 31. Дострокове припинення виконання повноважень Голови, заступників Голови, секретаря Комісії

Повноваження Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря Комісії припиняються достроково за їх заявою або в разі припинення його повноважень шляхом звільнення з посади як члена Комісії.

{Частина перша статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}

Стаття 31-1. Дострокове припинення повноважень всього складу Комісії

1. Повноваження всього складу Комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою України за вмотивованим поданням Президента України.

2. Рішення про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади всього складу Комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу.

{Частина друга статті 31-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014}

3. Депутатські фракції у Верховній Раді України не пізніше наступного дня після дострокового припинення повноважень всього складу Комісії подають Президенту України пропозиції щодо персонального складу Комісії, на підставі яких Президент України протягом трьох днів вносить до Верховної Ради України подання щодо персонального складу Комісії.

{Закон доповнено статтею 31-1 згідно із Законом № 1095-V від 29.05.2007}

Стаття 32. Регламент Комісії

1. Порядок організації роботи Комісії, що не врегульований цим Законом, визначається Регламентом Центральної виборчої комісії.

2. Регламент Центральної виборчої комісії, зміни та доповнення до нього затверджуються постановою Комісії.

3. Регламент Центральної виборчої комісії не може встановлювати додаткових повноважень Комісії або її членів, окрім встановлених цим та іншими законами України.

Розділ V
СЕКРЕТАРІАТ КОМІСІЇ ТА СЛУЖБИ КОМІСІЇ

{Назва розділу V в редакції Закону № 698-V від 22.02.2007}

Стаття 33. Забезпечення діяльності Комісії

{Назва статті 33 в редакції Закону № 698-V від 22.02.2007}

1. Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Секретаріат Комісії. Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених цим Законом.

2. Положення про Секретаріат Комісії, його структура, штат та положення про патронатну службу затверджуються Комісією за пропозицією Голови Комісії.

3. Керівник та інші працівники Секретаріату Комісії, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців є державними службовцями.

{Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 698-V від 22.02.2007}

4. Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців утворюється Служба розпорядника Державного реєстру виборців. Положення про Службу, структура і штатний розпис Служби затверджується Комісією за пропозицією Голови Комісії.

{Статтю 33 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 698-V від 22.02.2007}

Стаття 34. Патронатна служба

1. Організацію роботи Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії забезпечує патронатна служба Комісії.

2. До складу патронатної служби Комісії належать радники, помічники та секретарі Голови Комісії, помічники та секретарі заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, а також помічники інших членів Комісії.

3. Чисельність та штатний розпис патронатної служби Комісії затверджуються постановою Комісії з урахуванням обсягу фінансування Комісії.

Стаття 35. Регіональні представництва Комісії

1. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень Комісії, в регіонах України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, Комісія може створювати свої регіональні представництва в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на забезпечення діяльності Комісії.

2. Регіональні представництва Комісії є структурними підрозділами Секретаріату Комісії.

3. Організація діяльності регіональних представництв та межі їх повноважень регулюються Положенням про регіональні представництва Комісії, яке затверджується Комісією.

Розділ VI
ФІНАНСУВАННЯ КОМІСІЇ. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ ТА ПРАЦІВНИКІВ СЕКРЕТАРІАТУ КОМІСІЇ

Стаття 36. Фінансування Комісії

1. Витрати, пов'язані з діяльністю Комісії та її Секретаріату, патронатної служби, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

{Частина перша статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом № 698-V від 22.02.2007}

2. Комісія має рахунки в установах банків та інших кредитних установах.

3. Комісія подає щорічний звіт про використання коштів Державного бюджету України до Рахункової палати.

Стаття 37. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення Комісії

1. Умови та порядок оплати праці, побутового, медичного, санаторно-курортного, транспортного та іншого обслуговування Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії, а також працівників Секретаріату Комісії, патронатної служби Служби розпорядника Державного реєстру виборців, визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.

{Частина перша статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом № 698-V від 22.02.2007}

{Частину другу статті 37 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

3. Член Комісії, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується житлом.

4. Члену Комісії надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

5. Член Комісії безкоштовно забезпечується медичним обслуговуванням. За членом Комісії, строк повноважень якого закінчився, зберігається безкоштовне медичне обслуговування. Це положення не поширюється на колишнього члена Комісії, повноваження якого припинено достроково за підставами, передбаченими пунктами 4, 5, 6, 8, 10 частини четвертої статті 30 цього Закону.

{Чатина п'ята статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013}

6. За членом Комісії зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чини на період роботи в Комісії.

7. У разі смерті члена Комісії Кабінет Міністрів України надає необхідну допомогу у його похованні.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 5, ст. 17; 2003 р., № 29, ст. 234; 2004 р., № 15, ст. 218).

3. Строк повноважень членів Комісії, призначених на посаду до набрання чинності цим Законом, становить 7 років.

{Пункт 4 Розділу VII виключено на підставі Кодексу № 2747-IV від 06.07.2005}

5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, крім законів України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" та "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", до набрання чинності новими законами України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

6. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

7. Центральній виборчій комісії:

у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ,
30 червня 2004 року
№ 1932-IV
вгору