Документ 193-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 193
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 155, № 59, ст. 1938; 2016 р., № 6, ст. 314; 2017 р., № 20, ст. 557; 2018 р., № 12, ст. 416), зміни, що додаються.

2. Установити, що у 2019 році приватні заклади загальної середньої освіти мають право подати письмову заяву про надання освітньої субвенції та відомості про контингент учнів (за рівнями загальної середньої освіти), які здобувають загальну середню освіту в таких закладах освіти (окремо за січень, лютий та березень), до 29 березня.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 193

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

“Одержувачами субвенції можуть бути приватні заклади загальної середньої освіти (далі - одержувачі):

які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти;

які розпочали провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти до 1 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду;

щодо яких не порушено справи про банкрутство та не прийнято рішення про визнання їх банкрутом;

які не перебувають у стадії ліквідації.”.

2. У пункті 3:

1) в абзаці десятому:

у першому реченні слово “освітньою” виключити, а після слів “матеріально-технічної бази закладів” доповнити словами “та установ”;

у другому реченні слова “спрямовуватися, зокрема,” замінити словами “спрямовуватися насамперед”;

2) в абзаці тринадцятому слова “закладів загальної середньої освіти” замінити словами “(у тому числі електронних) для закладів освіти”;

3) в абзаці чотирнадцятому слова “закладів загальної середньої освіти” замінити словами “закладів освіти”, а слова “, електронні підручники” виключити;

4) в абзаці п’ятнадцятому слова “закладів загальної середньої освіти” замінити словами “закладів освіти”;

5) доповнити пункт після абзацу п’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

“будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, в яких початкову освіту здобувають не менше 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним обладнанням та розроблення відповідної проектної документації.”.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять третім;

6) абзац вісімнадцятий після слів “районними бюджетами” доповнити словами “, бюджетами об’єднаних територіальних громад”;

7) абзац двадцятий після слів “місто обласного значення” доповнити словами “, м. Київ”;

8) в абзаці двадцять третьому слова “навчальних закладів” замінити словами “закладів та установ освіти”.

3. Доповнити Порядок пунктами 3-1-3-3 такого змісту:

“3-1. Для отримання коштів субвенції приватний заклад загальної середньої освіти подає до 31 січня поточного року до відповідного розпорядника субвенції за місцевим бюджетом (бюджетом міста обласного значення, м. Києва, району, об’єднаної територіальної громади) підписані керівником такого закладу письмову заяву про надання субвенції, відомості про контингент учнів (за рівнями загальної середньої освіти), які здобувають загальну середню освіту в закладі освіти, станом на 5 січня поточного року за довільною формою, а також копії документів, які підтверджують відповідність вимогам, визначеним в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цих Порядку та умов.

Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, повертаються без розгляду, якщо приватний заклад загальної середньої освіти не відповідає вимогам, визначеним в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цих Порядку та умов, документи подані не в повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що повідомляється приватний заклад загальної середньої освіти.

3-2. Одержувачі щомісяця до 8 числа подають відомості про контингент учнів (за рівнями загальної середньої освіти), які здобувають загальну середню освіту в закладі освіти (станом на 5 число місяця).

На підставі даних про контингент учнів розпорядник субвенції щомісяця розподіляє та доводить до одержувачів у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань.

Щомісячні бюджетні асигнування на одного учня приватного закладу загальної середньої освіти не можуть перевищувати середньомісячну суму видатків на такого учня, яка розрахована для відповідної області та м. Києва на відповідний рік згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 7, ст. 270).

3-3. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у відомостях про контингент учнів, які здобувають загальну середню освіту в приватному закладі загальної середньої освіти, несуть керівники таких закладів.

У разі встановлення контролюючими органами або судом факту використання одержувачем коштів субвенції з порушенням вимог законодавства, зокрема вимог щодо подання ним достовірної інформації про контингент учнів, кошти в сумі, що використані з таким порушенням, протягом одного місяця повертаються до відповідного місцевого бюджету, надання бюджетних коштів одержувачу припиняється і не надається протягом наступного бюджетного періоду.

Надання бюджетних коштів одержувачу також припиняється у разі виявлення ознак його невідповідності вимогам, визначеним в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цих Порядку та умов, та у разі неподання чи несвоєчасного подання ним відомостей про контингент учнів.”.

4. В абзаці п’ятому пункту 6 слово “освітньої” виключити, а після слів “закладів початкової школи” доповнити словами “та приватних закладів загальної середньої освіти”.

5. Абзац другий пункту 8 після слів “передавати кошти субвенції” доповнити словами “та залишки субвенції минулих років”.

6. У першому реченні абзацу третього пункту 11 слова “навчальних закладів” замінити словами “закладів освіти”.

7. Пункт 12 доповнити абзацами такого змісту:

“Облдержадміністрації здійснюють розподіл обсягу субвенції, що спрямовується приватним закладам загальної середньої освіти, між бюджетами міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад пропорційно контингенту учнів таких закладів, який застосовується для розрахунку обсягу освітньої субвенції.

Облдержадміністрації здійснюють щомісячний розподіл обсягу субвенції, що спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, між бюджетами міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад пропорційно фактичній кількості педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів.

Органи Казначейства перераховують щомісяця до 15 числа на підставі платіжних документів, підготовлених облдержадміністраціями, кошти на рахунки бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, відкриті в органах Казначейства.”.

8. Пункт 13 після слів “районних бюджетів” доповнити словами “, бюджетів об’єднаних територіальних громад”.вгору