Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи від 01.03.2010193
Документ 193-2010-п, поточна редакція — Редакція від 18.04.2013, підстава - 235-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 2010 р. N 193
Київ
Про затвердження Технічного регламенту
надання послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним транспортом
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 235 ( 235-2013-п ) від 08.04.2013 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Технічний регламент надання послуг з
перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом і план
заходів з його застосування, що додаються.
2. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити
застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту
та здійснення контролю за дотриманням його вимог.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. N 193
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
надання послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним транспортом
{ Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього
див. розділ III Закону N 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005 }

Загальна частина
1. Цей технічний регламент визначає вимоги до надання послуг
з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом,
процедуру проведення оцінки відповідності таким вимогам і
розроблений з урахуванням вимог:
Директиви 91/440/ЄС Ради ЄС від 29 липня 1991 р. про розвиток
залізничних доріг Співтовариства;
Директиви 95/18/ЄС Ради ЄС від 19 червня 1995 р. про
ліцензування підприємств залізничного транспорту;
Директиви 96/49/ЄС Ради ЄС від 23 липня 1996 р. про
наближення законів держав-членів про перевезення небезпечних
вантажів залізницею, із змінами;
Директиви 2000/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від
17 квітня 2000 р. щодо мінімальних екзаменаційних вимог до
консультантів у справах перевезення небезпечних товарів
автомобільним, залізничним або річковим транспортом;
Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від
26 лютого 2001 р. про розподіл пропускної спроможності залізничної
інфраструктури, стягування зборів за користування залізничною
інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки;
Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від
29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві
(Директива про безпеку на підприємствах залізничного транспорту).
2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому
значенні:
1) виконавець послуг з перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом (далі - виконавець) - суб'єкт
господарювання (юридична або фізична особа), діяльність якого
спрямована на надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом;
2) засоби залізничного транспорту - будівлі, споруди, колії,
транспортні засоби, обладнання, механізми та пристрої, які
використовуються під час надання послуг залізничного транспорту;
3) надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом (далі - надання послуг) - це діяльність
суб'єктів господарювання, які беруть участь у наданні послуг
шляхом виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов'язані з
перевезенням пасажирів та/або вантажів;
4) послуга з перевезення пасажирів та вантажів залізничним
транспортом (далі - послуга) - продукт діяльності виконавця,
спрямований на задоволення потреб споживача;
5) призначені органи з оцінки відповідності надання послуг -
це органи з оцінки відповідності, які відповідають вимогам,
визначеним у цьому Технічному регламенті та постанові Кабінету
Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 ( 59-2007-п ) "Про
затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з
оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам
технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6,
ст. 223) (далі - призначені органи);
6) регламентні технічні умови - нормативні документи,
стандарти, технічні умови та технічна документація, які визначають
технічні, технологічні та інші вимоги, умови і порядок надання
послуг та прийняті центральним органом виконавчої влади з питань
стандартизації, центральним органом виконавчої влади в галузі
транспорту, органом управління залізничним транспортом загального
користування відповідно до компетенції;
7) сертифікат безпеки - документ, який засвідчує, що
виконавець забезпечує безпеку під час надання послуг;
8) споживач послуг (далі - споживач) - юридична або фізична
особа, якій надаються послуги з перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах
України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ), "Про стандартизацію" ( 2408-14 ), "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про
акредитацію органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ), "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ), нормативно-правових актах,
директивах, міжнародних, регіональних і національних стандартах,
якими запроваджується механізм надання послуг.
3. Перелік послуг визначається галузевим класифікатором
транспортних послуг, який розробляє та затверджує центральний
орган виконавчої влади в галузі транспорту.
4. Послуги вважаються такими, що відповідають призначенню,
якщо вони відповідають вимогам, визначеним у цьому Технічному
регламенті, пройшли відповідну процедуру оцінки відповідності та
мають національний знак відповідності, який наноситься на
документ, що підтверджує, що послуга буде надана та/або надана.
5. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту
розробляє та затверджує перелік послуг, які дозволяється надавати
за наявності сертифіката відповідності, та перелік послуг, які
дозволяється надавати за наявності декларації про відповідність,
складеної виконавцем за формою згідно з додатком.
Основні вимоги до надання послуг
6. Вимоги до надання послуг складаються з кваліфікаційних,
організаційних, технологічних, технічних та інших вимог.
7. Виконавець повинен:
мати кваліфікований персонал, який відповідає встановленим
законодавством вимогам, зокрема за безпеку та якість надання
послуг;
дотримуватися технологічних вимог, зміст яких визначено в
регламентних технічних умовах, які встановлюють послідовність,
обсяг і строк надання послуги, процес експлуатації, ремонту та
обслуговування засобів залізничного транспорту;
утримувати засоби залізничного транспорту у стані, що
відповідає санітарним та іншим установленим нормам та правилам.
Регламентні технічні умови надання послуг
8. Порядок розроблення, погодження та затвердження
регламентних технічних умов надання послуг затверджується
центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації,
центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та
органом управління залізничним транспортом загального користування
відповідно до їх компетенції.
9. У регламентних технічних умовах обов'язково визначаються
вимоги до безпеки та якості надання послуг.
Підтвердження можливості виконавця надавати
послуги з установленим рівнем безпеки
10. Виконавець повинен мати сертифікат на надання послуги з
установленим рівнем безпеки, виданий згідно з правилами оцінки
відповідності надання послуг, що визначаються центральним органом
виконавчої влади в галузі транспорту.
11. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту
публікує інформацію про зареєстровані сертифікати безпеки у своєму
офіційному виданні.
Процедури оцінки відповідності
12. Підтвердження відповідності надання послуг вимогам цього
Технічного регламенту здійснюється шляхом декларування виконавцем
відповідності надання послуг із складенням декларації згідно з
додатком або шляхом сертифікації призначеним органом і видачею
сертифіката відповідності із застосуванням процедур оцінки
відповідності та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ) "Про
затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та
вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які
застосовуються в технічних регламентах" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).
13. Для проведення оцінки відповідності надання послуг
застосовуються модулі Aa, D та G.
14. Усі застосовані процедури оцінки відповідності надання
послуг повинні бути задокументовані виконавцем.
15. Призначений орган повинен мати досвід діяльності у сфері
виконання робіт з оцінки відповідності надання послуг не менш як
п'ять років, а аудитори повинні мати вищу освіту в галузі
залізничного транспорту.
16. Після проведення оцінки відповідності надання послуги,
яка має позитивний результат, виконавець наносить національний
знак відповідності згідно з правилами застосування національного
знака відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 29 листопада 2001 р. N 1599 ( 1599-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).
17. Виконавець несе відповідальність згідно із законодавством
за достовірність інформації, зазначеної в декларації про
відповідність.
18. Декларація про відповідність та документація, зазначена в
пункті 14 цього Технічного регламенту, повинні зберігатися
виконавцем протягом 10 років після надання послуги і подаватися
для перевірки в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Технічного регламенту
ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

__________________________________________________________________
(повне найменування виконавця або його
уповноваженої особи,
__________________________________________________________________
їх адреса, код згідно з ЄДРПОУ)
в особі _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи)
підтверджує, що послуга з перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом _________________________________________,
(повна назва послуги)
яка надається відповідно до _____________________________________,
(назва та позначення документації)
відповідає вимогам Технічного регламенту надання послуг з
перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом згідно з __________________________________________________________________
(назва та позначення нормативних документів,
__________________________________________________________________
добровільне застосування яких є підтвердженням
_________________________________________________________________,
відповідності вимогам Технічного регламенту)
а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним
Технічним регламентом.
Сертифікат відповідності ____________________________________
(номер сертифіката, дата його реєстрації,
__________________________________________________________________
строк дії, найменування та місцезнаходження призначеного
органу з оцінки відповідності)
Декларацію складено під цілковиту відповідальність виконавця
послуги, його уповноваженої особи.
Керівник ________________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ р.
М.П.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2013-п ) від 08.04.2013 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. N 193
ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту
надання послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним транспортом

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні | Строк | | | за виконання |виконання,| | | | роки | |----------------------------------+------------------+----------| |1. Утворення консультаційно- |Мінтрансзв'язку | 2010 | |методичного центру з питань | | | |застосування Технічного регламенту| | | |надання послуг з перевезення | | | |пасажирів та вантажів залізничним | | | |транспортом (далі - Технічний | | | |регламент) | | | |----------------------------------+------------------+----------| |2. Складення та опублікування |Держспоживстандарт| щороку | |переліку регламентних технічних |Мінтрансзв'язку | | |умов, добровільне застосування | | | |яких доводить відповідність | | | |надання послуг з перевезення | | | |пасажирів та вантажів залізничним | | | |транспортом вимогам Технічного | | | |регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |3. Приведення нормативно-правових |Мінтрансзв'язку | - " - | |актів Мінтрансзв'язку та інших |центральні органи | | |центральних органів виконавчої |виконавчої влади | | |влади у відповідність з | | | |положеннями Технічного регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |4. Включення до плану державної |Держспоживстандарт| - " - | |стандартизації та розроблення |Мінтрансзв'язку | | |національних стандартів, | | | |гармонізованих з міжнародними | | | |----------------------------------+------------------+----------| |5. Розроблення та впровадження |Держспоживстандарт| 2010 | |галузевого класифікатора |Мінтрансзв'язку | | |транспортних послуг | | | |----------------------------------+------------------+----------| |6. Здійснення заходів щодо |Мінтрансзв'язку |2010-2012 | |підготовки вітчизняних |центральні органи | | |підприємств, установ, організацій |виконавчої влади | | |до надання послуг з перевезення | | | |пасажирів та вантажів відповідно | | | |до вимог Технічного регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |7. Сприяння добровільному |Мінтрансзв'язку |2010-2012 | |застосуванню підприємствами, |центральні органи | | |установами та організаціями |виконавчої влади | | |Технічного регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |8. Призначення органів з оцінки |Держспоживстандарт|2011-2012 | |відповідності для проведення |Мінтрансзв'язку | | |оцінки відповідності надання | | | |послуг з перевезення пасажирів | | | |та вантажів вимогам Технічного | | | |регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |9. Обов'язкове застосування |підприємства, |починаючи | |підприємствами Технічного |установи та | з 2012 | |регламенту |організації | | ------------------------------------------------------------------вгору