Деякі питання Координаційної ради з реалізації Генеральної схеми планування території України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 24.02.2003193
Документ 193-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.08.2011, підстава - 866-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 2003 р. N 193
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 866 ( 866-2011-п ) від 03.08.2011 }
Деякі питання Координаційної ради з реалізації
Генеральної схеми планування території України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
N 962 ( 962-2009-п ) від 03.09.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Координаційну раду з реалізації Генеральної схеми
планування території України та затвердити її посадовий склад, що
додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 962
( 962-2009-п ) від 03.09.2009 }
2. Затвердити Положення про Координаційну раду з реалізації
Генеральної схеми планування території України, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 193
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 962 ( 962-2009-п )

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Координаційної ради з реалізації
Генеральної схеми планування
території України

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва -
голова Координаційної ради
Перший заступник Міністра економіки - заступник голови
Координаційної ради
Начальник Управління планування забудови територій
Мінрегіонбуду - секретар Координаційної ради
Заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства
Заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту
Заступник Міністра аграрної політики
Голова Держкультурспадщини
Заступник Голови Держкомтелерадіо
Заступник Голови Держводгоспу
Заступник Голови Держкомзему
Заступник Міністра будівельної політики, архітектури та
житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим
Директор департаменту розвитку та координації систем
транспорту та зв'язку Мінтрансзв'язку
Директор департаменту податку на прибуток та інших податків і
зборів ДПА
Директор департаменту статистики населення та
адміністративно-територіального устрою Держкомстату
Директор Українського державного науково-дослідного інституту
проектування міст "Діпромісто" (за згодою)
Директор Центру екологічного аудиту та сертифікації (за
згодою)
Заступник директора департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти МОН
Заступник директора департаменту фінансів транспорту,
зв'язку, будівництва та сфери послуг Мінфіну
Заступник начальника Держпожбезпеки
Заступник начальника Державної інспекції цивільного захисту
та техногенної безпеки
Заступник директора департаменту цивільного захисту -
начальник відділу МНС
Заступник головного санітарного лікаря України (за згодою)
Головний архітектор проектів Українського державного
науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" (за
згодою)
Провідний науковий співробітник відділу
суспільно-географічних досліджень Інституту географії Національної
академії наук (за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006; в редакції Постанови КМ N 962
( 962-2009-п ) від 03.09.2009 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 193
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з реалізації
Генеральної схеми планування
території України

1. Координаційна рада з реалізації Генеральної схеми
планування території України (далі - Координаційна рада) є
постійно діючим органом, утвореним для координації діяльності
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, пов'язаної з
проведенням моніторингу реалізації Генеральної схеми планування
території України (далі - Генеральна схема) та виконанням заходів
з її реалізації.
У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Координаційної ради є:
здійснення координації роботи міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, пов'язаної з проведенням моніторингу реалізації
Генеральної схеми та виконанням заходів з її реалізації,
удосконаленням системи спостережень за зазначеними заходами;
розгляд пропозицій до проекту Державного бюджету України на
наступний рік стосовно виконання заходів з реалізації Генеральної
схеми, проекту щорічної доповіді Кабінетові Міністрів України про
стан реалізації Генеральної схеми та пропозицій про внесення до
неї необхідних змін, пропозицій щодо вдосконалення законодавчого,
наукового, інформаційного, проектного, організаційного
забезпечення реалізації Генеральної схеми, проектів
нормативно-правових, нормативно-методичних та містобудівних
документів, передбачених заходами з реалізації Генеральної схеми.
3. Координаційна рада має право:
скликати наради, проводити конференції, семінари, інші заходи
з реалізації Генеральної схеми;
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб
центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань
проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми та звіти про
стан виконання заходів з її реалізації;
одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію стосовно
виконання заходів з реалізації Генеральної схеми;
залучати до своєї роботи спеціалістів центральних і місцевих
органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а
також окремих експертів, учених, фахівців (за їх згодою).
4. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника
голови, членів та секретаря Ради. Роботою Координаційної ради
керує її голова.
Головою Координаційної ради є заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва. { Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 962 ( 962-2009-п ) від 03.09.2009 }
Персональний склад Координаційної ради затверджує її голова.
( Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
Голова Координаційної ради, заступник голови, члени та
секретар Ради працюють на громадських засадах.
5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання,
які проводяться відповідно до щорічного плану роботи
Координаційної ради не рідше одного разу на півроку. Щорічний план
розробляється секретарем Координаційної ради і затверджується її
головою.
Про дату і порядок денний чергового засідання члени
Координаційної ради повідомляються за тиждень до його проведення.
Засідання Координаційної ради вважається правоможним у разі
коли на ньому присутні не менше половини її складу.
6. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови Ради.
Рішення оформлюються протоколами, які підписуються головою і
секретарем Координаційної ради.
7. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної
ради покладається на Мінрегіонбуд. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 962
( 962-2009-п ) від 03.09.2009 }вгору