Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.19981929
Документ 1929-98-п, поточна редакція — Прийняття від 04.12.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 грудня 1998 р. N 1929
Київ
Про заходи щодо посилення охорони
материнства та дитинства

Надаючи важливого значення поліпшенню становища сім'ї,
охорони материнства та дитинства і враховуючи пропозиції,
висловлені учасниками Всеукраїнського конгресу жінок "Жінка на
порозі XXI століття: проблеми, перспективи" (1998 рік) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи щодо посилення охорони материнства та
дитинства (додаються).
2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям до 15 січня 1999 р. забезпечити розроблення на
основі заходів, затверджених цією постановою, територіальних
заходів.
3. Установити, що фінансування витрат на реалізацію заходів
щодо посилення охорони материнства та дитинства має проводитися за
рахунок коштів державного бюджету в межах асигнувань, передбачених
відповідним головним розпорядникам коштів.
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям вжити заходів для виділення в установленому порядку
з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів коштів на реалізацію зазначених заходів.
4. Координацію робіт, пов'язаних із здійсненням заходів щодо
посилення охорони материнства та дитинства, покласти на
Міністерство у справах сім'ї та молоді.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 1998 р. N 1929
ЗАХОДИ
щодо посилення охорони материнства та дитинства
1. Створити на базі Міжобласного медико-генетичного центру
при Українській дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит"
лабораторію молекулярної ДНК-діагностики та цитогенетичну
лабораторію.
МОЗ.
1999 - 2000 роки.

2. Забезпечити акушерські стаціонари медичним обладнанням та
апаратурою для первинної респіраторної реанімації новонароджених.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
1999 - 2000 роки.
3. Розробити проект програми "Українська сім'я", спрямованої
на поліпшення демографічної ситуації, зміцнення ролі сім'ї, в
житті суспільства і створення належних умов для виховання дітей.
Мінсім'ямолодь, Міносвіти,
МОЗ, Мінпраці, Мінфін,
Мін'юст, Держкомстат разом з
Національною академією наук.
1999 рік.
4. Підготувати і подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази стосовно
захисту жінок від усіх видів насильства, зокрема насильства в
сім'ї, та приведення законодавства України з цих питань у
відповідність із сучасними умовами і міжнародними стандартами.
Мінсім'ямолодь, Мін'юст,
МОЗ, Міносвіти, МВС,
Мінпраці разом з Генеральною
прокуратурою України і
Верховним Судом України.
1998 рік.

5. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України узгоджені
пропозиції щодо удосконалення Порядку передачі дітей, які є
громадянами України, на усиновлення громадянам України та
іноземним громадянам, і здійснення контролю за умовами їх
проживання у сім'ях усиновителів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 775.
Міносвіти, МОЗ, Мін'юст, МЗС
разом з Верховним Судом
України.
1999 рік.
6. Вивчити питання про вдосконалення законодавства України з
питань материнства та дитинства і приведення його у відповідність
з нормами міжнародного права та подати пропозиції Кабінетові
Міністрів України.
Мінсім'ямолодь, МОЗ,
Міносвіти, Мін'юст.
1999 рік.

7. Узагальнити результати експерименту з утворення прийомних
сімей в Запорізькій області та подати узгоджені пропозиції про
введення в дію Положення про прийомну сім'ю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 241,
в інших областях, містах Києві, Севастополі та Автономній
Республіці Крим.
Мінсім'ямолодь, Міносвіти,
Мін'юст, Мінфін, Запорізька
облдержадміністрація.
Серпень 1999 року.

8. Подати пропозиції щодо приєднання України до Конвенції
Міжнародної організації праці N 156 "Про рівне ставлення і рівні
можливості чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками".
Мінпраці, МЗС, Мін'юст,
Мінсім'ямолодь.
Перше півріччя 1999 року.

9. Сприяти утворенню дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей, надавати їм методичну допомогу у вихованні дітей
з метою забезпечення пріоритетності та широкого запровадження форм
сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.
Мінсім'ямолодь, Міносвіти,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
10. Провести наукові дослідження "Соціальна цінність
родинного дозвілля" і на їх основі розробити рекомендації для
закладів культури.
Мінкультури.
1999 - 2000 роки.
11. Провести всеукраїнські семінари "Жінки за впровадження в
Україні сімейної медицини", "Жінки за сексуальне здоров'я молоді",
"Жінки за суспільство проти СНІДу".
Мінсім'ямолодь за участю
інших центральних органів
виконавчої влади, жіночих
громадських організацій та
благодійних фондів.
1999 рік.
12. Проводити інформаційно-консультаційну, правову роботу,
спрямовану на підвищення ролі сім'ї у духовному й інтелектуальному
розвитку молоді та дітей, у вихованні підростаючого покоління,
запобігання бездоглядності дітей.
Мінсім'ямолодь, Міносвіти,
Мінкультури, Мінінформ,
Мін'юст, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
13. Рекомендувати створити у вищих педагогічних навчальних
закладах кафедри медичних знань та охорони материнства і
дитинства.
Міносвіти.
1999 рік.

14. Активізувати роботу Всеукраїнського фонду сприяння
соціальному захисту неповнолітніх і сприяти створенню місцевих
цільових позабюджетних фондів для акумулювання матеріальних
цінностей і коштів на поліпшення соціального захисту дітей і
профілактики правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх.
Мінсім'ямолодь, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
15. Провести дослідження умов утримання неповнолітніх у
виправно-трудових колоніях, загальноосвітніх школах і
професійно-технічних училищах соціальної реабілітації та жінок, що
перебувають в установах виконання покарань з дітьми, на
відповідність міжнародним стандартам.
МВС, Мін'юст, Міносвіти,
Мінсім'ямолодь, Держкомстат
разом з Генеральною
прокуратурою України.
II квартал 1999 року.
16. Організувати два інформаційно-реабілітаційних табори для
жінок з обмеженими фізичними можливостями та жінок з
дітьми-інвалідами.

Мінсім'ямолодь за участю
жіночих громадських
організацій та благодійних
фондів.
1999 - 2000 роки.
17. Сприяти створенню за участю опікунських рад громадських
груп для роботи з функціонально неспроможними сім'ями з метою
виявлення дітей, які перебувають в особливо складних
морально-психологічних умовах життя та організації роботи з ними.
Мінсім'ямолодь, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
18. Подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про хід
реалізації заходів у сфері поліпшення становища жінок, сім'ї,
дітей з урахуванням положень Конвенцій ООН "Про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок" та "Про права дитини" і Всесвітньої
декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та
Плану дій щодо її виконання.
Мінсім'ямолодь, Міносвіти,
МОЗ, Мінпраці, Мінкультури,
МВС, МЗС, Мін'юст, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Щороку, у I кварталі,
починаючи з 1999 року.
19. Провести в рамках співробітництва з Програмою Розвитку
Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) низку семінарів, "круглих
столів" з питань охорони материнства та дитинства.
Мінсім'ямолодь, МЗС за
участю інших центральних та
місцевих органів виконавчої
влади, громадських
організацій та благодійних
фондів.
1999 - 2000 роки.
20. Створити при підрозділах у справах сім'ї та молоді
місцевих органів виконавчої влади на громадських засадах
координаційні ради у справах жінок.
Мінсім'ямолодь, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації за
участю громадських
організацій та благодійних
фондів.
Перше півріччя 1999 року.

21. Розробити і подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо реалізації комплексу заходів, спрямованих на
професійну підготовку, перепідготовку і працевлаштування найменш
захищеної частини працівників, які мають неповнолітніх дітей,
виховують дітей-інвалідів.
Мінпраці, Міносвіти,
Мінсім'ямолодь, Мінфін.
Перше півріччя 1999 року.

22. Під час надання пільгових довгострокових кредитів молодим
сім'ям на будівництво (реконструкцію) житла передбачати їх
виділення в першу чергу багатодітним сім'ям.
Мінсім'ямолодь, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
23. Вживати заходів до поліпшення організації дозвілля,
культурного і фізичного виховання дітей, сприяти діяльності
дитячих центрів творчості, секцій, технічних станцій, спортивних
баз, інших дитячих закладів.
Мінсім'ямолодь, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, центральні
та місцеві органи виконавчої
влади.
Постійно.
24. Сприяти розвитку мережі спеціалізованих закладів з
надання соціальної допомоги жінкам та дівчатам, які зазнали
насильства і потрапили в критичну життєву ситуацію.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, центральні
та місцеві органи виконавчої
влади.
Постійно.

25. З метою ознайомлення міжнародної громадськості з
політикою України щодо охорони материнства та дитинства проводити
через посольства і постійні представництва України в іноземних
державах роз'яснювальну та інформаційну роботу щодо проведених
заходів, спрямованих на посилення охорони материнства та
дитинства.
МЗС.
Постійно.вгору