Документ 191_027, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.03.2013, підстава - 191_035-13

               Протокол 
між Урядом України
та Урядом Республіки Хорватія про утворення
Міжурядової українсько-хорватської комісії
з питань торговельно-економічного
співробітництва
{ Щодо втрати чинності Протоколу див. Угоду ( 191_035-13 )
від 27.03.2013 }

Дата підписання: 05.06.1997 Дата набрання чинності для України: 05.06.1997
Уряд України та Уряд Республіки Хорватія (які надалі
іменуються "Договірні Сторони"),
бажаючи стимулювати розвиток та сприяти торгівлі та
економічному співробітництву,
беручи до уваги Статтю 10 Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Хорватія про торгівлю та економічне співробітництво
( 191_019 ) від 2 червня 1994 року,
домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони домовились створити постійну міжурядову
українсько-хорватську комісію з питань торговельно-економічного
співробітництва (надалі іменується "Комісія").
Стаття 2
Комісія складається з української та хорватської частин.
Договірні Сторони призначають голову, відповідального секретаря та
членів у кожній з частин Комісії. Голови кожної з частин
повідомлятимуть один одного про склад своєї частини Комісії та про
всі зміни у ньому.
Стаття 3
До функцій Комісії належатимуть:
1. Розгляд питань, пов'язаних з розвитком торгівлі,
економічних та інших відносин між двома країнами, що виникають
згідно з українсько-хорватською Угодою про торгівлю та економічне
співробітництво ( 191_019 ) від 2 червня 1994 року.
2. Сприяння розвитку різних форм співробітництва, включаючи
створення спільних підприємств, у тому числі спільних підприємств
у вигляді акціонерних товариств, банків, підприємств виробничої
кооперації.
3. Розробка пропозицій та впровадження проектів, спрямованих
на підвищення зовнішньоекономічного товарообміну, урізноманітнення
поставок та підвищення якості товарів.
4. Організація та проведення виставок та ярмарків.
5. Розробка пропозицій, спрямованих на розширення та
поглиблення співробітництва у питаннях, що становлять взаємний
інтерес; розробка пропозицій щодо обміну інформацією та фахівцями,
маючи на меті ознайомлення з виробничим досвідом обох держав.
6. Контроль за виконанням своїх рішень та домовленостей,
досягнутих між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія.
Стаття 4
Комісія проводитиме свої засідання почергово в Україні та в
Республіці Хорватія. Для проведення засідання необхідна згода обох
частин Комісії. Строк проведення засідання та його порядок денний
узгоджуються головами обох частин Комісії за два місяці до
проведення засідання.
Стаття 5
1. Рішення на засіданнях приймаються за умови досягнення
згоди між обома частинами Комісії. Рішення оформлюються у вигляді
окремого протоколу, який підписують голови обох частин Комісії.
Протокол складається українською, хорватською та англійською
мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей
у тлумаченні або виконанні положень цього Протоколу, текст
англійською мовою матиме переважну силу.
2. Прийняті рішення мають рекомендаційний характер для
відповідних органів обох держав.
3. Рішення, прийняті на засіданнях Комісії, набувають
чинності з дати підписання протоколу засідання, якщо в самих
рішеннях не зазначена інша дата.
Стаття 6
У разі необхідності Комісія може створювати постійні або
тимчасові робочі групи, залучивши відповідних радників та
експертів.
Стаття 7
1. Всі витрати, пов'язані з проведенням засідань Комісії та
роботою робочих груп нестиме Договірна Сторона, на території якої
проводиться засідання.
2. Витрати, пов'язані з проживанням, перебуванням членів
Комісії під час проведення засідань, та транспортні витрати
нестиме держава, яка делегує своїх членів на засідання Комісії або
для участі у роботі робочих груп.
Стаття 8
Всі спори відносно тлумачення або виконання цього Протоколу
вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 9
За взаємною згодою Договірних Сторін до положень цього
Протоколу та протоколів засідань Комісії можуть вноситися зміни
або доповнення. Такі зміни або доповнення оформлюються окремим
Протоколом, який буде невід'ємною частиною цього Протоколу.
Стаття 10
1. Цей Протокол набуває чинності з дати підписання.
2. Цей Протокол укладається на 5 (п'ять) років та буде
автоматично продовжувати свою дію на наступні річні періоди.
3. Дія цього Протоколу може бути припинена кожною Договірною
Стороною шляхом письмового повідомлення іншій Сторони про свій
намір. Протокол припиняє свою дію після сплину шести місяців з
дати отримання однією з Договірних Сторін повідомлення іншої
Договірної Сторони про її намір припинити дію цього Протоколу.
Здійснено в м. ___________ 5 червня 1997 р., у двох дійсних
примірниках, кожний українською, хорватською та англійською
мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей
у тлумаченні текст англійською мовою матиме переважну силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Хорватія
(підпис) (підпис)вгору