Документ 191_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.10.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.02.1995. Подивитися в історії? )

               Договір 
про співробітництво між Урядом України
і Урядом Республіки Хорватія у боротьбі з
тероризмом, контрабандою, зловживаннями
наркотиками, організованою та
іншою злочинністю

Дата підписання: 26.10.1993 Дата набрання чинності: 28.02.1995
Уряд України та Уряд Республіки Хорватія, далі іменовані
"Договірні Сторони",
керуючись прагненням розвивати і зміцнювати відносини дружби
та співробітництва у дусі заключного Акту Наради з безпеки та
співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року ( 994_055 ),
висловлюючи занепокоєння збільшенням масштабів міжнародної
злочинності, в тому числі і організованої, зростанням тероризму,
незаконного обігу наркотиків і психотропних речовин,
прагнучи об'єднати зусилля у проведенні спільних дій,
спрямованих на забезпечення громадського порядку і безпеки в своїх
державах,
керуючись принципами рівноправності, взаєморозуміння та
взаємовигоди, поваги державного суверенітету,
домовились про таке:
СТАТТЯ 1
1. Договірні Сторони у межах цього Договору зобов'язуються
співробітничати та надавати одна одній допомогу в забезпеченні
конституційного ладу, у запобіганні, розкритті та розслідуванні
злочинів, насамперед у таких сферах:
а) боротьби з тероризмом;
б) боротьби з організованою злочинністю;
в) боротьби з незаконним заволодінням або зберіганням
вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових, сильнодіючих, отруйних
речовин та радіоактивних матеріалів;
г) боротьби з незаконним обігом наркотиків і психотропних
речовин;
д) боротьби з виготовленням та збутом підроблених
фінансово-банківських документів, грошей та цінних паперів;
е) боротьби з незаконними фінансово-банківськими операціями,
відмиванням грошей, нажитих злочинним шляхом, контрабандою, іншими
злочинами у сфері економіки;
є) захисту життя, здоров'я, честі і свободи громадян, їх
власності від злочинних посягань;
ж) розшуку осіб, які пропали безвісти та осіб, які
підозрюються у вчиненні злочинів;
з) розшуку осіб, які ухиляються від кримінальної
відповідальності та покарання;
и) розшуку предметів, які мають відношення до вчинення
злочинів;
і) боротьби зі злочинами, об'єктом яких є культурні та
історичні пам'ятки, інші цінні предмети;
ї) боротьби з крадіжками та угонами автомототранспортних
засобів, підробкою посвідчень водіїв та технічних паспортів
автомобілів, інших документів, що мають відношення до цього
транспорту;
й) боротьби з підробкою документів, що дають право на
перетинання державного кордону;
к) боротьби з торгівлею людьми.
2. Взаємне співробітництво Договірних Сторін здійснюється у
таких формах:
а) виконання запитів по цьому Договору;
б) обміну оперативно-розшуковою, криміналістичною інформацією
та матеріалами, відомостями про засоби проведення експертиз та
можливості їх застосування;
в) проведення спільних, заздалегідь погоджених дій в межах
цього Договору;
г) обміну правовою та науковою інформацією;
д) поставки технічних засобів, що застосовуються у боротьбі
із злочинністю;
е) обміну досвідом роботи, сприяння професійній підготовці
кадрів і науковим дослідженням.
3. Цей Договір не перешкоджає Договірним Сторонам розробляти
і розвивати інші взаємоприйнятні форми співробітництва.
4. Запити, що передбачені цим Договором, виконуються у
письмовій формі. У невідкладних випадках запит може бути зроблений
в усній формі з підтвердженням його у письмовій формі.
СТАТТЯ 2
Безпосереднє співробітництво у рамках реалізації цього
Договору здійснюють Договірні Сторони, а саме: від України -
самостійні структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ,
від Республіки Хорватія - центральні служби Міністерства
внутрішніх справ, які можуть укладати протоколи, визначаючи їх
зміст, способи і галузі співробітництва. Переліки підрозділів та
служб будуть узгоджені додатково.
СТАТТЯ 3
1. У ході співробітництва на підставі цього Договору
застосовуються правові норми держави Договірної Сторони, на
території якої воно здійснюється. На вимогу Договірної Сторони
застосовуються нормативні положення її держави, якщо вони не
суперечать правовому порядку держави, на території якої
здійснюється співробітництво.
2. З метою координації діяльності при розслідуванні злочинів
Договірні Сторони за взаємною згодою направляють у відрядження
своїх співробітників на територію держави іншої Договірної
Сторони.
СТАТТЯ 4
1. Кожна із Договірних Сторін після отримання запиту має
право відмовити у допомозі або в співробітництві якщо це загрожує
суверенітету, безпеці або іншим інтересам її держави, або у
випадках, коли здійснення співробітництва суперечить її
законодавству.
2. Про відмову у наданні допомоги, виконанні запиту або про
його часткове виконання Договірні Сторони негайно повідомляють
одна одну у письмовій формі.
СТАТТЯ 5
1. Кожна із Договірних Сторін вживає всіх необхідних заходів
для збереження конфіденційності відомостей, переданих іншою
Договірною Стороною, якщо ці відомості мають таємний характер, або
якщо Договірна Сторона, яка їх надає вважає небажаним розголошення
змісту. Ступінь таємності відомостей визначається Договірною
Стороною, яка їх надає.
2. Дані, що зачіпають права і свободи громадян,
використовуються Договірною Стороною, яка їх одержала тільки з
тією метою та на умовах, що їх визначила Договірна Сторона, яка їх
надала.
3. Дані про громадян надаються тільки службам, які здійснюють
боротьбу із злочинністю, тероризмом, незаконним обігом наркотичних
засобів та організованою злочинністю.
4. У випадках, коли громадянин, про якого передані дані, буде
вимагати надання йому про це інформацію, Договірні Сторони повинні
повідомити його про зміст і мету її використання. Така інформація
не надається, якщо це передбачено законодавством держави
Договірної Сторони.
5. Сторони забезпечують таємність даних про громадян від
несанкціонованого їх використання, а також не допускають їх зміни
чи розголошення. Договірні Сторони забезпечують контроль і
реєстрацію одержання, передачі та знищення даних про громадян у
порядку, встановленому законодавством держав Договірних Сторін.
6. На вимогу Договірної Сторони, яка надала дані, Договірна
Сторона, яка їх отримала, повинна повідомити про їх використання
та про досягнуті з їх допомогою результати.
7. Матеріали, інформація, технічні та інші засоби, отримані
згідно з цим Договором, надаються третій Стороні тільки за згодою
Договірної Сторони, яка їх надала.
СТАТТЯ 6
1. З метою поліпшення і оцінки співробітництва, яке визначено
цим Договором, Договірні Сторони створять Спільну Комісію.
Договірні Сторони по дипломатичних каналах обміняються
інформацією щодо складу членів Спільної Комісії.
2. Засідання Спільної Комісії відбувається один раз на рік по
черзі в Україні та в Республіці Хорватія.
3. При необхідності, на прохання однієї із Договірних Сторін,
відбуваються позачергові зустрічі для розгляду термінових питань.
СТАТТЯ 7
Витрати при здійсненні співробітництва і наданні допомоги
Договірні Сторони покривають за свій рахунок, якщо ними не буде
прийнято інше рішення.
СТАТТЯ 8
Договірні Сторони при здійсненні співробітництва користуються
українською та хорватською мовами, а при необхідності російською
чи англійською мовами.
СТАТТЯ 9
Цей Договір не порушує зобов'язань, що прийняті Договірними
Сторонами в інших міжнародних договорах (угодах).
СТАТТЯ 10
1. Цей Договір набуває чинності на 30-й день від дня
остаточного повідомлення дипломатичним шляхом однією Договірною
Стороною іншої про виконання умов, які передбачені національним
законодавством для вступу в дію цього Договору.
2. Цей Договір укладено на невизначений строк.
3. Кожна із Договірних Сторін має право припинити дію цього
Договору і в цьому випадку він втрачає чинність через 3 місяці від
дня, коли друга Договірна Сторона дипломатичним шляхом отримала
повідомлення про його припинення.
СТАТТЯ 11
Здійснено в Києві 26 жовтня 1993 року в двох оригінальних
примірниках, кожний українською і хорватською мовами, причому
обидва примірники мають однакову силу.
Від імені Уряду України Від імені Уряду
Республіки Хорватія
Міністр внутрішніх справ Міністр внутрішніх справ
(підпис) (підпис)
А. Василишин І. Ярняквгору