Про затвердження Статуту Національної академії медичних наук України
Постанова Кабінету Міністрів України; Статут від 18.10.19991913
Документ 1913-99-п, попередня редакція — Редакція від 25.07.2011, підстава - 732-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 жовтня 1999 р. N 1913
Київ
Про затвердження Статуту Національної академії
медичних наук України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }

Відповідно до статті 15 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Статут Національної академії медичних наук
України, прийнятий загальними зборами Академії 5 травня 1999 року
(додається). { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 р. N 1913
СТАТУТ
Національної академії медичних наук України
{ Назва Статуту із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 732
( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
Загальна частина
1. Національна академія медичних наук України (далі -
Академія) заснована Указом Президента України від 24 лютого 1993
р. N 59 ( 59/93 ). Статус національної Академії надано Указом
Президента України від 24 лютого 2010 р. N 255 ( 255/2010 ).
{ Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
Академія є державною науковою організацією з проблем медицини
та охорони здоров'я, заснованою на державній власності, яка діє
відповідно до законодавства на самоврядній основі. { Абзац пункту
1 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
Академія об'єднує у своєму складі дійсних членів
(академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів, що
обираються загальними зборами Академії, та всіх наукових
співробітників, що працюють у наукових установах Академії, для
спільного проведення досліджень у галузі медичних наук та охорони
здоров'я з метою поліпшення здоров'я та продовження життя
населення.
2. Адреса Академії: Україна, 04050, м. Київ,
вул. Герцена, 12.
Повне найменування Академії:
українською мовою - Національна академія медичних наук
України;
англійською мовою - National academy of medical sciences of
Ukraine. { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 732
( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
Скорочене найменування Академії - НАМН. { Абзац третій пункту
2 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
3. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи,
фінансується за рахунок коштів державного бюджету та з інших
джерел, не заборонених законодавством. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
4. Структура Академії складається з президії та її апарату,
наукових рад (відділень) при президії (далі - наукові ради),
наукових установ (науково-дослідних інститутів, наукових центрів
та інших прирівняних до них наукових установ), а також інших
установ, підприємств та організацій, які віднесені до відання
Академії (далі - інші установи). { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
5. Самоврядність Академії полягає у самостійному визначенні
тематики досліджень, своєї структури, вирішенні
науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні
міжнародних наукових зв'язків.
6. Академія взаємодіє з МОЗ, Національною академією наук,
іншими державними установами і громадськими організаціями, а також
з науковими установами зарубіжних країн. Академія будує свою
роботу виходячи з науково-галузевого принципу розвитку та
організації медичної науки, зберігаючи та зміцнюючи наукові
зв'язки з ученими інших держав за найважливішими напрямами
фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі
медицини.
7. Академія щороку звітує перед Кабінетом Міністрів України
про результати наукової діяльності та використання коштів,
виділених їй з державного бюджету.
Основні завдання і напрями діяльності
8. Основними завданнями Академії є:
визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної науки;
комплексний розвиток медичної науки, організація, координація
і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у
галузі медицини і фармації; { Абзац третій пункту 8 в редакції
Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
інтеграція і координація академічної, вузівської та галузевої
медичної науки з метою розроблення єдиних засад політики у цій
сфері;
підготовка кандидатів і докторів наук;
розвиток міжнародного і зовнішньоекономічного співробітництва
в галузі медичної науки та охорони здоров'я;
участь у розробленні пропозицій і рекомендацій з питань
розвитку медичної науки, охорони здоров'я, вищої медичної і
фармацевтичної освіти;
підтримка талановитих учених, сприяння науковій творчості
молоді в галузі медицини;
сприяння соціальному захисту членів і працівників Академії,
наукових та інших установ. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
9. Академія з метою вирішення покладених на неї завдань:
1) здійснює організацію, координацію і загальне наукове
керівництво фундаментальними та прикладними науковими
дослідженнями з розв'язання найважливіших проблем медичної науки,
які проводять науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади і
наукові медичні установи, що фінансуються з державного бюджету; { Підпункт 1 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п )
від 13.07.2011 }
2) визначає єдину комплексну систему прогнозування,
планування, координації, звітності та контролю виконання
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що проводяться в
її наукових установах, медичних вузах, інших наукових медичних
установах;
3) визначає пріоритети фундаментальних та прикладних наукових
досліджень, які проводяться вищими навчальними закладами і
галузевими медичними установами з метою забезпечення досягнень
принципово нових результатів у галузі медичної науки і технологій,
утворює тимчасові міжвідомчі підрозділи дослідників та виділяє
кошти для проведення необхідних робіт; { Підпункт 3 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п )
від 13.07.2011 }
4) здійснює в установленому порядку управління переданим їй
державним майном, розподіляє бюджетні кошти, контролює їх
використання;
5) розробляє разом з органами виконавчої влади рекомендації
щодо ефективного використання досягнень медичної науки в охороні
здоров'я;
6) здійснює наукові зв'язки з Національною академією наук,
галузевими академіями, а також науковими установами і медичними
науковими товариствами інших держав;
7) оголошує і проводить конкурси наукових праць і наукових
проектів з метою розв'язання важливих для охорони здоров'я
населення наукових проблем;
8) підтримує наукові колективи, які відзначаються високою
ефективністю роботи, та окремих дослідників і здійснює соціальний
захист працівників Академії;
9) вживає заходів для розвитку матеріальної бази і підвищення
рівня кадрового потенціалу академічної, вузівської і галузевої
медичної науки, в разі необхідності подає пропозиції з цих питань
Кабінету Міністрів України;
10) бере участь у проведенні комплексної наукової експертизи
досліджень з питань розвитку медичної науки, державних і галузевих
програм;
11) відповідно до законодавства захищає інтелектуальну
власність учених-медиків, що працюють в Академії;
12) сприяє роботі наукових медичних товариств та наукових
медичних періодичних видань, розвитку мережі науково-інформаційних
центрів, які використовують сучасні технології;
13) організує видавничу діяльність;
14) веде пропаганду досягнень медичної науки і наукових
знань;
15) встановлює відзнаки для заохочення працівників за значні
трудові досягнення, сприяння розвитку медичної науки та Академії;
16) засновує премії та інші відзнаки за видатні наукові
досягнення і відкриття в галузі медицини;
17) утворює, реорганізовує і ліквідує в установленому порядку
наукові та інші установи. { Пункт 9 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 732
( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
Персональний склад Академії та його обрання
10. До персонального складу Академії входять члени Академії:
дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени,
обрані згідно з цим Статутом.
Дійсними членами Академії обираються вчені, які збагатили
науку досягненнями першорядного наукового значення.
Членами-кореспондентами Академії обираються вчені, які
збагатили науку визначними науковими досягненнями.
Іноземними членами Академії обираються відомі вчені -
зарубіжних країн, наукові досягнення яких здобули визнання
міжнародної наукової медичної громадськості.
Члени Академії обираються довічно.
11. Вибори дійсних членів і членів-кореспондентів Академії
проводяться за наявності вакансій і призначаються президією
Академії не рідше одного разу на три роки.
12. Вибори до Академії проводяться на підставі цього Статуту
і положення про вибори, яке затверджується загальними зборами
Академії.
Вибори дійсних членів і членів-кореспондентів проводяться
двома етапами - на загальних зборах наукових рад та загальних
зборах Академії. Загальні збори Академії обирають дійсних членів і
членів-кореспондентів з числа кандидатів, обраних загальними
зборами наукових рад, у межах оголошених вакансій. { Пункт 12
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
Права та обов'язки членів Академії
13. Члени Академії мають право вносити на розгляд її президії
наукові та науково-організаційні питання, а також через президію -
на розгляд загальних зборів Академії.
14. На загальних зборах Академії дійсні члени користуються
правом ухвального голосу з усіх питань, члени-кореспонденти - з
усіх питань, за винятком обрання дійсних членів Академії.
15. Після досягнення дійсними членами віку 75 років можуть
бути відкриті відповідні вакансії для виборів нових дійсних членів
Академії. За дійсними членами Академії, які досягли зазначеного
віку, зберігаються всі права її члена.
16. Дійсні члени і члени-кореспонденти Академії зобов'язані:
збагачувати медичну науку новими досягненнями;
готувати наукові кадри;
брати участь у загальних зборах Академії;
виконувати доручення президії Академії.
17. Дійсні члени та члени-кореспонденти, які працюють в
установах, що не входять до складу Академії, щороку подають до
відповідної наукової ради при президії звіти про свою наукову
діяльність. Звіти дійсних членів і членів-кореспондентів про
наукову діяльність періодично заслуховуються на засіданнях
президії Академії та наукових рад.
18. Дійсним членам і членам-кореспондентам, які працюють в
установах, що не входять до складу Академії, президія Академії за
поданням наукової ради при президії Академії може дати дозвіл на
створення тимчасової академічної групи (тимчасового наукового
колективу при члені Академії) різної штатної чисельності з
фінансовим та матеріальним забезпеченням за рахунок коштів
Академії на період розроблення тієї чи іншої наукової проблеми
(теми).
19. Академія виплачує дійсним членам і членам-кореспондентам
Академії довічну плату у розмірі, який визначається Кабінетом
Міністрів України.
Загальні збори Академії
20. Вищим керівним органом Академії є загальні збори. У
загальних зборах беруть участь з правом ухвального голосу дійсні
члени і члени-кореспонденти, а з правом дорадчого голосу можуть
брати участь іноземні члени, керівники всіх наукових установ
Академії, представники наукової громадськості.
21. Загальні збори Академії:
приймають Статут Академії та вносять до нього зміни і
доповнення з наступним затвердженням Кабінетом Міністрів України;
визначають головні напрями наукових досліджень у галузі
медицини;
заслуховують звіти президії, наукових рад при президії
Академії, науково-дослідних інститутів, наукових центрів;
розглядають і затверджують звіти про роботу президії;
обговорюють проблеми наукового і науково-організаційного
характеру та вирішують основні організаційні питання діяльності
Академії;
обирають дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних
членів, президію, президента, віце-президентів та головного
вченого секретаря Академії відповідно до положення про вибори
дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних
членів Академії і положення про вибори президента,
віце-президентів, головного вченого секретаря і членів президії
Академії, що затверджуються загальними зборами Академії. { Абзац
сьомий пункту 21 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
22. Загальні збори скликаються президією Академії у разі
необхідності, але не рідше одного разу на рік, а також можуть бути
скликані на вимогу не менше 1/3 загальної кількості дійсних членів
та членів-кореспондентів Академії. Загальні збори вважаються
правоможними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 2/3
загальної кількості дійсних членів і членів-кореспондентів
Академії.
23. Рішення загальних зборів Академії приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів, за винятком випадків, коли
цим Статутом або рішенням загальних зборів передбачається інший
порядок.
Рішення загальних зборів приймаються у формі постанови і є
обов'язковими для виконання всіма членами Академії, науковими
установами, підприємствами, організаціями Академії та структурними
підрозділами і посадовими особами апарату президії Академії.
24. Президії Академії надається право спеціальним рішенням на
час загальних зборів виключати із спискового складу членів
Академії, які перебувають у закордонних відрядженнях, а також тих,
стан здоров'я яких або інші обставини виключають можливість їх
участі в роботі загальних зборів та голосуванні.
Президія Академії
25. У період між загальними зборами Академії керівництво її
роботою здійснює президія Академії, яка створюється загальними
зборами у складі президента, віце-президентів, головного вченого
секретаря, а також інших членів президії в кількості, що
визначається загальними зборами.
26. Президент, віце-президенти обираються загальними зборами
Академії терміном на п'ять років з числа дійсних членів Академії
таємним голосуванням простою більшістю голосів.
Головний вчений секретар обирається загальними зборами
Академії терміном на п'ять років з числа членів Академії або
докторів наук таємним голосуванням простою більшістю голосів.
Інші члени президії Академії обираються загальними зборами
терміном на п'ять років з числа дійсних членів Академії таємним
голосуванням простою більшістю голосів. Розподіл обов'язків між
членами президії встановлюється президією.
У голосуванні беруть участь дійсні члени і
члени-кореспонденти Академії.
Порядок виборів президента, віце-президентів, головного
вченого секретаря і членів президії затверджується загальними
зборами Академії.
27. Президент Академії організує роботу Академії, очолює
президію Академії, відповідає за розроблення і вирішення питань
кадрової політики, здійснює зв'язок Академії з органами державної
влади. { Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 732
( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
28. Для розгляду та оперативного вирішення поточних питань
діяльності Академії за рішенням президії утворюється бюро президії
Академії у складі президента, віце-президентів і головного вченого
секретаря. Рішення бюро президії з цих питань має силу рішення
президії Академії.
29. У своїй діяльності президія Академії підзвітна загальним
зборам Академії. Президія доповідає загальним зборам про
найважливіші рішення, прийняті нею у період між загальними
зборами.
Загальні збори Академії можуть таємним голосуванням простою
більшістю голосів достроково припинити повноваження окремих членів
президії Академії або президії в цілому та обрати нових членів або
президію в цілому в порядку, визначеному цим Статутом.
30. При президії Академії можуть створюватися постійні і
тимчасові ради, комісії, комітети, асоціації.
31. Президія Академії:
здійснює контроль за розвитком фундаментальних і прикладних
наукових досліджень з пріоритетних напрямів медичної науки та
охорони здоров'я;
розглядає прогнози, плани та звіти з найважливіших наукових
проблем;
організує і здійснює загальне керівництво діяльністю
експертних, наукових рад та проблемних комісій;
планує та здійснює міжнародні зв'язки Академії;
організує при своїх наукових установах аспірантуру та
докторантуру;
організує атестацію лікарів та наукових співробітників
установ, що входять до складу Академії;
контролює адміністративну, господарську і фінансову
діяльність наукових установ, підприємств та організацій Академії;
скликає загальні збори Академії;
призначає вибори членів Академії;

{ Абзац одинадцятий пункту 31 виключено на підставі Постанови
КМ N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }

розробляє і подає на розгляд загальних зборів проект бюджету
Академії та звітує про його виконання, визначає відповідно до
законодавства порядок використання коштів державного бюджету;
{ Абзац дванадцятий пункту 31 в редакції Постанови КМ N 732
( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
подає на розгляд загальних зборів один раз на два роки звіт
про діяльність Академії та її президії;
заслуховує звіти директорів наукових установ, що входять до
складу Академії, голів наукових рад, комісій та комітетів, а також
дійсних членів і членів-кореспондентів Академії;
скликає наукові конференції, симпозіуми та наради, організує
дослідні експедиції;
затверджує плани випуску наукових видань Академії;
затверджує результати обрання науковими радами кандидатів на
посади керівників наукових установ, а також подає президентові
Академії пропозиції щодо дострокового звільнення з посад
керівників наукових установ, з урахуванням яких президент укладає
чи розриває контракти з такими керівниками; { Абзац сімнадцятий
пункту 31 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
затверджує статути (положення) наукових та інших установ,
типові положення про вчені ради наукових установ, редакторів та
склад редакційних колегій періодичних видань Академії; { Абзац
вісімнадцятий пункту 31 в редакції Постанови КМ N 732
( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
сприяє використанню результатів науково-дослідних робіт в
охороні здоров'я та соціальній сфері;
у межах, визначених законодавством, здійснює міжнародне
наукове та зовнішньоекономічне співробітництво;
приймає рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації в
установленому порядку наукових та інших установ; { Абзац двадцять
перший пункту 31 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
присуджує засновані Академією премії за видатні наукові праці
і відкриття та інші нагороди і заохочувальні відзнаки;
здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.
32. Президія Академії може мати радників з правом дорадчого
голосу, що призначаються президентом Академії. { Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
33. Президія Академії за поданням вчених рад інститутів може
затверджувати дійсних членів і членів-кореспондентів Академії, які
досягли пенсійного віку і зробили значний внесок у розвиток
медичної науки, радниками при дирекції інститутів (за їх
бажанням).
34. Президія Академії має свій офіційний друкований орган.
35. Президія Академії має науково-організаційний апарат.
Загальне керівництво науково-організаційною діяльністю апарату
президії Академії здійснюється його керівником, який призначається
на посаду та звільняється з посади Президентом Академії. Положення
про діяльність апарату та його структура затверджується президією
Академії. { Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 732
( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
Наукові ради при президії Академії
36. При президії Академії створюються наукові ради. Кількість
наукових рад та їх найменування визначаються загальними зборами
Академії.
Президія Академії затверджує положення про наукові ради і
персональний склад наукових рад.
До складу наукових рад входять дійсні члени і
члени-кореспонденти Академії, інші провідні вчені, які працюють у
наукових установах, а також наукові установи за відповідними
напрямами медичної науки. Голови наукових рад призначаються
президією Академії. { Абзац третій пункту 36 в редакції Постанови
КМ N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
37. Завданням наукових рад є творче обговорення, контроль
планування і виконання науково-дослідних робіт інститутами
Академії; участь разом з вченою медичною радою МОЗ у здійсненні
керівництва проблемними комісіями МОЗ та Академії.
Наукові ради обговорюють перспективи розвитку фундаментальних
і прикладних наукових досліджень в Академії.
Голови наукових рад доповідають про роботу рад на засіданнях
президії Академії.
Наукові установи Академії
38. Основною ланкою структури Академії є наукова установа,
найважливіша мета діяльності якої полягає у проведенні
фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
39. Наукові установи діють на підставі власного статуту,
розробленого відповідно до типового статуту наукової установи
Академії.
Типовий статут наукової установи Академії затверджується
загальними зборами.
Статут наукової установи затверджується президією Академії.
Наукові установи Академії є юридичними особами.
Керівник наукової установи обирається науковими радами за
результатами конкурсу. Кандидатура керівника наукової установи
затверджується президією Академії. { Пункт 39 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
Рішення президії Академії про затвердження кандидатури
керівника наукової установи є підставою для укладення контракту
між президентом Академії та кандидатом на посаду керівника
наукової установи. { Пункт 39 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
Порядок обрання науковими радами кандидата на посаду
керівника наукової установи визначається президією Академії.
{ Пункт 39 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 732
( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
Керівники інших установ призначаються на посаду та
звільняються з посади президентом Академії відповідно до
законодавства. { Пункт 39 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 732 ( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }
Економічні основи діяльності Академії
40. Економічну основу діяльності Академії становлять основні
та оборотні фонди, інше майно, в тому числі те, що
використовується її науковими установами та організаціями, а також
передане їй державою у безстрокове безоплатне користування без
права зміни форми власності.

{ Пункт 41 виключено на підставі Постанови КМ N 732
( 732-2011-п ) від 13.07.2011 }

42. Майно і кошти Академії використовуються відповідно до її
статутних цілей і завдань.
Порядок внутрішнього розподілу майна і коштів між науковими
установами та організаціями Академії, а також їх використання
науковими установами та організаціями визначається апаратом
президії із залученням у разі потреби керівників відповідних
наукових установ та організацій Академії згідно із законодавством
та Статутом Академії. { Абзац другий пункту 42 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
43. Майно закріплюється за науковими установами та
організаціями на праві оперативного управління.
Доходи (прибутки), одержані науковими та іншими установами,
використовуються відповідно до законодавства. { Пункт 43 в редакції Постанови КМ N 732 ( 732-2011-п ) від
13.07.2011 }
Міжнародне співробітництво
44. З метою забезпечення фінансування та реалізації своїх
програм і проектів Академія може у визначених законодавством межах
провадити міжнародну наукову та науково-посередницьку діяльність,
створювати за кордоном наукові центри, клініки, підприємства, інші
наукові, науково-виробничі та підприємницькі структури.
Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Академії
45. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Академії
приймаються на загальних зборах Академії. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 членів
Академії, які беруть участь у голосуванні, з попереднім
обговоренням в наукових установах Академії.
Зміни і доповнення до Статуту затверджуються Кабінетом
Міністрів України.вгору