Про Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту
Указ Президента України; Положення від 26.02.2002191/2002
Документ 191/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2005, підстава - 1176/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1176/2005 ( 1176/2005 ) від 18.08.2005 )
Про Державний комітет України
з питань фізичної культури і спорту
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

1. Затвердити Положення про Державний комітет України з
питань фізичної культури і спорту (додається).
2. Установити, що Державний комітет України з питань фізичної
культури і спорту є правонаступником Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України в частині наданих
йому повноважень щодо фізичної культури і спорту, в тому числі
виконання міжнародних договорів України з питань фізичної культури
і спорту.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 лютого 2002 року
N 191/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 лютого 2002 року N 191/2002
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України з питань
фізичної культури і спорту

1. Державний комітет України з питань фізичної культури і
спорту (Держкомспорт України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
Держкомспорт України забезпечує в межах своєї компетенції
реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту,
несе відповідальність за дальший її розвиток.
2. Держкомспорт України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
У межах своєї компетенції Держкомспорт України організовує
виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за
їх реалізацією.
Держкомспорт України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Держкомспорту України є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
політики у сфері фізичної культури і спорту;
розроблення проектів концепцій, програм розвитку фізичної
культури і спорту;
створення умов для реалізації права громадян на заняття
фізичною культурою і спортом;
сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського руху та
спорту вищих досягнень в Україні;
міжнародне співробітництво у питаннях фізичної культури і
спорту.
4. Держкомспорт України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування
державної політики у сфері фізичної культури і спорту та
забезпечує її реалізацію;
2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
формуванні та реалізації інвестиційної, антимонопольної політики
за основними напрямами діяльності;
3) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
4) сприяє розвитку підприємництва у сфері фізичної культури і
спорту, здійснює відповідно до законодавства ліцензування
фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності щодо організації
та проведення спортивних занять професіоналів та любителів
спорту, підготовки спортсменів до змагань із різних видів спорту,
визнаних в Україні;
5) координує діяльність центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань
фізичної культури і спорту;
6) сприяє розвитку самодіяльного масового спорту, спорту
інвалідів, забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи
серед різних груп населення та запровадження в практику науково
обгрунтованої системи їх фізичного виховання;
7) розробляє та затверджує в установленому порядку Єдиний
календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів,
контролює його виконання;
8) разом із заінтересованими центральними органами виконавчої
влади вживає заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, шкіл олімпійського резерву, училищ фізичної
культури, міжвідомчих та інших центрів олімпійської підготовки,
вищих фізкультурно-спортивних навчальних закладів, у межах своїх
повноважень забезпечує контроль за їх діяльністю, погоджує
створення спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського
резерву незалежно від їх підпорядкування;
9) визначає потребу у фахівцях фізкультурно-оздоровчого та
спортивного профілю, координує разом з іншими центральними
органами виконавчої влади питання підготовки та перепідготовки
таких фахівців; у встановленому порядку здійснює контроль за
якістю їх підготовки та перепідготовки, працевлаштуванням
випускників вищих фізкультурно-спортивних навчальних закладів, що
належать до сфери його управління;
10) визначає порядок атестації спортивних тренерів та суддів;
11) визначає державну систему спортивних звань, розрядів та
категорій, порядок їх присвоєння та позбавлення; затверджує єдині
нагрудні значки відповідних спортивних кваліфікаційних розрядів та
почесних спортивних звань, а також установлює перелік спортивних
нагород для переможців і рекордсменів національних змагань;
12) затверджує в установленому порядку національні рекорди з
видів спорту, нагороджує переможців змагань, працівників та
активістів у сфері фізичної культури і спорту, вносить пропозиції
щодо відзначення їх державними нагородами;
13) приймає рішення про визнання видів спорту, здійснює
заходи щодо їх поширення на території України;
14) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку
видів спорту (версій), відповідно до специфіки яких спортивні
федерації мають право набувати всеукраїнського статусу незалежно
від наявності місцевих осередків у більшості областей України, в
Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі;
15) делегує відповідно до законодавства всеукраїнським
фізкультурно-спортивним товариствам повноваження щодо виконання
державних завдань, програм розвитку фізичної культури і спорту,
організації та проведення відповідних спортивних заходів згідно з
укладеними двосторонніми угодами;
16) приймає відповідно до законодавства рішення про надання
спортивній федерації статусу національної або відмову в наданні
цього статусу, веде Реєстр національних спортивних федерацій
(асоціацій, спілок тощо), контролює здійснення наданих їм
повноважень, приймає рішення про позбавлення спортивної федерації
статусу національної;
17) комплектує на конкурсній основі за поданням національних
спортивних федерацій (асоціацій, союзів) з видів спорту
національні збірні команди України з числа найбільш підготовлених
спортсменів і спеціалістів; затверджує положення про національні
збірні команди України; здійснює контроль за підготовкою та участю
членів національних збірних команд України у спортивних змаганнях;
18) надає офіційну згоду спортсменові, який не набув статусу
спортсмена-професіонала і включений до основного чи резервного
складу збірних команд України, на укладення контракту про
діяльність у професіональному спорті;
19) забезпечує в межах своїх повноважень підготовку та участь
українських спортивних команд у міжнародних змаганнях, здійснює
організаційні заходи, пов'язані з роботою за кордоном українських
спортсменів, тренерів та інших спеціалістів із різних видів
спорту;
20) надає відповідно до законодавства згоду щодо проведення
на території України міжнародних спортивних змагань;
21) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку
баз олімпійської та параолімпійської підготовки;
22) здійснює контроль за технічним станом та ефективним
використанням спортивних споруд, олімпійських центрів і баз,
додержанням екологічних вимог, норм та правил безпеки на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління;
23) визначає плавзасоби як такі, що є спортивними суднами,
встановлює порядок їх обліку, реєстрації, нагляду за використанням
і технічним станом;
24) відкриває в установленому порядку спеціальні рахунки
"Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" в Головному
управлінні Державного казначейства України та використовує кошти з
цих рахунків відповідно до законодавства;
25) організовує в установленому законодавством порядку
проведення державних спортивних лотерей;
26) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо медичного,
диспансерного забезпечення спортсменів, тренерів, обов'язкового
державного страхування спортсменів вищих категорій;
27) застосовує в установленому порядку дисциплінарні
стягнення (в тому числі дискваліфікацію спортсменів, позбавлення
кваліфікаційних та почесних спортивних звань і прав на проведення
тренерської, суддівської роботи) до спортсменів, тренерів та інших
працівників;
28) вживає заходів для соціального захисту спортсменів,
зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших
фахівців з фізичної культури і спорту;
29) організовує науково-методичну роботу у сфері фізичної
культури і спорту;
30) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає договори міжвідомчого характеру з питань, що належать до
його компетенції, та забезпечує їх реалізацію;
31) розробляє пропозиції щодо вдосконалення соціальних,
фінансово-економічних нормативів та механізму їх впровадження,
системи обліку, звітності, статистики та контрольно-ревізійної
роботи у сфері фізичної культури і спорту;
32) здійснює в установленому порядку
інформаційно-пропагандистську, рекламну та видавничу діяльність,
засновує газети, журнали, інші засоби масової інформації;
33) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в
установленому порядку контроль за станом охорони та збереження
державної таємниці у центральному апараті Комітету, на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління;
34) забезпечує в межах повноважень, визначених
законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави;
35) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
5. Держкомспорт України має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів
України;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. Держкомспорт України при виконанні покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями, відповідними органами іноземних держав.
7. Держкомспорт України в межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Держкомспорт України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Держкомспорту України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Держкомспорту України є обов'язковими для виконання центральними
та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності та громадянами.
8. Держкомспорт України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держкомспорт України завдань і здійснення ним своїх функцій.
Голова має перших заступників, у тому числі заступника у
зв'язках з Верховною Радою України, та заступників (далі -
заступники), які призначаються на посаду та звільняються з посади
відповідно до законодавства. ( Абзац третій пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
Голова здійснює керівництво Держкомспортом України,
розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників структурних
підрозділів Держкомспорту України, призначає на посади та звільняє
з посад працівників центрального апарату Держкомспорту України, в
тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України -
керівників структурних підрозділів центрального апарату
Держкомспорту України. ( Абзац четвертий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
Голова Комітету погоджує призначення на посади та звільнення
з посад керівників відповідних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкомспорту України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі
Голови (голова колегії), його заступників за посадою, інших
керівних працівників Держкомспорту України.
У разі потреби до складу колегії Держкомспорту України можуть
входити в установленому порядку інші особи. ( Абзац другий пункту
9 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови
Держкомспорту України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомспорту
України.
10. У Держкомспорті України з урахуванням специфіки його
діяльності можуть утворюватися дорадчі та інші консультативні
органи. Склад зазначених органів і положення про них затверджує
Голова.
11. Гранична чисельність працівників Держкомспорту України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Держкомспорту України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
( Абзац другий пункту 11 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держкомспорту України затверджує його Голова.
12. Держкомспорт України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору