Про Положення про дипломатичного радника органу виконавчої влади
Указ Президента України; Положення від 31.12.20051901/2005
Документ 1901/2005, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.07.2016, підстава - 303/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про дипломатичного
радника органу виконавчої влади
{ Назва Указу із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }

З метою дальшого забезпечення ефективної реалізації державної
зовнішньої політики та узгодженості заходів органів виконавчої
влади у сфері зовнішніх зносин п о с т а н о в л я ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
1. Затвердити Положення про дипломатичного радника
органу виконавчої влади (додається). { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
2. Органам виконавчої влади забезпечити здійснення заходів,
що випливають із цього Указу. { Стаття 2 в редакції Указу Президента N 303/2016 ( 303/2016 ) від
18.07.2016 }
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
вжити заходів щодо вирішення питань організаційного та
матеріально-технічного забезпечення діяльності дипломатичних
радників центральних органів виконавчої влади;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх актів у відповідність із цим
Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 грудня 2005 року
N 1901/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 грудня 2005 року N 1901/2005
ПОЛОЖЕННЯ
про дипломатичного радника
органу виконавчої влади
{ У назві і тексті Положення слова "центральний" та "центральні" у
всіх відмінках виключено згідно з Указом Президента N 303/2016
( 303/2016 ) від 18.07.2016 }

1. Дипломатичний радник органу виконавчої влади (далі -
дипломатичний радник) - дипломатичний працівник, тимчасово
відряджений Міністром закордонних справ України до органу
виконавчої влади для виконання дипломатичних функцій.
2. Дипломатичний радник у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
дипломатичну службу" ( 2728-14 ), іншими законами, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями дипломатичного радника є:
представлення позиції Міністерства закордонних справ України
під час здійснення органом виконавчої влади заходів у сфері
зовнішніх зносин;
надання допомоги у здійсненні зв'язків органу виконавчої
влади з відповідними органами іноземних держав та міжнародними
організаціями;
забезпечення органу виконавчої влади необхідною для
ефективного виконання покладених на нього завдань інформацією щодо
політичного та економічного становища в світі, зовнішньої та
внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних
організацій;
розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій
щодо підвищення ефективності діяльності органу виконавчої влади у
сфері зовнішніх зносин;
забезпечення взаємодії органу виконавчої влади з
Міністерством закордонних справ України.
4. Дипломатичний радник відповідно до покладених на нього
завдань:
бере участь у підготовці закордонних візитів посадових осіб
органу виконавчої влади, а також візитів іноземних делегацій, що
прибувають в Україну на запрошення органу виконавчої влади, та
забезпечує погодження відповідних ініціатив з Міністерством
закордонних справ України;
бере участь у підготовці виступів, офіційних заяв посадових
осіб, ініціатив органу виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин
та забезпечує їх погодження з Міністерством закордонних справ
України;
забезпечує погодження в установленому порядку повідомлень та
прес-релізів органу виконавчої влади, які прямо чи опосередковано
пов'язані з діяльністю у сфері зовнішніх зносин;
представляє позицію Міністерства закордонних справ України
під час здійснення органом виконавчої влади заходів у сфері
зовнішніх зносин у рамках єдиного зовнішньополітичного курсу
України;
бере участь у зустрічах керівників органу виконавчої влади з
посадовими особами іноземних держав, офіційними особами
міжнародних організацій, які проводяться в Україні;
бере участь у підготовці проектів та здійсненні нагляду за
виконанням міжнародних договорів України з питань, що відносяться
до компетенції органу виконавчої влади;
сприяє виконанню органом виконавчої влади зобов'язань, що
випливають із членства України в міжнародних організаціях;
надає допомогу органу виконавчої влади в роботі з підготовки
та участі у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях,
сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових
комісій, інших органів;
надає органу виконавчої влади консультативну та інформаційну
допомогу у сфері зовнішніх зносин;
розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності
органу виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин;
сприяє обміну інформацією структурними підрозділами органу
виконавчої влади з відповідними структурними підрозділами
Міністерства закордонних справ України, аналізує та узагальнює
інформацію, необхідну органу виконавчої влади для виконання
покладених на нього завдань у сфері зовнішніх зносин;
здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього
завдань.
5. Дипломатичний радник відряджається до органу виконавчої
влади та відкликається з відрядження Міністром закордонних справ
України за погодженням з керівником відповідного органу виконавчої
влади.
Дипломатичний радник безпосередньо підпорядковується
керівникові органу виконавчої влади, до якого він тимчасово
відряджений. У своїй діяльності він підзвітний і підконтрольний
Міністрові закордонних справ України.
6. Дипломатичний радник входить до складу колегії органу
виконавчої влади з правом дорадчого голосу, бере участь у нарадах,
що проводяться у органі виконавчої влади з питань діяльності
органу у сфері зовнішніх зносин.
7. Умови оплати праці, організаційне, матеріально-технічне та
інше забезпечення дипломатичного радника визначаються Кабінетом
Міністрів України.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору