Документ 190-2018-п, чинний, поточна редакція — Ухвалення судового рішення від 12.12.2018, підстава - v5551805-18

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 березня 2018 р. № 190
Київ

Деякі питання призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх наглядових рад

{Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/15551/18 від 12.12.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що:

1) розпочаті до набрання чинності цією постановою конкурсні відбори керівників особливо важливих для економіки суб’єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх наглядових рад підлягають припиненню;

2) комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств визначає претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки суб’єктів господарювання державного сектору економіки, кандидатури переможців відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки суб’єкта господарювання державного сектору економіки та висловлює позицію щодо кандидатури представника держави до складу такої наглядової ради після проведення відповідних відборів з урахуванням змін, затверджених цією постановою;

3) суб’єкти управління об’єктами державної власності подають до Кабінету Міністрів України інформацію про припинення повноважень члена наглядової ради особливо важливого для економіки суб’єкта господарювання державного сектору економіки не пізніше ніж через п’ять днів після їх припинення.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2018 р. № 190

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383, № 59, ст. 1945, № 62, ст. 2034, № 69, ст. 2277; 2016 р., № 5, ст. 274, № 94, ст. 3080; 2017 р., № 57, ст. 1697, № 60, ст. 1828):

1) доповнити постанову пунктом 4-2 такого змісту:

“4-2. Суб’єктам управління об’єктами державної власності подавати до Кабінету Міністрів України інформацію про:

відкриття вакансії керівника особливо важливого для економіки підприємства - не пізніше ніж через п’ять днів після її відкриття;

закінчення строку контракту з керівником особливо важливого для економіки підприємства - не пізніше ніж за місяць до його закінчення;

оголошення відбору на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства разом з відповідними документами - не пізніше ніж через три дні після прийняття відповідного рішення;

тимчасове покладення виконання обов’язків або призначення виконуючого обов’язки керівника особливо важливого для економіки підприємства - не пізніше ніж через п’ять днів після прийняття відповідного рішення.”;

2) у Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посаду голови виконавчого органу господарських товариств та незалежних членів наглядових рад особливо важливих для економіки підприємств, крім державних банків, відбір незалежних членів до яких врегульовано статтею 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.”;

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Підставою для оголошення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства є рішення суб’єкта управління або, якщо суб’єкт управління протягом 30 днів з моменту відкриття відповідної вакансії не оголосив відбір, - відповідне рішення Кабінету Міністрів України. Міністр Кабінету Міністрів України повинен протягом 30 днів з моменту, коли у Кабінету Міністрів України виникло право оголосити відбір, подати до Кабінету Міністрів України проект відповідного рішення про оголошення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства.”;

пункти 20 і 21 викласти в такій редакції:

“20. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку.

Кандидатура, відібрана за результатами конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, погоджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника суб’єкта управління (крім випадків, коли відповідне підприємство є особливо важливим для економіки).

До подання щодо погодження кандидатури на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, додаються:

проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури, завізований керівником суб’єкта управління;

протокол засідання комісії;

біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника служби управління персоналом суб’єкта управління, скріпленим печаткою (за наявності);

згода на обробку персональних даних;

копії, засвідчені підписом керівника служби управління персоналом суб’єкта управління, скріпленим печаткою (за наявності):

- заяви кандидата про прийняття на посаду;

- документа про погодження кандидатури з головою відповідної місцевої держадміністрації (відповідно до статті 36 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”);

- статуту підприємства.

Результати відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті суб’єкта управління.

Рішення комісії (у випадках, визначених абзацом другим цього пункту, - рішення Кабінету Міністрів України) є підставою для укладення протягом двох тижнів контракту між суб’єктом управління та переможцем конкурсного відбору.

21. Погодження призначення керівника підприємства головою місцевої держадміністрації здійснюється в установленому порядку. У разі вмотивованої відмови голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) у погодженні призначення керівника підприємства суб’єкт управління вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.”;

доповнити Порядок пунктом 21-1 такого змісту:

“21-1. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору. У разі коли пропозицію подав лише один учасник, конкурс не проводиться. При цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.

У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі, визнання комісією конкурсних пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 18 цього Порядку або реалізація яких не забезпечує належну ефективність управління підприємством, чи у разі непогодження Кабінетом Міністрів України призначення керівника приймається рішення про повторне проведення конкурсного відбору.”;

пункти 22-24 викласти в такій редакції:

“22. Для визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств Кабінет Міністрів України утворює комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комітет з призначення) та комісію з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комісія з відбору).

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення та комісії з відбору здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

23. До складу комітету з призначення входить вісім його членів.

До складу комітету з призначення включаються Міністр Кабінету Міністрів України, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, перший заступник Міністра фінансів, керівник відповідного суб’єкта управління особливо важливим для економіки підприємством або його заступник (далі - представник суб’єкта управління) та за згодою чотири незалежних недержавних експерти з правом дорадчого голосу (далі - незалежні експерти).

У разі коли Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління підприємства, до складу комітету з призначення включається керівник міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або його заступник. У разі коли Мінекономрозвитку або Мінфін є суб’єктом управління, в засіданнях комітету з призначення беруть участь Міністр Кабінету Міністрів України, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, перший заступник Міністра фінансів та незалежні експерти.

Суб’єкт управління протягом трьох робочих днів з моменту оголошення відбору визначає свого представника до складу комітету з призначення.

Кабінет Міністрів України затверджує персональний склад незалежних експертів, які входять до складу комітету з призначення.

Голова комітету з призначення та його заступник обираються на засіданні комітету з призначення з числа його членів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.

Голова комітету з призначення організовує його роботу, скликає засідання комітету з призначення та головує на них.

У разі неможливості виконання головою комітету з призначення своїх повноважень або в разі його відсутності повноваження голови комітету здійснює його заступник.

Комітет з призначення на своєму засіданні обирає секретаря комітету з призначення таємним голосуванням простою більшістю голосів.

Секретар не є членом комітету з призначення, здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування на засіданні комітету з призначення.

24. Основними завданнями комітету з призначення є:

затвердження вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та доведення їх до комісії з відбору;

розгляд поданих комісією з відбору пропозицій щодо претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та документів;

визначення кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та подання Кабінетові Міністрів України висновків щодо погодження відповідної кандидатури на зазначену посаду;

підготовка рекомендацій щодо умов контракту з претендентом на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.”;

пункт 25 виключити;

доповнити Порядок пунктами 26-44 такого змісту:

“26. Формою роботи комітету з призначення є засідання. Черговість засідань обумовлюється потребою в прийнятті рішень комітетом з призначення та визначається комітетом.

Комітет з призначення повинен провести засідання протягом місяця з дати подання на затвердження комітету з призначення пропозиції щодо вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства або подання комісією з відбору відповідних кандидатур, які визнані комісією найкращими.

Засідання комітету з призначення має кворум за умови участі в ньому трьох членів з правом голосу.

Рішення комітету з призначення приймаються шляхом таємного або заочного голосування, ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів, оформляються протоколом, який підписується головою комітету, а в разі його відсутності - заступником голови комітету. Думка незалежних експертів, викладена в письмовій формі, додається до протоколу засідання. У разі прийняття рішення шляхом заочного голосування за допомогою електронної пошти голосування здійснюється протягом трьох робочих днів з дати отримання матеріалів членом комітету з призначення через електронну пошту.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос представника суб’єкта управління.

27. До складу комісії з відбору входить п’ять її членів. Персональний склад комісії з відбору, зокрема голова, затверджується Міністром Кабінету Міністрів України.

До складу комісії з відбору включаються два представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, по одному представнику Мін’юсту і відповідного суб’єкта управління та один незалежний недержавний експерт з добору персоналу (далі - фахівець з добору персоналу), який бере участь у роботі комісії (за згодою) з правом дорадчого голосу.

У разі неподання суб’єктом управління протягом трьох робочих днів з дати звернення Міністра Кабінету Міністрів України до комісії з відбору кандидатури свого представника або нез’явлення на засідання зазначеної комісії представника суб’єкта управління засідання комісії є правоможним.

Керівництво діяльністю комісії з відбору здійснює її голова.

Секретар комісії з відбору, який не є її членом, призначається Міністром Кабінету Міністрів України. Секретар комісії з відбору забезпечує організацію роботи комісії, здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування на засіданні комісії.

28. Комісія з відбору:

подає на затвердження комітету з призначення пропозиції до вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства, розглядає питання щодо джерел фінансування залучення фахівця з добору персоналу;

приймає рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про проведення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства;

звертається до суб’єктів управління для отримання відомостей про особливо важливе для економіки підприємство, на посаду керівника якого оголошено відбір, та іншої інформації для здійснення комісією з відбору своїх повноважень;

ухвалює рішення про допуск претендентів до відбору або відхилення їх кандидатур. Претендент не допускається до участі у відборі в разі неподання ним одного з документів, зазначених в абзацах другому - п’ятому пункту 10 цього Порядку, та/або наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

приймає рішення про передачу фахівцеві з добору персоналу для проведення попереднього відбору кандидатів копій заяв та документів, надісланих претендентами;

розглядає пропозиції фахівця з добору персоналу щодо проведеного ним попереднього відбору кандидатур претендентів;

заслуховує на закритому засіданні пропозицію учасника відбору;

визначає та подає до комітету з призначення від трьох до п’яти кандидатур, які визнані комісією найкращими.

29. Секретаріат Кабінету Міністрів України:

розробляє та подає Міністрові Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності проведення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства;

розробляє пропозиції до вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства;

оприлюднює інформацію про дату та умови відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;

приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претендентами;

надсилає разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запит до Національної поліції стосовно подання інформації про відсутність (наявність) у них судимості, заборону займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

надсилає фахівцю з добору персоналу для проведення попереднього відбору кандидатів копії заяв та документів, надісланих претендентами.

30. Джерелами фінансування послуг фахівця з добору персоналу можуть бути кошти особливо важливого для економіки підприємства, кошти державного бюджету та/або інші джерела, не заборонені законодавством.

У разі коли комісія з відбору визначить доцільність здійснення оплати послуг фахівця з добору персоналу за рахунок коштів особливо важливого для економіки підприємства, вона звертається до суб’єкта управління з пропозицією рекомендувати зазначеному підприємству здійснити оплату таких послуг.

31. Організаційною формою роботи комісії з відбору є засідання.

Засідання комісії з відбору проводяться в разі потреби, про що повідомляється її членам та учасникам засідання не пізніше ніж за два робочі дні до їх початку.

Засідання комісії з відбору є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії з відбору приймається шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, який підписує голова комісії з відбору.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії з відбору.

Член комісії з відбору, який не підтримує прийняте рішення, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

32. Комісія з відбору протягом 15 робочих днів після прийняття рішення про проведення відбору та не пізніше ніж за сім робочих днів до дня засідання комітету з призначення подає йому:

пропозиції щодо вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства;

відомості про особливо важливе для економіки підприємство, на посаду керівника якого оголошено відбір (загальна характеристика підприємства, цілі та основні напрями діяльності, участь підприємства у фінансово-промислових групах, об’єднаннях, холдингових компаніях, динаміка фінансових показників за останні п’ять років);

опис функціональних обов’язків для керівника особливо важливого для економіки підприємства з переліком ключових цілей на посаді та кваліфікаційних вимог до претендента на таку посаду.

33. Комітет з призначення розглядає на своєму засіданні подані комісією з відбору відомості, затверджує на їх підставі вимоги до претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства, які надаються комісії з відбору, або надсилає такі відомості для доопрацювання в разі подання неповної інформації про підприємство.

Комісія з відбору не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати затвердження комітетом з призначення вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства приймає рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про проведення відбору, в якому зазначаються відомості, визначені пунктом 9 цього Порядку.

34. Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії з відбору заяву та документи, перелік яких визначено пунктом 10 цього Порядку.

35. Попередній відбір кандидатів здійснюється фахівцями з добору персоналу.

Основними функціями фахівця з добору персоналу є:

проведення аналізу документів претендентів;

проведення співбесід та інтерв’ю з претендентами;

оцінка всіх претендентів на відповідність вимогам до претендентів на посаду керівника підприємства, затвердженим комітетом з призначення;

заслуховування пропозиції учасників відбору.

Фахівець з добору персоналу подає протягом двох тижнів з дати завершення прийому заяв на розгляд комісії з відбору відомості про результати проведеної роботи, у тому числі висновки та пропозиції щодо всіх претендентів, а також рекомендації стосовно п’яти кандидатів, визнаних фахівцем з добору найкращими.

36. У разі відсутності претендентів на участь у відборі або у разі подання для участі у відборі пропозицій менше ніж від трьох учасників, або визнання комітетом з призначення пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 18 цього Порядку, - приймається рішення про повторне проведення відбору.

Пропозиції щодо повторного проведення відбору комісія з відбору вносить на розгляд Міністра Кабінету Міністрів України.

37. Комісія з відбору розглядає на своєму засіданні подані фахівцем з добору персоналу пропозиції щодо п’яти кандидатур претендентів, визнаних фахівцем з добору персоналу найкращими. Комісія з відбору може заслухати пропозиції будь-яких претендентів, допущених до відбору.

За результатами розгляду комісія з відбору може прийняти рішення щодо заміни не більше двох кандидатур з числа відібраних фахівцями з добору персоналу.

38. Комісія з відбору після визначення нею найкращих кандидатур на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та не пізніше ніж за сім робочих днів до дня засідання комітету з призначення подає на його розгляд документи щодо відібраних претендентів (від трьох до п’яти). При цьому більшість претендентів, документи щодо яких подаються комісією з відбору, повинні бути з числа п’яти кандидатів, визнаних фахівцями з добору персоналу найкращими.

Документи щодо кандидатури претендента включають подані претендентом у довільній формі відомості про кар’єру з детальним переліком професійних досягнень та відповідність досвіду цілям посади, а також презентацію бачення стратегії особливо важливого для економіки підприємства та план дій.

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами на електронну адресу, зазначену в оголошенні про проведення відбору на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.

39. Комітет з призначення розглядає на своїх засіданнях пропозиції та документи, подані комісією з відбору, заслуховує претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та за результатами розгляду готує Кабінетові Міністрів України висновки щодо погодження відібраної кандидатури претендента на посаду керівника підприємства.

За відсутності можливості безпосередньої участі претендента в засіданні комітету з призначення розгляд його кандидатури може здійснюватися в режимі відеоконференції.

Висновки комітету з призначення оформляються протоколом, який підписується головою комітету з призначення.

40. Проект рішення Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та умови контракту вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Міністром Кабінету Міністрів України на підставі рішення комітету з призначення.

41. До проекту рішення Кабінету Міністрів України додаються:

1) протокол засідання комітету з призначення;

2) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою;

3) згода на обробку персональних даних;

4) копії:

заяви кандидата про прийняття на посаду;

статуту підприємства;

документа про погодження кандидатури з головою відповідної місцевої держадміністрації (відповідно до статті 36 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”).

У разі вмотивованої відмови голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) у погодженні призначення керівника особливо важливого для економіки підприємства комітет з призначення вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.

42. Рішення Кабінету Міністрів України є підставою для укладення протягом двох тижнів контракту між суб’єктом управління та переможцем відбору.

43. У разі корпоратизації, перетворення особливо важливого для економіки підприємства голова виконавчого органу/члени наглядової ради такого господарського товариства, яких було обрано відповідно до цього Порядку, призначаються на відповідні посади без проведення нового відбору.

44. У разі коли Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців не погодив кандидатуру претендента на посаду керівника/члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства або претендент відмовився від посади, комітет з призначення має право протягом трьох місяців підготувати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо погодження іншої кандидатури претендента на посаду керівника/члена наглядової ради підприємства, обраної з числа претендентів, пропозиції щодо яких було подано на розгляд комісією з відбору.”.

2. У Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686, № 57, ст. 1697, № 94, ст. 2839):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Підставою для оголошення відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради підприємства, товариства, крім банку, вартість активів якого за даними останньої річної фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень (далі - відбір незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства), є наказ відповідного суб’єкта управління або, якщо суб’єкт управління протягом 30 днів з моменту відкриття відповідної вакансії не оголосив відбір, - відповідне рішення Кабінету Міністрів України. При цьому Міністр Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з моменту виникнення у Кабінету Міністрів України права оголосити відбір повинен подати до Кабінету Міністрів України проект відповідного рішення про оголошення відбору членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства.

У разі коли суб’єктом управління об’єктами державної власності (далі - суб’єкт управління) визначено доцільність утворення наглядових рад на підприємствах, у товариствах, утворення яких не є обов’язковим згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України критеріями, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, підставою для оголошення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядових рад підприємства та товариства є наказ відповідного суб’єкта управління.

У разі коли Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління підприємства, товариства, зазначених в абзаці третьому цього пункту, підставою для оголошення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядових рад підприємства, товариства є рішення Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється та вноситься центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

У рішенні про проведення конкурсного відбору (крім відбору незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства) зазначаються:

найменування підприємства, товариства, код згідно з ЄДРПОУ;

строк подання заяв на участь у конкурсному відборі;

загальні вимоги до кандидатів на посаду, очікувані функції, які повинен виконувати член наглядової ради підприємства, товариства, а також сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради, відповідно до положення про принципи формування наглядової ради;

адреса, адреса електронної пошти, за якими приймаються заяви та документи для участі в конкурсному відборі.”;

2) перше речення абзацу першого пункту 4 після слів “проведення конкурсного відбору” доповнити словами “(крім відбору незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства)”;

3) пункти 17-19 викласти в такій редакції:

“17. Відбір кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства здійснюється комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комітет з призначення) та комісією з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комісія з відбору), утвореними відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383).

18. Відбір кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства здійснюється відповідно до пунктів 22-24, 26-44 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383), з урахуванням таких особливостей:

1) комітет з призначення:

затверджує вимоги до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства та надає їх комісії з відбору;

розглядає пропозиції комісії з відбору щодо претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства разом з поданими комісією документами;

визначає кандидатуру претендента на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства на кожну оголошену вакансію та подає Кабінетові Міністрів України висновки щодо погодження відповідної кандидатури;

готує рекомендації щодо умов контракту з претендентом на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства;

2) комісія з відбору:

розробляє та подає комітетові з призначення для затвердження пропозиції щодо вимог до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства;

визначає та подає комітетові з призначення від трьох до п’яти кандидатів незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства на кожну оголошену вакансію, які визнані комісією найкращими;

3) попередній відбір кандидатів здійснюється незалежними недержавними експертами - фахівцями з добору персоналу;

4) комісія з відбору приймає рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про проведення відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, в якому зазначаються:

найменування та місцезнаходження особливо важливого для економіки підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк, місце та адреса приймання заяв на участь у відборі, номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

перелік документів, які необхідно подати претендентам, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента, затверджені комітетом з призначення, очікувані функції члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, а також сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради, відповідно до положення про принципи формування наглядової ради;

інформація про фінансово-економічний стан особливо важливого для економіки підприємства, товариства - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву про участь у відборі та інші документи;

5) для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою разом із заявою:

копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, та документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

згоду на обробку персональних даних;

рекомендації (за наявності);

заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

19. Проект рішення Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Міністр Кабінету Міністрів України на підставі рішення комітету з призначення.

Рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, є підставою для прийняття суб’єктом управління рішення про укладення цивільно-правового договору з незалежним членом наглядової ради.

Для особливо важливого для економіки товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради є підставою для надання суб’єктом управління загальним зборам відповідних пропозицій щодо обрання такого кандидата до складу наглядової ради товариства як незалежного члена.”;

4) пункт 20 виключити.

3. У Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 687):

1) у пункті 8:

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“Відповідні документи подаються українською та англійською мовами на адресу електронної пошти комісії з відбору.

Розгляд комітетом з призначення пропозицій щодо кандидатур представників держави здійснюється відповідно до пунктів 22-24, 26-44 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383).”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

в абзаці п’ятому слово “другого” замінити словом “четвертого”, а слово “Мінекономрозвитку” - словами “визначений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади”;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. До проекту розпорядження додаються біографічна довідка з кольоровою фотокарткою; заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради; копія документа про освіту; копії паспорта, а також трудової книжки (у разі наявності); згода на обробку персональних даних, а також інформація та документи, визначені в абзаці першому пункту 8 цього Порядку.”.вгору