Документ 19-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.06.2008, підстава - 553-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 січня 2007 р. N 19
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 553 ( 553-2008-п ) від 18.06.2008 }
Про утворення Комісії із сприяння досудовому
врегулюванню спорів між інвесторами
та органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1230 ( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }
{ Назву і текст Постанови після слів "органами виконавчої
влади" доповнено словами "або органами місцевого
самоврядування" згідно з Постановою КМ N 1230
( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Комісію із сприяння досудовому врегулюванню
спорів між інвесторами та органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування.
2. Затвердити Положення про Комісію із сприяння досудовому
врегулюванню спорів між інвесторами та органами виконавчої влади
або органами місцевого самоврядування, що додається.
3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям утворити комісії із сприяння досудовому
врегулюванню спорів між інвесторами та місцевими органами
виконавчої влади. { Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1230
( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2007 р. N 19
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію із сприяння досудовому врегулюванню спорів
між інвесторами та органами виконавчої влади або
органами місцевого самоврядування
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1230 ( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }

1. Комісія із сприяння досудовому врегулюванню спорів між
інвесторами та органами виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування (далі - Комісія) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1230
( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основним завданням Комісії є сприяння досудовому
врегулюванню спорів між інвесторами та органами виконавчої влади
або органами місцевого самоврядування.
Комісія розглядає спори між інвесторами та місцевими органами
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у разі,
коли спір не врегульовано за сприяння комісії на місцевому рівні
або коли на місцевому рівні комісія не утворена. { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1230 ( 1230-2007-п )
від 17.10.2007 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1230
( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
розглядає за поданням інвесторів, органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування заяви (звернення, скарги) із
спірних питань та сприяє розв'язанню спорів у межах досудової
процедури; { Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1230
( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }
аналізує причини надходження заяв (звернень, скарг) із
спірних питань від суб'єктів правовідносин і готує пропозиції
Кабінетові Міністрів України щодо удосконалення
нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності;
подає у тижневий строк за результатами розгляду заяв
(звернень, скарг) Кабінетові Міністрів України рекомендації щодо
вирішення порушеного питання та/або пропозиції стосовно
удосконалення нормативно-правових актів з питань інвестиційної
діяльності;
надає консультаційну та інформаційну допомогу інвесторам щодо
розв'язання проблем, які виникають під час провадження
інвестиційної діяльності на території України. { Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1230 ( 1230-2007-п ) від
17.10.2007 }
5. Комісія має право:
отримувати в установленому законодавством порядку від органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності інформацію і документи,
необхідні для виконання покладених на неї завдань та надавати
зазначеним органам рекомендації щодо можливих шляхів врегулювання
спорів; { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1230 ( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про
стан роботи з розгляду заяв (звернень, скарг) із спірних питань;
{ Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1230 ( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }
залучати в установленому порядку державних службовців (за
погодженням з їх керівниками), провідних учених і фахівців як
незалежних експертів для надання консультацій.
6. Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України.
Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії з числа
керівників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування або їх заступників, на яких покладено функції з
реалізації інвестиційної політики, та призначає заступників голови
і секретаря Комісії. { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1230 ( 1230-2007-п ) від 17.10.2007 }
7. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у разі
потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, згідно з планом, що
затверджується головою Комісії.
Секретар повідомляє не пізніше ніж у десятиденний строк
членів Комісії і заінтересованих осіб про дату і час проведення
засідання та надсилає їм примірник порядку денного засідання
Комісії разом з матеріалами, що підлягають розгляду.
8. Засідання Комісії веде її голова, а у разі його
відсутності - один із заступників голови.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
9. У разі коли немає можливості бути присутнім на засіданні,
член Комісії уповноважує для цього іншу особу.
Уповноважена особа бере участь у засіданні Комісії та в
голосуванні за згодою особи, що веде засідання.
10. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос особи, що веде засідання.
Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують
особа, що веде засідання, та секретар. До протоколу в
обов'язковому порядку вноситься думка незалежних експертів у разі
їх залучення.
11. Організаційне забезпечення діяльності Комісії
покладається на Держінвестицій.вгору