Документ 1896-2003-п, попередня редакція — Редакція від 14.02.2011, підстава - 75-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 2003 р. N 1896
Київ
Про Єдину державну інформаційну систему
у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 459 ( 459-2006-п ) від 05.04.2006
N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006
N 1268 ( 1268-2009-п ) від 25.11.2009
N 75 ( 75-2011-п ) від 07.02.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Програму створення Єдиної державної інформаційної системи у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на період до
2006 року; { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 459 ( 459-2006-п ) від 05.04.2006 }
Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
2. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного
бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на
фінансування заходів, визначених Програмою, що затверджена цією
постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1896
ПРОГРАМА
створення Єдиної державної інформаційної системи у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму на період до 2006 року
{ Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 459 ( 459-2006-п ) від 05.04.2006 }

I. Загальні положення
Використання фінансової системи з метою легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі -
легалізація злочинних доходів), і фінансування тероризму становить
серйозну небезпеку для розвитку національної економіки, ставить
під загрозу національну безпеку та знижує міжнародний авторитет
України.
Для виконання завдань з подальшого посилення боротьби з
легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму необхідно
перейти на принципово новий рівень інформаційно-аналітичного
забезпечення центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів (далі - державні органи), які в межах своєї компетенції
здійснюють заходи у зазначеній сфері.
Об'єднання інформаційних ресурсів баз даних, пов'язаних із
станом та діяльністю учасників фінансових операцій, є передумовою
проведення всебічного аналізу фінансових операцій, стосовно яких
виникають підозри у тому, що вони здійснюються з метою легалізації
злочинних доходів і фінансування тероризму.
Водночас через ряд обставин нерозв'язаними залишаються
проблеми оперативного одержання (в тому числі в автоматизованому
режимі) Держфінмоніторингом інформації з відповідних баз даних
державних органів, необхідної для аналізу та оцінки ним
ефективності заходів, що вживаються для запобігання та протидії
легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.
Наведені фактори свідчать про необхідність створення та
забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі - Єдина
інформаційна система).
II. Мета і етапи Програми
Метою цієї Програми є створення та визначення засад
функціонування Єдиної інформаційної системи для забезпечення
інформаційної взаємодії державних органів, які в межах своєї
компетенції здійснюють заходи у сфері боротьби з легалізацією
злочинних доходів і фінансуванням тероризму, комплексного аналізу
інформації про незаконно одержані доходи або ті, що
використовуються для фінансування тероризму, виявлення способів їх
легалізації, інформаційної підтримки розроблення та здійснення
заходів протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню
тероризму.
Передбачається поетапне виконання Програми шляхом розроблення
ескізних проектів Єдиної інформаційної системи, проведення
науково-дослідних робіт, реалізації техноробочого проекту Єдиної
інформаційної системи, проведення дослідної експлуатації з
наступним введенням системи в промислову експлуатацію.
На першому етапі (2003 рік) робота проводиться за такими
напрямами:
створення умов для об'єднання відповідних інформаційних
ресурсів баз даних державних органів в Єдину інформаційну систему;
передпроектне обстеження інформаційних систем державних
органів, включених до ескізного проекту, розроблення технічного
завдання ескізного проекту створення Єдиної інформаційної системи;
розроблення ескізного проекту (перший етап) - технології та
процедури інформаційного обміну; ескізних проектів: Єдиної
інформаційної системи на базі окремих державних органів;
інформаційно-телекомунікаційної системи фінансового моніторингу
Єдиної інформаційної системи; комплексної системи захисту
інформації Єдиної інформаційної системи.
На другому етапі (2004 рік) робота проводиться за такими
напрямами:
підтримка інформаційної взаємодії між державними органами з
питань запобігання та протидії легалізації злочинних доходів і
фінансуванню тероризму;
виконання науково-дослідної роботи із створення Єдиної
інформаційної системи;
розроблення технічного завдання на створення Єдиної
інформаційної системи;
розроблення ескізного проекту (другий етап) - технології та
процедури автоматизованого доступу;
розроблення техноробочого проекту Єдиної інформаційної
системи (організаційне, технічне, програмне та інформаційне
забезпечення);
розроблення комплексів задач техноробочого проекту Єдиної
інформаційної системи та комплексної системи захисту інформації в
ній;
створення інформаційно-телекомунікаційної системи фінансового
моніторингу Єдиної інформаційної системи;
навчання користувачів Єдиної інформаційної системи;
введення Єдиної інформаційної системи в дослідну
експлуатацію.
На третьому етапі (2005-2006 роки) робота проводиться за
такими напрямами: { Абзац сімнадцятий розділу II із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 459 ( 459-2006-п ) від
05.04.2006 }
проведення дослідної експлуатації Єдиної інформаційної
системи;
атестація комплексної системи захисту інформації Єдиної
інформаційної системи на відповідність вимогам законодавства;
введення Єдиної інформаційної системи в промислову
експлуатацію.
III. Заходи щодо створення Єдиної
інформаційної системи
------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Строк | Орієн- |Відповідальні |виконання | товний |за виконання | | обсяг | | | фінансу- | | | вання, | | | тис. | | | гривень | ------------------------------------------------------------------ На першому етапі грудень
2003
1. Розроблення ескізного
проекту Єдиної інформаційної
системи
2. Передпроектне обстеження 43,3 Держфін-
інформаційних систем моніторинг
державних органів, включених
до ескізного проекту, та
розроблення технічного
завдання ескізного проекту
Єдиної інформаційної системи
3. Розроблення першого етапу 63,9 -"-
ескізного проекту Єдиної
інформаційної системи
4. Розроблення ескізного 1 022,2 -"-
проекту центральної
підсистеми Єдиної
інформаційної системи
5. Розроблення ескізного 436,3 -"-
проекту створення
функціональних підсистем
Єдиної інформаційної системи
на базі автоматизованих
інформаційних систем
Державної податкової
адміністрації та СБУ
6. Розроблення ескізного 335,4 -"-
проекту інформаційно-
телекомунікаційної системи
фінансового моніторингу
Єдиної інформаційної системи
7. Розроблення ескізного 96,3 -"-
проекту комплексної системи
захисту інформації Єдиної
інформаційної системи
Разом 1 997,4

На другому етапі січень -
грудень
2004 р. 8. Розроблення техноробочого
проекту, основних проектних
рішень та введення Єдиної
інформаційної системи в
дослідну експлуатацію
9. Виконання
науково-дослідних робіт:
розроблення методології 120 Держфін- інтегрування різнорідних моніторинг
інформаційних ресурсів баз
даних державних органів в
Єдину державну інформаційну
систему у сфері запобігання
та протидії легалізації
(відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму
розроблення методології 110 -"- створення та керування
стабільною інфраструктурою
промислової експлуатації
Єдиної державної
інформаційної системи у сфері
запобігання та протидії
легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню
тероризму
розроблення архітектури та 145 -"- методології створення,
ведення та використання
розподіленого сховища даних
органів виконавчої влади в
Єдиній державній
інформаційній системі у сфері
запобігання та протидії
легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню
тероризму
розроблення методології 105 Держфін- інтелектуального аналізу моніторинг
даних у сфері запобігання та
протидії легалізації
(відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму на
основі застосування сучасних
методів нечіткої логіки,
штучного інтелекту та
добування знань із баз даних
розроблення підходів і 150 -"- методів керування захистом
інформації та безпекою даних
в Єдиній державній
інформаційній системі у сфері
запобігання та протидії
легалізації (відмиванню)
доходів і фінансуванню
тероризму
10. Передпроектне обстеження 116,7 -"-
державних органів та
розроблення технічного
завдання на створення Єдиної
інформаційної системи
11. Розроблення другого етапу 575,7 -"-
ескізного проекту Єдиної
інформаційної системи
12. Розроблення техноробочого 236,8 -"-
проекту Єдиної інформаційної
системи (в тому числі
функціональних підсистем)
13. Розроблення техноробочого 10 007,8 -"-
проекту центральної
підсистеми Єдиної
інформаційної системи
14. Розроблення комплексів 1 682,1 -"-
задач техноробочого проекту
Центральної підсистеми Єдиної
інформаційної системи
15. Розроблення комплексів 3 126,5 -"-
задач техноробочого проекту
функціональних підсистем 202,4 Держмитслужба
Єдиної інформаційної системи
202,4 Державна
податкова
адміністрація
202,4 МВС
202,4 Адміністрація
Держприкор-
донслужби
202,4 Держкомстат
139,5 Державна
комісія з
цінних
паперів
та фондового
ринку
139,5 Держфінпослуг
139,5 Національний
банк
139,5 СБУ
139,5 Мін'юст
139,5 Мінекономіки
139,5 Мінфін
139,5 ГоловКРУ
139,5 Фонд
державного
майна
139,5 Держком-
зв'язок
139,5 Держпідприєм-
ництво
139,5 Держкомзем
16. Розроблення комплексів 979,3 Держфін-
задач техноробочого проекту моніторинг
Комплексної системи захисту
інформації Єдиної
інформаційної системи
17. Розроблення техноробочого 96,1 -"-
проекту організаційного,
технічного, програмного та
інформаційного забезпечення
Єдиної інформаційної системи
18. Створення інформаційно- 675,9 -"-
телекомунікаційної системи
фінансового моніторингу
Єдиної інформаційної системи
19. Навчання користувачів 403 Держфін-
Єдиної інформаційної системи моніторинг
20. Введення Єдиної 1 460,9 -"-
інформаційної системи в
дослідну експлуатацію
Разом 22 676,8
На третьому етапі 2005-2006 роки
21. Дослідна експлуатація та
введення Єдиної інформаційної
системи в промислову
експлуатацію
22. Дослідна експлуатація 2 921,9 -"-
Єдиної інформаційної системи
23. Доопрацювання та 451,9 -"-
атестація комплексної системи
захисту інформації Єдиної
інформаційної системи на
відповідність вимогам
законодавства
24. Доопрацювання центральної 64 -"-
підсистеми Єдиної
інформаційної системи за
результатами дослідної
експлуатації
25. Введення Єдиної 506,3 -"-
інформаційної системи в
промислову експлуатацію
Разом 3 944,1
Усього 28 618,3
{ Розділ III із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 459
( 459-2006-п ) від 05.04.2006 }
IV. Організаційне та фінансове забезпечення
Головним виконавцем Програми визначається Держфінмоніторинг,
на який покладаються функції координації роботи, пов'язаної із
здійсненням заходів щодо створення Єдиної інформаційної системи.
Відповідальними за виконання робіт із створення підсистем
Програми є державні органи - суб'єкти Єдиної інформаційної
системи. Суб'єктами системи можуть також бути за погодженням з
Держфінмоніторингом інші державні органи, підприємства, установи і
організації.
Вибір виконавців робіт, пов'язаних із здійсненням заходів, що
передбачені Програмою, провадиться відповідальними за виконання
робіт із створення підсистем Єдиної інформаційної системи на
конкурсних засадах відповідно до законодавства за погодженням з
головним виконавцем.
Технічні завдання на створення підсистем Єдиної інформаційної
системи затверджуються головним виконавцем.
Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства
за рахунок коштів державного бюджету, коштів міжнародних
організацій, залучених в установленому порядку, а також інших
джерел.
Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів державного
бюджету підлягають уточненню під час формування показників його
проекту на відповідний рік виходячи з реальних можливостей бюджету
і результатів виконання Програми.
Питання про стан виконання Програми щороку розглядається на
засіданні Кабінету Міністрів України, а також на засіданнях
Координаційної ради з питань функціонування Єдиної інформаційної
системи, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
V. Очікувані результати
Виконання Програми спрямовано на забезпечення:
подальшого розвитку системи протидії легалізації злочинних
доходів і фінансуванню тероризму, виконання вимог Сорока
рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) ( 1124-2001-п, 835_001 );
створення цілісної системи інформаційної взаємодії державних
органів, інших суб'єктів національної системи боротьби з
легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму;
створення єдиного інформаційного простору для забезпечення
комплексного аналізу інформації про доходи, одержані злочинним
шляхом, виявлення механізмів їх легалізації, запобігання
відмиванню (легалізації) таких доходів і фінансуванню тероризму.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1896
ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину державну інформаційну систему
у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму

Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок функціонування Єдиної
державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму (далі - Єдина інформаційна система).
2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
Єдина інформаційна система - сукупність нормативно-правових,
організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та
телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення,
накопичення, аналіз та зберігання інформації у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом (далі - легалізація злочинних доходів), і фінансуванню
тероризму, шляхом об'єднання відповідних інформаційних ресурсів
баз даних центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів (далі - державні органи);
інформаційні ресурси баз даних - визначені групи
взаємозв'язаних задокументованих одиниць інформації, які об'єднані
в автоматизованих інформаційних системах державних органів за
певними ознаками, описують взаємовідносини та стан суб'єктів
підприємницької діяльності і фізичних осіб;
об'єднання інформаційних ресурсів баз даних - надання
Держфінмоніторингу автоматизованого доступу до інформаційних
ресурсів баз даних державних органів чи надання та регулярне
оновлення відповідних інформаційних ресурсів у сховищі даних
Єдиної інформаційної системи;
сховище даних - сукупність структурованих та формалізованих
інформаційних ресурсів баз даних, об'єднаних для проведення
комплексного аналізу відомостей щодо операцій з легалізації
злочинних доходів і фінансування тероризму;
функціональна підсистема - складова частина Єдиної
інформаційної системи в державному органі, що забезпечує
функціонування, оброблення та оновлення інформаційних ресурсів баз
даних та відповідний доступ до них.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні,
наведеному у Законах України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації в
автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ), "Про електронні документи
та електронний документообіг" ( 851-15 ).
Мета, завдання та функції Єдиної
інформаційної системи
3. Єдина інформаційна система створюється з метою
забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та
протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму
відповідно до Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( 1124-2001-п,
835_001 ).
4. Завданням Єдиної інформаційної системи є організація
взаємодії суб'єктів державного фінансового моніторингу,
правоохоронних органів, інших державних органів з метою створення
єдиного інформаційного простору для забезпечення комплексного
аналізу інформації про злочинні доходи, виявлення механізмів їх
легалізації, запобігання відмиванню (легалізації) таких доходів.
5. Єдина інформаційна система забезпечує:
збір, накопичення, систематизацію, аналіз та узагальнення
інформації в сховищі даних;
виявлення фактів маскування незаконного походження доходів,
виявлення їх справжнього характеру і джерел одержання,
місцезнаходження і переміщення, а також напрямів використання;
двосторонні інформаційно-телекомунікаційні зв'язки між
державними органами, передачу інформації між ними, оперативне
інформування та оповіщення;
здійснення електронного документообігу між державними
органами, об'єднаними в Єдиній інформаційній системі;
аналіз ситуацій і подій, що стосуються фінансового
моніторингу, виявлення тенденцій і закономірностей їх розвитку;
підтримку прийняття управлінських рішень;
організацію та виконання контрольних заходів, документування
їх результатів, контроль за виконанням прийнятих рішень.
Структура Єдиної інформаційної системи
6. Єдина інформаційна система формується шляхом об'єднання
інформаційних ресурсів баз даних державних органів, які
забезпечують надання інформації згідно з переліком інформаційних
ресурсів баз даних Єдиної інформаційної системи, що додається.
7. Єдина державна інформаційна система складається з постійно
діючих:
центральної підсистеми;
функціональних підсистем державних органів, що взаємодіють із
центральною підсистемою;
інформаційно-телекомунікаційної системи фінансового
моніторингу;
підсистеми забезпечення;
комплексної системи захисту інформації.
8. Центральна підсистема формується Держфінмоніторингом,
обслуговується ним та забезпечує об'єднання та доступ до
інформаційних ресурсів Єдиної інформаційної системи.
9. До складу центральної підсистеми Єдиної інформаційної
системи входять:
центр обробки даних;
центральне сховище даних;
центр аналітичної обробки інформації;
нормативно-довідкова підсистема;
система електронного документообігу.
Центр обробки даних забезпечує інформаційний обмін між
підсистемами Єдиної інформаційної системи, оперативний збір,
перевірку, узгодження та перетворення даних для їх завантаження до
сховища даних з метою інформаційно-аналітичного забезпечення
фінансового моніторингу.
Центральне сховище даних забезпечує завантаження,
накопичення, систематизацію та узагальнення інформації в базах
даних, інформаційну підтримку аналізу фінансових операцій та
прийняття управлінських рішень.
Центр аналітичної обробки інформації забезпечує підготовку
статистичної та аналітичної звітності, візуальний та оперативний
аналіз даних, включаючи регламентовані звіти, довільні запити та
багатомірний аналіз даних.
Нормативно-довідкова підсистема виконує функції ведення
нормативно-довідкової бази даних, класифікаторів та довідників
Єдиної інформаційної системи.
Система електронного документообігу забезпечує реєстрацію та
оброблення документів у підсистемах Єдиної інформаційної системи,
контроль за їх виконанням, ведення електронного архіву документів.
10. Основними суб'єктами Єдиної інформаційної системи є
Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг,
Національний банк, СБУ, МВС, Мін'юст, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі, Мінфін, Державна податкова служба,
Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, Фонд державного
майна, Державна фінансова інспекція, Державна служба статистики,
Державна реєстраційна служба, Державне агентство земельних
ресурсів. { Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1268 ( 1268-2009-п ) від 25.11.2009, N 75
( 75-2011-п ) від 07.02.2011 }
Суб'єктами Єдиної інформаційної системи можуть бути інші
державні органи, а також підприємства, установи та організації, на
яких покладається подання інформації до Єдиної інформаційної
системи.
11. Функціональні підсистеми формуються суб'єктом Єдиної
інформаційної системи для організації роботи, пов'язаної з
об'єднанням відповідних інформаційних ресурсів баз даних у сфері
запобігання та протидії легалізації злочинних доходів і
фінансуванню тероризму.
12. Структура та порядок роботи функціональних підсистем
Єдиної інформаційної системи визначаються положеннями про ці
підсистеми, що розробляються та за погодженням з
Держфінмоніторингом затверджуються суб'єктами Єдиної інформаційної
системи на підставі Типового положення про функціональну
підсистему Єдиної інформаційної системи, що розробляється та
затверджується Держфінмоніторингом.
13. Інформаційний обмін між суб'єктами Єдиної інформаційної
системи забезпечує інформаційно-телекомунікаційна система
фінансового моніторингу як окрема підсистема Національної системи
конфіденційного зв'язку.
14. Основними завданнями інформаційно-телекомунікаційної
системи фінансового моніторингу є телекомунікаційне забезпечення
функціонування Єдиної інформаційної системи та створення передумов
інтеграції розподілених інформаційних ресурсів баз даних суб'єктів
Єдиної інформаційної системи.
До складу інформаційно-телекомунікаційної системи фінансового
моніторингу входять:
головний комутаційний центр;
абонентські пункти;
телекомунікаційна мережа.
Головний комутаційний центр виконує централізовану функцію
комутації та маршрутизації потоків (даних) конфіденційної
інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі фінансового
моніторингу, інформаційно-телекомунікаційних системах державних
органів та інших користувачів із забезпеченням її захисту з
використанням криптографічних та технічних методів і засобів.
Абонентський пункт забезпечує автоматизований доступ до
інформаційних ресурсів баз даних функціональних підсистем
суб'єктів Єдиної інформаційної системи.
Телекомунікаційна мережа забезпечує захищений обмін
інформацією між територіально розподіленими складовими
інформаційно-телекомунікаційної системи фінансового моніторингу.
15. Підсистема забезпечення Єдиної інформаційної системи
включає:
комплекс технічного забезпечення;
комплекс локальної взаємодії передачі даних;
комплекс мережевої взаємодії передачі даних;
інформаційне забезпечення;
загальносистемне програмне забезпечення;
прикладне програмне забезпечення;
нормативно-правове забезпечення;
науково-методичне забезпечення;
організаційне забезпечення системи;
систему адміністрування та контроль функціонування
програмно-технічних засобів;
систему навчання та підвищення кваліфікації працівників.
16. Комплексна система захисту інформації забезпечує захист
державних інформаційних ресурсів в автоматизованих системах, що
входять до складу Єдиної інформаційної системи, шляхом
впровадження комплексу технічних, криптографічних, організаційних
та інших заходів і засобів комплексної системи захисту інформації,
спрямованих на недопущення блокування інформації,
несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.
Відповідно до вимог нормативних актів з технічного та
криптографічного захисту інформації комплексні системи захисту
інформації впроваджуються у всіх складових Єдиної інформаційної
системи: в її центральній підсистемі, функціональних підсистемах
державних органів, інформаційно-телекомунікаційній системі
фінансового моніторингу та в підсистемі забезпечення.
Робота щодо наповнення та зберігання інформаційних ресурсів
баз даних у Єдиній інформаційній системі здійснюється після
створення умов, які повинні відповідати рівню конфіденційності
інформації та виключати можливість несанкціонованого використання
інформації і забезпечувати збереження матеріальних носіїв.
Держфінмоніторинг та інші державні органи здійснюють обмін
інформацією засобами інформаційно-телекомунікаційної системи
фінансового моніторингу з використанням засобів захисту
інформації, сертифікованих у встановленому порядку Департаментом
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ.
Органи управління Єдиною
інформаційною системою
17. Органами управління Єдиною інформаційною системою, які
забезпечують розв'язання організаційних та технічних завдань із
функціонування Єдиної інформаційної системи, є:
{ Абзац другий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ
N 1268 ( 1268-2009-п ) від 25.11.2009 }
Держфінмоніторинг;
структурні підрозділи державного органу, що відповідають за
функціонування функціональних підсистем Єдиної інформаційної
системи.
Повноваження зазначених органів визначаються положеннями про
них.
Інформаційна взаємодія в Єдиній
інформаційній системі, фінансування системи
18. Процедура здійснення двосторонньої інформаційної
взаємодії між суб'єктами Єдиної інформаційної системи,
використання технологій доступу до інформаційних ресурсів баз
даних та склад їх реквізитів визначаються на підставі угод між
Держфінмоніторингом та іншими суб'єктами Єдиної інформаційної
системи.
19. Держфінмоніторинг та інші суб'єкти Єдиної інформаційної
системи забезпечують використання отриманої інформації виключно із
службовою метою відповідно до законодавства. Така інформація не
підлягає розповсюдженню та передачі іншим особам, крім випадків,
передбачених законодавством.
20. Автоматизований доступ до відповідних ресурсів баз даних
державних органів забезпечується шляхом інформаційного обміну між
Держфінмоніторингом та іншими суб'єктами Єдиної інформаційної
системи. Інформаційний обмін здійснюється з використанням файлів
визначеної структури. Файли інформаційного обміну відповідають
формалізованому опису, окремо узгодженому кожним державним органом
з Держфінмоніторингом.
21. В Єдиній інформаційній системі використовуються такі
основні типи файлів інформаційного обміну:
файл-запит - електронний документ (набір даних) визначеної
структури, який формується Держфінмоніторингом та надсилається на
адресу суб'єкта Єдиної інформаційної системи і містить вимогу щодо
надання інформації, повідомлення якої передбачається
законодавством з питань запобігання легалізації злочинних доходів
і фінансування тероризму;
файл-відповідь - електронний документ (набір даних)
визначеної структури, який формується суб'єктом Єдиної
інформаційної системи та надсилається Держфінмоніторингу і містить
відповідь на файл-запит;
файл-повідомлення - електронний документ (набір даних)
визначеної структури, що формується суб'єктом Єдиної інформаційної
системи та надсилається Держфінмоніторингу і містить додаткові
дані та/або копії документів, які стосуються надання додаткової
інформації;
файл обміну технологічною інформацією - електронний документ
(набір даних) визначеної структури, що містить масив відомостей
інформаційних баз даних, класифікаторів та кодифікаторів, іншої
технологічної інформації та пересилається між Держфінмоніторингом
та іншим суб'єктом Єдиної інформаційної системи з метою
інформаційного забезпечення формування та функціонування сховища
даних;
файл-квитанція - електронний документ (набір даних)
визначеної структури, який надсилається суб'єкту Єдиної
інформаційної системи, що надіслав "файл-запит", "файл-відповідь"
або "файл-повідомлення", і свідчить про приймання або відмову в
прийманні відповідного файлу.
При інформаційному обміні між суб'єктами Єдиної інформаційної
системи можуть використовуватися інші типи файлів, призначення,
структура та зміст яких визначаються у відповідних угодах.
22. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та іншими
суб'єктами Єдиної інформаційної системи може проводитися:
у порядку ініціативи - у разі наявності у державному органі
нової інформації для заінтересованої сторони ця інформація
відправляється без запиту (файл-повідомлення);
на запит - Держфінмоніторинг формує запит щодо необхідної
інформації до іншого органу.
23. Строки надання інформації визначаються в угодах між
Держфінмоніторингом та іншими суб'єктами Єдиної інформаційної
системи.
24. Факт обміну інформацією в рамках Єдиної інформаційної
системи між її суб'єктами фіксується в спеціальному електронному
журналі інформаційного обміну, контроль за веденням якого
покладається на відповідний структурний підрозділ суб'єкта Єдиної
інформаційної системи.
25. Якщо з будь-яких причин суб'єкт Єдиної інформаційної
системи не одержав файл-квитанцію на файл інформаційного обміну
протягом двох робочих днів з моменту його відправки, він
звертається до відповідного державного органу для з'ясування
причин ненадання файла-квитанції.
26. У разі використання Держфінмоніторингом інформаційних
ресурсів баз даних Єдиної інформаційної системи для формування
узагальнених матеріалів про операції, які можуть бути пов'язані з
легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму, при
передачі таких матеріалів до правоохоронних органів робиться
посилання про належність такої інформації відповідному державному
органу.
27. Фінансування заходів із забезпечення функціонування
Єдиної інформаційної системи здійснюється відповідно до
законодавства за рахунок коштів державного бюджету, коштів
міжнародних організацій, залучених в установленому порядку, а
також інших джерел.

Додаток
до Положення
ПЕРЕЛІК
інформаційних ресурсів баз даних Єдиної
інформаційної системи
------------------------------------------------------------------ Найменування державного |Інформаційні ресурси баз даних органу, що забезпечує подання | інформації | ------------------------------------------------------------------ МВС відомості щодо осіб, які
притягаються до кримінальної
відповідальності
відомості про власників
вогнепальної зброї
відомості про осіб, які
переховуються від слідства, суду,
безвісти зниклі, що оголошені
в розшук
відомості про втрачені паспорти
відомості про осіб, які
притягнені до відповідальності
за вчинення адміністративних
правопорушень, передбачених
статтями 44, 164-1, 164-2,
164-5, 189-1, 190-193 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 )
відомості про реєстрацію
транспортних засобів
відомості про викрадені
автотранспортні засоби, зброю,
номерні та антикварні речі
Мінфін перелік ліцензій, виданих на
операції з дорогоцінними
металами, та ліцензій, виданих
організаторам лотерей
Міністерство економічного відомості про суб'єктів
розвитку і торгівлі зовнішньоекономічної
діяльності, які порушили
законодавство під час
здійснення
зовнішньоекономічних операцій
та до яких застосовано
спеціальні санкції, передбачені
статтею 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 )
СБУ відомості про осіб, стосовно
яких порушено кримінальні
справи за ознаками злочинів у
сфері легалізації злочинних
доходів і фінансування тероризму
Держмитслужба відомості, що містяться в
електронних копіях вантажних
митних декларацій
Державна комісія з регулювання перелік ліцензій, виданих
ринку фінансових послуг фінансовим установам
відомості звітності страховиків
про угоди перестрахування
з нерезидентами
Державна податкова служба облікові дані платників
податків та відомості про їх
банківські рахунки, взяті на
податковий облік
відомості про отримані доходи
та сплату податків платниками
Державна служба статистики відомості Єдиного державного
реєстру підприємств і
організацій України
Фонд державного майна відомості про укладені
договори купівлі-продажу
державного майна
Державна комісія з цінних реєстр професійних учасників
паперів та фондового ринку ринку цінних паперів
(торговців, зберігачів,
депозитаріїв, реєстраторів,
компаній з управління активами
інститутів спільного
інвестування, інвестиційних
керуючих інвестиційних
фондів), саморегулівних
організацій, що створюються
особами, які провадять
професійну діяльність на ринку
цінних паперів, організаторів
торгівлі
відомості щоквартальної
звітності торговців цінними
паперами про укладені ними
угоди, які виконані (закриті
позиції) на час подання
інформації
відомості про власників
пакетів акцій, що володіють 10
та більше відсотками
статутного капіталу емітентів
акцій
відомості про суми та сторони
укладених угод на
організаторах торгівлі
відомості про вартість чистих
активів в розрахунку на один
цінний папір (акцію,
інвестиційний сертифікат)
інституту спільного
інвестування та портфель
цінних паперів інститутів
спільного інвестування
відомості про зареєстровані
випуски цінних паперів
переліки акціонерних товариств
та підприємств - емітентів
облігацій
Державне агентство земельних відомості про реєстрацію
ресурсів земельних ділянок, об'єктів
нерухомого майна та прав на
них згідно з Державним
реєстром прав на землю та
нерухоме майно
Адміністрація відомості про перетин особами
Держприкордонслужби та транспортними засобами
державного кордону України
відомості щодо нелегального
перетину державного кордону
України
Державна фінансова інспекція відомості про результати
державного фінансового аудиту
та інспектування
Державна реєстраційна служба перелік виданих іншими
органами ліцензій на
провадження певних видів
господарської діяльності
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1618
( 1618-2006-п ) від 16.11.2006, N 75 ( 75-2011-п ) від
07.02.2011 }вгору