Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.20021883
Документ 1883-2002-п, попередня редакція — Редакція від 18.01.2003, підстава - 92-2003-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1883
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1997 р. N 574
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 92 ( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
9 червня 1997 р. N 574 ( 574-97-п ) "Про затвердження Положення
про вантажну митну декларацію" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 24, с. 89; 1998 р., N 19, ст. 702; 2000 р., N 36, ст. 1543;
2001 р., N 13, ст. 549) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92
( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 1883
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1997 р. N 574 ( 574-97-п )

1. У вступній частині постанови слово і цифри "статті 46"
замінити словом і цифрами "статей 81, 86".
2. Пункти 2, 3, 8, 11 і 12 Положення про вантажну митну
декларацію, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій
редакції:
"2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:
вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява
встановленої форми, що подається митному органу і містить
відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються
через митний кордон України, митний режим, у який вони
заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення
митного контролю, митного оформлення, митної статистики,
нарахування податків, зборів та інших платежів;
митний режим - сукупність норм, установлених законами з
питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення
товарів і транспортних засобів через митний кордон України
визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур,
які при цьому здійснюються;
партія товарів:
товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за
одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом
тощо);
товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам
підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі
однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні)
транспортного засобу, яким прямує ця особа;
прийняття вантажної митної декларації для оформлення -
закріплення посадовою особою митного органу факту внесення до ВМД
декларантом усіх потрібних для митного оформлення товарів і
транспортних засобів відомостей і наявності всіх доданих до
декларації комерційних супровідних та інших документів,
проставлення на ВМД штампа "Під митним контролем" та реєстрації
декларації у журналі обліку вантажних митних декларацій;
товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні і
культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а
також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, які
використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів
через митний кордон України;
фізичні особи - фізичні особи, які переміщують товари через
митний кордон України без мети зайняття підприємницькою
діяльністю;
фізичні особи (підприємці) - зареєстровані в установленому
порядку як суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи, які
переміщують товари через митний кордон України з метою зайняття
підприємницькою діяльністю.
3. ВМД застосовується під час декларування транспортних
засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон України
юридичними або фізичними особами, яким вони належать, або
уповноваженими ними особами";
"8. ВМД вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах
відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що
здійснила митне оформлення товарів і транспортних засобів.
Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на
розміщення товарів та/або транспортних засобів у заявленому
митному режимі і прав та обов'язків зазначених у ВМД осіб щодо
здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших
операцій";
"11. ВМД заповнюється:
на товари, які переміщуються через митний кордон України
юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість
яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних
товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;
на товари, які підлягають державному експортному контролю;
на товари, які переміщуються в режимі митного складу;
на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в
супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному
багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними
особами у випадках, передбачених законодавством;
на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках,
передбачених законодавством;
на транспортні засоби у випадках, передбачених
законодавством.
12. ВМД заповнюється на партію товарів, які належать
юридичним особам або фізичним особам (підприємцям), за умови, що
до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. У
разі коли партія складається з товарів, які мають різні коди
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), а
також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні
дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на
рівень оподаткування, тощо), відомості зазначаються на додаткових
аркушах ВМД (форма МД-3).
Одна ВМД з додатковими аркушами складається не більш як на 99
найменувань товарів".вгору