Документ 1882-III, перша редакція — Прийняття від 13.07.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 41, ст.342 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 350; 1996 р., N 34,
ст. 160) такі зміни:
1. В абзаці четвертому частини другої статті 5 слова "(крім
випадків використання ними приватизаційних паперів)" виключити.
2. У статті 6:
в абзаці першому частини першої слова "а також
приватизаційних паперів" виключити;
у частині другій слова "за рахунок приватизаційних паперів
та" виключити;
частину третю виключити.
3. В абзаці другому частини першої статті 7 слова "у тому
числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів і грошових
коштів" виключити;
4. В абзаці сьомому статті 15 слова "у тому числі платіжні
засоби, за допомогою яких здійснюватимуться розрахунки за придбані
об'єкти" виключити.
5. У частині шостій статті 18 цифри та слова "70 відсотків"
замінити цифрами та словами "50 відсотків".
6. Статтю 19 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 липня 2000 року
N 1882-IIIвгору