Документ 188/2012-рп, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2012

Розпорядження
Президента України

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 “Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених” (із змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 “Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених” призначити на 2012 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

БИЦЬ Надії Вікторівні - 1980 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Роль адаптерного білка Ruk/CIN85 в розвитку паталогічних станів нервової системи людини”

БІЛОМУ Ростиславу Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, вченому секретареві Інституту біології клітини Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Технологія усунення відмираючих клітин як перспективний шлях до лікування автоімунних розладів”

БЛІНОВУ Ігорю Вікторовичу - 1981 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Моделі та засоби забезпечення функціонування сегментів конкурентного оптового ринку електричної енергії в Україні”

БОНДАРЮ Олександру В’ячеславовичу - 1980 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Сумського державного університету для проведення наукового дослідження “Дослідження впливу зв’язаності термопружних полів на розподіл напружень в елементах просторових конструкцій”

БОСАКУ Володимиру Зіновійовичу - 1982 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Національного університету “Києво-Могилянська академія” для проведення наукового дослідження “Розроблення методів отримання нових біосумісних полімерів та мембран медичного призначення”

БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні - 1986 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Молекулярна природа точкових мутацій, індукованих модифікованими основами ДНК: модельне квантово-хімічне дослідження”

ВАСИЛЬКІВУ Юрію Васильовичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної оптики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для проведення наукового дослідження “Монокристали і фотонні матеріали для генерації оптичних вихорів”

ГАЛУЗІ Олексію Анатолійовичу - 1976 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрофізики і радіаційних технологій Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Вплив температурних режимів опромінення на радіаційну стійкість та ресурс полікристалічного вольфраму”

ГОЛЕНІ Ірині Олександрівні - 1980 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження “Створення нових магнітних наноматеріалів та флуоресцентних сенсорів на основі гідроксаматних обмінних кластерів високої ядерності”

ГОЛОМБІ Роману Михайловичу - 1979 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет” для проведення наукового дослідження “Наноструктуроутворення та енергетичні стани в нелінійно-оптичних безкисневих фотонних стеклах для телекомунікацій”

ГРУШКУ Євгенію Валентиновичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового дослідження “Експериментальні та теоретичні дослідження можливостей застосування тонкоплівкового CdTe в детекторах з прямим перетворенням рентгенівського зображення в електричні сигнали для клінічних досліджень”

ГУРАЛЬЧУКУ Глібу Ярославовичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Формування люмінесценції в гібридних органіко-неорганічних матеріалах на основі люмінесцентних молекулярних нанокластерів (J-агрегатів)”

КАЛИТЧУКУ Сергію Михайловичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Дослідження фононних, електронних і магнітних збуджень в ZnO:Cu(Mn) і CdTe наноструктурах для спінтроніки і оптичних сенсорів”

КАЛМИКОВІЙ Тетяні Віталіївні - 1981 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Мікрохвильові властивості магнітних наноструктур - елементів фотонних кристалів в міліметровому діапазоні довжин хвиль”

КАРПЕНКУ Юрію Олександровичу - 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Кореляційна фемтоскопія ядро-ядерних зіткнень на Великому Адронному Колайдері в гібридній гідро-кінетичній моделі”

КАРПЕЦЮ Юрію Вікторовичу - 1982 року народження, кандидатові біологічних наук, старшому викладачеві Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва для проведення наукового дослідження “Роль жасмонової кислоти у формуванні стійкості рослин до дії абіотичних стресорів”

КАСЬЯН Наталії Володимирівні - 1981 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Створення нового покоління цеолітів та нанопористих композитних матеріалів різного функціонального призначення”

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - 1982 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” для проведення наукового дослідження “Диференціально-операторні включення для задач аналізу даних про Землю”

КИРИКУ Віталію Михайловичу - 1981 року народження, кандидатові медичних наук, завідувачеві лабораторії державної установи “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України” для проведення наукового дослідження “Характеристика субпопуляцій мультипотентних клітин плаценти для потреб регенеративної медицини”

КИСЕЛЬОВУ Олегу Сергійовичу - 1981 року народження, кандидатові філософських наук, вченому секретареві Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Міжправославні відносини в Україні: зовнішньо- та внутрішньополітичні та соціокультурні аспекти”

КОСУ Юрію Васильовичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного університету “Львівська політехніка” для проведення наукового дослідження “Термодинамічні властивості ряду нітрогенвмісних біологічно-активних речовин”

КУРИЛЮКУ Василю Васильовичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження “Інженерія механічних напружень у напівпровідникових гетероструктурах як основа новітньої архітектури наноприладів”

ЛЯШЕНКУ Якову Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, старшому викладачеві Сумського державного університету для проведення наукового дослідження “Феноменологічна теорія межового тертя у трибологічних наносистемах”

МАЛАНЧУК Наталії Іванівні - 1981 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Фрикційна контактна взаємодія пружних тіл з періодичним рельєфом поверхонь”

МАЛАНЧУК Оксані Миколаївні - 1981 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Дослідження молекулярних механізмів регуляції активності супресора пухлин TSC2”

МАРУЩАКУ Павлу Орестовичу - 1977 року народження, докторові технічних наук, професорові Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для проведення наукового дослідження “Діагностування коалесценції тріщинуватих дисипативних структур на основі підходів мезомеханіки”

МАТВІЙЧУКУ Андрію Вікторовичу - 1978 року народження, докторові економічних наук, директорові Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” для проведення наукового дослідження “Інтелектуальна система раннього попередження банкрутств українських підприємств”

МИРОНЦОВУ Микиті Леонідовичу - 1980 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту геофізики імені С.І.Субботіна Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Електромагнітні методи каротажу при дослідженні свердловин на нафту і газ в складних геологічних умовах”

НІКОЛЕНКУ Андрію Сергійовичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Субмікронна оптична мікроскопія фононних і плазмон-фононних збуджень в напівпровідникових наноматеріалах та приладних гетероструктурах”

ОВСІЮ Євгену Юрійовичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Дослідження апроксимативних характеристик класів періодичних функцій однієї та багатьох змінних”

ПАНЧУКУ Ростиславу Руслановичу - 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біології клітини Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Нові нанорозмірні системи доставки лікарських препаратів до клітин-мішеней”

ПАХОМОВУ Олександру Віталійовичу - 1982 року народження, кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Вивчення впливу трансплантації інтерстиціальних і гермінативних клітин тестисів при використанні традиційних фармакологічних препаратів замісної терапії на корекцію різних станів експериментального гіпогонадизму”

ПЕРЕПЕЛИЦІ Сергію Миколайовичу - 1980 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Динаміка протиіонів в іон-гідратному шарі ДНК”

ПЕРШИНІЙ Юлії Ігорівні - 1978 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Української інженерно-педагогічної академії для проведення наукового дослідження “Розроблення теорії розривних сплайнів та їх застосування для розв’язання задач комп’ютерної томографії з метою покращення якості діагностування”

ПЕТРЕНКУ Юрію Олександровичу - 1980 року народження, кандидатові біологічних наук, докторантові Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Властивості мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку та жирової тканини дорослої людини при моношаровому культивуванні та у складі тривимірних макропористих альгінат-желатинових матриць”

ПЛАТОНОВУ Миколі Олександровичу - 1982 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного університету “Львівська політехніка” для проведення наукового дослідження “Створення основ синтезу та застосування нових сульфуровмісних сполук - похідних 1,4-нафтохінонсульфонових та ароматичних і гетероциклічних тіосульфокислот”

ПОГОРЄЛОВУ Максиму Володимировичу - 1978 року народження, кандидатові медичних наук, докторантові Сумського державного університету для проведення наукового дослідження “Розроблення та клінічні дослідження нанокомпозитних матеріалів для медицини”

ПОДІ Денису Валентиновичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Вивчення властивостей нейтрино в дослідженнях процесів подвійного бета-розпаду ізотопів кадмію”

ПОХОДИЛУ Назарію Тарасовичу - 1982 року народження, кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення наукового дослідження “Розроблення високоефективних екологічно безпечних та економічно доступних методів синтезу похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу з метою пошуку протиракових препаратів на їх основі”

ПРИХОДЬКУ Миколі Миколайовичу - 1978 року народження, кандидатові географічних наук, докторантові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення наукового дослідження “Розроблення наукових основ екологічної безпеки природних і антропогенних геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій”

САВІЦЬКОМУ Денису Павловичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Отримання паливних дисперсних систем на основі висококонцентрованих вугільних суспензій”

СВЄЧКАРЬОВУ Денису Андрійовичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна для проведення наукового дослідження “Флуоресцентний хемосенсор для моніторингу вмісту токсичних металів у воді”

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу - 1977 року народження, докторові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження “Методи якісного аналізу та алгоритми для некласичних варіаційних задач”

СЕМЕНОВУ Юрію Станіславовичу - 1980 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Розроблення енергозберігаючих способів регулювання теплового стану горна доменної печі на основі контролю поверхні засипу шихти і управління режимом завантаження”

СЕТІ Юлії Олександрівні - 1981 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового дослідження “Теорія оптимізації фізичних параметрів активних елементів квантових каскадних нанолазерів та нанодетекторів”

СКОРОХОДІ Тарасу Володимировичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Національного університету “Львівська політехніка” для проведення наукового дослідження “Нові олігомерні системи з 1,3,5-триазиновмісними похідними тіопірано[2,3-d]тіазол-2-ону як потенційні протиракові агенти”

СЛОБОДЯНУ Богдану Степановичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Контактна взаємодія тіл з виїмками різних форм, заповненими рідиною та/чи газом”

СМОЛІ Сергію Сергійовичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Розроблення нових органо-неорганічних люмінесцентних наносистем на основі гетероядерних комплексонатів лантанідів з р-металами”

СТАРЧЕНКУ Віталію Юрійовичу - 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Взаємодія композитних наночастинок у колоїдних дисперсіях”

ТЕРНОВОМУ Максиму Юрійовичу - 1979 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” для проведення наукового дослідження “Методи інтеграції інформаційних ресурсів і сервісів обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі з використанням технології інтелектуальних агентів”

ТИМОФІЄВУ Андрію Олександровичу - 1981 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Магнітні властивості наногранульованих плівок з перпендикулярною анізотропією”

ТОЛСТОВУ Олександру Леонідовичу - 1980 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Розроблення органо-неорганічних полімерних покриттів з високоактивним наноструктурованим метал-оксидним шаром з контрольованою орієнтацією активних центрів для створення функціональних сенсорних і фотокаталітичних поверхонь”

ТРОФИМОВІЙ Вікторії Валеріївні - 1978 року народження, кандидатові економічних наук, докторантові приватного вищого навчального закладу “Кримський інститут бізнесу Університету економіки і управління” для проведення наукового дослідження “Закономірності самодостатнього розвитку України в умовах глобальної інтеграції”

ФІНКЕЛЬШТЕЙНУ Дмитру Леонідовичу - 1978 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту математики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Дослідження стохастичних динамік неперервних систем”

ХАЛАВЦІ Юрію Богдановичу - 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, асистентові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового дослідження “Явища переносу енергії в багатошарових структурах на основі наночастинок металів та напівпровідників”

ХАРЧЕНКУ Василю Олеговичу - 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Дослідження процесів мікроструктурних перетворень у матеріалах, що знаходяться під дією опромінення, у рамках багаторівневого моделювання”

ХОРОШУНУ Анатолію Сергійовичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Параметрична стійкість сингулярно збурених систем із застосуванням у задачах теоретичної механіки”

ЧЕРПАКУ Владиславу Володимировичу - 1976 року народження, докторові технічних наук, професорові Національного університету “Львівська політехніка” для проведення наукового дослідження “Фізико-технологічні особливості створення інтегральних оптико-електронних систем на основі органічних електролюмінесцентних пристроїв”

ШЕВЧУК Ірині Анатоліївні - 1982 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Новий бактеріальний біосорбент для очищення радіоактивно забруднених водних середовищ”

ШЕРЕМЕТ Ярині Олександрівні - 1981 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи “Інститут харчової біотехнології та геноміки” Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Аналіз структурних та функціональних особливостей рослинних гомологів казеїнкіназ у зв’язку із доказом їх участі у фосфорилюванні тубуліну”

ШКРАБАКУ Олександру Анатолійовичу - 1982 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Каліксарени як ефектори АТР-гідролазних систем гладеньких м’язів”

ШПОТЮКУ Михайлу Володимировичу - 1983 року народження, кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного університету “Львівська політехніка” для проведення наукового дослідження “Самоорганізація халькогенідних стекол As-Se(S) для ІЧ телекомунікаційних систем”

ЯКУБОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Дослідження властивостей частинок темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень”

ЯРЕМЧУК Ірині Ярославівні - 1980 року народження, кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного університету “Львівська політехніка” для проведення наукового дослідження “Нанооптичні фільтри на основі металевих елементів”

ЯРОВОМУ Андрію Анатолійовичу - 1979 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Вінницького національного технічного університету для проведення наукового дослідження “Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів в інтелектуальних системах”.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 жовтня 2012 року
№ 188/2012-рп
вгору