Документ 187-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 187
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068 “Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 1, ст. 6; 2017 р., № 40, ст. 1253, № 82, ст. 2516) зміни, що додаються.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити погодження розподілу субвенції згідно з переліками проектів, зазначеними у додатках 1 та 4 до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 187

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068

1. У постанові:

1) у пункті 1-1 цифри “2017” замінити цифрами “2018”;

2) пункт 1-2 викласти в такій редакції:

“1-2. Затвердити розподіл у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на здійснення видатків за програмою 2761600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” згідно з переліками проектів, зазначеними у додатках 1 і 4 до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.”;

3) у пункті 2 слова “для реалізації” замінити словами “на реалізацію”.

2. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затверджених зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 1068
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 187)

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - субвенція), що фінансуються відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII (далі - Фінансова угода).

Джерелом формування субвенції за спеціальним фондом є кошти позики Європейського інвестиційного банку, залучені Україною відповідно до Фінансової угоди.

Джерелом формування субвенції за загальним фондом є кошти державного бюджету.

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники/одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради, відповідної військово-цивільної адміністрації про такий бюджет згідно із законодавством.

3. Використання субвенції спеціального фонду здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - Програма), а також відповідно до угод про передачу коштів, укладених відповідно до Фінансової угоди.

4. Субвенція спрямовується на реалізацію проектів у рамках Програми за напрямами, визначеними у Фінансовій угоді, згідно з додатками 1 і 4.

Субвенція загального фонду спрямовується виключно на сплату податку на додану вартість, що додається до вартості товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється в рамках проектів, що фінансуються в рамках Програми.

Фінансування проектів у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях, визначених у додатку 4, за рахунок субвенції спеціального фонду державного бюджету може бути здійснено лише за умови підтвердження співфінансування таких проектів з відповідних місцевих бюджетів у обсязі не меншому, ніж сума податку на додану вартість.

Не допускається будь-яке подвійне фінансування одних і тих же компонентів проектів, у тому числі за рахунок коштів, наданих Європейським інвестиційним банком, іншими донорами, коштів державного чи місцевих бюджетів.

Субвенція не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів, та на витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунком для одержання коштів та проектними рахунками.

Субвенція спеціального фонду не використовується для сплати податків, зборів та митних платежів.

Відповідний розпорядник субвенції за місцевим бюджетом та/або одержувач, відповідна місцева рада чи військово-цивільна адміністрація забезпечують співфінансування проекту за власний рахунок у тій частині, що не покривається субвенцією.

Витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунком для одержання коштів та проектними рахунками, несуть розпорядники субвенції за місцевими бюджетами.

5. Умовами надання субвенції є:

1) об’єкти, зокрема житлового фонду, що фінансуються за рахунок субвенції, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;

2) спроможність органів місцевого самоврядування відповідних територіальних громад сіл, селищ та міст забезпечувати подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції;

3) здійснення видатків за рахунок субвенції загального фонду можливе лише за умови попереднього спрямування коштів субвенції спеціального фонду за цільовим призначенням для здійснення частини оплати за відповідним рахунком;

4) замовниками будівництва забезпечено під час розроблення проектної документації для реалізації проектів, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

5) видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674); титулів об’єктів, що затверджені відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

6. Кредитні кошти, перераховані з проектного рахунка, вважаються субвенцією спеціального фонду, що надана з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам у день перерахування коштів у національній валюті або у сумі гривневого еквіваленту перерахованих валютних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх перерахування.

7. Заявки на перерахування коштів з рахунка для одержання коштів підписуються уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника субвенції спеціального фонду. Заявки на перерахування коштів з проектного рахунка підписуються уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника субвенції, розпорядника субвенції за місцевим бюджетом та її одержувача (замовника).

8. Кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в рамках Програми перераховуються Європейським інвестиційним банком за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Програми, на рахунок Мінфіну в ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, відкритий для виконання Програми. Для цілей Програми Мінфін відкриває в ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” для кожної з угод про передачу коштів рахунки для реалізації проектів (проектні рахунки), на які перераховуються кошти для відповідних проектів з рахунка, відкритого для виконання Програми. Субвенція спеціального фонду надається місцевим бюджетам, розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами/одержувачам субвенції за місцевими бюджетами шляхом перерахування коштів із проектного рахунка постачальникам товарів (виконавцям робіт або послуг) за договорами, укладеними розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами/одержувачами субвенції за місцевими бюджетами у рамках проектів, на виконання грошових зобов’язань зазначених розпорядників/одержувачів щодо оплати виконаних/ поставлених товарів, робіт та послуг за такими договорами з подальшим відображенням таких операцій у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності.

9. Для відображення головним розпорядником субвенції, розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами та її одержувачами у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції спеціального фонду головний розпорядник субвенції спеціального фонду подає розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами інформацію про фактичний стан використання коштів, залучених Україною відповідно до Фінансової угоди, згідно з додатком 2.

10. Головний розпорядник субвенції з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції спеціального фонду подає Казначейству зведене розпорядження за формою згідно з додатком 3.

11. Казначейство:

забезпечує відображення його органами в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції спеціального фонду за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів у національній валюті або у відповідному гривневому еквіваленті євро;

перераховує субвенцію загального фонду відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407, на підставі подання головним розпорядником зведеного розпорядження, визначеного пунктом 10 цих Порядку та умов, інформації про розподіл коштів загального фонду державного бюджету у розрізі розпорядників коштів за місцевими бюджетами;

інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та Мінрегіон про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, що фінансуються за її рахунок.

12. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання субвенції загального фонду здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Мінрегіон до 25 числа кожного місяця інформує Мінфін про використання субвенції.

14. Одержувачі субвенції подають щомісяця до 10 числа розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами звіт про використання субвенції.

15. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 20 числа головному розпорядникові субвенції звіт про її використання.

16. У разі недотримання кінцевим бенефіціаром умов Фінансової угоди, угоди про передачу коштів позики і цих Порядку та умов відповідна місцева рада чи військово-цивільна адміністрація повертає суму коштів, спрямовану на фінансування проекту, до державного бюджету відповідно до законодавства та укладених договорів.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.”.Додаток 1
до Порядку та умов

ПЕРЕЛІК
проектів, що фінансуються в 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (Пул 1)

Код місцевого бюджету

Найменування проекту

Найменування замовника (кінцевий бенефіціар)

Вартість проекту, тис. гривень

Обсяг субвенції за місцевим бюджетом, тис. гривень

спеціальний фонд

загальний фонд

Дніпропетровська область

04208100000

Міський бюджет м. Новомосковська

Реконструкція навчального закладу, розташованого за адресою: м. Новомосковськ, вул. Українська, 3, Дніпропетровська область

управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради

14388,783

11990,652

2398,131

Разом за м. Новомосковськом

14388,783

11990,652

2398,131

Разом за Дніпропетровською областю

14388,783

11990,652

2398,131

Донецька область

05203100000

Міський бюджет м. Бахмута

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на адміністративній будівлі Бахмутської міської ради, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44 (коригування)

Бахмутська міська рада

8940,02

7450,017

1490,003

Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступеня № 11 ім. Артема - багатопрофільний ліцей” Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування)

управління освіти Бахмутської міської ради

35797,843

29831,536

5966,307

Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 12 Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Леваневського, 111 (коригування)

-“-

24980,645

20817,204

4163,441

Реконструкція гуртожитків, усього

управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

63625,867

53021,556

10604,311

у тому числі:
реконструкція гуртожитку по вул. Чайковського, 1а, в м. Бахмуті Донецької області

10986,828

9155,69

1831,138

реконструкція гуртожитку по вул. Сибірцева, 25, в м. Бахмуті Донецької області (коригування)


10564,764

8803,97

1760,794

реконструкція гуртожитку по вул. Привокзальній, 1, в м. Бахмуті Донецької області (коригування)


13691,221

11409,351

2281,87

реконструкція гуртожитку по вул. Свободи, 20, в м. Бахмуті Донецької області (коригування)


3971,926

3309,938

661,988

реконструкція гуртожитку по вул. Оборони, 19, в м. Бахмуті Донецької області (коригування)


13872,511

11560,426

2312,085

реконструкція гуртожитку по бул. Металургів, 2, в м. Бахмуті Донецької області (коригування)


10538,617

8782,181

1756,436

Капітальний ремонт дитячих навчальних закладів, усього

управління освіти Бахмутської міської ради

16272,857

13560,714

2712,143

у тому числі:
капітальний ремонт дитячого садка № 39 “Кульбабка” по вул. Польовій, 37, в м. Бахмуті Донецької області

8121,793

6768,161

1353,632

капітальний ремонт дитячого садка № 56 “Гусельки” по вул. Некрасова, 40, в м. Бахмуті Донецької області

8151,064

6792,553

1358,511

Разом за м. Бахмутом

149617,232

124681,027

24936,205

05208100000

Міський бюджет м. Мирнограда

Капітальний ремонт будівлі управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: мікрорайон Молодіжний, 59, м. Мирноград Донецької області

управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради

4600,572

2710,588

542,118

Реконструкція частини приміщень існуючого хірургічного корпусу Мирноградської (Димитровської) центральної міської лікарні по вул. Ватутіна, 20, під спеціалізоване приміщення з іонізуючим випромінюванням

Мирноградська центральна міська лікарня

7686,696

4521,738

904,348

Капітальний ремонт терапевтичного корпусу (заміна віконних блоків) Мирноградської центральної міської лікарні, розташованого за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Соборна, 20, продовження робіт

-“-

1035,21

609,765

121,953

Реконструкція законсервованих корпусів дошкільних навчальних закладів № 4 і 9 з метою створення освітньо-реабілітаційного середовища для дітей, переселених з району проведення антитерористичної операції, усього

відділ освіти Мирноградської міської ради

8169,936

6808,28

1361,656

у тому числі:
реконструкція південно-західного корпусу дошкільного навчального закладу № 4 “Іскринка” Мирноградської міської ради, за адресою: м. Мирноград, Донецька область, мікрорайон Молодіжний, 50а (коригування)


4309,255

3591,046

718,209

реконструкція корпусу будівлі дошкільного навчального закладу № 9 “Ромашка” Мирноградської міської ради за адресою: м. Мирноград, Донецька область, мікрорайон Західний, 56а (коригування)


3860,681

3217,234

643,447

Модернізація системи опалення закладів освіти Мирноградської (Димитровської) міської ради, усього

відділ освіти Мирноградської міської ради

26063,006

21719,172

4343,834

у тому числі:
будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, пров. Шкільний, 21, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1 Димитровської міської ради


1762,559

1468,799

293,76

реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград, Донецька область, пров. Шкільний, 21, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1 Мирноградської міської ради (коригування)


2109,551

1757,959

351,592

будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Західний, 4а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 9 Мирноградської міської ради (коригування)


2606,232

2171,86

434,372

реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Західний, 4а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 9 Мирноградської міської ради (коригування)


1937,665

1614,721

322,944

будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Західний, 79а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 6 Мирноградської міської ради (коригування)


1726,357

1438,631

287,726

реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Західний, 79а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 6 Мирноградської міської ради (коригування)


2110,523

1758,769

351,754

будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Молодіжний, 27а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 10 Мирноградської міської ради (коригування)


1448,982

1207,485

241,497

реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Молодіжний, 27а, для опалення загальноосвітньої школи I-III ступеня № 10 Мирноградської міської ради (коригування)


1953,847

1628,206

325,641

будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Восточний, 24, для опалення навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I ступеня - гімназія” Мирноградської міської ради (коригування)


2488,89

2074,075

414,815

реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, мікрорайон Восточний, 24, для опалення навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I ступеня - гімназія” Мирноградської міської ради (коригування)


2121,828

1768,19

353,638

будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Карбишева, 2, для опалення загальноосвітньої школи I-II ступеня № 17 Мирноградської міської ради (коригування)


1304,245

1086,871

217,374

реконструкція діючих мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Карбишева, 2, для опалення загальноосвітньої школи I-II ступеня № 17 Мирноградської міської ради (коригування)


1943,042

1619,202

323,84

будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, квартал 40, 6а, для опалення дошкільного навчального закладу № 8 “Конвалія” Мирноградської міської ради (коригування)


1084,378

903,648

180,73

реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград Донецької області, квартал 40, 6а, для опалення дошкільного навчального закладу № 8 “Конвалія” Мирноградської міської ради (коригування)


1464,907

1220,756

244,151

Реконструкція двох будівель колишніх гуртожитків № 1 та Красноармійського шахтобудівельного управління під соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб, усього

управління комунальної власності Мирноградської міської ради

19467,408

11493,933

2298,787

у тому числі:

реконструкція гуртожитку № 1 Димитровської міської ради для забезпечення житлом осіб, які мають статус внутрішньо переміщених із зони проведення антитерористичної операції осіб, за адресою: м. Мирноград (Димитров), мікрорайон Молодіжний, 37а (коригування)


9204,074

5432,33

1086,466

реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок, розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Західний, 31а (коригування)


10263,334

6061,603

1212,321

Термомодернізація закладів освіти Мирноградської міської ради, усього

відділ освіти Мирноградської міської ради

31794,004

26495,004

5299

у тому числі:

капітальний ремонт утеплення фасаду загальноосвітньої школи № 17 Мирноградської міської ради (коригування)


3499,884

2916,57

583,314

капітальний ремонт утеплення фасаду загальноосвітньої школи № 10 Мирноградської міської ради (коригування)


2268,276

1890,23

378,046

капітальний ремонт утеплення фасаду загальноосвітньої школи № 6 Мирноградської міської ради (коригування)


3343,394

2786,162

557,232

капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи I-III ступеня № 8 Мирноградської міської ради Донецької області (коригування)


11621,964

9684,97

1936,994

капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи I-III ступеня № 5 Мирноградської міської ради Донецької області (коригування)

відділ освіти Мирноградської міської ради

11060,486

9217,072

1843,414

Разом за м. Мирноградом

98816,832

74358,48

14871,696

05215100000

Міський бюджет м. Костянтинівки

Термосанація Центральної районної лікарні м. Костянтинівки, усього

комунальна установа “Центральна районна лікарня”, м. Костянтинівка

7494,136

6245,113

1249,023

у тому числі:
капітальний ремонт (санація) будівлі поліклініки комунальної установи “Центральна районна лікарня” за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161 (коригування)


5295,968

4413,307

882,661

капітальний ремонт (термомодернізація) системи опалення будівлі поліклініки комунальної установи “Центральна районна лікарня” за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161


1034,802

862,335

172,467

реконструкція покрівлі будівлі поліклініки комунальної установи “Центральна районна лікарня” за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161


1163,366

969,472

193,894

Разом за м. Костянтинівкою

7494,136

6245,113

1249,023

Міський бюджет м. Селидового

05222100000

Будівництво блочно-вугільної міні-котельні в амбулаторії № 4 комунального закладу “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги”. Адреса об’єкта будівництва: Донецька область, м. Гірник, вул. Совєтська, 25 (коригування)

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради”

3076,956

2564,1

512,826

Разом за м. Селидовим

3076,956

2564,13

512,826

Районний бюджет Великоновосілківського району

05303200000

Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення територіального центру Великоновосілківського району, с. Благодатне (утеплення фасаду, заміна вікон, ремонт покрівлі) (коригування)

територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Великоновосілківського району

5255,72

4379,767

875,953

Разом за Великоновосілківським районом

5255,72

4379,767

875,953

Районний бюджет Нікольського району

05305200000

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу “Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі”

Нікольська районна рада (комунальний заклад “Нікольська районна музична школа ім. Д.К. Патричі”)

1396,846

1164,038

232,808

Разом за Нікольським районом

1396,846

1164,038

232,808

Районний бюджет Олександрівського району

05311200000

Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступеня, с. Петрівка Друга, Олександрівський район. Заміна вікон та дверей (молоткових), заміна опалювальної системи

відділ освіти Олександрівської районної держадміністрації

2319,93

1933,275

386,655

Разом за Олександрівським районом

2319,93

1933,275

386,655

Разом за Донецькою областю

267977,652

215325,83

43065,166

Запорізька область

08316200000

Районний бюджет Приморського району

Комунальне підприємство “Приморська районна лікарня”, м. Приморськ. Розширення. Поліклініка на 300 відвідувачів (коригування)

комунальне підприємство “Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Приморської районної ради

45967,591

38306,326

7661,265

Будівля сімейного гуртожитку за адресою вул. Морська, 80, м. Приморськ Запорізької області під сімейний гуртожиток квартирного типу - реконструкція (Коригування кошторисної документації за поточними цінами 2017 року)

комунальне підприємство “Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Приморської районної ради

28405,128

23670,94

4734,188

Капітальний ремонт будівель Приморської центральної лікарні. Заміна вікон, утеплення фасадів

комунальне підприємство “Приморська центральна районна лікарня” Приморської районної ради

15925,411

13271,176

2654,235

Разом за Приморським районом

90298,13

75248,442

15049,688

Разом за Запорізькою областю

90298,13

75248,442

15049,688

Луганська область

12213100000

Міський бюджет м. Сєвєродонецька

Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна, 32

відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради

2716,681

2263,901

452,78

Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна, 32а

-“-

3080,38

2566,983

513,397

Будівництво пелетної котельні навчально-виховного комплексу “Спеціалізована школа - колегіум”

відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради

3758,329

3131,941

626,388

Будівництво пелетної котельні загальноосвітньої школи № 18

-“-

3294,353

2745,294

549,059

Будівництво пелетної котельні дитячо-юнацької спортивної школи № 1

-“-

3076,858

2564,048

512,81

Будівництво пелетної котельні для шкірно-венерологічного відділення консультативно-діагностичного поліклінічного відділення № 1 комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні

-“-

2816,01

2346,675

469,335

Будівництво пелетної котельні для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні

-“-

3734,729

3112,274

622,455

Енергосанація дитячого навчального закладу № 25

-“-

2113,06

1760,883

352,177

Енергосанація загальноосвітньої школи № 20


1071,456

892,88

178,576

Будівництво пелетної котельні комунального закладу “Сєвєродонецький міський палац культури”

-“-

3734,22

3111,85

622,37

Разом за м. Сєвєродонецьком

29396,076

24496,729

4899,347

12302200000

Районний бюджет Біловодського району

Капітальний ремонт будівлі із застосуванням енергозберігаючих технологій пришкільного інтернату Біловодської загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Леніна, 91, смт Біловодськ Біловодського району Луганської області

відділ освіти Біловодської районної держадміністрації

927,421

772,851

154,57

Разом за Біловодським районом

927,421

772,851

154,57

12305200000

Районний бюджет Кремінського району

Реконструкція приміщень колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Побєди, 4, у м. Кремінній

комунальна установа “Кремінське районне територіальне медичне об’єднання”

1356,997

1130,831

226,166

Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків та дверей будівлі Красноріченської загальноосвітньої школи I-III ступеня, смт Красноріченське Кремінського району Луганської області

відділ освіти Кремінської районної держадміністрації

1236

1030

206

Реконструкція котельні під альтернативне паливо (котельня ліцею) комунального підприємства “Креміннатеплокомуненерго”

комунальне підприємство “Креміннатепло-комуненерго”

625

520,833

104,167

Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу “Ластівка”, м. Кремінна Луганської області. Коригування

Кремінська міська рада

437,335

364,446

72,889

Капітальний ремонт (заміна) віконних та балконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу “Катруся”, м. Кремінна Луганської області. Коригування

-“-

432,203

360,169

72,034

Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кремінської міської ради. Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків. Коригування

-“-

2191,378

1826,148

365,23

Разом за Кремінським районом

6278,913

5232,427

1046,486

12308200000

Районний бюджет Міловського району

Капітальний ремонт і модернізація спортивного залу комунального дошкільного закладу “Ластівка” по вул. Леніна, 57а, смт Мілове Луганської області

Міловська селищна рада (комунальний дошкільний заклад “Ластівка”)

115,84

96,533

19,307

Разом за Міловським районом

115,84

96,533

19,307

12315200000

Районний бюджет Станично-Луганського району


Капітальний ремонт (санація) будівлі головного корпусу Станично-Луганського районного територіального медичного об’єднання

комунальне підприємство “Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання”

14219,079

11849,232

2369,847

Реконструкція котельні Петровської номерної районної лікарні за адресою: смт Петрівка, вул. Больнічна, 2

комунальне підприємство “Теплосервіс Станично-Луганського району”

1484,14

1236,783

247,357

Будівництво блока із дев’яти класних кімнат до комунального закладу Валуйська загальноосвітня школа № 1, с. Валуйське Станично-Луганського району

відділ освіти Станично-Луганської районної держадміністрації

23344,474

19453,728

3890,746

Будівництво котельні комунального закладу Станично-Луганської загальноосвітньої школи № 1 I-III ступеня за адресою: смт Станиця Луганська, квартал Молодіжний, 19

-“-

2384,815

1987,346

397,469

Разом за Станично-Луганським районом

41432,508

34527,089

6905,419

12317200000

Районний бюджет Троїцького району

Капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій Троїцької гімназії Троїцької районної ради Луганської області

відділ освіти Троїцької районної держадміністрації

500

416,667

83,333

Разом за Троїцьким районом

500

416,667

83,333

Разом за Луганською областю


78650,758

65542,296

13108,462

Харківська область

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

Реконструкція приміщень комплексу корпусів (приймального, фізіотерапевтичного відділення, операційного блока, облаштування відділення екстреної медичної допомоги), даху із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу охорони здоров’я Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м. Харків, вул. Новгородська, 85 (коригування)

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

9718,914

8099,095

1619,819

Капітальний ремонт комплексу корпусів комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна інфекційна лікарня” по просп. Героїв Сталінграда, 160, в м. Харкові

-“-

10200

8500

1700

Капітальний ремонт офтальмологічного відділення (літер Н-3), навчально-діагностичного корпусу (літер М-9), приміщень лікувального корпусу (літер Ч-9) комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

-“-

30700

25583,333

5116,667

Капітальний ремонт комплексу корпусів комунального закладу охорони здоров’я “Обласна дитяча клінічна лікарня № 1” по вул. Клочківській, 337а, в м. Харкові

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

10500

8750

1750

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу охорони здоров’я Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні по Салтівському шосе, 266, корпус В, у м. Харкові

-“-

9700

8083,333

1616,667

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу охорони здоров’я “Обласна дитяча клінічна лікарня” по вул. Муранова, 5, в м. Харкові

-“-

15492,506

12910,422

2582,084

Капітальний ремонт комплексу корпусів із заміною електричних та сантехнічних мереж комунального закладу охорони здоров’я “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” по просп. Героїв Сталінграда, 160, в м. Харкові

-“-

19900

16583,333

3316,667

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу охорони здоров’я “Харківський обласний клінічний перинатальний центр” по вул. Малиновського, 4, в м. Харкові

-“-

14800

12333,333

2466,667

Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення (літер Ж-5) комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

15700

13083,333

2616,667

Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу (літер В-4) комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

-“-

18500

15416,667

3083,333

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу охорони здоров’я “Обласний протитуберкульозний диспансер № 7” по просп. Московському, 197, в м. Харкові

-“-

14599,908

12166,59

2433,318

Капітальний ремонт фасаду та приміщень комунального закладу охорони здоров’я “Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом” по вул. Боротьби, 6, в м. Харкові

-“-

5499,99

4583,325

916,665

Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу (літер Ч-9) комунального закладу охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

департамент капітального будівництва Харківської обласної держадміністрації

12300

10250

2050

Разом за обласним бюджетом Харківської області

187611,318

156342,764

31268,554

20308200000

Районний бюджет Вовчанського району

Реконструкція ясел-садка № 1 по вул. Пролетарське поле, 11, у м. Вовчанську Харківської області

Вовчанська міська рада

11785,22

9821,017

1964,203

Разом за районним бюджетом Вовчанського району

11785,22

9821,017

1964,203

20306200000

Районний бюджет Валківського району

Капітальний ремонт будівлі Ков’язького навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа I-III ступеня - дошкільний навчальний заклад) за адресою: пл. Жовтнева, 2а, смт Ков’яги Валківського району Харківської області

відділ освіти Валківської районної держадміністрації

13878,586

11565,488

2313,098

Капітальний ремонт Старомерчицької загальноосвітньої школи I-III ступеня Валківської районної ради Харківської області

-“-

8690,237

7241,864

1448,373

Разом за районним бюджетом Валківського району

22568,823

18807,352

3761,471

20310200000

Районний бюджет Дергачівського району

Реконструкція Дергачівської школи-інтернату I ступеня “З любов’ю до дітей”. Адреса об’єкта будівництва: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 11є (коригування)

управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної держадміністрації

16697,214

13914,345

2782,869

Разом за районним бюджетом Дергачівського району

16697,214

13914,345

2782,869

Разом за Харківською областю

238662,575

198885,478

39777,097

__________
Усього

689977,898

566992,698

113398,544Додаток 2
до Порядку та умов

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичний стан використання коштів, залучених Україною відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”), з проектного рахунка

Розпорядник (одержувач) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ____________________________________________________

Найменування проекту

Код позики

Розпорядник (одержувач) субвенції за місцевим бюджетом

Сума платежів за звітний період

Найменування валюти платежів

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком

Сума, гривень

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КМБ

_______________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)Додаток 3
до Порядку та умов


ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище)

МП
Казначейство
Головний розпорядник субвенції - Мінрегіон
Ідентифікаційний код __________________________

ЗВЕДЕНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___
від ____ ___________ 20__ року

Відобразити в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України такі операції за спеціальним фондом за зазначеними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів і видатків та кредитування бюджетів:

Найменування проекту

Код позики

Розпорядник (одержувач) субвенції за місцевим бюджетом

Сума платежів за звітний період

Найменування валюти платежів

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком

Сума, гривень

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КМБ

_______________________
(найменування посади)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 4
до Порядку та умов

ПЕРЕЛІК
проектів, що фінансуються в 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та співфінансування з місцевих бюджетів на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (Пул 2а)

Код місцевого бюджету

Найменування проекту

Найменування замовника (кінцевий бенефіціар)

Вартість проекту, тис. гривень

Обсяг субвенції за місцевим бюджетом, тис. гривень

Мінімальний обсяг співфінансування за рахунок місцевих бюджетів, тис. гривень

разом

спеціальний фонд

загальний фонд

Дніпропетровська область

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

Капітальний ремонт гуртожитку по вул. Промисловій, 9/2, у м. Павлограді Дніпропетровської області

департамент капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

11499,872

2874,968

2874,968


574,994

Капітальний ремонт будівлі нового хірургічного корпусу комунального закладу “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” з утеплюванням фасаду та підсиленням опорних ділянок спирання плит перекриття по блоках “А” і “Д”. Коригування

-“-

30629,525

7657,381

7657,381


1531,476

Капітальній ремонт будівлі учбового корпусу Дніпропетровського педагогічного коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за адресою: просп. Кірова, 83, у м. Дніпропетровську

-“-

45604,908

11401,227

11401,227


2280,245

Реконструкція будівлі комунального закладу охорони здоров’я Дніпродзержинської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3” за адресою: вул. Республіканська, 31, під міський центр з профілактики та боротьби із СНІДом. Коригування

-“-

4278,223

1069,556

1069,556


213,911

Реконструкція майстерні в житловий корпус № 5 у комунальному закладі “Васильківський психоневрологічний будинок-інтернат” Дніпропетровської обласної ради (коригування)

-“-

11965,366

2991,342

2991,342


598,268

Реконструкція будівлі Павлоградського навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад № 22” по вул. Баумана, 61, м. Павлоград Дніпропетровської області (коригування)

-“-

20748,6

5187,15

5187,15


1037,43

Школа № 2 смт Межова Дніпропетровської області (реконструкція)

департамент капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

19311,956

4827,989

4827,989


965,598

Капітальний ремонт будівель Томаківської центральної районної лікарні по вул. Шосейна, 22, в смт Томаківка Дніпропетровської області. Коригування

-“-

17909,996

4477,499

4477,499


895,5

Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) № 23 “Дзвіночок” Кам’янської міської ради дошкільний заклад для дітей від 3 до 6 років за адресою: вул. Чорновола, 77

-“-

5272,338

1318,085

1318,085


263,617

Реконструкція комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) - центр розвитку дитини № 27 “Орлятко” Кам’янської міської ради за адресою: просп. Наддніпрянський, 5

-“-

21756,772

5439,193

5439,193


1087,839

Реконструкція малої арени стадіону “Перемога” за адресою: просп. Аношкіна, 109, м. Дніпродзержинськ. Коригування

-“-

31509,226

7877,307

7877,307


1575,461

Реконструкція гуртожитку на 100 місць під спальний корпус комунального закладу “Стародобровільський психоневрологічний інтернат” Дніпропетровської обласної ради по вул. Степовій, 2в, с. Стародобровільське Широківського району Дніпропетровської області

-“-

6553,874

1638,469

1638,469


327,694

Реконструкція аварійної будівлі комунального закладу “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради по вул. Свердлова, буд. 65, м. Дніпропетровськ. Коригування

-“-

139080,629

34770,157

34770,157


6954,031

Капітальний ремонт фасаду з встановленням енергозберігаючих вікон та теплоізоляцією зовнішніх стін будівлі комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа I-III ступеня № 10” за адресою: вул. Некрасова, 43а, м. Нікополь Дніпропетровської області

-“-

11195,532

2798,883

2798,883


559,777

Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу № 1 “Чайка”, дитячого дошкільного навчального закладу № 2 “Ромашка”, дитячого дошкільного навчального закладу № 3 “Берізка” смт Софіївка Дніпропетровської області (коригування)

департамент капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

13699,426

3424,857

3424,857


684,971

Разом за обласним бюджетом Дніпропетровської області

391016,243

97754,063

97754,063


19550,813

Разом за Дніпропетровською областю

391016,243

97754,063

97754,063


19550,812

Донецька область

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

Центральна районна лікарня по вул. Леніна, 1, смт Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація). Коригування

департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації

10309,471

3092,842

2577,368

515,474


Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення комунальна лікувально-профілактична установа “Міський онкологічний диспансер м. Краматорська” та приміщення для магнітно-резонансної терапії

-“-

58849,345

17654,804

14712,337

2942,467


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Мангушської центральної районної лікарні (корегування) по вул. Поштова, буд. 22, смт Мангуш, Мангушський район, Донецька область

-“-

18102,28

5430,684

4525,57

905,114


Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об’єкті “Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи “Мар’їнська центральна районна лікарня” по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт


21769,318

6530,795

5442,329

1088,466


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи “Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки” (корегування) по вул Європейська, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область

-“-

16212,586

4863,776

4053,147

810,629


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи “Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя” (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполя Донецької області

департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації

9571,105

2871,332

2392,777

478,555


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров’я “Перинатальний центр м. Маріуполя” по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (Коригування)

-“-

19403,039

5820,912

4850,76

970,152


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи “Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя” (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполя Донецької області

-“-

20898,146

6269,444

5224,537

1044,907


П’ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ - реконструкція (коригування)

Донецьке вище училище олімпійського резерву імені С. Бубки

29280,552

8784,166

7320,138

1464,028


Будівлі Артемівського психоневрологічного інтернату по вул. Зелена, 7, с. Весела Долина Артемівського району - капітальний ремонт (термомодернізація)

департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації

6061,435

1818,431

1515,359

303,072


Будівля Красноармійського геріатричного пансіонату з психоневрологічним відділенням по вул. Правди, 1, м. Красноармійськ - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)

-“-

20971,234

6291,37

5242,808

1048,562


Будівлі та споруди Слов’янського психоневрологічного інтернату по вул. Курчатова, 72, м. Слов’янськ - капітальний ремонт (термомодернізація)

-“-

8046,23

2413,868

2011,557

402,311


Разом за обласним бюджетом Донецької області

239474,741

71842,424

59868,687

11973,737


05312200000

Районний бюджет Мангушського району

Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу № 5 “Ластівка” с. Камишувате Першотравневого району

Комишуватська сільська рада

7863,095

2358,929

1965,774

393,155


Капітальний ремонт будівлі Мангушської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 2 за адресою: вул. Мурзи, 8, в смт Мангуш Мангушського району Донецької області

відділ освіти Мангушської райдержадміністрації

15214,315

4564,295

3803,579

760,716


Капітальний ремонт будівлі для медичних працівників-переселенців за адресою: вул. Поштова, 22, в смт Мангуш

комунальний заклад “Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги”

12201,854

3660,557

3050,464

610,093


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Мангушської амбулаторії комунального закладу “Першотравневий центр первинної медико-санітарної допомоги” за адресою: вул. Поштова, 22, в смт Мангуш

-“-

10480,927

3144,278

2620,232

524,046


Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі Урзуфської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини комунальний заклад “Першотравневий центр первинної медико-санітарної допомоги”

-“-

6551,885

1965,565

1637,971

327,594


Разом за Мангушським районом

52312,076

15693,624

13078,02

2615,604


05220100000

Міський бюджет м. Маріуполя

Капітальний ремонт адміністративної будівлі виконавчого комітету Маріупольської міської ради по просп. Миру, 70, у Центральному районі, м. Маріуполь (без зовнішніх мереж)

комунальне підприємство “Міське управління капітального будівництва” Маріупольської міської ради

81528,124

24458,437

20382,031

4076,406


Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку “Ясла-садок № 110 “Світлячок” за адресою: вул. Бахчиванджи, 13а, у Центральному районі, м. Маріуполь

-“-

27097,062

8129,119

6774,266

1354,853


Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку “Ясла-садок № 114 “Калинонька” за адресою: вул. Волгоградська, 6, у Лівобережному районі, м. Маріуполь

-“-

23620,29

7086,088

5905,073

1181,015


Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт комунального закладу “Маріупольський міський навчально-виховний комплекс “Гімназія-школа № 27 Маріупольської міської ради Донецької області” за адресою: вул. Троїцька, 56, у Центральному районі, м. Маріуполь

-“-

34494,969

10348,492

8623,743

1724,749


Капітальний ремонт комунального закладу “Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги”, хірургічне відділення, вул. Бахмутська, 20а, в м. Маріуполі

департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради

7395,371

2218,612

1848,843

369,769


Капітальний ремонт Центральної бібліотеки ім. Короленка за адресою: просп. Миру, 93б у м. Маріуполі (коригування)

-“-

6834,637

2050,391

1708,659

341,732


Разом за м. Маріуполем

180970,453

54291,139

45242,615

9048,524


05309200000

Районний бюджет Мар’їнського району

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі “Павлівська загальноосвітня школа I-III ступенів Мар’їнської районної ради Донецької області” за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, с. Павлівка, вул. Леніна, 73 (коригування)

відділ освіти Мар’їнської райдержадміністрації

7130,178

2139,053

1782,544

356,509


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі “Галицинівська загальноосвітня школа I-III ступеня Мар’їнської районної ради Донецької області” за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, с. Галицинівка, вул. Середи, 1а (коригування)

-“-

4613,38

1384,014

1153,345

230,669


Будівля комунального лікувально-профілактичного закладу “Мар’їнська міська поліклініка” по просп. Ворошилова, 22а, м. Мар’їнка - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)

відділ охорони здоров’я Мар’їнської райдержадміністрації

5341,253

1602,376

1335,313

267,063


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Мар’їнського дошкільного навчального закладу № 56 “Золотий ключик” за адресою: Донецька область, м. Мар’їнка, вул. Заводська, 14 (коригування)

військово-цивільна адміністрація, м. Мар’їнка та с. Побєда

5808,07

1742,42

1452,017

290,403


Разом за Мар’їнським районом

22892,881

6867,863

5723,219

1144,644


05208100000

Міський бюджет м. Мирнограда

Реконструкція першого поверху будівлі поліклініки Мирноградської центральної міської лікарні за адресою: м. Мирноград, вул. Соборна, 20л, під приміщення відділення реанімації та інтенсивної терапії

Мирноградська центральна міська лікарня

10789,192

3236,758

2697,298

539,46


Реконструкція гуртожитку № 1 Мирноградської міської ради для забезпечення житлом осіб, які мають статус внутрішньо переміщених із зони проведення антитерористичної операції, за адресою: м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, 37а (продовження робіт з придбанням обладнання)

управління комунальної власності Мирноградської міської ради

28413,6

8524,08

7103,4

1420,68


Реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок, розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Західний, 31а (продовження робіт)

-“-

11766,496

3529,949

2941,624

588,325


Реконструкція нежитлової будівлі для розміщення адміністративних установ та організацій, розташованої за адресою: мікрорайон Молодіжний, 37б, м. Мирноград Донецької області (перепланування приміщень)

-“-

19931,488

5979,446

4982,872

996,574


Разом за м. Мирноградом

70900,776

21270,233

17725,194

3545,039


05207100000

Міський бюджет м. Торецька

Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі лікувально-терапевтичного корпусу Центральної міської лікарні (п’ятиповерховий). Адреса: Донецька область, м. Торецьк, вул. Центральна, 55

центральна міська лікарня м. Торецька

15184,974

4555,493

3796,244

759,249


Капітальний ремонт опорного закладу “Торецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 6” військово-цивільної адміністрації м. Торецька Донецької області. Утеплення фасадів та покрівлі будівлі, заміна вікон та дверей: м. Торецьк, вул. Маяковського, 15 (коригування)

міське управління освіти військово-цивільної адміністрації м. Торецька Донецької області

20179,724

6053,917

5044,931

1008,986


Разом за м. Торецьком

35364,698

10609,41

8841,175

1768,235


05305200000

Районний бюджет Нікольського району

Володарська гімназія “Софія” із загальноосвітньою школою I ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)

Нікольська гімназія “Софія” із загальноосвітньою школою I ступеня № 2 Нікольської районної ради

26776,276

8032,883

6694,069

1338,814


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна, 48 (коригування)

Нікольський районний будинок культури Нікольської районної ради

8895,632

2668,688

2223,907

444,781


Разом за Нікольським районом

35671,908

10701,571

8917,976

1783,595


05218100000

Міський бюджет м. Покровська

Реконструкція загальноосвітньої школи I-II ступеня № 6 під навчально-виховний комплекс № 3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Таманова, 22а (коригування)

відділ освіти Покровської міської ради

65059,421

19517,826

16264,855

3252,971


Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступеня № 4 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Таманова, 16 (коригування)

-“-

53052,91

15915,873

13263,228

2652,645


Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 8 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85311, Донецька область, м. Родинське, вул. Перемоги, 6 (коригування)

-“-

66002,396

19800,719

16500,599

3300,12


Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Шахтарська, 19 (коригування)

-“-

51319,433

15395,83

12829,858

2565,972


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Центру первинної медико-санітарної допомоги в м. Красноармійську Донецької області (коригування кошторисної документації)

комунальна медична установа “Центр первинної медико-санітарної допомоги”

23439,246

7031,774

5859,812

1171,962


Реконструкція громадської будівлі під багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 1

житлово-комунальний відділ Покровської міської ради

33087,284

9926,185

8271,821

1654,364


Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 12

-“-

46485,073

13945,522

11621,268

2324,254


Реконструкція головного корпусу Покровської центральної районної лікарні із заходами з енергозбереження, розташованого за адресою: м. Покровськ, вул. Руднєва, 73

Покровська центральна районна лікарня

9642,864

2892,859

2410,716

482,143


Разом за м. Покровським

348088,627

104426,588

87022,157

17404,431


05222100000

Міський бюджет м. Селидового

Будівля амбулаторії № 4 комунального закладу “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги” по вул. Свободи, 25, м. Гірник, м. Селидове - капітальний ремонт (термомодернізація) - коригування

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради”

6983,404

2095,021

1745,851

349,17


Будівля амбулаторії № 6 комунального закладу “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги” по вул. Купрієнка, 20, м. Українськ, м. Селидове - капітальний ремонт (термомодернізація) - коригування

-“-

5646,124

1693,837

1411,531

282,306


Разом за м. Селидовим

12629,528

3788,858

3157,382

631,476


05304200000

Районний бюджет Волноваського району

Капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт Володимирівка, вул. Проценка, 10

комунальна установа охорони здоров’я “Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

9914,309

2974,292

2478,577

495,715


Будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1, м. Волноваха - капітальний ремонт (термомодернізація)

відділ освіти Волноваської райдержадміністрації

4477,558

1343,267

1119,389

223,878


Термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 3 за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Урицького, 8

-“-

6774,241

2032,272

1693,56

338,712


Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району - капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій

-“-

17686,33

5305,9

4421,583

884,317


Разом за Волноваським районом

38852,438

11655,731

9713,109

1942,622


05306200000

Районний бюджет Добропільського району

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Добропільської загальноосвітньої школи I-III ступеня, с. Добропілля за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Добропілля, вул. Шкільна, 30 (коригування)

відділ освіти Добропільської райдержадміністрації

10588,229

3176,468

2647,057

529,411


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Світлівської загальноосвітньої школи I-III ступеня, с. Світле за адресою: Донецька область, Добропільський район, с-ще Світле, вул. Шкільна, 19а (коригування)

відділ освіти Добропільської райдержадміністрації

6524,205

1957,261

1631,051

326,21


Разом за Добропільським районом

17112,434

5133,729

4278,108

855,621


05211100000

Міський бюджет м. Дружківки

Реконструкція невикористаних приміщень, розташованих на п’ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медперсоналу з числа внутрішньо переміщених осіб. Коригування

комунальний заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Дружківка”

5709,294

1712,788

1427,323

285,465


Будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка - термомодернізація, капітальний ремонт п’ятого поверху для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)

комунальне підприємство “Управління капітального будівництва Дружківської” міської ради

8179,459

2453,838

2044,865

408,973


Реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Радченка, буд. 36, під гуртожиток сімейного типу, м. Дружківка Донецької області (коригування)

-“-

25508,813

7652,644

6377,203

1275,441


Разом за м. Дружківкою

39397,566

11819,27

9849,391

1969,879


05506000000

Бюджет Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади

Олександро-Калинівська загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. Шкільна, 7, с. Олександро-Калинове Костянтинівського району - капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) (коригування)

Іллінівська сільська рада Костянтинівського району Донецької області

9939,176

2981,753

2484,794

496,959


Степанівська загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. Шкільна, 1, с-ще Довга Балка Костянтинівського району - капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) (коригування)

-“-

8116,501

2434,95

2029,125

405,825


Разом за Іллінівською об’єднаною територіальною громадою

18055,677

5416,703

4513,919

902,784


05216100000

Міський бюджет м. Краматорська

Реконструкція нежитлової будівлі під житло для переселенців з розміщенням спортивного та дитячого майданчиків за адресою: вул. Абая, 4, смт Біленьке, м. Краматорськ, Донецька область (коригування)

Біленьківська селищна рада

25213,617

7564,085

6303,404

1260,681


Капітальний ремонт будівлі клубу комунального закладу культури Будинок культури “Міленіум” за адресою: вул. Українська (Командарма Федька), 81, смт Красноторка, м. Краматорськ, Донецька область (коригування)

Красноторська селищна рада

4617,445

1385,233

1154,361

230,872


Реконструкція системи знезараження питної води на фільтрувальній станції з впровадженням електролізних установок з виробництва гіпохлориту натрію м. Краматорськ.

управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

40230,422

12069,127

10057,606

2011,521


Реконструкція будівель комунального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Краматорська” по вул. Василя Стуса (Соціалістична), 31 (коригування)

-“-

79244,959

23773,488

19811,24

3962,248


Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи № 4 з благоустроєм прилеглої території по вул. Двірцева, 48а, у м. Краматорську

-“-

26212,932

7863,88

6553,233

1310,647


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 5 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хрустальна, 1 (коригування)

-“-

9167,422

2750,226

2291,855

458,371


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорського дошкільного навчального закладу № 6 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Вишні, 19а (коригування)

-“-

5273,017

1581,905

1318,254

263,651


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорського дошкільного навчального закладу № 8 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульв. Краматорський, 22а (коригування)

-“-

5875,868

1762,76

1468,967

293,793


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель дошкільного навчального закладу № 34 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 34а (коригування)

-“-

2954,952

886,486

738,738

147,748


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорського дошкільного навчального закладу № 51 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Горького (Конрада Гампера), 4 (коригування)

-“-

6736,799

2021,04

1684,2

336,84


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорського дошкільного навчального закладу № 60 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова (Академічна), 86а (коригування)

-“-

4911,34

1473,402

1227,835

245,567


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель дошкільного навчального закладу № 82 за адресою: Донецька область, Краматорськ вул. Дніпропетровська, 6а (Дніпровська) (коригування)

управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

5020,338

1506,102

1255,085

251,017


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель дошкільного навчального закладу № 84 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 57 (коригування)

-“-

6450,317

1935,095

1612,579

322,516


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєлгородська, 59 (коригування)

-“-

3362,892

1008,868

840,723

168,145


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорського дошкільного навчального закладу № 97 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бикова, 7а (коригування)

-“-

7637,9

2291,37

1909,475

381,895


Будівлі комунальної медичної установи “Дитяче територіальне медичне об’єднання” по вул. Вознесенського, 20, м. Краматорськ - капітальний ремонт (термомодернізація)

-“-

10758,269

3227,48

2689,567

537,913


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 2 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Вишні, 15 (коригування)

-“-

10790,237

3237,071

2697,559

539,512


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 8 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 57а (коригування)

-“-

15850,496

4755,149

3962,624

792,525


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 9 за адресою: м. Краматорськ, бульв. Краматорський, 17 (коригування)

-“-

9659,292

2897,788

2414,823

482,965


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 10 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 40а (коригування)

-“-

17245,158

5173,548

4311,29

862,258


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи № 17 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 12 Грудня, 80 (Благодатна) (коригування)

управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

7446,542

2233,963

1861,636

372,327


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 25 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 25 (коригування)

-“-

8472,023

2541,607

2118,006

423,601


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 26 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ульянівська (Софієвська), 128 (коригування)

-“-

6288,815

1886,645

1572,204

314,441


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 33 за адресою: м. Краматорськ, вул. Білгородська, 95 (коригування)

-“-

5007,48

1502,244

1251,87

250,374


Терапевтичний та урологічний корпуси комунальної медичної установи “Міська лікарня № 2”, м. Краматорськ - капітальний ремонт (термомодернізація)

-“-

18114,144

5434,243

4528,536

905,707


Будівлі комунального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська” - капітальний ремонт (термомодернізація)

-“-

15684,765

4705,43

3921,192

784,238


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 18 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Кошового, 18 (коригування)

-“-

6085,363

1825,609

1521,341

304,268


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи № 23 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Калініна (Михайла Горяйнова), 45а (коригування)

-“-

8386,266

2515,88

2096,567

419,313


Капітальний ремонт будівлі Центральної міської публічної бібліотеки, розташованої по вул. М. Приймаченко (Гв. Кантемирівців), 16, у м. Краматорську Донецької області (коригування)

-“-

13426,8

4028,04

3356,7

671,34


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 71, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульв. Краматорський, 18а (коригування)

управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

8883,174

2664,952

2220,793

444,159


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи № 5 у м. Краматорську. Коригування

-“-

7581,891

2274,568

1895,473

379,095


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 53, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, 61

-“-

7494,247

2248,274

1873,562

374,712


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 64, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 32а (коригування)

-“-

7260,97

2178,29

1815,242

363,048


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 92, розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, 28а (коригування)

-“-

10919,45

3275,834

2729,862

545,972


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу № 96, розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бикова, 4а (коригування)

-“-

6947,923

2084,377

1736,981

347,396


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи № 3, розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Н. Курченка, 19 (коригування)

-“-

14868,264

4460,479

3717,066

743,413


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи № 19, розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Кобилянської, 1 (коригування)

-“-

6327,115

1898,135

1581,779

316,356


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи № 31, розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 14. Коригування

-“-

3549,787

1064,936

887,447

177,489


Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Краматорської загальноосвітньої школи № 32 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Волгодонська, 22. Коригування

-“-

11969,184

3590,755

2992,296

598,459


Разом за м. Краматорськом

471927,875

141578,364

117981,971

23596,393


05501000000

Бюджет об’єднаної територіальної громади м. Лимана

Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи № 3 у м. Красний Лиман (коригування)

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради

13257,419

3977,226

3314,355

662,871


Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи № 2 у м. Лиман (коригування)

-“-

38848,712

11654,612

9712,177

1942,435


Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи I-III ступеня № 4 у м. Лимані. Коригування

-“-

23582,567

7074,77

5895,642

1179,128


Нежитлова будівля - гуртожиток по вул. Крупської, 4, м. Красний Лиман - реконструкція (коригування)

комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”

12317,335

3695,201

3079,334

615,867


Разом за об’єднаною територіальною громадою м. Лимана

88006,033

26401,809

22001,508

4400,301


05223100000

Міський бюджет м. Слов’янська

Комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а, м. Слов’янськ -капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Житлово-експлуатаційна контора” № 4

71300,992

71300,992

59417,493

11883,499


Разом за м. Слов’янськом

71300,992

71300,992

59417,493

11883,499


05203100000

Міський бюджет м. Бахмута

Реконструкція корпусу № 2 комунального закладу охорони здоров’я “Бахмутська центральна районна лікарня” за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 10

комунальний заклад охорони здоров’я “Бахмутська центральна районна лікарня”

27626,953

8288,086

6906,738

1381,348


Разом за м. Бахмутом

27626,953

8288,086

6906,738

1381,348


05204100000

Міський бюджет м. Вугледара

Капітальний ремонт лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні:

лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня м. Вугледара

13533,581

4060,075

3383,396

676,679


індивідуальне опалення головного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні м. Вугледара (капітальний ремонт котельної в м. Вугледар Донецької області)

2848,264

854,479

712,066

142,413


капітальний ремонт стоматологічного відділення і баклабораторії та електрообладнання інфекційного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні м. Вугледара Донецької області (корегування)

1409,785

422,936

352,447

70,489


термомодернізація головного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні м. Вугледар

9275,532

2782,66

2318,883

463,777


Разом за м. Вугледаром

13533,581

4060,075

3383,396

676,679


Разом за Донецькою областю

1784119,237

585146,469

487622,058

97524,411


Запорізька область

08205100000

Міський бюджет м. Токмака

Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3, м. Токмак Запорізької області. Коригування

управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

6775,967

1693,992

1693,992


338,798

Разом за м. Токмаком

6775,967

1693,992

1693,992


338,798

08204100000

Міський бюджет м. Мелітополя

Капітальний ремонт фасаду та покрівлі комунальної установи “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Мелітопольської міської ради Запорізької області по вул. Крупської, 7, м. Мелітополь

відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради

6689,873

1672,468

1672,468


334,494

Капітальний ремонт будівлі комунальної установи “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Мелітопольської міської ради Запорізької області за адресою: м. Мелітополь, просп. Хмельницького, 46

комунальна установа “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Мелітопольської міської ради

5811,095

1452,774

1452,774


290,555

Загальноосвітня школа I-III ступеня № 7, вул. Інтеркультурна, 400а, м. Мелітополь - капітальний ремонт фасаду з утепленням, заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення покрівлі, встановлення індивідуального теплового пункту

відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради

10842,606

2710,652

2710,652


542,13

Гімназія № 9, вул. Гагаріна, 9а, м. Мелітополь -капітальний ремонт фасаду з утепленням, заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення покрівлі, встановлення індивідуального теплового пункту

-“-

4402,248

1100,562

1100,562


220,112

Дошкільний навчальний заклад № 41 “Барвінок”, вул. Гоголя, 136а, м. Мелітополь - капітальний ремонт фасаду з утепленням, заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення покрівлі, встановлення індивідуального теплового пункту та рекуператорів

відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради

6512,266

1628,067

1628,067


325,613

Дошкільний навчальний заклад № 47 “Берізка”, вул. Інтеркультурна, 141, м. Мелітополь - капітальний ремонт фасаду з утепленням, заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення покрівлі, встановлення індивідуального теплового пункту та рекуператорів

-“-

5154,298

1288,574

1288,574


257,715

Загальноосвітня школа I-III ступеня № 1, вул. Ярослава Мудрого, 13, м. Мелітополь - капітальний ремонт фасаду з утепленням, заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення покрівлі, встановлення індивідуального теплового пункту

-“-

11090,309

2772,577

2772,577


554,515

Разом за м. Мелітополем

50502,695

12625,674

12625,674


2525,134

08302200000

Районний бюджет Василівського району

Капітальний ремонт Балківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини “Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Василівська районна рада Запорізької області, вул. Садова, 145, с. Балки Василівського району Запорізької області

комунальний заклад “Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги”

4130,513

1032,628

1032,628


206,526

Разом за Василівським районом

4130,513

1032,628

1032,628


206,526

08201100000

Міський бюджет м. Запоріжжя

Капітальний ремонт приміщень будівлі Запорізької загальноосвітньої школи № 53 I-II ступеня за адресою м. Запоріжжя, вул. Шевченка, 123

департамент освіти і науки Запорізької міської ради

23974,748

5993,687

5993,687


1198,737

Реконструкція колегіуму “Мала гуманітарна академія” (благоустрій території, заміна конструкцій даху) по вул. Гудименка, 13, в м. Запоріжжі

-“-

12812,123

3203,031

3203,031


640,606

Разом за м. Запоріжжям

36786,871

9196,718

9196,718


1839,343

Разом за Запорізькою областю

98196,046

24549,012

24549,012


4909,801

Луганська область

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі гуртожитку комунального закладу “Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва” за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 33д

обласний комунальний заклад “Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва”

3466,92

1040,076

866,73

173,346


Разом за обласним бюджетом Луганської області

3466,92

1040,076

866,73

173,346


12211100000

Міський бюджет м. Рубіжного

Реконструкція частини гуртожитку по вул. Студентська, 28а, м. Рубіжне

управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради

3861,826

1158,548

965,457

193,091


Заходи з енергозбереження (заміна віконних та дверних блоків) будівлі Рубіжанської спеціалізованої школи I-III ступеня № 2, м. Рубіжне - капітальний ремонт

-“-

3114,664

934,399

778,666

155,733


Разом за м. Рубіжним

6976,49

2092,947

1744,123

348,824


12501000000

Бюджет об’єднаної територіальної громади смт Білокуракине

Реконструкція гуртожитку по вул. Історичній (Леніна), 85г, в смт Білокуракине Білокуракинського району Луганської області

Білокуракинська селищна рада

4542,433

1362,73

1135,608

227,122


Капітальний ремонт шкільного інтернату Білокуракинської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1 за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, вул. Леніна (Історична), 57

відділ освіти Білокуракинської селищної ради

6032,407

1809,722

1508,102

301,62


Разом за об’єднаною територіальною громадою смт Білокуракине

10574,84

3172,452

2643,71

528,742


12303200000

Районний бюджет Білокуракинського району

Капітальний ремонт Лозно-Олександрівської загальноосвітньої школи I-III ступеня за адресою: Луганська область Білокуракинський район, смт Лозно-Олександрівка, вул. Жовтнева (Вишнева), буд. 33

відділ освіти Білокуракинської райдержадміністрації

3799,663

1139,899

949,916

189,983


Разом за Білокуракинським районом

3799,663

1139,899

949,916

189,983


12505000000

Бюджет об’єднаної територіальної громади смт Біловодськ

Капітальний ремонт будівлі Новодеркульської загальноосвітньої школи I-III ступеня шляхом реалізації енергозберігаючих технологій за адресою: Луганська область, с. Новодеркул, вул. Пастухова, 9. Коригування

відділ освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області

5980,892

1794,268

1495,223

299,045


Капітальний ремонт будівлі Біловодської загальноосвітньої школи I-III ступеня із застосуванням енергозберігаючих технологій за адресою: вул. Центральна, 93, смт Біловодськ Біловодського району Луганської області. Коригування.

відділ освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області

5900,262

1770,079

1475,066

295,013


Разом за об’єднаною територіальною громадою смт Біловодськ

11881,154

3564,347

2970,289

594,058


12309200000

Районний бюджет Новоайдарського району

Капітальний ремонт громадської будівлі соціального згуртування за адресою: с. Денежникове Новоайдарського району Луганської області

відділ культури Новоайдарської райдержадміністрації

3567,634

1070,29

891,908

178,382


Реконструкція Гречишкинської загальноосвітньої школи I-III ступеня в с. Гречишкине Новоайдарського району Луганської області (коригування)

відділ освіти Новоайдарської райдержадміністрації

3165,95

949,786

791,488

158,298


Разом за Новоайдарським районом

6733,584

2020,076

1683,396

336,68


12313200000

Районний бюджет Сватівського району

Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Миру, 15, с. Містки Сватівського району Луганської області

Містківська сільська рада

2125

637,5

531,25

106,25


Комплексний проект Сватівського районного територіального медичного об’єднання, який включає в себе:

Сватівське районне територіальне медичне об’єднання

13980,164

4194,049

3495,041

699,008капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення, розташованого у будівлі неврологічного відділення за адресою: 92602, Луганська область, м. Сватове, пров. Промисловий, 11. Коригування


1378,638

413,591

344,659

68,932капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення, розташованого у будівлі головного корпусу за адресою: 92602, Луганська область, м. Сватове, пров. Промисловий, 11. Коригування


5414,147

1624,244

1353,537

270,707капітальний ремонт приміщення поліклінічного відділення, розташованого у будівлі головного корпусу за адресою: 92602, Луганська область, м. Сватове, пров. Промисловий, 11. Коригування


5168,456

1550,537

1292,114

258,423капітальний ремонт приміщення харчоблоку, розташованого за адресою: 92602, Луганська область, м. Сватове, пров. Промисловий, 11. Коригування


1537,386

461,216

384,347

76,869капітальний ремонт приміщення моргу, розташованого за адресою: 92602, Луганська область, м. Сватове, пров. Промисловий, 11. Коригування


481,537

144,461

120,384

24,077


Реконструкція адміністративного будинку під централізоване надання адміністративних послуг з використанням енергозберігаючих технологій Рудівської сільської ради за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Рудівка, пл. Перемоги, 20

Рудівська сільська рада

1485

445,5

371,25

74,25


Комплексний проект міське комунальне підприємство “Сватівський водоканал”, який складається з:

міське комунальне підприємство “Сватівський водоканал”

5539,482

1661,845

1384,871

276,974


капітального ремонту об’єктів міського комунального підприємства “Сватівський водоканал”, м. Сватове у Луганській області за адресами: вул. Дружби, 72а, вул. Садова, 74, квартал Будівельників, 6А, кв. Докучаєва, 8акапітальний ремонт аварійної ділянки водопровідної мережі по вул. Польова в м. Сватовому Луганської областікапітальний ремонт аварійної ділянки самопливної каналізаційної мережі по кварталу Будівельників між колодязями КК-4-КК-5 в м. Сватовому Луганської областікапітальний ремонт аварійної ділянки самопливної каналізаційної мережі по кварталу Мирний, 1, вул. Водоп’янова в м. Сватовому Луганської областікапітальний ремонт аварійної ділянки самопливної каналізаційної мережі по вул. Челюскінців в м. Сватовому Луганської областікапітальний ремонт аварійної ділянки самопливної каналізаційної мережі по вул. Привокзальній між колодязями КК-3-КК-5 в м. Сватовому Луганської областіКапітальний ремонт аварійної ділянки самопливної каналізаційної мережі по кварталу Залізничників між колодязями КК-3-КК-6 в м. Сватовому Луганської області


Разом за Сватівським районом

23129,646

6938,894

5782,412

1156,482


12316200000

Районний бюджет Старобільського району

Реконструкція Старобільської загальноосвітньої школи I ступеня № 1 по кварталу Ватутіна, 63, м. Старобільськ Луганської області

відділ освіти Старобільської райдержадміністрації

5387,893

1616,368

1346,973

269,395


Реконструкція навчальних корпусів Старобільської гімназії по вул. Володарського, 25, м. Старобільськ Луганської області

-“-

4106,804

1232,041

1026,701

205,34


Капітальний ремонт Лиманської загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Піщана, 1, с. Лиман Старобільського району Луганської області

-“-

4590,996

1377,299

1147,749

229,55


Капітальний ремонт Підгорівської загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Чкалова, буд. 82, с. Підгорівка Старобільського району Луганської області

-“-

7249,02

2174,706

1812,255

362,451


Реконструкція Старобільської загальноосвітньої школи II-III ступеня № 4 Старобільської районної ради у кварталі Ватутіна, 53а, м. Старобільськ Луганської області

-“-

3799,975

1139,993

949,994

189,999


Разом за Старобільським районом

25134,688

7540,407

6283,672

1256,735


12312200000

Районний бюджет Попаснянського району

Реконструкція: утеплення огороджувальних конструкцій будівлі Комишуваської загальноосвітньої школи I-III ступеня Попаснянської районної ради Луганської області, яка розташована за адресою: с. Комишуваха, вул. 60 років Жовтня, 1а

відділ освіти Попаснянської райдержадміністрації

5786,669

1736

1446,667

289,333


Реконструкція: утеплення огороджувальних конструкцій будівлі Попаснянської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 24 Попаснянської районної ради Луганської області, яка розташована за адресою: м. Попасна, пров. Лермонтова, 14

Попаснянська загальноосвітня школа I-III ступеня № 24 Попаснянської районної ради Луганської області

3317,635

995,291

829,409

165,882


Реконструкція: утеплення огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” № 1, який розташований за адресою: м. Попасна, вул. Кірова, 1

комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” № 1 комбінованого типу Попаснянської районної ради Луганської області

3858,152

1157,446

964,538

192,908


Капітальний ремонт приміщень Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступеня, яка розташована за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт Врубівка, вул. Артема, 1

відділ освіти Попаснянської райдержадміністрації

2304,667

691,4

576,167

115,233


Разом за Попаснянським районом

15267,123

4580,137

3816,781

763,356


12308200000

Районний бюджет Міловського району

Капітальний ремонт Морозівської загальноосвітньої школи I-III ступеня, Луганська область, Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральна, 24а

відділ освіти Міловської райдержадміністрації

4052,954

1215,887

1013,239

202,648


Комплексний проект “Капітальний ремонт будівлі Міловського районного територіального медичного об’єднання”, який включає в себе:

Міловське районне територіальне медичне об’єднання

4463,621

1339,086

1115,905

223,181капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення за адресою: смт Мілове, вул. Первомайська, 2капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення за адресою: смт Мілове, вул. Первомайська, 2


Разом за Міловським районом

8516,575

2554,973

2129,144

425,829


12315200000

Районний бюджет Станично-Луганського району

Капітальний ремонт (енергозберігаюча санація) комунального закладу “Кіндрашівська загальноосвітня школа I-III ступеня Станично-Луганського району Луганської області

відділ освіти Станично-Луганської райдержадміністрації

5435,296

1630,589

1358,824

271,765


Капітальний ремонт (санація) приміщень філії “Петрівська лікарня Станично-Луганського районного територіального медичного об’єднання”

філія “Петропавлівська лікарня Станично-Луганського районного територіального медичного об’єднання”

2873,524

862,057

718,381

143,676


Капітальний ремонт (енергозберігаюча санація) комунального закладу “Станично-Луганська загальноосвітня школа № 1 I-III ступеня” Станично-Луганського району Луганської області

відділ освіти Станично-Луганської райдержадміністрації

5051,029

1515,308

1262,757

252,551


Разом за Станично-Луганським районом

13359,849

4007,954

3339,962

667,992


12317200000

Районний бюджет Троїцького району

Комплексний проект капітальний ремонт будівлі та системи опалення будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт Троїцьке, вул. Виноградна, 11, Троїцького району Луганської області, який включає в себе:

комунальний заклад “Троїцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

2374,492

712,347

593,623

118,724


капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт Троїцьке, вул. Виноградна, 11, Троїцького району Луганської області

комунальний заклад “Троїцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

858,665

257,599

214,666

42,933


капітальний ремонт системи опалення будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт Троїцьке, вул. Виноградна, 11, Троїцького району Луганської області

-“-

1515,827

454,748

378,957

75,791


Разом за Троїцьким районом

2374,492

712,347

593,623

118,724


Разом за Луганською областю

131215,024

39364,509

32803,758

6560,751


Харківська область

20313200000

Районний бюджет Золочівського району

Реконструкція будівлі № 10 комунального підприємства “Золочівська центральна районна лікарня” під гуртожиток для молодих сімей за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Філатова, 20

Золочівська райдержадміністрація Харківської області

3670

917,5

917,5


183,5

Реконструкція головного корпусу комунального підприємства “Золочівська центральна районна лікарня” по вул. Філатова, 20, в смт Золочів Харківської області

Золочівська райдержадміністрація

11650

2912,5

2912,5


582,5

Реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Велика Рогозянка Золочівського району Харківської області за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Велика Рогозянка, вул. Центральна, 56

комунальний заклад охорони здоров’я “Центр первинної медичної допомоги Золочівського району”

1330

332,5

332,5


66,5

Реконструкція фельдшерського пункту с. Макарове амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт Золочів, Золочівського району Харківської області за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Макарове, вул. Шкільна, 10

-“-

1090

272,5

272,5


54,5

Реконструкція фельдшерського пункту амбулаторії с. Перемога амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Велика Рогозянка Золочівського району Харківської області за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Перемога, вул. Сковороди, 16

-“-

1700

425

425


85

Реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Писарівка Золочівського району Харківської області за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Писарівка, вул. Центральна, 3

комунальний заклад охорони здоров’я “Центр первинної медичної допомоги Золочівського району”

2220

555

555


111

Реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Феськи Золочівського району Харківської області за адресою: Харківська область, Золочівський район, с. Феськи, вул. Центральна, 6

-“-

1230

307,5

307,5


61,5

Разом за Золочівським районом

22890

5722,5

5722,5


1144,5

20308200000

Районний бюджет Вовчанського району

Реконструкція комплексу комунального закладу охорони здоров’я “Вовчанська центральна районна лікарня” по вул. Шевченка, 28, в м. Вовчанську Харківської області

комунальний заклад охорони здоров’я “Вовчанська центральна районна лікарня”

17967,766

4491,942

4491,942


898,388

Разом за Вовчанським районом

17967,766

4491,942

4491,942


898,388

20306200000

Районний бюджет Валківського району

Капітальний ремонт будівель комунального закладу охорони здоров’я “Валківська центральна районна лікарня” за адресою: пров. Травневий, 34, м. Валки Валківського району Харківської області

комунальний заклад охорони здоров’я “Валківська центральна районна лікарня”

14924,983

3731,246

3731,246


746,249

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини с. Сніжків комунального закладу охорони здоров’я “Центр первинної медико-санітарної допомоги Валківського району” за адресою: вул. Чапаєва, 18б, с. Сніжків Валківського району Харківської області

комунальний заклад охорони здоров’я “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Валківського району

2374,828

593,707

593,707


118,741

Капітальний ремонт будівлі Баранівської загальноосвітньої школи I-III ступеня Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Баранове Валківського району Харківської області

відділ освіти Валківської райдержадміністрації

9447

2361,75

2361,75


472,35

Капітальний ремонт будівлі Шарівської загальноосвітньої школи I-III ступеня Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Центральна, 8, с. Шарівка Валківського району Харківської області

-“-

16499,699

4124,925

4124,925


824,985

Капітальний ремонт будівлі Огульцівської загальноосвітньої школи I-III ступеня Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Артема Холодного, 38, с. Огульці Валківського району Харківської області

відділ освіти Валківської райдержадміністрації

14590,877

3647,719

3647,719


729,544

Капітальний ремонт будівлі Ков’язького дошкільного навчального закладу (дитячий садок) “Ромашка” Ков’язької селищної ради Валківського району за адресою: вул. Гагаріна, 4, смт Ков’яги Валківського району Харківської області

Ков’язька селищна рада

2537,927

634,482

634,482


126,896

Капітальний ремонт будівлі Високопільської загальноосвітньої школи I-III ступеня Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. Високопілля Валківського району Харківської області

відділ освіти Валківської райдержадміністрації

27905,968

6976,492

6976,492


1395,298

Капітальний ремонт будівлі Сидоренківської загальноосвітньої школи I-III ступеня Валківської районної ради Харківської області за адресою: вул. м. Л. Рябухи, буд. 16, с. Сидоренкове Валківського району Харківської області

-“-

15775,842

3943,961

3943,961


788,792

Разом за Валківським районом

104057,124

26014,282

26014,282


5202,855

20302200000

Районний бюджет Барвінківського району

Реконструкція стаціонарного відділення комунального закладу охорони здоров’я Барвінківська центральна районна лікарня за адресою: 64701, вул. Незалежності, 20 (вул. Котовського, 20), м. Барвінкове, Барвінківський район, Харківська область (утеплення покрівлі та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі)

комунальний заклад охорони здоров’я “Барвінківська центральна районна лікарня”

2019,102

504,776

504,776


100,955

Разом за Барвінківським районом

2019,102

504,776

504,776


100,955

20204100000

Міський бюджет м. Лозової

Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення Лозівської міської лікарні комунального закладу охорони здоров’я “Лозівське територіальне медичне об’єднання”, що розташована за адресою: 64604, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, буд. 25 (для організації дитячої поліклініки)

комунальний заклад охорони здоров’я “Лозівське територіальне медичне об’єднання”

8800

2200

2200


440

Капітальний ремонт приміщень педіатричного відділення стаціонару Лозівської міської лікарні комунального закладу охорони здоров’я “Лозівське територіальне медичне об’єднання” за адресою: 64604, Харківська область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29

комунальний заклад охорони здоров’я “Лозівське територіальне медичне об’єднання”

2398,752

599,688

599,688


119,938

Капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення комунального закладу охорони здоров’я “Лозівська центральна районна лікарня” комунального закладу охорони здоров’я “Лозівське територіальне медичне об’єднання” за адресою: 64600, Харківська область, Лозівський район, с. Катеринівка, вул. Живописна, 42

-“-

2328,62

582,155

582,155


116,431

Разом за м. Лозовою

13527,372

3381,843

3381,843


676,369

20203100000

Міський бюджет м. Куп’янська

Капітальний ремонт пологового відділення під створення перинатального центру II рівня комунального закладу охорони здоров’я “Куп’янська центральна міська лікарня” м. Куп’янськ, вул. Лікарняна, 2

комунальний заклад охорони здоров’я “Куп’янська центральна міська лікарня”

3504,443

876,111

876,111


175,222

Реконструкція покрівлі будівлі акушерського відділення (літер “В-В”) відділення анестезіології з місцями для інтенсивної терапії комунального закладу охорони здоров’я “Куп’янська центральна міська лікарня”, розташованої за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. Лікарняна, 2

-“-

1430,933

357,733

357,733


71,547

Капітальний ремонт будівлі управління комунального закладу охорони здоров’я “Куп’янська центральна міська лікарня”, м. Куп’янськ, вул. Лікарняна, 2

-“-

4986,384

1246,596

1246,596


249,319

Разом за м. Куп’янськом

9921,76

2480,44

2480,44


496,088

20322200000

Районний бюджет Первомайського району

Капітальний ремонт відділень комунального закладу охорони здоров’я “Первомайської центральної районної лікарні” м. Первомайський, вул. Світанкова, 3, Харківської області

комунальний заклад охорони здоров’я “Первомайська центральна районна лікарня”

14746,243

3686,561

3686,561


737,312

Разом за Первомайським районом

14746,243

3686,561

3686,561


737,312

20307200000

Районний бюджет Великобурлуцького району

Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вільхуватка по вул. Харченко, 6

Вільхуватська сільська рада

1795,094

448,774

448,774


89,755

Разом за Великобурлуцьким районом

1795,094

448,774

448,774


89,755

20309200000

Районний бюджет Дворічанського району

Реконструкція будівлі комунального закладу охорони здоров’я Центр первинної медико-санітарної допомоги Дворічанського району за адресою: смт Дворічна, вул. Слобожанська, буд. 51 (коригування)

комунальний заклад охорони здоров’я Центр первинної медико-санітарної допомоги Дворічанського району

2452,577

613,144

613,144


122,629

Разом за Дворічанським районом

2452,577

613,144

613,144


122,629

20301200000

Районний бюджет Балаклійського району

Капітальний ремонт із заміни віконних та дверних блоків у приміщеннях терапевтичного відділення № 3 комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради “Балаклійська центральна клінічна районна лікарня” за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт Червоний Донець, вул. Леніна, 5

комунальний заклад охорони здоров’я Балаклійської районної ради “Балаклійська центральна клінічна районна лікарня”

687,538

171,884

171,884


34,377

Капітальний ремонт системи опалення Шевелівського навчально-виховного комплексу Балаклійської районної ради Харківської області, вул. Молодіжна, 1, с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області

відділ освіти Балаклійської райдержадміністрації

1395,268

348,817

348,817


69,763

Разом за Балаклійським районом

2082,806

520,701

520,701


104,14

20320200000

Районний бюджет Лозівського району

Реконструкція (покрівлі) Миколаївського навчально-виховного комплексу за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Миколаївка, вул. Джека Алтаузена, 2

управління освіти, молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації

3732,928

933,232

933,232


186,646

Капітальний ремонт (утеплення будівлі) Садовської загальноосвітньої школи I-III ступеня за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Садове, вул. Центральна, 81

-“-

2489,359

622,34

622,34


124,468

Разом за Лозівським районом

6222,287

1555,572

1555,572


311,114

20206100000

Міський бюджет м. Первомайського

Реконструкція будівлі Первомайської загальноосвітньої школи № 5 з прибудовою тамбура

відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради

8431,345

2107,836

2107,836


421,567

Реконструкція будівлі Первомайської загальноосвітньої школи № 6 з прибудовою тамбура

-“-

8416,117

2104,029

2104,029


420,806

Разом за м. Первомайським

16847,462

4211,865

4211,865


842,373

Разом за Харківською областю

214529,593

53632,4

53632,4


10726,478

__________
Усього


2619076,143

800446,453

696361,291

104085,162

35187,091
вгору