Документ 187-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - 156-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 187
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 156 від 14.02.2018}

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 і від 7 березня 2012 р. № 176

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 “Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам’ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 411) і від 7 березня 2012 р. № 176 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 738, № 32, ст. 1188; 2013 р., № 50, ст. 1785, № 60, ст. 2148) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 187

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 і від 7 березня 2012 р. № 176

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302:

1) у пункті 2 постанови слова “Комітету у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України” замінити словами “Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції”;

2) у Порядку і нормах фінансування відвідування військових поховань та військових пам’ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 2 слова “Комітетом у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України (далі - Комітет)” замінити словами “Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба)”;

в абзаці першому пункту 7 слово “Комітету” виключити;

у тексті Порядку і норм слово “Комітет” у всіх відмінках замінити словом “Служба” у відповідному відмінку.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176:

1) абзац перший пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) - щодо коштів, які спрямовуються на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів;

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) - щодо коштів, які спрямовуються на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;

2) у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

“3. Для отримання бюджетних коштів громадські організації інвалідів подають Фонду, а громадські організації ветеранів - Службі до 30 березня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики.”;

в абзаці одинадцятому слово “Службою” замінити словом “Мінсоцполітики”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Служба має право розглядати подані після 30 березня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяви громадських організацій ветеранів та учасників антитерористичної операції, утворених після закінчення зазначеного строку.”;

3) пункт 4 після слів “документи розглядаються” доповнити словами “Фондом та”;

4) пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадській організації, визначається з урахуванням:

1) відповідності запланованих заходів (програм) цілям та пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів, а також очікуваним результатам;

2) актуальності, соціальної спрямованості та інноваційності заходів (програм) для відповідної категорії громадян, а також чіткості, повноти і правильності обрання такої категорії;

3) результатів діяльності громадської організації у минулому році та досвіду її роботи;

4) раціональності та економності використання громадською організацією бюджетних коштів, зокрема обґрунтованості запропонованої вартості витрат, залучення небюджетного фінансування, відповідності запланованих витрат здійсненим заходам (виконаним програмам);

5) наявності детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів і у разі надання фінансової підтримки у минулих роках - результатів аналізу ефективності їх використання;

6) рівня кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для здійснення заходів (виконання програм);

7) рівня поширення позитивного досвіду в процесі здійснення заходів (виконання програм);

8) рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для працівників підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств та об’єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів;

9) кількості соціально-культурних підрозділів підприємств та об’єднань УТОГу та УТОСу (бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, реабілітаційних установ тощо).

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики з урахуванням отриманих від Фонду та Служби пропозицій робочої групи, утвореної Фондом разом із Службою за участю представників громадських організацій, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році.”;

5) у пункті 6:

у підпункті 3 слова “членів комітету з конкурсних торгів (не більш як шість осіб)” замінити словами “секретаря комітету з конкурсних торгів”;

в абзаці другому підпункту 6 і підпункті 7 слово “Службою” замінити словом “Фондом”;

у підпункті 14 слово “Мінсоцполітики” виключити;

6) пункт 9 викласти у такій редакції:

“9. Громадські організації подають щороку до 30 січня Фонду та Службі звіти про використання бюджетних коштів, у тому числі результативні показники, для їх узагальнення та подання до 10 лютого Мінсоцполітики.

Фонд та Служба проводять моніторинг здійснення заходів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, із зазначенням обсягу бюджетних коштів, витрачених на здійснення таких заходів та досягнення цілей. Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на веб-сайтах Фонду та Служби.

Громадські організації подають до Фонду та Служби щомісяця до 5 числа інформацію для проведення такого моніторингу.”.вгору