Документ 1867-III, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення проекту Закону України
про внесення змін до Конституції України за
результатами всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою

Відповідно до статті 155 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Проект Закону України про внесення змін до Конституції
України за результатами всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, поданий Президентом України, попередньо схвалити.
2. Подати на розгляд наступної чергової шостої сесії
Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до
Конституції України за результатами всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 13 липня 2000 року
N 1867-III

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 13 липня 2000 року N 1867-III
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Конституції України за результатами
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою

На виконання рішень, прийнятих всеукраїнським референдумом
16 квітня 2000 року, виходячи з рішення Конституційного Суду
України від 27 березня 2000 року N 3-рп у справі про
всеукраїнський референдум за народною ініціативою та його висновку
щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 та 158
Конституції України, а також керуючись пунктом 1 частини першої
статті 85, статтями 154, 155 та 159 Конституції України Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити такі зміни до Конституції України:
1) у частині першій статті 76 слова "чотириста п'ятдесят"
замінити словом "триста";
2) частину третю статті 80 виключити;
3) доповнити статтю 90 новою частиною третьою такого змісту:
"Президент України може також достроково припинити
повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України
протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу
парламентську більшість або у разі незатвердження нею протягом
трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку
Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України".
У зв'язку з цим частини третю та четверту цієї статті вважати
відповідно частинами четвертою та п'ятою;
4) доповнити пункт 8 частини першої статті 106 Конституції
України словами: "та в інших випадках, передбачених Конституцією
України".
2. Прийняти цей Закон на шостій сесії Верховної Ради України
третього скликання у вересні 2000 року.вгору