Документ 1865/2005, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 25 листопада 2005 року "Про утворення
Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і
оборони України з комплексного вирішення
проблем у сфері боротьби з корупцією"

Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 25 листопада 2005 року "Про утворення Міжвідомчої
комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного
вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією".
У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України:
1. Утворити Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і
оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби
з корупцією та затвердити її персональний склад (додається).
2. Затвердити відповідно до статті 14 Закону України "Про
Раду національної безпеки і оборони України" ( 183/98-ВР )
Положення про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і
оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби
з корупцією (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 28 грудня 2005 року
N 1865/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 грудня 2005 року N 1865/2005
СКЛАД
Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки
і оборони України з комплексного вирішення
проблем у сфері боротьби з корупцією

КІНАХ - Секретар Ради національної Анатолій Кирилович безпеки і оборони України, голова
Комісії
ПЕТРОЧЕНКО - заступник Секретаря Ради Юрій Адамович національної безпеки і оборони
України, заступник голови Комісії
БАЛАКЛИЦЬКИЙ - Голова Державної судової Іван Ілліч адміністрації України
ГОЛОВАТИЙ - Міністр юстиції України Сергій Петрович
ДРІЖЧАНИЙ - Голова Служби безпеки України Ігор Васильович
ЄГОРОВ - Голова Державної митної служби Олександр Борисович України
КІРЄЄВ - Голова Державної податкової Олександр Іванович адміністрації України
КОЩИНЕЦЬ - Голова Державного департаменту Василь Васильович України з питань виконання
покарань
ЛИТВИН - Голова Державної прикордонної Микола Михайлович служби України
ЛУЦЕНКО - Міністр внутрішніх справ України Юрій Віталійович
МАЛОМУЖ - Голова Служби зовнішньої розвідки Микола Григорович України
МАРКЄЄВА - завідувач відділу Департаменту з Оксана Дмитрівна питань внутрішньої та державної
безпеки Апарату Ради національної
безпеки і оборони України, секретар
Комісії
МЕДВЕДЬКО - Генеральний прокурор України Олександр Іванович (за згодою)
МОЙСИК - Голова Комітету Верховної Ради Володимир Романович України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної
діяльності (за згодою)
МОТРЕНКО - Начальник Головного управління Тимофій Валентинович державної служби України
ПОЛУДЬОННИЙ - Радник Президента України - Микола Миколайович Керівник Головної служби правової
політики
СТРЕТОВИЧ - Голова Комітету Верховної Ради Володимир Миколайович України з питань боротьби з
організованою злочинністю
(за згодою)
ТАРАСЮК - Міністр закордонних справ України Борис Іванович
ТАЦІЙ - президент Академії правових наук Василь Якович України, ректор Національної
юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 грудня 2005 року N 1865/2005
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки
і оборони України з комплексного вирішення
проблем у сфері боротьби з корупцією

1. Міжвідомча комісія Ради національної безпеки і оборони
України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з
корупцією (далі - Комісія) утворена відповідно до статті 14 Закону
України "Про Раду національної безпеки і оборони України"
( 183/98-ВР ).
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки і
оборони України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
здійснення аналізу діяльності державних органів, на які
покладено завдання щодо боротьби з корупцією;
підготовка з урахуванням міжнародних норм і стандартів
пропозицій щодо пріоритетних напрямів єдиної державної політики у
сфері боротьби з корупцією;
розроблення заходів з координації діяльності державних
органів, на які покладено завдання щодо боротьби з корупцією.
4. Відповідно до покладених завдань Комісія:
1) готує пропозиції та рекомендації Раді національної безпеки
і оборони України з опрацювання і реалізації основних напрямів
політики в сфері забезпечення боротьби з корупцією;
2) аналізує стан корупції в державі з метою вироблення
політичних, організаційних та інших заходів до поліпшення
координації діяльності органів державної влади у цій сфері;
3) готує матеріали для Ради національної безпеки і оборони
України з питань боротьби з корупцією;
4) розробляє рекомендації для вироблення стратегії і тактики
боротьби з корупцією та пропозиції з питань єдиної інформаційної
політики органів, на які покладено завдання щодо боротьби з
корупцією.
5. Для виконання покладених на неї завдань Комісія має право:
1) утворювати із спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, наукових установ і навчальних закладів (за
погодженням з їх керівниками) робочі групи для вивчення стану
додержання вимог законодавства з питань боротьби з корупцією,
розроблення відповідних пропозицій та рекомендацій;
2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про стан
додержання і виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади вимог законодавства щодо боротьби з корупцією;
3) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші
матеріали, необхідні для її роботи;
4) використовувати електронні бази даних, системи зв'язку і
комунікацій органів виконавчої влади;
5) здійснювати аналіз виконання відповідних програм,
проектів, планів, заходів у сфері боротьби з корупцією;
6) брати участь у встановленому порядку в розробленні
державних програм, спрямованих на протидію корупції.
6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови,
секретаря і членів Комісії. Комісію очолює Секретар Ради
національної безпеки і оборони України.
Персональний склад Комісії затверджує Президент України.
Голова Комісії у разі потреби може вносити зміни до персонального
складу Комісії.
Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає
порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі
відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.
7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість від її складу. Відсутній на засіданні член Комісії має
право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій
формі.
8. Рішення Комісії приймаються більшістю від її складу, як
правило, шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу
голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Член
Комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у
письмовій формі окрему думку.
Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються
головою та секретарем Комісії.
9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється
Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору