Документ 186-VIII, попередня редакція — Редакція від 11.06.2015, підстава - 389-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.110)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 389-VIII від 12.05.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.250}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 336-1 такого змісту:

"Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років".

2. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2014 р., № 15, ст. 326):

1) у частині другій статті 17 слова "стихійного лиха чи катастроф" замінити словами "особливо тяжких надзвичайних ситуацій";

2) у частині першій статті 20 слова "військ Цивільної оборони" виключити.

{Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 389-VIII від 12.05.2015}

4. Статтю 3 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2011 р., № 4, ст. 27) після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"забезпечення на особливий період Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підготовленими кадрами, рятувальною та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

забезпечення готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дев’ятнадцятим.

5. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2006 р., № 14, ст. 116; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 10, ст. 119, № 22, ст. 816; 2015 р., № 4, ст. 13):

1) статтю 4 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"органи і підрозділи цивільного захисту".

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

2) у статті 7:

в абзаці тридцять п’ятому слова "загострення проблеми підтримання в належному технічному стані ядерних об’єктів на території України" виключити;

після абзацу шістдесятого доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:

"у сфері цивільного захисту:

невідповідність сучасним викликам стану єдиної державної системи цивільного захисту, сил цивільного захисту, їх технічного оснащення;

значне антропогенне і техногенне перевантаження території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

погіршення технічного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро;

непідтримання в належному технічному стані ядерних об’єктів на території України;

небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму".

У зв’язку з цим абзаци шістдесят перший - сімдесят сьомий вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим - вісімдесят третім;

абзаци шістдесят восьмий, сімдесят другий та сімдесят п’ятий виключити;

3) частину другу статті 8 після абзацу сорок восьмого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"у сфері цивільного захисту:

забезпечення ефективного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, оснащення сучасними видами техніки сил цивільного захисту;

вжиття організаційних, економічних, інженерно-технічних та інших заходів для зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до прийнятних рівнів;

підвищення рівнів екологічної, ядерної та радіаційної безпеки до норм і стандартів у відповідній сфері, в тому числі перетворення об’єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему".

У зв’язку з цим абзаци сорок дев’ятий - шістдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятдесят третім - сімдесят третім;

4) у статті 9:

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"органи і підрозділи цивільного захисту здійснюють заходи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період".

У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

в абзаці одинадцятому слова "забезпечують захист і врятування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 лютого 2015 року
№ 186-VIII
вгору