Про затвердження Програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Заходи від 12.12.20021858
Документ 1858-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1858
Київ
Про затвердження Програми розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на 2003-2004 роки

На виконання Указу Президента України від 8 серпня 2002 року
N 694 ( 694/2002 ) "Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного
ринку" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на 2003-2004 роки, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним
адміністраціям надсилати Міністерству аграрної політики щокварталу
до 15 числа місяця, що настає за звітним, інформацію про хід
виконання Програми, затвердженої цією постановою, для її
узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 1858
ПРОГРАМА
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на 2003-2004 роки

Важливою складовою аграрних перетворень є розвиток
кооперативного руху на селі. Кооперативний рух відкриває
можливості для створення нової організаційної структури сільського
господарства.
Розвиток структури обслуговування сільськогосподарського
виробництва на кооперативних засадах сприятиме встановленню
ринкової рівноваги і розвитку конкуренції з метою економічного
захисту аграрного сектору економіки.
Держава не може залишатись осторонь розвитку кооперації і
всіляко сприяє цьому процесу.
Ця Програма спрямована на розроблення системного підходу до
розбудови кооперативного руху у сільській місцевості, визначення
напрямів і пріоритетів його державної підтримки.
Стан і проблеми становлення обслуговуючої
кооперації у сільському господарстві
Кооперативний рух на селі почав відроджуватися після
прийняття Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"
( 469/97-ВР ) та Указів Президента України від 6 червня 2000 р.
N 767 ( 767/2000 ) "Про заходи щодо забезпечення формування та
функціонування аграрного ринку" і від 19 грудня 2000 р. N 1348
( 1348/2000 ) "Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та
посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових
засадах". Прийняття цих нормативно-правових актів сприяло
розширенню мережі сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, засновниками яких є сільськогосподарські
товаровиробники, особисті селянські і фермерські господарства.
За напрямами діяльності більшість кооперативів - сервісні,
зернопереробні, із спільного використання техніки,
матеріально-технічного постачання, молочарські та такі, що
поєднують кілька видів діяльності.
Відродження і розвиток сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів - це складна соціально-економічна проблема, від
розв'язання якої значною мірою залежать результати процесу
реформування сільського господарства. Виконання програмних заходів
неможливе без чіткого розуміння суті, мети та принципів розбудови
кооперації на селі як складової аграрної політики держави.
Мета та завдання Програми
Метою Програми є активізація розвитку на кооперативних
засадах сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у тому
числі агроторгових домів, розширення їх присутності на біржовому
ринку, використання виробничого потенціалу та інфраструктури
споживчої кооперації і на цій основі підвищення ефективності
сільськогосподарської діяльності.
Основними завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази з питань створення та
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
сприяння формуванню на кооперативних засадах елементів
інфраструктури аграрного ринку - агроторгових домів, заготівельних
пунктів, оптових продовольчих та плодоовочевих ринків тощо;
активізація процесу формування конкурентного середовища
шляхом сприяння функціонуванню альтернативних комерційним
структурам маркетингових каналів просування продукції до
споживачів, що контролюються сільськогосподарськими
товаровиробниками;
стимулювання процесу самоорганізації сільськогосподарських
товаровиробників і сільського населення для проведення на
кооперативних засадах сільськогосподарських робіт, здійснення
зооветеринарних заходів, спільного використання майна, надання
технологічних, соціально-побутових та інших послуг.
Досягнення мети Програми та виконання її завдань потребує
здійснення цілеспрямованих заходів (додаються).
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми сприятиме зміцненню соціально-економічної
бази ринкових перетворень в аграрному секторі, зменшенню
негативного впливу трансформаційних процесів, що відбуваються на
селі, поліпшенню добробуту і соціального забезпечення сільського
населення.
Виконання Програми повинно забезпечити:
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва
завдяки оптимізації витрат товаровиробників на придбання засобів
виробництва;
проведення технологічних операцій у галузі сільського
господарства, здійснення маркетингових досліджень, а також
збільшення прибутку від реалізації продукції;
розширення доступу сільськогосподарських товаровиробників до
агросервісних послуг;
удосконалення процесу реалізації продукції, більш ефективне
використання каналів її збуту, допомогу у зміцненні позицій
сільськогосподарських товаровиробників на аграрному ринку,
протистояння недобросовісній конкуренції, адаптацію до умов
ринкової економіки за допомогою сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів;
більш повне задоволення потреб споживачів щодо асортименту,
кількості та якості продукції за доступними цінами;
відновлення соціальної інфраструктури на селі, розвиток
медичного, побутового обслуговування сільського населення, а також
газифікацію, електрифікацію та телефонізацію;
створення додаткових робочих місць у сільській місцевості.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватись у порядку,
визначеному законодавством, за рахунок коштів вітчизняних і
зарубіжних інвесторів, пайових внесків членів кооперативів,
коштів, передбачуваних у місцевих бюджетах відповідно до
регіональних програм, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.

Додаток
до Програми
ЗАХОДИ
щодо розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на 2003-2004 роки
------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Термін | Виконавці |виконання | ------------------------------------------------------------------ 1. Розробити і затвердити в I квартал Мінагрополітики
установленому порядку 2003 р. Мінекономіки
примірні статути Мін'юст
сільськогосподарських Українська академія
обслуговуючих кооперативів аграрних наук
різних видів діяльності Національна спілка
сільськогосподарських
кооперативів (за згодою)
2. Запровадити проведення II квартал Мінагрополітики
щорічного моніторингу 2003 р. Мін'юст
діяльності Держпідприємництво
сільськогосподарських Українська академія
обслуговуючих кооперативів з аграрних наук
метою визначення Національна спілка
відповідності її сільськогосподарських
законодавству та основним кооперативів (за згодою)
принципам кооперації Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
облдержадміністрації
3. Передбачити під час 2003-2004 Мінагрополітики
опрацювання проектів роки Мінекономіки
державного бюджету в частині Мінфін
визначення видатків на Мін'юст
фінансову підтримку Національна спілка
підприємств агропромислового сільськогосподарських
комплексу можливість кооперативів (за згодою)
компенсації кредитів,
залучених
сільськогосподарськими
обслуговуючими кооперативами,
шляхом застосування механізму
здешевлення кредитів
комерційних банків
4. Підготувати проект IV квартал Мінагрополітики
Державної програми розвитку 2004 р. Мінекономіки
сільськогосподарських Мінфін
обслуговуючих кооперативів на МОН
період до 2010 року Мін'юст
Держпідприємництво
Укоопспілка (за згодою)
Національна академія
наук
Українська академія
аграрних наук
Національна спілка
сільськогосподарських
кооперативів (за згодою)
Національна асоціація
агроторгових домів
(за згодою)
5. Розробити і затвердити I квартал Мінагрополітики
рекомендації щодо формування 2003 р. Укоопспілка (за згодою)
матеріально-технічної бази Українська академія
сільськогосподарських аграрних наук
обслуговуючих кооперативів за Національна спілка
рахунок залучення майна сільськогосподарських
підприємств і організацій та кооперативів (за згодою)
майна спільної власності
громадян, отриманого в
процесі реформування
колективних
сільськогосподарських
підприємств, а також за
рахунок інших не заборонених
законодавством джерел
6. Розробити пропозиції щодо III квартал Мінагрополітики
поширення на 2003 р. Мінекономіки
сільськогосподарські Мінфін
обслуговуючі кооперативи Фонд державного майна
порядку забезпечення аграрних НАК "Украгролізинг"
формувань і переробних Українська академія
підприємств технікою та аграрних наук
обладнанням за рахунок коштів
державного бюджету на умовах
фінансового лізингу
7. Розробити і затвердити в IV квартал Мінагрополітики
установленому порядку 2003 р. Мінекономіки
рекомендації з питань Укоопспілка (за згодою)
інтеграції споживчих Українська академія
товариств, їх спілок, аграрних наук
переробних, агротехнічних
підприємств та
сільськогосподарських
товаровиробників у
кооперативні структури
8. Здійснити заходи щодо протягом Рада міністрів
максимального залучення 2003-2004 Автономної Республіки
сільськогосподарських років Крим
обслуговуючих кооперативів до облдержадміністрації
виконання державних і Мінагрополітики
регіональних програм розвитку Укоопспілка (за згодою)
аграрного сектору економіки Національна спілка
сільськогосподарських
кооперативів (за згодою)
Національна асоціація
агроторгових домів
(за згодою)
Всеукраїнський союз
сільськогосподарських
підприємств (за згодою)
9. Вжити заходів до -"- Рада міністрів
формування мережі Автономної Республіки
кооперативних агроторгових Крим
домів для використання облдержадміністрації
можливостей виходу аграрних Мінагрополітики
підприємств на внутрішній і Укоопспілка (за згодою)
зовнішній ринок Національна асоціація
агроторгових домів
(за згодою)
Національна спілка
сільськогосподарських
кооперативів (за згодою)
10. Розробити і забезпечити протягом Рада міністрів
реалізацію випробувальних 2003 року Автономної Республіки
проектів створення у регіонах Крим
сільськогосподарських облдержадміністрації
обслуговуючих кооперативів з Мінагрополітики
використанням для цього на Укоопспілка (за згодою)
договірній основі об'єктів Національна спілка
матеріально-технічної бази сільськогосподарських
споживчих товариств, їх кооперативів (за згодою)
спілок, а також переробних,
агротехнічних та інших
підприємств як асоційованих
членів
11. Здійснювати пропаганду постійно -"-
необхідності формування
мережі сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів,
які виконують технологічні,
транспортні, меліоративні,
ремонтні, будівельні роботи,
а також роботи з відтворення
природних ресурсів, надають
послуги у сфері
соціально-культурного,
житлово-комунального та
торговельно-побутового
обслуговування
12. Розробити методичні III квартал Мінагрополітики
рекомендації та здійснити 2003 р. Мінекономіки
програмне забезпечення у Національна академія
сфері планування і обліку наук
діяльності Українська академія
сільськогосподарських аграрних наук
обслуговуючих кооперативів
13. Започаткувати навчання та 2003-2004 Рада міністрів
підвищення кваліфікації роки Автономної Республіки
керівних кадрів і Крим
спеціалістів обслуговуючих облдержадміністрації
сільськогосподарських Мінагрополітики
кооперативів. Створити у разі МОН
потреби регіональні навчальні Українська академія
центри розвитку кооперації на аграрних наук
селі Національна спілка
сільськогосподарських
кооперативів (за згодою)
14. Забезпечувати висвітлення постійно Рада міністрів
у програмах національних та Автономної Республіки
регіональних каналів Крим
телебачення і радіомовлення, облдержадміністрації
у газеті "Урядовий кур'єр", Мінагрополітики
інших друкованих виданнях, Держкомінформ
засновниками яких є Рада Національна спілка
міністрів Автономної сільськогосподарських
Республіки Крим, обласні та кооперативів (за згодою)
районні держадміністрації, Національна асоціація
ідей кооперації, суті та агроторгових домів
переваг кооперативних форм (за згодою)
співпраці, поширення Укоопспілка (за згодою)
передового досвіду
кооперативних формувань та їх
об'єднань
15. Започаткувати у III квартал Мінагрополітики
професійно-технічних і вищих 2003 р. МОН
закладах освіти підготовку та Українська академія
перепідготовку фахівців з аграрних наук
питань сільськогосподарської Національна спілка
кооперації сільськогосподарських
кооперативів (за згодою)
Укоопспілка (за згодою)вгору