Документ 1841-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2006 р. N 1841
Київ
Про внесення змін до Положення про підготовку
і проведення призову громадян України на строкову
військову службу та прийняття призовників
на військову службу за контрактом

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття
призовників на військову службу за контрактом, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352
( 352-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656,
N 51, ст. 2290; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 52, ст. 3292),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1841
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про підготовку
і проведення призову громадян України на строкову
військову службу та прийняття призовників
на військову службу за контрактом
( 352-2002-п )
1. В останньому абзаці пункту 5 слова "засіданнях військових
рад оперативних командувань" замінити словами "нарадах керівного
складу оперативних командувань (територіальних управлінь)".
2. Абзац перший пункту 6 після слів "підготовки громадян до
військової служби," доповнити словами "всебічне вивчення особистих
якостей призовників,".
3. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"Військові комісаріати разом з органами управління охороною
здоров'я планують і контролюють проведення лікувально-оздоровчої
роботи та один раз на рік інформують місцеві органи виконавчої
влади про її результати.".
4. У пункті 13:
перше речення абзацу першого після слів "приписки громадян до
призовних дільниць" доповнити словами "та їх призову на строкову
військову службу";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Військові комісаріати інформують один раз на рік місцеві
органи виконавчої влади про хід роботи з призовниками, які мають
низький рівень освітньої підготовки, не володіють або недостатньо
володіють державною мовою.".
5. Пункт 16 після слів "Військові комісаріати" доповнити
словом "щороку".
6. У пункті 17:
в абзаці п'ятому слова "крім осіб, що відбувають покарання за
вироками суду в місцях позбавлення волі" замінити словами "крім
осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або
до яких застосовано примусові заходи медичного характеру";
абзаци шостий - восьмий замінити абзацами такого змісту:
"Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у
районних (міських) військових комісаріатах утворюються комісії у
такому складі:
районний (міський) військовий комісар - голова комісії;
представник районного (міського) органу управління освітою;
представник структурного підрозділу районного (міського)
органу внутрішніх справ, який проводить роботу з неповнолітніми;
лікар, що організовує роботу медичного персоналу з медичного
огляду громадян, які підлягають приписці;
психолог соціальної служби райдержадміністрації (виконавчого
органу міської ради);
секретар комісії.
Персональний склад районної (міської) комісії з питань
приписки, порядок її проведення затверджуються головою
райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради).
Для проведення медичного огляду громадян, які підлягають
приписці, залучаються хірург, терапевт, невропатолог, психіатр,
окуліст, отоларинголог, стоматолог, а у разі потреби - інші
лікарі-спеціалісти.".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим.
7. В абзаці другому пункту 23 слова "облікової карти та
особової справи призовника" замінити словами і цифрами "облікової
картки та особової справи призовника (додатки 4-1 і 4-2)".
8. У пункті 26:
в абзаці другому слова "придатний до військової служби,
призначити в" замінити словами "придатний до військової служби та
попередньо призначений до служби у";
в абзаці п'ятому слово "зарахувати" замінити словами
"підлягає взяттю";
в абзаці шостому слова "з виключенням" замінити словами
"підлягає виключенню";
доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого
змісту:
"підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як
такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження
волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або
середньої тяжкості, зокрема із звільненням від відбування
покарання;
підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був
раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або
особливо тяжкого злочину.".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим - одинадцятим.
9. Абзац третій пункту 28 доповнити новим першим реченням
такого змісту: "Посвідчення про приписку до призовної дільниці
вручається в урочистій обстановці в день прийняття рішення
комісією.".
10. Перше речення пункту 29 і пункт 30 після слів "з
виключенням з військового обліку" доповнити словами ", а також ті,
що були раніше засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі,
обмеження волі, арешту, виправних робіт, зокрема із звільненням
від відбування покарання".
11. В абзацах восьмому і дев'ятому пункту 31 слово
"вибіркова" в усіх відмінках виключити.
12. У пункті 37:
абзац п'ятий доповнити словом і цифрами "(додаток 11-1)";
абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "Відомість
контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на
військовому обліку, затверджується щомісяця районним військовим
комісаром і зберігається один рік.".
13. У другому реченні останнього абзацу пункту 40 слова "яких
було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів"
замінити словами "яких було раніше засуджено до позбавлення волі
за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину".
14. Абзаци третій - вісімнадцятий пункту 42 замінити абзацами
такого змісту:
"З військового обліку призовників знімаються особи, що:
вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну
одиницю) України у зв'язку із зміною місця проживання;
вибувають за межі України на строк понад три місяці;
згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної
комісії взяті на облік військовозобов'язаних;
отримали військові звання офіцерського складу після
проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів
запасу.
Виключенню з військового обліку підлягають особи, що:
призвані чи прийняті на військову службу або направлені для
проходження альтернативної (невійськової) служби;
проходять військову службу (навчання) у вищих військових
навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих
навчальних закладів;
визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до
військової служби з виключенням з військового обліку;
припинили громадянство України;
були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого
або особливо тяжкого злочину;
направлені для відбування покарання до установ виконання
покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного
характеру;
померли.".
15. В останньому абзаці пункту 43:
у другому реченні слова "засуджено до позбавлення волі"
замінити словами "було засуджено за вчинення злочину до
позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт,
зокрема із звільненням від відбування покарання";
у третьому реченні слова "яких було засуджено до позбавлення
волі за вчинення тяжких злочинів" замінити словами "яких було
раніше засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або
особливо тяжкого злочину".
16. У пункті 57:
в абзаці першому слова "і віком" виключити, а після слів
"виповнилося 18 років" доповнити словами "та старші особи, що не
досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або
відстрочку від призову на строкову військову службу.";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
"Призов громадян на строкову військову службу включає
проходження ними призовної комісії та відправлення їх до
військових частин.".
У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно
абзацами третім - сьомим.
17. Абзац перший пункту 61 після слів "плану проведення
призову громадян на строкову військову службу" доповнити словом і
цифрами "(додаток 13-1)".
18. У пункті 72:
абзаци перший і другий замінити абзацами такого змісту:
"Для проведення призову громадян на строкову військову службу
в районах (містах) утворюються призовні комісії у такому складі:
заступник голови райдержадміністрації (виконавчого органу
міської ради) - голова комісії;
районний (міський) військовий комісар;
заступник керівника районного (міського) органу управління
освітою;
заступник начальника районного (міського) органу внутрішніх
справ;
лікар, що організовує роботу медичного персоналу з медичного
огляду призовників;
психолог соціальної служби райдержадміністрації (виконавчого
органу міської ради);
представники Збройних Сил та інших військових формувань,
громадських організацій, підприємств, установ і організацій (за
попереднім узгодженням з головою комісії);
секретар комісії.
Персональний склад районної (міської) призовної комісії,
графік її засідань, порядок проведення заходів з організації
призову громадян на строкову військову службу затверджуються
головою райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради).".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами одинадцятим і дванадцятим.
19. Пункт 73 викласти в такій редакції:
"73. Для керівництва і контролю за діяльністю районної
(міської) призовної комісії в Автономній Республіці Крим, області
та м. Києві утворюються відповідно призовна комісія Автономної
Республіки Крим, обласна та Київська міська призовна комісія.
Персональний склад призовної комісії, порядок проведення та
забезпечення роботи з організації призову затверджуються Головою
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної,
Київської міської держадміністрації.".
20. Абзаци п'ятий - сьомий пункту 77 замінити абзацами такого
змісту:
"направлення призовників, які виявили бажання вступити до
вищих військових навчальних закладів або військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, для проходження випробувань
та складення вступних іспитів, чи прийняття рішення про відмову в
такому направленні;
направлення до лікувально-профілактичних закладів за місцем
проживання (перебування) громадян, яких визнано тимчасово
непридатними до військової служби;
надіслання до відповідних правоохоронних органів матеріалів
на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову
службу;
виключення з військового обліку призовників громадян у
зв'язку з направленням їх для проходження альтернативної
(невійськової) служби;
внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань
щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову
військову службу у випадках, не передбачених Законом України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).
21. В абзаці другому пункту 81 слова "до позбавлення волі"
замінити словами "за вчинення злочину до позбавлення волі,
обмеження волі, арешту чи виправних робіт, зокрема із звільненням
від відбування покарання".
22. В абзаці першому пункту 82 слова "продовження навчання, у
зв'язку з депутатською діяльністю та іншими обставинами" замінити
словами "здобуття освіти та продовження професійної діяльності.".
23. Абзац третій пункту 85 викласти в такій редакції:
"Відстрочка від призову на строкову військову службу для
здобуття освіти надається один раз за період навчання. Громадяни
призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним
бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов
контракту або недисциплінованість, втрачають право на відстрочку
від призову на строкову військову службу незалежно від їх
повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального
закладу або поновлення у вищому навчальному закладі. Період
навчання студента зазначається у довідці навчального закладу,
згідно з якою районна призовна комісія надає відстрочку на
конкретний термін.".
24. Абзац шостий пункту 90 викласти в такій редакції:
"на осіб, яких звільнено від призову на строкову військову
службу на підставах, передбачених статтею 18 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), оформити
витяги з протоколів засідань призовної комісії.".
25. Абзац другий пункту 96 доповнити словом і цифрами
"(додаток 19-1)".
26. Перше речення абзацу першого пункту 105 після слів "з
іменним списком" доповнити словами і цифрами "молодого поповнення
(додаток 21-1)".
27. В абзаці першому пункту 110 слово "загального" виключити.
28. У тексті Положення:
слова "освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки
спеціаліста або магістра" та "Закон України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "або професійно-технічна освіта" та "Закон
України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
у відповідному відмінку, а слова "облікова карта" в усіх відмінках
і формах числа замінити словами "облікова картка" у відповідному
відмінку і числі;
доповнити після слів "командувач" та "оперативне
командування" у всіх відмінках і формах числа відповідно словами
"(начальник)" та "(територіальне управління)" у відповідному
відмінку і числі.
29. У тексті додатків 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16 і 18 до
Положення слова "Закон України "Про загальний військовий обов'язок
і військову службу" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Закон Укаїни "Про військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ) у відповідному відмінку.
30. В останньому абзаці графи "Рішення комісії" додатка 5
слова "з виключенням" замінити словами "підлягає виключенню".
31. Доповнити Положення додатками 4-1, 4-2, 11-1, 13-1, 19-1
і 21-1 такого змісту:

"Додаток 4-1
до Положення
N _________ за
обліково-алфавітною книгою
ОБЛІКОВА КАРТКА ПРИЗОВНИКА
__________________________________________________________________
(прізвище) __________________________________________________________________
(ім'я та по батькові)
I. Загальні відомості
1. Рік, число і місяць народження ________________________________
2. Місце народження ______________________________________________
3. Домашня адреса ________________________________________________
4. Місце роботи __________________________________________________
5. Цивільна спеціальність ________________________________________
6. Освіта:
загальна _________________________________________________________
спеціальна _______________________________________________________
7. Знання іноземної мови _________________________________________
8. Бажання проходити альтернативну службу ________________________
9. Бажання проходити військову службу
за контрактом ____________________________________________________
10. Судимість (за що та на який строк,
де і коли відбував покарання) ____________________________________
11. Близькі родичі, які мають судимість __________________________
12. Військова спеціальність ______________________________________
13. Спортивні розряди ____________________________________________
14. Проходження допризовної підготовки ___________________________
II. Склад сім'ї призовника
------------------------------------------------------------------ | Родинні |Прізвище, ім'я | Рік |Адреса|Працездатність| | стосунки |та по батькові |народження| | | ------------------------------------------------------------------

III. Близькі родичі, які проживають окремо
------------------------------------------------------------------ | Родинні |Прізвище, ім'я | Рік |Адреса|Працездатність| | стосунки |та по батькові |народження| | | ------------------------------------------------------------------

IV. Результати приписки
___ ____________ 200_ р. (протокол N _____)
Зріст ____________
Вага _____________
Об'єм грудей _____________
Висновки лікарів:
офтальмолог ______________________________________________________
отоларинголог ____________________________________________________
стоматолог _______________________________________________________
невропатолог _____________________________________________________
терапевт _________________________________________________________
хірург ___________________________________________________________
психіатр _________________________________________________________
окуліст __________________________________________________________
Дані флюорографії ________________________________________________
Придатний до військової служби та попередньо призначений _________
Надається відстрочка за станом здоров'я __________________________
Потребує лікування _______________________________________________
Непридатний у мирний час, обмежено здатний у воєнний
час ______________________________________________________________
Непридатний до військової служби, підлягає виключенню з
військового обліку _______________________________________________
Виявлено бажання проходити альтернативну службу __________________
Виявлено бажання проходити військову службу за
контрактом _______________________________________________________
Підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як
такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження
волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або
середньої тяжкості, зокрема із звільненням від відбування
покарання ________________________________________________________
Підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше
засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину _________________________________________
Голова комісії __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії:
представник районного (міського)
органу управління освітою ___________ __________________
представник структурного
підрозділу районного (міського)
органу внутрішніх справ, який
проводить роботу з неповнолітніми ___________ __________________
лікар, що організовує роботу
медичного персоналу з медичного
огляду громадян, які підлягають
приписці ___________ __________________
психолог соціальної служби
райдержадміністрації (виконавчого
органу міської ради) ___________ __________________
секретар комісії ___________ __________________
Посвідчення про приписку отримав _________________________________
(підпис)
V. Результати призову
------------------------------------------------------------------ |Результати| 200_ рік | 200_ рік | 200_ рік | | |(протокол N )|(протокол N )|(протокол N )| ------------------------------------------------------------------
Зріст __________
Вага ___________
Об'єм грудей ____________
Висновки лікарів:
офтальмолог ______________________________________________________
отоларинголог ____________________________________________________
стоматолог _______________________________________________________
невропатолог _____________________________________________________
терапевт _________________________________________________________
хірург ___________________________________________________________
психіатр _________________________________________________________
окуліст __________________________________________________________
Дані флюорографії ________________________________________________
Придатний до військової служби і призначений _____________________
Надати відстрочку ________________________________________________
Звільнити від призову на строкову військову службу _______________
Направлений для проходження альтернативної служби ________________
Зарахований кандидатом для проходження військової
служби за контрактом _____________________________________________
Голова комісії ________________ ________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії:
районний (міський) ________________ _________________________
військовий комісар
заступник керівника ________________ _________________________
районного (міського)
органу управління
освітою
заступник начальника ________________ ________________________
районного (міського)
органу внутрішніх справ
лікар, що організовує ________________ ________________________
роботу медичного
персоналу з медичного
огляду призовників
психолог соціальної ________________ _________________________
служби
райдержадміністрації
(виконавчого органу
міської ради)
секретар ________________ ________________________
VI. Відмітки про облік
------------------------------------------------------------------ | Взято на облік | Знято з обліку | ------------------------------------------------------------------

VII. Відмітки про результати перевірки законності
надання відстрочки від призову
Відмітка про відправлення призовника у військову частину
___ ____________ 200_ р., команда _______________________________
_______________________________________________ військовий комісар
_____________________________________ _________________________
(військове звання) (підпис)

Додаток 4-2
до Положення
Вид Збройних Сил, інші військові формування
(рід військ) ______________________________
команда Генерального штабу Збройних Сил
N __________ за обліково-алфавітною книгою
ОСОБОВА СПРАВА ПРИЗОВНИКА
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
(рік, число і місяць народження)
Освіта ___________________________________________________________
Цивільна спеціальність ___________________________________________
Судимість ________________________________________________________
____________________________________________ військовий комісаріат
_____________________________ області (Автономної Республіки Крим)
Перелік
документів особової справи
1. Документ про освіту.
2. Довідка про склад сім'ї.
3. Довідка з місця роботи (навчання).
4. Характеристика з місця навчання (роботи).
5. Лист вивчення призовника.
6. Довідка про рентгенологічне обстеження.
7. Інші документи про стан здоров'я та сімейний стан.
8. Повідомлення органу внутрішніх справ, органів дізнання та
попереднього слідства, судового органу про притягнення до
кримінальної відповідальності, органу реєстрації актів цивільного
стану громадян про зміну прізвища, імені та по батькові, інші
документи, що характеризують особистість призовника.
9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
_______________
Примітка. На зворотному боці обкладинки приклеюється конверт для
фотокарток.";

"Додаток 11-1
до Положення
ЗАТВЕРДЖУЮ _______________ військовий комісар _________________ _____________
(військове звання) (підпис) ___ ____________ 200_ р.
ВІДОМІСТЬ
контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають
на військовому обліку в ___________________________
військовому комісаріаті станом на ___ ________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Кіль-| У тому числі за роками | | |кість| народження | | | |--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |1. Перебувало на обліку | | | | | | | | | | | | | |станом на | | | | | | | | | | | | | |___ ____________ 200_ р. | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |2. Взято на облік, | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |з них: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |прибуло з інших | | | | | | | | | | | | | |військових комісаріатів | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |переведено із запасу | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |приписано в поточному | | | | | | | | | | | | | |році | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |3. Знято з обліку, | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |з них: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |призвано і відправлено | | | | | | | | | | | | | |у військові частини | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |переведено у запас | | | | | | | | | | | | | |за різних обставин | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |направлено для відбування| | | | | | | | | | | | | |покарань | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |вибуло в інші військові | | | | | | | | | | | | | |комісаріати | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |померло | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |4. Залишилося на обліку, | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |5. Не підлягають призову,| | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |з них: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |за сімейним станом | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |студенти вищих навчальних| | | | | | | | | | | | | |закладів III-IV рівня | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |студенти вищих навчальних| | | | | | | | | | | | | |закладів I-II рівня | | | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |учні загальноосвітніх | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |у зв'язку з продовженням | | | | | | | | | | | | | |професійної діяльності | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |з інших причин | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |за станом здоров'я | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |засуджені чи перебувають | | | | | | | | | | | | | |під слідством | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |не досягли 18-річного | | | | | | | | | | | | | |віку | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |6. Підлягають черговому | | | | | | | | | | | | | |призову, усього | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |7. Підлягають | | | | | | | | | | | | | |відправленню до | | | | | | | | | | | | | |військових частин, усього| | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |у тому числі із ступенем | | | | | | | | | | | | | |обмеження: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |перший і другий | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |третій | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |четвертий | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |водіїв | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник другого відділення _________________________ військового
комісаріату ______________________________________________________
_________________________________________ ______________________
(військове звання) (підпис)
___ ____________ 200_ р.";

"Додаток 13-1
до Положення
ЗАТВЕРДЖУЮ _______________ військовий комісар _________________ _____________
(військове звання) (підпис) ___ ____________ 200_ р.
ПЛАН
проведення призову громадян на строкову військову
службу ___ - ___ років народження весною (восени)
200_ р. у ________________ військовому комісаріаті
Розділ I
1. Перебуває на військовому обліку, усього _______________________
2. Не підлягає призову, усього ___________________________________
з них:
приписаних до призовних дільниць у поточному році ________________
не досягли 18-річного віку _______________________________________
мають право на відстрочку, усього ________________________________
у тому числі:
за сімейними обставинами _________________________________________
за станом здоров'я _______________________________________________
здобуття освіти __________________________________________________
для продовження професійної діяльності ___________________________
з інших обставин _________________________________________________
притягалися до кримінальної відповідальності,
перебувають під слідством ________________________________________
3. Підлягає призову на строкову військову службу, усього _________
у тому числі:
за освітою:
з вищою __________________________________________________________
з середньою ______________________________________________________
з них придатних для підготовки сержантів _________________________
отримали спеціальність у навчальних закладах, усього _____________
з них:
водіїв автомобілів _______________________________________________
водіїв-автокранівників ___________________________________________
Розділ II
------------------------------------------------------------------ |Найменування | Наряд | Для |Відібрано| Залишки | | | обласного | накопичування| | (нестача) | | |(Автономної |мобілізаційних| | | | | Республіки | ресурсів | | | | | Крим) | | | | | |військового | | | | | |комісаріату | | | | |-------------+------------+--------------+---------+------------| |Усього | | | | | |призвати | | | | | |-------------+------------+--------------+---------+------------| |з них: (далі | | | | | |за видами | | | | | |Збройних Сил | | | | | |та іншими | | | | | |військовими | | | | | |формуваннями)| | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Окремими розділами відображаються відомості, що
передбачені пунктом 61 цього Положення.
Начальник другого відділення _____________________________________
військового
комісаріату ______________________________________________________ __________________________________ _____________________
(військове звання) (підпис)
___ ____________ 200_ р.";

"Додаток 19-1
до Положення
Прим. N ___
ІМЕННИЙ СПИСОК
на військову команду N ___, що направляється
з _______________ військового комісаріату на обласний
(Автономної Республіки Крим) збірний пункт для відправлення
у військову частину
------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище,|Рік |Призначений |Військова|З'явився |Номер | |п/п|ім'я та |народ-|(до якого |спеціаль-|у військ-|команди, | | | по |ження |виду Збройних|ність |комат для|коли та | | |батькові | |Сил, а також | |відправ- |яким | | | | |за якою | |лення у |війсь- | | | | |військовою | |військову|ковим | | | | |спеціальністю| |частину |ешелоном | | | | |необхідно | |(число, |(коман- | | | | |підготувати) | |місяць, |дою) від-| | | | | | |рік) |правлений| | | | | | | |у війсь- | | | | | | | |кову | | | | | | | |частину | ------------------------------------------------------------------

М. П. _______________________________________________ військовий комісар
________________________________________ ______________________
(військове звання) (підпис)
Пояснення:
1. У списку зазначається номер, встановлений для кожної
команди обласним (Автономної Республіки Крим) військовим
комісаріатом, а в графі четвертій - номер режимної команди,
встановлений Генеральним штабом Збройних Сил.
2. Графа сьома заповнюється на обласному (Автономної
Республіки Крим) збірному пункті у першому та другому примірниках
списку.";

"Додаток 21-1
до Положення
Прим. N ___
ІМЕННИЙ СПИСОК
молодого поповнення, яке відправляється військовим
ешелоном (командою) N ___ із збірного пункту ____________
обласного (Автономної Республіки Крим) військового
комісаріату _______________ в розпорядження начальника
пункту прийому молодого поповнення _______,
станція ____________________ залізниці
----------------------------------------------------------------------- | N | Пріз- | Рік | Яким |Призначений|Наявність |З'явився |Відпра- | |п/п| вище, |народ-|військ-|(вид Зброй-|військової|у військ-| влено | | | ім'я |ження |коматом| них Сил, |спеціаль- |комат для|у пункт | | | та по | | приз- |рід військ;| ності |відправ- |прийому | | |батькові| | ваний |зазначення | | лення у |молодого| | | | | | за якою | |військову| попов- | | | | | |військовою | |частину | нення | | | | | | спеціаль- | | (число, |(війсь- | | | | | |ністю необ-| | місяць, | кову | | | | | |хідно під- | | рік) |частину)| | | | | | готувати) | | | | -----------------------------------------------------------------------

М. П. _______________________________________________ військовий комісар
_____________________________________ _______________________
(військове звання) (підпис)
Пояснення:
1. Іменний список складається в трьох примірниках на
обласному (Автономної Республіки Крим) збірному пункті на підставі
іменних списків, що надійшли з районних (міських) військових
комісаріатів і видані начальникам військових ешелонів (команд)
(перший та другий примірники). Третій залишається у справах
обласного (Автономної Республіки Крим) військового комісаріату.
2. У разі здійснення централізованого транспортування
призовників у назві списку зазначається номер військового ешелону
(команди).
3. У графі п'ятій при направленні призовників у режимні
військові частини зазначається номер команди, встановлений
Генеральним штабом Збройних Сил (наприклад, К-20).
4. Графа восьма заповнюється тільки в першому примірнику
списку. Напроти прізвища кожного призовника зазначаються дата його
направлення для проходження служби та умовний номер військової
частини".вгору