Документ 1836-2006-п, перша редакція — Прийняття від 27.12.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2006 р. N 1836
Київ
Про реалізацію статті 18-1 Закону України
"Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні"

Відповідно до статті 18-1 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих
місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості;
Порядок проведення професійної підготовки, підвищення
кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у
державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1836
ПОРЯДОК
надання дотації роботодавцю за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів на створення
спеціальних робочих місць для інвалідів,
зареєстрованих у державній службі зайнятості

1. Цей Порядок визначає механізм надання власнику
підприємства, установи чи організації (крім бюджетних і
неприбуткових) або уповноваженому ним органу чи фізичній особі,
яка відповідно до законодавства використовує найману працю (далі -
роботодавець), дотації за рахунок коштів Фонду соціального захисту
інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів,
зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітних
(далі - дотація).
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
дотація - це кошти Фонду соціального захисту інвалідів
(далі - Фонд), спрямовані для покриття витрат на створення
спеціального робочого місця для інвалідів, зареєстрованих у
районних, міськрайонних, міських або районних у містах центрах
зайнятості (далі - центр зайнятості);
спеціальне робоче місце для інваліда - окреме робоче місце
або ділянка виробничої площі, які потребують здійснення додаткових
заходів з організації праці особи з урахуванням її індивідуальних
функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом
пристосування основного і додаткового устаткування, технічного
обладнання тощо. Потреба у створенні інваліду, зареєстрованому в
державній службі зайнятості як безробітний (далі - інвалід),
спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги
до них встановлюються індивідуальною програмою реабілітації.
3. Дотація надається роботодавцю за місцем його реєстрації як
платника страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття.
Дотація фінансується Фондом за рахунок коштів
адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування
інвалідів, установленого частиною першою статті 19 Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких
санкцій.
Дотація надається за умови, що трудовий договір з інвалідом,
який працевлаштований на спеціальне робоче місце за направленням
центру зайнятості, не буде розірвано з ініціативи роботодавця у
зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи чи
організації, скороченням чисельності або штату чи за згодою сторін
протягом двох років з дня працевлаштування.
4. Дотація не надається роботодавцям, які:
не зареєстровані у Фонді;
не зареєстровані як платники страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття;
не забезпечили виконання нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів відповідно до вимог частини першої
статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 875-12 ) за попередній звітний період;
не подавали Фондові звіти про зайнятість і працевлаштування
інвалідів протягом останнього року;
мають на дату звернення заборгованість із сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів) та внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття,
адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів, передбаченого
законодавством, та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату
таких платежів і санкцій;
порушували Закони України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) протягом шести місяців, що
передували місяцю розгляду питання про надання дотації, внаслідок
чого до них застосовані санкції;
скорочували чисельність (штат) працюючих інвалідів за
професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується інвалід,
протягом останніх шести місяців;
визнані банкрутами чи стосовно яких порушено справу про
банкрутство в установленому порядку;
не забезпечили належне виконання умов попереднього договору
про працевлаштування інваліда, відповідно до якого їм надавалася
дотація.
5. Фонд передбачає в проекті кошторису на відповідний рік,
який затверджується Мінпраці, видатки на надання дотації для
створення спеціальних робочих місць для інвалідів.
Після затвердження кошторису Фонд доводить обсяги
запланованих видатків на надання дотації до своїх територіальних
відділень, Державного центру зайнятості та міжвідомчої Комісії з
питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів (далі - Комісія), яка повідомляє про
зазначені обсяги комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі -
регіональні комісії).
6. Питання про можливість надання дотації розглядається
центром зайнятості на підставі поданих роботодавцем:
1) інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних
посад) за формою 3-ПН або листа про його згоду на працевлаштування
інваліда шляхом створення спеціального робочого місця;
2) довідки, підтвердженої центром зайнятості, про те, що
протягом останніх шести місяців роботодавець не проводив
реорганізацію або перепрофілювання підприємства, установи чи
організації, скорочення чисельності (штату) інвалідів за професією
(спеціальністю), на яку працевлаштовується інвалід;
3) письмової згоди роботодавця (на виданому центром
зайнятості направленні на працевлаштування) на прийняття інваліда
на спеціальне робоче місце. Зразок направлення затверджується
Мінпраці;
4) розрахунку розміру дотації на створення спеціального
робочого місця;
5) рішення Комісії або регіональної комісії у разі розгляду
питання про доцільність надання дотацій підприємствам та
організаціям громадських організацій інвалідів.
7. Центр зайнятості аналізує подані роботодавцем документи
протягом 15 календарних днів та разом з відомостями про реєстрацію
роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття, відсутність
заборгованості із сплати зазначених внесків на дату звернення,
нарахування пені протягом шести календарних місяців, що передували
місяцю звернення, застосування до роботодавця протягом останніх
шести місяців санкцій за порушення Законів України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) і "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
подає їх територіальному відділенню Фонду.
8. Територіальне відділення Фонду на підставі поданих йому
документів протягом 10 календарних днів (для підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів - протягом 10
календарних днів після прийняття рішення Комісією або регіональною
комісією) приймає рішення щодо надання дотації роботодавцю і
повідомляє про це центр зайнятості та роботодавця.
У разі звернення за наданням дотації підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів копії документів та
відомості, зазначені у пункті 7 цього Порядку, подаються центром
зайнятості Комісії або регіональній комісії, які протягом
30 календарних днів приймають рішення про доцільність надання
дотації або відмову в її наданні.
9. Центр зайнятості та територіальне відділення Фонду
протягом 10 календарних днів після прийняття рішення про надання
дотації укладають з роботодавцем договір про працевлаштування
інваліда та надання дотації.
У договорі зазначаються:
сторони договору;
прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (реєстрації)
інваліда, який приймається на роботу за направленням центру
зайнятості;
професія (спеціальність) та кваліфікація інваліда;
професія (посада), за якою працевлаштовується інвалід;
гарантії трудової зайнятості інваліда, який
працевлаштовується;
порядок та розмір перерахування роботодавцю дотації;
розмір витрат на створення спеціального робочого місця для
інваліда (склад робіт, перелік основного і додаткового
устаткування, технічного обладнання, що потребує пристосування до
індивідуальних функціональних можливостей інваліда на робочому
місці, призначеному для його працевлаштування);
строк введення в експлуатацію спеціального робочого місця для
інваліда;
дата прийняття інваліда на постійну роботу на створене
спеціальне робоче місце;
строк дії договору (договір набирає чинності з дня підписання
та діє протягом двох років після працевлаштування інваліда);
підстави дострокового розірвання договору;
відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок
розгляду спорів.
Форма примірного договору затверджується Державним центром
зайнятості та Фондом.
10. У разі розірвання трудового договору з інвалідом,
працевлаштованим за направленням центру зайнятості, за ініціативою
роботодавця до закінчення двох років з дня прийняття його на
роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в
тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства,
установи чи організації, скорочення чисельності (штату) (пункт
1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) або через невиконання
роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи
трудового договору (частина третя статті 38 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) отримана дотація має бути повернена
роботодавцем територіальному відділенню Фонду в повному обсязі з
урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період
отримання дотації.
Сума дотації, що підлягає поверненню, обчислюється шляхом
множення отриманої суми на число, яке утворилося в результаті
ділення індексу зростання цін на споживчі товари за цей період на
100 (щомісячні індекси споживчих цін опубліковуються
Держкомстатом).
11. Розмір дотації на створення одного спеціального робочого
місця для інваліда не повинен перевищувати 40 мінімальних
заробітних плат.
12. Територіальне відділення Фонду перераховує роботодавцю
дотацію у сумі, визначеній у договорі відповідно до розміру витрат
на створення спеціального робочого місця для інваліда.
13. Центр зайнятості щокварталу разом з територіальним
відділення Фонду (в окремих випадках з Комісією або регіональною
комісією) перевіряють протягом двох років відомості про виконання
умов укладеного договору та використання дотації, які подає
роботодавець.
У разі виявлення недостовірних відомостей про виконання умов
укладеного договору, фактів нецільового використання дотації,
порушення гарантій трудової зайнятості інваліда, працевлаштованого
на створене спеціальне робоче місце, територіальне відділення
Фонду (в окремих випадках разом з Комісією або регіональною
комісією) приймає рішення про повернення роботодавцем
перерахованої дотації в повному обсязі з урахуванням індексу
зростання цін на споживчі товари.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1836
ПОРЯДОК
проведення професійної підготовки, підвищення
кваліфікації та перепідготовки інвалідів,
зареєстрованих у державній службі зайнятості,
за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

1. Цей Порядок визначає механізм проведення за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) професійної
підготовки за робітничими професіями, підвищення кваліфікації та
перепідготовки (далі - професійне навчання) інвалідів, які
зареєстровані в установленому порядку у державній службі
зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають
права на допомогу по безробіттю (далі - інваліди), з метою
сприяння їх працевлаштуванню та підвищенню конкурентоспроможності
на ринку праці.
2. Професійне навчання інвалідів може проводитись у разі:
неможливості підібрати роботу через відсутність у інваліда
необхідної кваліфікації;
необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю
роботи, що відповідає професійним навичкам інваліда;
втрати здатності виконувати роботу за попередньою професією;
відсутності професії;
необхідності підібрати роботу інваліду, в тому числі з умовою
виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій
медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), наявної
кваліфікації та з урахуванням його побажань.
3. Організація професійного навчання інвалідів здійснюється
державною службою зайнятості в порядку, визначеному Мінпраці та
МОН, за погодженням з місцевими органами праці та соціального
захисту населення і відповідно до наявної кваліфікації з
урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому
числі для зайняття підприємницькою діяльністю, за згодою інваліда
на договірній основі між інвалідом та центром зайнятості.
4. Професійне навчання інваліда проводиться у
професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на
підприємствах, в установах та організаціях (далі - навчальний
заклад) незалежно від форми власності та підпорядкування (за
наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг, крім
випадків, передбачених законодавством), на договірній основі між
навчальним закладом, територіальним відділенням Фонду та державною
службою зайнятості.
Навчальний заклад подає Фонду розрахунки витрат на проведення
професійного навчання інвалідів, направлених районним,
міськрайонним, міським або районним у місті центром зайнятості.
Фонд здійснює оплату зазначених витрат відповідно до законодавства
та умов договору, укладеного з навчальним закладом.
У разі коли інвалід потребує спеціальних умов для
професійного навчання відповідно до індивідуальних програм
реабілітації, державна служба зайнятості організовує навчання у
навчальних закладах, в яких створені для цього необхідні умови.
Професійне навчання інвалідів проводиться з урахуванням
рекомендацій МСЕК, індивідуальної програми реабілітації, вимог
державних стандартів освіти, інших нормативно-правових актів з
питань професійно-технічної, вищої освіти та соціального захисту
інвалідів.
5. До витрат, пов'язаних з організацією та проведенням
професійного навчання інвалідів, належить оплата навчання
відповідно до договору, укладеного між навчальним закладом,
територіальним відділенням Фонду та державною службою зайнятості,
проїзду інваліда до навчального закладу (враховуючи витрати на
пільговий проїзд інваліда і проїзд особи, яка супроводжує
інваліда, відповідно до законодавства) та проживання в період
професійного навчання, якщо навчання проводиться не за місцем
постійного проживання інваліда.
6. Професійне навчання інвалідів фінансується Фондом за
рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій, що
сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів, установленого частиною першою статті
19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" ( 875-12 ), та пені, що нараховується за несвоєчасну
сплату таких санкцій.вгору