Документ 1833-III, перша редакція — Прийняття від 22.06.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.392 )

Верховна Ради України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни:
1. Частини другу і третю статті 140 замінити трьома частинами
такого змісту:
"Слідчий, упевнившись в особі обвинуваченого, оголошує йому
постанову про притягнення як обвинуваченого, роз'яснює суть
пред'явленого обвинувачення та вручає копію постанови про
притягнення як обвинуваченого.
Про пред'явлення обвинувачення, роз'яснення його суті і
вручення копії постанови слідчий складає протокол із зазначенням
години і дати пред'явлення обвинувачення, який підписується
обвинуваченим, слідчим та захисником.
У разі відмови обвинуваченого поставити підпис у протоколі
слідчий робить на ньому відмітку про відмову від підпису і
зазначає мотиви відмови, про що сповіщає прокурора".
2. Частину шосту статті 143, частину четверту статті 167, а
також частину другу статті 171 доповнити реченням такого змісту:
"Забороняється ставити запитання, у формулюванні яких міститься
відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні
запитання)".
3. Частину третю статті 214 викласти в такій редакції:
"Копія постанови про закриття справи надсилається
прокуророві, особі, що притягалася до кримінальної
відповідальності, особі, за заявою якої була порушена справа, а
також потерпілому та цивільному позивачеві".
4. У статті 236-4:
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту:
"Прокурор, дії якого оскаржуються, зобов'язаний надіслати
витребувані суддею матеріали справи не пізніше наступного дня
після надходження такої вимоги".
У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту, п'яту, шосту,
сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою,
шостою, сьомою та восьмою;
частину сьому викласти в такій редакції:
"Постанова судді надсилається особі, у провадженні якої
знаходиться справа, прокуророві, який дав санкцію на арешт, особі,
яка подавала скаргу, а також адміністрації місця попереднього
ув'язнення".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2000 року
N 1833-IIIвгору