Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 та від 26 квітня 2003 р. N 625
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Акт від 27.12.20061829
Документ 1829-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2006 р. N 1829
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р.
N 1471 та від 26 квітня 2003 р. N 625

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1997 р. N 1471 ( 1471-97-п ) "Про затвердження Порядку
проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним
особам до роботи на ядерних установках, з ядерними матеріалами,
радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого
випромінювання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 32,
с. 146; 2006 р., N 11, ст. 722) та від 26 квітня 2003 р. N 625
( 625-2003-п ) "Про затвердження Порядку визначення рівня
фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
відповідно до їх категорії" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 18-19, ст. 838) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1829
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1997 р. N 1471 ( 1471-97-п )
та від 26 квітня 2003 р. N 625 ( 625-2003-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1997 р. N 1471 ( 1471-97-п ):
1) у назві та постановляючій частині постанови слова "допуску
фізичним особам до роботи на ядерних установках, з ядерними
матеріалами" замінити словами "фізичним особам допуску до
виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними
матеріалами";
2) у Порядку проведення спеціальної перевірки для надання
фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних
установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами,
іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженому
зазначеною постановою:
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. У цьому Порядку терміни вживаються відповідно до
законодавства, норм, правил і стандартів з питань ядерної та
радіаційної безпеки.";
абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
"3. З урахуванням категорії ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів установлюється відповідно
перша, друга або третя категорія особливих робіт; для джерел
іонізуючого випромінювання першої та другої категорії - відповідно
друга та третя категорія таких особливих робіт:";
доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:
"Керівникам та працівникам підприємств, що використовують
джерела іонізуючого випромінювання, для яких не визначається
категорія, допуск не надається.";
доповнити пункт 15 після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
"У разі виконання працівниками підприємств особливих робіт на
інших підприємствах перелік погоджується керівниками інших
підприємств.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
доповнити пункт 28 абзацом такого змісту:
"Дія цього Порядку не поширюється на інспекторів Міжнародного
агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які відповідно до
законодавства України провадять інспектування на ядерних
установках та підприємствах.".
2. Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2003 р. N 625 ( 625-2003-п ), викласти у такій редакції:
"ПОРЯДОК
визначення рівня фізичного захисту ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно
до їх категорії

Загальні питання
1. Цей Порядок встановлює механізм визначення рівня фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами.
2. Порядок є обов'язковим для виконання всіма центральними
органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать
ядерні установки, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші
джерела іонізуючого випромінювання та об'єкти, призначені для
поводження з радіоактивними відходами, а також Національною
академією наук, суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної
енергії, у тому числі експлуатуючими організаціями (далі - суб'єкт
діяльності).
3. Рівень фізичного захисту - це сукупність регламентованих
мінімально необхідних умов для визначення, створення та технічного
переоснащення системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які забезпечують здатність системи
протистояти ймовірній загрозі злочинного посягання.
4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
внутрішня зона - зона всередині захищеної зони, в якій
використовується та/або зберігається ядерний матеріал I категорії;
захищена зона - оточена фізичним бар'єром територія, що
перебуває під захистом, в якій розміщуються внутрішні та особливо
важливі зони, ядерні установки і ядерні матеріали II категорії;
особливо важлива зона - зона всередині захищеної зони, в якій
розміщуються особливо важливі технічні елементи ядерної установки
або ядерні матеріали, акт ядерного тероризму щодо яких може
безпосередньо або опосередковано призвести до опромінення
персоналу та населення, радіоактивного забруднення навколишнього
середовища.
Інші терміни вживаються відповідно до законодавства.
Визначення категорії ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами
5. Категорії ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
визначаються згідно з додатками 1-3.
6. Категорії мінеральної сировини, матеріалів, відходів та
обладнання, які містять техногенно-підсилені джерела іонізуючого
випромінювання природного походження, визначаються з урахуванням
потужності поглиненої дози в повітрі на відстані 0,1 метра.
Визначення рівня фізичного захисту
7. Рівень фізичного захисту визначається з урахуванням
категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, згідно з
додатком 4. У разі наявності на одному об'єкті ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання з
різним рівнем застосовується більш високий рівень фізичного
захисту для такого об'єкта.
Для відходів переробки уранових руд застосовується без
визначення їх категорії IV рівень фізичного захисту.
Рівень фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання при перевезенні
визначається згідно з додатком 5.
8. Рівень фізичного захисту ядерних установок та об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами,
визначається під час виконання проектно-пошукових робіт з вибору
майданчика для їх розміщення.
9. Рівень фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання та об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, визначається безпосередньо суб'єктом
діяльності.
10. Визначення рівня фізичного захисту ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження
з радіоактивними відходами, підтверджується відповідним актом за
встановленою згідно з додатком 6 формою, який складається комісією
в чотирьох примірниках і підписується головою та членами комісії.
11. Комісія утворюється наказом керівника суб'єкта
діяльності. До складу комісії входять працівники суб'єкта
діяльності з урахуванням фахової підготовки та освіти, а також
представник регіонального органу СБУ.
12. Акт затверджується відповідним центральним органом
виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері
діяльності суб'єкта діяльності, або Національною академією наук.
13. Акт погоджується з Держатомрегулювання та відповідним
структурним підрозділом Центрального управління СБУ або
регіональним органом СБУ.
14. Суб'єкт діяльності надсилає копію акта, затвердженого та
погодженого в установленому порядку, центральному органу
виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері його
діяльності, або Національній академії наук і Держатомрегулювання.
Один примірник акта, затвердженого та погодженого в
установленому порядку, залишається у суб'єкта діяльності.
15. Держатомрегулювання при прийнятті рішення про погодження
акта перевіряє відповідність визначеного рівня фізичного захисту
зазначеним в акті відомостям про ядерні установки, ядерні
матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого
випромінювання та об'єкти, призначені для поводження з
радіоактивними відходами.
16. Суб'єкт діяльності зобов'язаний на запит
Держатомрегулювання подати додаткову документацію та інші
матеріали для прийняття ним рішення про погодження акта.
17. У разі звернення суб'єкта діяльності до
Держатомрегулювання щодо отримання ліцензії у сфері використання
ядерної енергії до пакета документів додається копія акта.
18. Суб'єктами діяльності, що використовують джерела
іонізуючого випромінювання, для яких не визначається категорія,
акт не оформлюється, а такі джерела іонізуючого випромінювання
охороняються в межах, необхідних для забезпечення їх збереження та
з урахуванням практичної доцільності і вимог радіаційної безпеки.
19. У разі коли ліцензіат має намір поширити дію ліцензії на
додаткові джерела іонізуючого випромінювання, що може призвести до
зміни їх категорії та відповідно рівня фізичного захисту, акт
підлягає переоформленню згідно з цим Порядком.
20. Під час перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання незалежно від
рівня фізичного захисту слід дотримуватися таких загальних вимог:
зведення до необхідного мінімуму кола осіб, що мають доступ
до інформації про перевезення, та забезпечення конфіденційності
такої інформації;
призначення для участі у перевезенні супроводжуючих осіб,
споряджених відповідними засобами зв'язку;
зведення до мінімуму загального часу перевезення ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання, кількості і тривалості їх передачі (перевантаження
з одного транспортного засобу на інший, передача на тимчасове
збереження та отримання назад), тимчасового збереження під час
очікування прибуття транспортних засобів тощо;
забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та
тимчасового збереження відповідно до їх категорії;
уникнення регулярних графіків руху;
переміщення упаковок з ядерними матеріалами, радіоактивними
відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання тільки
всередині закритих та замкнених автотранспортних засобів,
залізничних вагонів або трюмів суден;
використання такої конструкції упаковок, яка забезпечує їх
замкнення або опломбування.
21. Вимоги до рівня фізичного захисту ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання та об'єктів, призначених для поводження
з радіоактивними відходами, визначаються нормами та правилами з
фізичного захисту.

Додаток 1
до Порядку
КАТЕГОРІЇ
ядерних установок, ядерних матеріалів

I категорія: ядерні установки, до складу яких належать
реакторна установка, завантажена ядерним
паливом та оснащена засобами управління
ланцюговою реакцією; ядерні матеріали
I категорії згідно з додатком 2 до Конвенції
про фізичний захист ядерного матеріалу,
( 995_024 ) ратифікованої Верховною Радою
України 5 травня 1993 року;
II категорія: ядерні установки, які не належать до
I категорії; ядерні матеріали II категорії
згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний
захист ядерного матеріалу ( 995_024 ),
ратифікованої Верховною Радою України 5 травня
1993 р.; відпрацьоване ядерне паливо;
III категорія: ядерні матеріали III категорії згідно з
додатком 2 до Конвенції про фізичний захист
ядерного матеріалу ( 995_024 ), ратифікованої
Верховною Радою України 5 травня 1993 року.

Додаток 2
до Порядку
КАТЕГОРІЇ
радіоактивних відходів та об'єктів,
призначених для поводження з ними

I категорія тверді радіоактивні відходи, які мають
(високоактивні): потужність поглиненої дози в повітрі на
відстані 0,1 метра від поверхні об'єкта
4
(контейнера) більш як 10 мкГр/год;

рідкі радіоактивні відходи з питомою активністю
6 ingest
більш як або дорівнює 10 PC ;
B
об'єкти, призначені для поводження з
радіоактивними відходами I категорії.
II категорія тверді радіоактивні відходи, які мають
(середньоактивні): потужність поглиненої дози в повітрі на
відстані 0,1 метра від поверхні об'єкта
2
(контейнера) більш як 10 мкГр/год і менш як
4
або дорівнює 10 мкГр/год;
рідкі радіоактивні відходи з питомою активністю
2 ingest
більш як або дорівнює 10 PC і менш як
B
6 ingest
10 PC ;
B
об'єкти, призначені для поводження з
радіоактивними відходами II категорії.
III категорія тверді радіоактивні відходи, які мають
(низькоактивні): потужність поглиненої дози в повітрі на
відстані 0,1 метра від поверхні об'єкта
(контейнера) більш як 1 мкГр/год і менш як або
2
дорівнює 10 мкГр/год;
рідкі радіоактивні відходи з питомою активністю
ingest 2 ingest
більш як 1 PC і менш як 10 PC ;
B B
об'єкти, призначені для поводження з
радіоактивними відходами III категорії.
Примітки: 1. До рідких радіоактивних відходів належать розчини
неорганічних речовин, пульпи фільтроматеріалів,
шлами, солеві плави, органічні рідини (масла,
розчинники).
2. Органічні рідини мають такі радіаційні
характеристики:
вміст окремих радіонуклідів перевищує допустиму
концентрацію, встановлену для води, що
використовується населенням та має господарсько-питне
ingest
призначення (PC );
B
сума співвідношення питомої активності кожного
окремого радіонукліда до відповідного значення його
ingest
PC перевищує одиницю.
B
3. Значення питомої активності рідких радіоактивних
ingest
відходів подаються в одиницях кратності PC .
B

Додаток 3
до Порядку
КАТЕГОРІЇ
джерел іонізуючого випромінювання

I категорія: радіонуклідні джерела іонізуючого
випромінювання, для яких одночасно виконуються
умови:
13
активність джерела перевищує 3,7 х 10 Бк;
період напіврозпаду радіоізотопу перевищує
5 років.
II категорія: радіонуклідні джерела іонізуючого
випромінювання, які не належать до I категорії,
але підлягають категоризації.
Не визначається нерадіонуклідні джерела іонізуючого
категорія. випромінювання;
джерела іонізуючого випромінювання, діяльність
з використання яких звільняється від
ліцензування;
джерела іонізуючого випромінювання, які
звільняються від регулюючого контролю.

Додаток 4
до Порядку
РІВЕНЬ
фізичного захисту ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами

------------------------------------------------------------------ | Категорія |Рівень | Вимоги до рівня фізичного захисту | | |фізич- | | | |ного | | | |захисту| | |--------------------+-------+-----------------------------------| |Ядерна установка | I |розміщення в захищеній зоні, а | |I категорії | |особливо важливі технічні елементи | | | |ядерної установки розміщуються в | | | |особливо важливих зонах | |--------------------+-------+-----------------------------------| |Ядерний матеріал | I |розміщення у внутрішній зоні | |I категорії | | | |--------------------+-------+-----------------------------------| |Ядерна установка | II |розміщення в захищеній зоні | |II категорії | | | | | | | |Ядерні матеріали | | | |II категорії | | | | | | | |Радіоактивні відходи| | | |I категорії | | | | | | | |Об'єкти, призначені | | | |для поводження | | | |з радіоактивними | | | |відходами | | | |I категорії | | | | | | | |Відпрацьоване ядерне| | | |паливо | | | |--------------------+-------+-----------------------------------| |Ядерні матеріали | III |розміщення в межах зони, доступ до | |III категорії | |якої контролюється | | | | | |Радіоактивні відходи| | | |II категорії | | | | | | | |Об'єкти, призначені | | | |для поводження | | | |з радіоактивними | | | |відходами | | | |II категорії | | | | | | | |Джерела іонізуючого | | | |випромінювання | | | |I категорії | | | |--------------------+-------+-----------------------------------| |Радіоактивні відходи| IV |зберігання та поводження з | |III категорії | |урахуванням практичної | | | |доцільності та вимог потенційної | |Об'єкти, призначені | |радіаційної небезпеки в межах | |для поводження | |об'єкта, обладнаного охоронною | |з радіоактивними | |сигналізацією | |відходами | | | |III категорії | | | | | | | |Джерела іонізуючого | | | |випромінювання | | | |II категорії | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Порядку
РІВЕНЬ
фізичного захисту ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання при перевезенні

------------------------------------------------------------------ | Категорія |Рівень | Вимоги до рівня фізичного захисту | | |фізич- | | | |ного | | | |захисту| | |--------------------+-------+-----------------------------------| |Ядерні матеріали | I |забезпечення захисту усієї | |I категорії | |інформації про перевезення | | | |відповідно до законодавства | | | | | | | |забезпечення охорони | | | |спеціалізованим військовим | | | |підрозділом | | | | | | | |використання такої | | | |конструкції транспортного засобу та| | | |упаковки, яка забезпечує | | | |неможливість несанкціонованого | | | |вилучення ядерного матеріалу і | | | |зведення до мінімуму наслідків | | | |радіоактивного забруднення | | | |навколишнього середовища та | | | |опромінення людей у разі вчинення | | | |диверсії | | | | | | | |дотримання вимог для забезпечення | | | |фізичного захисту ядерного | | | |матеріалу I категорії під час | | | |перевезення | | | | | | | |дотримання загальних вимог для | | | |забезпечення фізичного захисту під | | | |час перевезення | |--------------------+-------+-----------------------------------| |Ядерні матеріали | II |забезпечення захисту інформації, | |II категорії | |пов'язаної з графіком та маршрутом | | | |перевезення, відповідно до | |Радіоактивні відходи| |законодавства | |I категорії | | | | | |забезпечення охорони | |Відпрацьоване | |спеціалізованим військовим | |ядерне паливо | |підрозділом або підрозділом | | | |відомчої охорони | | | | | | | |використання такої конструкції | | | |транспортного засобу та упаковки, | | | |яка забезпечує неможливість | | | |несанкціонованого вилучення ядерних| | | |матеріалів, відпрацьованого палива | | | |та радіоактивних відходів і | | | |зведення до мінімуму наслідків | | | |радіоактивного забруднення | | | |навколишнього середовища та | | | |опромінення людей у разі вчинення | | | |диверсії | | | | | | | |дотримання вимог для забезпечення | | | |фізичного захисту ядерного | | | |матеріалу II категорії під час | | | |перевезення | | | | | | | |дотримання загальних вимог для | | | |забезпечення фізичного захисту під | | | |час перевезення | |--------------------+-------+-----------------------------------| |Ядерні матеріали | III |дотримання загальних вимог для | |III категорії | |забезпечення фізичного захисту під | | | |час перевезення. | |Радіоактивні відходи| | | |II і III категорії | | | | | | | |Джерела іонізуючого | | | |випромінювання I | | | |і II категорії | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Порядку

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО _______________________________ _______________________________
(посада керівника Державного (посада керівника центрального
комітету ядерного регулювання) органу виконавчої влади, який
здійснює державне управління у
сфері діяльності суб'єкта
діяльності у сфері використання
ядерної енергії, або
Національної академії наук)
________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
________ ________________20_р. ________ ________________20_р.
М.П. М.П.
ПОГОДЖЕНО _______________________________
(посада керівника відповідного
структурного підрозділу Центрального управління СБУ або
посада керівника регіонального
органу СБУ
________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
________ ________________20_р.
М.П.
АКТ
визначення рівня фізичного захисту
__________________________________________________________________
(зазначити: ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами)
відповідно до їх категорії

________ ________________20_р. N ____
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної
енергії, що складає цей акт)
Комісією у складі:
голова комісії____________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
члени комісії_____________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
визначено:
------------------------------------------------------------------ | Перелік та |Категорія | Рівень | Рівень | | характеристика | |фізичного | фізичного | | | | захисту | захисту | | | | |при переве-| | | | | зенні | |------------------------------+----------+----------+-----------| |Ядерні матеріали: | | | | | | | | | |тип ядерного матеріалу; |згідно з |згідно з |згідно з | | |додатком 1|додатком 4|додатком 5 | | | | | | |для урану - рівень його | | | | |збагачення (природний уран, | | | | |збіднений уран, | | | | |низькозбагачений, | | | | |високозбагачений), відсотків; | | | | | | | | | |ізотопний склад, відсотків | | | | | | | | | |кількість (грамів, кг) | | | | |------------------------------+----------+----------+-----------| |Ядерні установки: | | |не визнача-| | | | |ється | | | | | | |тип ядерної установки; |згідно з |згідно з | | |кількість |додатком 1|додатком 4| | |------------------------------+----------+----------+-----------| |Радіоактивні відходи: | | | | | | | | | |Потужність поглиненої |згідно з |згідно з |згідно з | |дози в повітрі на |додатком 2|додатком 4|додатком 5 | |відстані 0,1 м в | | | | |мкГр/год | | | | |------------------------------+----------+----------+-----------| |Рідкі радіоактивні відходи: | | | | | | | | | |питома активність в | | | | |одиницях кратності | | | | | ingest | | | | |PC | | | | | B | | | | | | | | | |Джерела іонізуючого | | | | |випромінювання: |згідно з |згідно з |згідно з | | |додатком 3|додатком 4|додатком 5 | |місце зберігання | | | | | | | | | |тип джерела | | | | | | | | | |радіонуклід | | | | | | | | | |кількість | | | | | | | | | |активність джерела, | | | | |Бк | | | | ------------------------------------------------------------------
Висновок: рівень фізичного захисту__________________________________________
(зазначити: ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання
та об'єктів, призначених для поводження
з радіоактивними відходами)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(зазначити рівень фізичного захисту; за наявності кількох рівнів
фізичного захисту застосовується більш високий рівень)
при перевезенні___________________________________________________
(зазначити рівень фізичного захисту; за наявності
кількох рівнів фізичного захисту застосовується
більш високий рівень).
Голова комісії ________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії ________ _____________________ ________ _____________________".вгору